Sunday Program

Address
5121 Woodland Way
Annandale, VA 22003

Hours
Sunday: 2:30PM–3:00PM  Rosary
Sunday: 3:00PM–4:00PM Mass

Eritrean Eparchs Corner

ብተስፋ በርቱዑ

ኣብ ወጻኢ ሃገራት ንዚርከቡ ካቶሊካውያን ምእመናን ደቂ-ሃገርን፤ ንዅሎም ሰብ ጽቡቅ ድላይን ዝተጻሕፈ ሓዋርያዊት መልእኽቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ነሓሰ 2004   መባእታ 1. * ብፍቓድ እግዚኣብሔርን፣

መልእኽቲ ቆሞስ

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ነሓሰ – 17.2018

ማቴ.19:3-12 ቅዱስ መጽሓፍ ወዲ ሰብ ብኣምሳል ኣምላኽ ከምዝተፈጥረ ይምህረና።  ስለዚ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ብሕይወትና ነቲ ጽባቐን ግርማን እግዚኣብሔር እነጸባርቕ ፍሉያት ፍጥረት ኢና። ስለዚ ቃልኪዳን ካብ