ሓቀኛ ሓዋሪያ ክርስቶስ

ሓቀኛ ሓዋሪያ ክርስቶስ

(2ቆሮ።11:1-15)

መን ኢዩ ሓቀኛ ሓዋሪያ ዝበሃል? ኩሉ እቲ ዝኣመነን ዝተጠምቀን: “ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እንዳ ኣጠመቁም ደቂ መዛሙርተይ ግበሩዎ።  ሓዋሪያ  ኣበሳሪ ቃል ኣምላኽ: ቃል ሕይወት  ኢዩ። ብትሕትናን ፍቕርን ከኣ ናይ ጸዋዕታኡን ተልእኾኡን ተበግሶ ዚወስድን እግዚኣብሔር ባዕሉ ምዃኑ ይፈልጥ፡ ብወገኑ ከኣ ነቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ዚመደበሉ ብቕሩብነት ከም ዚተቐበሎ በተግባር የፍልጥ ።

“ገለ ቑሩብ ዕሽነት ክዛረብ እየ እሞ ክትዕገሱኒ ምደሌኹ፥ እወ፥ ተዓገሱኒ ደኣ። ብኣምላኻዊ ቕንኢ እቐንኣልኩም እየ እሞ ከም ሓንቲ  ንጽሕቲ  ድንግል  ምእንቲ ከቕርበኩም ንሓደ ሰብኣይ እሕጽየኩም ኣሎኹ፥ ንሱ ኸኣ ክርስቶስ እዩ። ግናኸ ኸምቲ ተመን ብጉርሑ ንሔዋን ዘስሓታ፥ ከምኡ ንስኻትኩምውን ብሓሳብኩም ተታሊልኩም ካብቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለኩም ምሉእን ንጹሕን ፍቕሪ ከይትርሕቁ እፈርህ ኣለኹ። ምኽንያቱ ሓደ እካ ንሕና ዘይሰበኽናዮ ኻሊእ ኢየሱስ እንተ ሰበኸልኩም፥ ወይ ካባና ዘይተቐበልኩምዎ መንፈስ ካሊእ መንፈስ እንተተቐበልኩም፥ ወይ ቅድሚ ሕጂ ዘይተቀበልኩምዎ ኻሊእ ወንጌል እንተ ሰበኸልኩም፥ ስቕ ኢልኩም ትዕገስዎ ኣለኹም።

ኣነ ካብዞም “ ኣዚና ብሉጻት ኢና ዚብሉ ሓዋሪያት ብሓንቲ እካ ዝንእስ ኣይመስለንን። ክእለት ኣዘራርባ እካ እንተዘይብለይ ፍልጠትሲ ኣይጎድለንን። እዚ ኸኣ ብብዙሕ መገዲ ገሊጽናልኩም ኢና። ንስካትኩም ምእንቲ ልዕል ክትብሉ ኢለ ርእሰይ ኣትሒተ ወንጌል ኣምላኽ ብኸምኡ እንተ ሰበኽኩልኩምዶ ኃጢኣት ግይረ እየ። ንኣኻትኩም ምእንቲ ከገልግል ኢለ ኻብተን ካልኦት ኣብያተ ክስትያን ሓገዝ ብምቕባለይ በዝቢዘየን ኢየ። ምሳኻትኩም ኣብ ዝነበርኩሉ፥ እሞ ኸኣ ምስ ሰኣንኩ፥ ንሓደ እካ ኣየሰከፍኩን፥ ከመይ እቶም ካብ መቆደንያ ዝመጹ ኣሕዋት ዜድልየኒ ኹሉ ገይረሙለይ እዮም። ስለዚ ንሓደ እካ ኣየሰከፍኩን ድሕሪ ሕጅውን ከየሰክፍ ክጥንቀቕ ኢየ።

ኣብ ሃገረ ኣካይያ ነዛ ትምክሕቲ እዚኣ ሓደ እካ ኼሕድገኒ ዚኽእል ከም ዘየልቦ በቲ ኣባይ ኃዲሩ አሎ ናይ ክርስቶስ ሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ዘየፍቀረኩም ስለዝኾንኩ ድየ ነዚ ዝብል ዘለኹ! ከም ዘፍቅረኩምሲ ኣምላኽ ይፈልጥ ኢዩ። ኣብዚ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ . . . ሓደ ንጹር ዝኮነ ተልአኾ ሓደ ሓዋሪያ ይምህረና። ካብ ሓሰውቲ ናይ ግዜና ሓዋሪያት ኢና በሃልቲ ከይንታለል ከኣ እቲ ሓቀና መገዲ ይምህረና።  ጳውሎስ ነቶም ሓዋሪያት ኢና ዚብሉ “ ከምቲ ማሕበር ኣመንቲ ቆሮንጦስ ኣብኡ ክኣስሮም ኣይደሊን ነሩ። በዚ ምኽንያት ኢዩ ኣብ ቁጽሪ 2. ብኣምላኻዊ  ቅንኢ እቐንኣልኩም እየ እሞ ከም ሓንቲ  ንጽሕቲ  ድንግል  ምእንቲ ከቕርበኩም ንሓደ ሰብኣይ እሕጽየኩም ኣሎኹ፥ ንሱ ኸኣ ክርስቶስ እዩ።

