Sunday Program

Address
5121 Woodland Way
Annandale, VA 22003

Hours
Sunday: 2:30PM–3:00PM  Rosary
Sunday: 3:00PM–4:00PM Mass

Eritrean Eparchs Corner

ስብከት ኣቡነ መንግስተኣብ ፡ 8 ሚያዝያ 2018

መኑ ይመስለከ እምነ ኣማልክት እግዚኦ? ፍቁራትን ፍቁራንን ሕዝበ እግዚኣብሔር፡ ሎምዘመን እውን እንሆ፣ ምሥጢረ ፋሲካ ኣብ እነብዕለሉ ጊዜ በጺሕና። ምሥጢረ ፋሲካ ክበሃል ከሎ ንሕማማትን ሞትን ትንሣኤን

መልእኽቲ ቆሞስ

6ይ – ሰማይን ምድርን

  እግዚኣብሔር “ብመጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ።” ዘፍ 1:1 እግዚኣብሔር ንኩሉ ፍጥረት ብነጻን ብፍቕርን ዝመልኦ ብድልየቱ ፈጢርዎ ንብል። እዚ ካብ ኮነ እምነትና  “እግዚኣብሔር ንኩሉ ካብ መለኮታዊ