ሰላም ንኣኺ ኦ ምልእተ ጸጋ

መልእኽቲ ቆሞስ ግንቦትን ሰነን 2016

                                             ሉቃ. 1:1,26-27

ዝኸበርኩም ምእመናን እዚ ወርሒ እዚ ንማሪያም ዝተወፈየ ወርሒ ኢዩ እሞ ማሪያም እቲ ዘድልየና ጸጋ ካብቲ ፍቁር ወዳ ክተማልደልና ሃየ ሓቢርና ንለምና። “ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብሪኤል መልኣኽ ናብ ናዝሬት አትበሃል ዓዲ ገሊላ፥ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእኸ። ንሳ ካብ ቤት ዳዊት ንዮሴፍ ዝስሙ ሰብኣይ ተሓጽያ ነበረት፣ ስም እታ ድንግል ከኣ ማሪያም እዩ።እቲ መልኣኽ ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ ኣትዩ፥ “ ሰላም ንኣኺ ኦምልእተ ጸጋ፥ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ፥ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ” በላ። ንሳ ድማ ምስ ረኣየቶ በቲ ቓሉ ኣዝያ ሰንበደት፣ “ እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን?” ኢላውን ሓሰበት።

እቲ  ልኡኽ እግዚአብሔር ገብሪኤል መልአኽ “ሰላም ነዓኺ ኦማሪያም ወይ ተሓጎሲ ኦ ማሪያም ኣይብልን፡ እንታይ ደኣ “ሰላም ነዓኺ “ኦ ምልእተ ጸጋ” ኣብዚ ድንግል ማሪያም ስማ ተቀይሩ ንረኽቦ።  ኣብ ቁዱስ  መጽሓፍ እንተ ተመልከትና እግዚአብሔር  ኣስማት ደቂ ሰባት ክቅይር ክንርኢ ከለና፡ ሓደ ፍሉይ መጻኢ ተልእኾ  ከምዘለዎም የመልክት፡ ማለት እቲ ሓዲሽ ስም ነቲ ናይ መጻኢ ጸዋዕታኦም ወይ ተልእኾኦም የመልክት።

እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ከምዚ ይብሎ “ እንሆ ኣነ ኺዳነይ ምሳኻ ኣቕውም ኣለኹ፥ ንስኻ ኣቦ ብዙሓት ሕዝብታት ክትከውን ኢኻ። ኣቦ ብዙሓት ሕዝብታት ገረካ ኢየ እሞ፥ “ኣብርሃም” ደኣ እምበር፥ ደጊም ስምካ “ኣብራም” ኣይጸዋዕ፤ ዘፍ።17፡4-6 አንዳበለ አቦ ብዙሓት ምእንቲ ክገብሮ፤ ካብ ዓዱ፡ ካብ አዝማዱ፡ ካብ ቤት አብኡ  ንሓደ ፍሉይ ተለእኾ ይጽዎዖ።

ኢየሱስ ንስምዖን’ውን ከምዚ በሎ “ ንስኻ ስምዖን ወዲ ዮና ኢኻ። ንስኻ ኬፋ ኽትበሃል ኢኻ” በሎ። ትርጉሙ ከኣ “ጴጥሮስ” ማለት ኢዩ። ዮው. 1:42 እዚ ከኣ ነቲ ሓዲሽ ተልእኽኡ ንምሕባርን ንምርግጋጽን ዝበሎ ነበረ። ናይ ማሪያም ሓድሽ ስምውን “ኦ ምልእተ ጸጋ” ተባሂሉ ብገብሪኤል መልአኽ ተጸውዓ። እዚ ነቲ ናይ መጻኢ ተልእኽኣ ጸዋዕታኣን ዘመልክት ስም ነበረ። ማሪያም ክትፍጽሞ ዝነበራ ተልእኾ ነይሩዋ።  እግዚኣብሔር አደ እቲ ምንጪ ጸጋታት ዝኾነ ኣምላኽ ክትከውን ጸወዓን ሓረያን።

