እቲ ብዙሕ ዘፍቅር ብዙሕ ኃጢኣት ይሕደገሉ

 

ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ንኢየሱስ ምስኡ ኺበልዕ ሓተቶ። ናብ ገዝኡ አትዩ ድማ አብ መአዲ ተቐመጠ። አንሆ አብቲ ዓዲ ሓንቲ ኃጥእ ሰበይቲ ነበረት፤ አብ አንዳ አቲ ፈሪሳዊ አብ መአዲ ምቕማጡ ምስ ፈለጠት ድማ ቕዱይ ቕብኢ ዝመልኦ ብአልባስጥሮስ ዝተሰርሐ ብልቓጥ አብምጽአት። ብድኅሪኡ አብ ጥቓ አግሩ ኾይና አናበኸየት በቲ ንብዓታ አግሩ ክተጠልቅዮ ጀመረት፡ ብጸግሪ ራእሳ እናደረዘት እግሩ ትስዕም፤ ቅዱይ ቅብኢውን ትቐብኦ ነበረት።
እቲ ዝጸውዖ ፈሪሳዊ ድማ ነዚ ርአዩ፤ “አዚ ነቢይ አንተ ዚኸውንሲ አዛ ትትንክዮ ዘላ ሰበይቲ ኃጥእ ኢያ አሞ አንታወይትን ከመይ ዝበለትን ምኻና ምፈለጠ ነይሩ” ኢሉ ብልቡ ሓሰበ። ኢየሱስ ከአ “ ስምዖን ዝብለካ አሎኒ” በሎ፤ ንሱ ኸአ “ መምህር ተዛረብ በሎ፤ ንሓደ መለቕሒ ኽልተ ሰብ ዕዳ ነበርዎ፡ አብቲ ሓደ ሓሙሽተ ሚእቲ፡ አብቲ ሓደ ድማ ሓምሳ ዲናር ነበሮ። ዚፈዲዩዎ ስለዝሰአኑ ግና ንኽሊቲኦም ሓደገሎም። ካብአቶም አቲ አዝዩ ዜፍቅሮም መኖም ኢዩ፧ ስምዖን ከአ “ ንአይሲ እቲ ብዙሕ ዝተኃድገሉ ይመስለኒ” ኢሉ መለሰ፡ ኢየሱስ ከአ “ ቅኑዕ ፈረድካ” በሎ።
ሽዑ ናብታ ሰበይቲ ግልጽ ኢሉ ንስምዖን ከምዚ በሎ፤ “ነዛ ሰበይቲ እዚአስ ትርእያዶ አሎኻ፧ ናብ ቤትካ አትየ ንእግረይ እካ ማይ አይሃብካንን፧ አዚአ ግና ብንብዓታ አእጋረይ አጠልቀየት፡ ብጸግሪ ርእሳውን ደረዘት። ንስኻ አይተሳለምካንን፡ አዚአ ግና ካብ ዝአቱ ጀሚራ አእጋረይ ካብ ምስዓም አየቃረጸትን። ንስኻ ርእሰይ ብዘይቲ አይቀባእካንን፤ አዚአ ግና አእጋረይ ብቕዱይ ቅብኢ ቐብአት። ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንእአ ብዙሕ ኃጢአት ተሓዲጉላ ኢዩ፤ አብለካ አለኹ።
እቲ ሒደት ዚሕደገሉ ግና ሒደት እዩ ዘፍቅር። ንእአ ድማ ፡ “ ኃጢአትኪ ተኃዲጉልኪ ኢዩ በላ። አቶም ምስኡ አብ መአዲ ተቀሚጦም ዝነበሩ ኸአ ብልቦም፡ “ እዚ ኃጢአት ኪኃድግ ዚኸእልስ መን ኮን ኮይኑ እዩ፧” ኢሎም ሓሰቡ። ንሱ ግና ነታ ሰበይቲ “ እምነትኪ እያ ዘድኃነትኪ፡ ብሰላም ኪዲ” በላ። “ፈሪሳውያን መሲሕ ምስ መጸ፣ ንሓጥኣን ኣጥፊኡ፣ ንጻድቃንን ቅዱስንን ሓዲሽ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘቅውም ይኣምኑን ይምህሩን ነይሮም። ኢየሱስ ግና “ንሓኪም ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን ኢዮም” ይብል። ንኢየሱስ ዘድልይዎ ኣነን ንስኹምን ኢና። ግና ብእምነት ናብኡ ክንቀርብ የድሊ። አነ ንጥዑያት ኪጽወዕ አይመጻኹን አንታይ ደአ ንሕሙማት… ዝብል ተልእኾ አምላኽ አብዚ ብግሊጺ ንረኽቦ።
