Sunday Program

Address
5121 Woodland Way
Annandale, VA 22003

Hours
Sunday: 2:30PM–3:00PM  Rosary
Sunday: 3:00PM–4:00PM Mass

Eritrean Eparchs Corner

መልእኽቲ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ – 4 ነሓሰ 2019

መልእኽቲ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ንሚኒስተር ትምህርቲንሕና ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን፣ ንሃገርና ኮነ ንኵነታት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ሃገርና ብዚርኢ፣ ምስ ኣካላት መንግሥቲ ተራኺብና ክንዛረብ ክንላዘብ ናይ

መልእኽቲ ቆሞስ

መገዲ እግዚአብሔር አቕንዑ

ከምቲ አብ መጽሓፍ ነቢይ ኢሳይያስ፦ እንሆ ‘ጎደና እግዚአብሔር አሰናድዉ፥ መገድታቱ ኸአ አቕንዑ እናበለ ናይ ሓደ አብ ምድረ በዳ ዚእውጅ ድምጺ፥ ቀቅድሜኻ መገደይ ዚጸርግ ልኡከይ እሰደልካ