እዚ ድካ ሰብኣይ እንታይ ነይሩዎ ዝሓዞ ኣብ ቅድሚ ሰብ ቆሮንጦስ ከምዚ ኢሉ ብትብዓት ዝዛረብ! እቲ  ብስብከተ ወንጌል  ስተመስረተ ማሕበር ኣመንቲ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ወላሓደ ዝሓዞ ኣይነበሮን ።  ኣብዚ  መሬት እዚ ኣለዎ  እንብሎ፥ እምነትን: ፍቕርን  ኣብቲ ከም መድሕኑ ዝተቐበሎ ዝምከሓሉን ኣምላኽ ጥራይ እዩ ኔሩ። ንሱ ኣብ ኣገልግሎት ከም ሽምዓ ክመክኽ ነይሩዎ። ኣብነት ናይቲ ዝተጸዋዓሉ  ፍቕሪ: እምነት: ጻዕሪ: ድካም ብምልባስ  ምስክርነት ናይ ሓዋርያነት ንማሕበር ኣመንቲ  ክህብ ነይሩዎ። ጳውሎስ ኣብዛ ካልኤይቲ መልእኽቱ ንደቂ ሰብ ቆሮንጦስ እንክጽሕፍ: ኣብ ቅድሚ እቶም ሓሰውቲ  ሓዋሪያት: መዳናገርቲ: መገልገልቲ ሰይጣን : ናይ ክርስቶስ ኢና ብዝብል  ዘደናግሩ ኢሉ ዝጽውዖም ሰባት ብርቱዕ ቃላት ይጥቀም።

እዚ ክብል ከሎ ጳውሎስ ብዛዕባ እቶም  ንገዛእ ርእሶም ኣገልገልቲ ወይ ብሉጻት ሓዋሪያት ክርስቶስ ኮይኖም ዝቐርቡ ኢዩ  ዝዛረብ ። ግና ከምዚ ኣይነበሩን፣ እዚኣቶም ካብቲ ሰብ ቆሮንጦስ ዝተቀበልዎ መንፈስ ስተፈልየ ፈንፈስ ዝነበሮም ኢዮም ዝነበሩ። ካብቲ ሰብ ቆሮንጦስ ዝተቐበሉዎ ወንጌል ዝተፈልየ ወንጌል ዝሓዙን ዝሰብኩን ሰባት ኢዮም ነሮም። ግና ኩሎም ኣመንቲ ቆሮንጦስ  ክቕበሉዎ ተረኽቡ: ወላሓንቲ ክብሉ ኣይተረክቡን። ከም ፈላጣትን ንፉዓትን ሓዋርያት ይቕበሉዎም ነበሩ። ብሰብ ቆሮንጦስ ተቐባልነት ረኸቡ። እዞም ሓሰውቲ ሓዋርያት ኢሉ ዝጽውዖም ጳውሎስ ኢዚኦም  ካብ ጳውሎስ ስተፈለዩ ነበሩ። ንሱ ንወንጌል ብነጻን ፍቕርን ተወፋይነትን እምነትን ይሰብኮ ነበረ።

ኣብ ቅድሚ እዞም ሓሰውቲ ሓዋሪያት ኢሉ ዝጽውዕም ሱቕ ክብል ይኽእል ኣይነበረን: ንደቂ ሰብ ቆሮንጦስ መንነት ናይዞም ሰባት ክሕብሮም ነይሩዎ።  ነሕዋቱ ነዚ ጌጋ ዝኾነ ትምህርቲ ብምቅባል ዝከዱዎ ዝነብሩ መንገዲ ጥፋኣት ከኣ ይሕብሮም። ግናኸ ኸምቲ ተመን ብጉርሑ ንሔዋን ዘስሓታ ፥ ከምኡ ንስኻትኩምውን ብሓሳብኩም ተታሊልኩም ካብቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለኩም ምሉእን ንጹሕን ፍቕሪ ከይትርሕቁ እፈርህ ኣለኹ። እንዳበለ ጥርጠራኡ ይገልጽ። ጳውሎስ እምበኣር ካብዚ ተበጊሱ ብትብዓት እዞም ከም ፈላጣት: ሓቀኛታት ሓዋሪያት ክርስቶስ ኮይኖም .. ካብ ሰብ ቆሮንጦስ  ኣድናቖትን ተቕባልነትን  ረኺቦም ዝነበሩ ሰባት:   መን ምኻኖም እቲ ሓቀኛ መንነቶም የጋልጾም። ሓሰውቲ ሓዋሪያት  ምካኖም ካብ ክርስቶስ ወላሓንቲ ጸዋዕታ ይኹን ተልእኮ ከምዘይብሎም ንሰብ ቖረንጦስ ይሕብር። ነዚኦም ኣገልገልቲ ሰይጣን ንእዳበለ ኸኣ ይገልጾም።