ማሪያም በቲ ብስራት ወይ በቲ ቓል  ገብሪኤል መልአኽ   ኣዝያ እካ እንተ ሰንበደት፣ “ “እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን?” ኢላውን አንተ ሓሰበት፤ ትሕትናን እምነትን ብዝመልኦ መንፈስ   ንናይ ጸዋዕታኣ ብሥራት መልሲ ክትረኽብ ግና  ግድን ነበረ። እቲ መልኣኽ ቀጺሉ “እግዚሔብሔር ምሳኺ ኢዩ “ ይብላ።  እዚ ቃል እዚ ኣብ መጻሓፍ ቁዱስ ብዙሕ ግዜ ተደጋጊሙ ንረኽቦ። ነብርሃም “ ኣነ ኣምላኽ ኣቦኻ ኣብርሃም እየ፥ ኣነ ምሳካ እየ እሞ፥ ኣይትፍራህ” ይብሎ። ዘፍ. 26, 24 ንሙሴ “ናብ ንጉስ ዝኸይድን ንደቂ እስራኤል ካብ ግብጺ ዘውጽእንከ፥ ኣነ መን እየ?” በሎ። ኣምላክ ከኣ “ኣነ ምሳኻ ክኸውን እየ” በሎ። ዘጸ.3:11-12 በዘን ቃላት እዚኣተን ከኣ እግዚኣብሔር ነቶም ሕሩያት ኣገልገልቱ አብቲ ተልእኾኦምን ጽዋዕታኦምን   ሓገዙ ከምዘይፍለዮም የረጋግጸሎም።

ማሪያም ነዚ ብርሃን ዓለም ንኽትወልድ መልአኽ ምስ አበሠራ ብስራሕ አምላኽ ተገሪማ ነቲ ብባሕርያዊ መንገዲ ዘይከአል አብአ ክፍጸም ምስ ረአየቶ፡ ብመንፈስ ተለዓዒላ፡ “ ነፍሰይ ንግዚአብሔር ተዕብዮ፤ መንፈሰይ ከዓ ብአምላኸይ በቲ መድኃንየይ ባህ ይብሎ፡ ውርደት ብርያኡ ርአዩ እዩ’ሞ እንሆ ካብ ሕጂ ኹሎም ወለዶ ብጸዕቲ ኪብሉኒ አዮም፤ እቲ ኹሉ ዝኽእል ዓቢ ነገራት ገይሩለይ ኢዩ’ሞ ስሙ ቅዱስ እዩ..” እንዳበለት ክትንበ ጀመረት። ሉቃ. 1:46 “ኣነ ባርያ ወይ ኣገልጋሊት እግዚኣብሔር ኢየ ከምቲ ዝበልካዮ ይኹነለይ ብማለት ኩሉ ኣንነታ ንመደብ ድሕነት ኣወፈየት። ከምቲ “ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተነግረኪ ቃል ከምዝፍጸም ስለ ዝአመንኪ ብጸእቲ ኢኺ” ዝብል ምስክርነት ናይ ናይ ኤልሳቤጥ፤ ብሓቂ ብምእዛዛ  ናይ ብጽዕና መዓርግ ተሸለመት።

ማርያም ብትሕትና ንቃል ኣምላኽ ስለ ዝተቐበለቶ ኣደ ኢየሱስ፤ አደ ኢቲ መድኅን ዓለም ኮነት። ብምሉእ ልባ ድላይ ኣምላኽ ብምቕባል ነቲ ናይ ወዱ ኣካልነትን ሥራሕን ብምሉእ ተወፈየት፡ ብትሕቲኡን ምስኡን ኮይና ብጸጋ  እግዚኣብሔር ተደጊፋ ነቲ ናይ ምስጢር ድሕነት ኣገልግሎት ተወፈየት። ብሰንኪ ቀዳማይ ኃጢአት ጸላእቲ እግዚአብሔር ኮይና ዝነበርና፡ በዛ አደ አምላኽ ክትከውን ዝተሓርየት ሰበይቲ፡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ወዳ ደቂ እቲ ልዑል አምላኽ ክንከውን መሰል ተዋህበና።

ጥዕምት በቃላ ወሰናይት ብምግባራ” ብቃላ ጥዕምቲ ብምግባራ ከአ ሰናይት”፡ ዝኾነት አደ አምላኽን አዴናን፡ ከምቲ አብ ቃና ዘገሊላ ተረኺባ ወይኒ እምበር ተወዲኢዎም እንዳበለት ካብ ወዳ ዘማለደት፤ ሕጂውን ንነፍሲ ወከፍና እቲ ዘድሊየና ጸጋ ክተማልደና ሓቢርና ንለምና። ብፍላይ ምእንቲ ሰላም ሃገርናን ዓለምናን ብግሊ ይኹን ብሓባር ብእምነት ናብአ ቀሪብና ክንልምን ጸዋዕታይን ዕድመይ  የቅርብ።

እግዚኣብሔር ስለ ኹሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን! ኣሜን

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.