ኢየሱስ ብስምዖን ተዓዲሙ አብ ገዝኡ ንኽምገብ አይነጽግን ድልውነቱ ይገልጽ። ብፍላይ ነቶም ንቃላቱን ምሕረቱን ዝጸምኡ ፍጡራት። ካብ ኩሉ ፍርዲ ነጻ ኮይኑ ይቀርብርና፡፤ ናይዚ ምስክርነት:- ምስ ሓጢአተኛታት ይበልዕን ይሰትንአብ ገዛ ናይ ማቴዎስ ይአቱ: ገዛ ናይ ዘካሪያስ: ገዛ ማርታን ማሪያምን: ነታ አብ ዙሙት ዝተረኽበት ሰበይቲ ይምሕር . . . ተጋባራት ናይ ወዲሰብ ብዘየገዲስ ብዘይ ፍልልይ ምሕረት ይአዝዝ።
ነቲ ዝሰብኮ ብተግባር አብ መንጎ አሕዛብ ብተአምራት ይፍጽም። አብዚ ግዜ ኢዩ አምበአር ብዘይተጸበይዎ መገዲ አዛ ሰበይቲ አብ መንጎኦም ትርከብ። ብሓቂ ብትብዓት ከአ ሓደ ዘይተጸበይዎ ትገቢር፡ ብትሕትና አብ አግሪ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምብርካክ ትበኪን ትነብዕን ብንብዓታ ድማ አግሪ መድኃኒና ተጠልቂ፥ ብጸግራ ረእሳ ድማ ትደርዝ። አዚ ብኽያትን ንብዓትን ግና ውሽጣዊ መለኽቲ ነበሮ።
ቅዱስ አምብሮዝዮስ ብዛዕባ አዚ ክዛረብ ከሎ፡ ከምዚ ይብል” አብ ቤተክርስቲያን ማይን ንብዓትን አሎ፤ ማለት ናይ ጥምቀት ማይን፡ ናይ ንስሓ፡ ጣዕሳ ንብዓትን። በዚ ቅዱስን – እምነትን ዝመልኦ ተግባር፤ ድኻምነታ ትግልጽት: ንስሓ ምሕረትን ዕርቅን ምስ አምላኻ ትሓትት::
ሓጥአትካ ምፍላጥን ምቅባልን ንምሕረት አምላኽ ንምቅባል ቁሩብ ምካን ማለት ኢዩ:: በዚ ድማ ንሕይወትካ ሓድሽ ምዕራፍ ምኽፋት ማለት ኢዩ። ምኽንያቱ እዛ ሰብ እዚአ ብስጋ እካ ህልውቲ እንተነበረት ብመንፈስ ግና ምውቲ ነበረት። ናይቲ ጥፉእ ወዲውን ክንዝክር ንኽእል: ክምለስ ከሎ ገና ርሑቅ ከሎ ወዱ ከም ዝኾነ የለልዮ። ወንጌል “ረአዮ እሞ ራሕርሓሉ” ይብለና። ቀጺሉ “ስብሕቲ ላም ኣምጺእኹም ሕረዱ፡ ንብላዕ ንተሐጐስ። ምኽንያቱ እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓውዩ፡ ጠፊኡ ነይሩውን ተረኺቡ ኢዩ” ይብል። ካብ እግዚአብሔር ሪሒቃ ነበረት። ሕይወት አይነበራን .. ሕይወት ክትረክብ ምስ አምላኻ ክትዕረቕ ነበራ፡ ናብ ንስሓ ክትምለስ ነበራ። “ ግናኸ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ አምላኽ ምእንቲ እታ ብአአ ገይሩ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ፡ ንአና፤ ብበደልና ምውታት እካ እንተነበርና ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና። ኤፌ. 2፡4-5 ንገዛእ ርእስኻ “ተጋግየ” ኢልካ ምውቃስ የዲሊ። በደሉ ዚፈልጥ ጥራይ’ዩ ንጌጋ መገዲ ሓዲጉ ናብ ቅኑዕ ዘምርሕ። አብቲ ምሕረት አምላኽ ዘስተማቀርናሉን ዝተቀብልናሉን ንኹላትና ሓደ ሓድሽ ሕይወት፤ መገዲ ይኽፈተልና።
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ተግባር ናይታ ሰበይቲ ከይተገረመ ሱቅ ይብላ ኩሉ ንኽትፍጽም ይቅበላ። ካብዚ ጀሚራ ሕይወታ ይልወጥ፤ ነጻ ትኸውን፡ ሓድሽ ሕይወት ብሓጎስን ተስፋን ትጅምር:: ስምዖን ግና በዚ ይዕንቀፍ … ምስ ሰበይቲ ብምዝራቡ እሞ ኸአ ምስ ሓንቲ ኃጢአተኛ “አዚ ነቢይ አንተ ዚኸውንሲ አዛ ትትንክዮ ዘላ ሰበይቲ ኃጥእ ኢያ አሞ አንታወይትን ከመይ ዝበለትን ምኻና ምፈለጠ ነይሩ” ስለዚ ነዛ ሰበይቲ ይፈርዳ፤ ይኹንና፡ አዚ እቲ አብ መዓልታዊ ህይወትና አንገብሮ እንፍጽሞን ተግባር ኢዩ።
– ክንደይ ኢና ነሕዋትና እንፈርድ፧
– ክንደይ ኢና ልባትና ነሕዋትና ካብ ኩሉ አራአእያናን አተሓሳስባናን ወጺና ብዓይኒ ፍቅሪ አንጥምት፧
መድኅኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ልቢ ወዲ ሰብ ዝምርምርን፤ ነዚ ሓሳባት ናይ ስምዖን ይበጽሖ።
“ ስምዖን ዝብለካ አሎኒ” በሎ፤ ንሱ ኸአ “ መምህር ተዛረብ በሎ፤
ንሓደ መለቕሒ ኽልተ ሰብ ዕዳ ነበርዎ፡ አብቲ ሓደ ሓሙሽተ ሚእቲ፡ አብቲ ሓደ ድማ ሓምሳ ዲናር ነበሮ። ዚፈዲዩዎ ስለዝሰአኑ ግና ንኽሊቲኦም ሓደገሎም። ካብአቶም አቲ አዝዩ ዜፍቅሮም መኖም ኢዩ፧ ስምዖን ከአ “ ንአይሲ እቲ ብዙሕ ዝተኃድገሉ ይመስለኒ” ኢሉ መለሰ፡ ኢየሱስ ከአ “ ቅኑዕ ፈረድካ” በሎ።

አብዚ ነቲ ፈሪሳዊን ኢታ ሰበይትን ብሓደ ዓይኒ ይሪኦም፤ አብ ቅድሚ አምላክ ኩሎም ሓጢአተኛታት ምኻኖም ይገልጽ። ክሊቲኦም ብማዕረ ምሕረት አምላክ ከምዘድሊዮም ይገልጽ። አዛ ሰበይቲ ብልቢ አብ አግሪ አምላኽ ትወድቅ ምሕረት አምላኽ ንምሕታትን ምቅባልን፤ ብዙሕ ድማ ተፍቅር። ብዙሕ ኃጢአት ድማ ይሕደገላ።
ስለዚ ከምቲ አቀዲምና ዝበልናዮ ንሕናውን ከምዛ ሰበይቲ እዚ ብኃጢአትናን ድኻምነትናን ምስ እንቕበልን እንአምንን: አብ ሕይወትና ክርስቶስ ንኽአቱ ነፍቅድ። ካብቲ ልዑል ጎይታ ምሕረት ንኽንቅበል መገዲ ንኸፍት።
አብዚ ከአ እቲ ናትና ስራሕ ይፍጸም:: ብሰላም ኪድ/ዲ – እምነትካ/ኪ አድሒናትካ/ኪ ዝብል ቃል ከአ ንሰምዕ፡ ምኽንያቱ ሓያል ደፋር በዓል እምነት ኮይንካ ወይ ኮይንኪ ስለዝተረከብኪ: ልብኪ ወይ ልብኻ ንክርስቶስ ስለዝኸፈትካ . . ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንእአ ብዙሕ ኃጢአት ተሓዲጉላ ኢዩ፤ አብለካ አለኹ። እምነትኪ እያ ዘድኃነትኪ፡ ብሰላም ኪዲ” በላ።
ስለዚ ኣምላኽ ክሳብ ክንደይ ርሕሩሕ: ፈቃር: መሓሪ-ኣቦ ምኻኑ፤ ንሓጥአን ዝምሕርን ዘፍቅርን እምበር: ንሓጥአን ዝጸልእን ዝቀጽዕን ከም ዘይኮነ ንተዓዘብቱን ሰማዕቱን የረድእ።
እታ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰብይቲ ፡ ናብ ኩሎም ሓኻይም ከይዳ ገንዘባ ወዲአ፣ ነዛ ሰብ እዚኣ ብሰብኣዊ መገዲ፣ ሞት እንተ ዘይኮኑ ዝኾነ ተስፋ ኣብዘይነበረሉ ግዜ፥ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እናነበረት፣ ንሓጥአንን ተቀበልቲ ቀረጽን ዝቅበልን፣ ምስኦም ሕውነትን ዕርክነትን ዝፈጥር .. ኢየሱስ ምስ ረኣየት፣ ከምቲ ወንጌል ዝብለና ኸኣ ብውሽጣ ጫፍ ክዳኑ ጥራይ እንተ ተንኪየ ክሓዊ ኢየ ትብል። “ኣጆኺ ጓለይ መዓረይ እምነትኪ ኣሕውያትኪ” ብኻልእ ኣዘራርባ ኢየሱስ ሎሚውን ንሕና ምስ ኩሉ ቁስልናን ሓጢአትናን ብእምነት ናብኡ ክንቀርብ የተባብዓና።
ንኢየሱስ ብእምነት ክንትንክፎ ከሎና፣ ናይ ኢየሱስ ንጽሕናን ፈዋሲን ሓይልን ናባና ይሓልፍ፣ ዘንጽሕን ዝፍውሰን ሕይሊ። ንኣምላኽ ምቅባልን ናብ ኣምላኽ ምቅራብን ኢዩ ካብ ሓጢኣትና ዘንጽሓናን ካብ ሕማምና ዘሕውየናን። ምኽንያቱ ንኢየሱስ ዘድልይዎ ሓጥኣን ደኣምበር ጻድቃን ኣይኮኑን። ንኢየሱስ ዘድልይዎ ኣነን ንስኹምን ኢና።
ስለዚ አብቲ ሓጢአት ዘለዎ – አብኡ ክርስቶስ አሎ። ምኽንያቱ ናብ ምሕረትን ንስሓን ንኽመልሰና: አብቲ ሕማም ዘለዎ – አብኡ ክርስቶስ አሎ ምኽንያቱ ክፍውሰና: አብቲ ውድቀት ዘለዎ – አብኡ ክርስቶስ አሎ ምኽንያቱ ከተሰአና።
እዚ ማለት ንክርስቶስ አብቲ ንደኽመሉ ብፍሉይ መገዲ ንረክቦ፤ ቁዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ አብቲ ካልአይ መለኽቱ ምዕራፍ 12፡9 ከምዚ ይብል “ ንሱ ከአ ኃይለይ አብ ድኻም ኢዩ ዝግለጽ አሞ፡ ጸጋይ ይአኽለካ” በለኒ። ስለዚ ኃይሊ ክርስቶስ አብ ልዕለይ ምእንቲ ኺኃድር ፡ ብብዙኅ ታሕጋስ ብድኻመይ ክምካሕ እየ። ‘ እምበአር እቲ ንጎይታ ዘሕጉሶ እንታይ ከም ዝኾነ መርምሩ” ኤፌ. 5:10
ስለዚ ከምቲ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ኩሉ ዚነበሮ ክብሪ ገዲፉ ገዛእ ርእሱ ኣሕሊፉ ዚሃበ ንሕናውን ነቲ ኩሉ ኣባና ዘሎ ክፍኣት፡ ሕመቕ ጉድልነት ክንቀትሎ ክንመውት ኣለና ምእንቲ ዳሕራይ ክነብር። እግዚብሔር ነዚ ይሃግዘና! አሜን።
እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተባረኸ ይኹን! ኣሜን::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.