ኣብ ወንጌል ከምዚ ነንብብ፦ ኢየሱስ ከኣ ኸምዚ በሎም፦ “ ሓደ እኮ ኸየስሕተኩም ተጠንቐቁ። ኣነ ክርስቶስ እየ፥ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ኪመጹ እዮም፥ ንብዙሓትውን ኬስሕቱ እዮም ማቴ: 24:9-13  ጳውሎስ ኣብዚ ካልኣይ መልእኽቱ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣንጻር እቶም ሓሰውቲ ሓዋርያት ኢሉ ዝሰምዮም ክቃልስ ንረኽቦ። እዚኣቶም ኣብ ገዛእ ርእሶምን ሓይሎምን ብምትእምማን: ሓደ ፍሉይ ሕያብ መንፈስ ቅዱስን ጸዋዕታን ከምዘለዎም ኮይኖም ኣብ ቅድሚ ደቂ ሰባት ዝቐርቡ ዝነበሩ ኢዮም። እቲ ናቶም ስእሊ ወይ መንነት  ፍሉያት ሰብ ጸጋ: ሰብ ህያብ … ሃብታማት: በጸጋ እግዚኣብሔር ዝሃብተሙ: ኮይኖም ይቐርቡ ነበሩ። ኣብዚ ኣብቲ ሰብ ቆሮንጦስ  ዝተቐበሉዎ ሓቀኛ መልእኽቲ ወንጌል ዕንቅፋትን ምትላልን ይፈጥሩ ነበሩ። ስለዚ ብሓጺሩ ኣብ ቅድሚ እቶም  ኣመንቲ ይኹኑ: ዘይኣመንቲ መንፈሳዊያን ኮይኖም ይቐርቡ ነበሩ። ቤተክርስቲያን ቆሮንጦስ ከኣ ኣብቲ መጀመሪያ ጉዕዞኣ .. ካብዚ ትምህርቲን ምትላልን  ተላዒላ ናይ ሓያላትን ሃብታማትን ቤተክርስቲያን ክትከውን ማለት ኢዩ። ጳውሎስ ግና ነዚ ኣይፈቅድን: ሱቕ ኢሉውን ኣይርእን።

ቤተክርስቲያን ቆሮንጦስ  ሓቀኛ  መንነታን እንታይነታን ክተጥፍእ ትርከብ። ኣብዚ ኩነታት እዚ ኢዩ እምበኣር ጳውሎስ ነዛ ቤተክርስቲያን ካብ ሓሰውቲ ሓዋሪያት ንምድሓን እዛ መልእክቲ እዚኣ ክጽሕፍ ዝተረኽበ። ጳውሎስ ካብቲ ትምህርትን ስብከትን ናይቶም ሓሰውቲ ሓዋሪያት ኢሉ ዝሰምዮም ዝፈልዮ እንታይ ኢዩ ነሩ እንተበልና፦ እቶም ሓሰውቲ ሓዋሪያት ስብከቶም ኣብ ሓይሎምን ሃብቶምን: ክእለቶምን ፍልጦቶምን  ዝተመርኮሰ ኢዩ ነሩ። ጳውሎስ ግና ኣምላኻዊ ቅንኢእንተዘይኮይኑ .. ናይ ገዛእ ርእሱ ዝሕበነሉ ፍልጠት ወይ ሓይሊ ኣይነበሮ። እካ ደኣ ከም ሓደ ድኹም ሰብ: ድኹም ፍጥረት: ንሰባት ብኽእለቱን ፍልጠቱን ሰባት ክስሕብ ክእለት ዘይብሉ ኮይኑ ይቐርብ።  ኣነ ካብዞም “ ኣዚና ብሉጻት ኢና” ዚብሉ ሓዋሪያት ብሓንቲ እካዝንእስ ኣይመስለንን።  ክእለት ኣዘራርባ እካ እንተዘይብለይ ፍልጠትሲ ኣይጎድለንን። እዚ ኸኣ ብብዙሕ መገዲ ገሊጽናልኩም ኢና። ኣቀዲሙ ኣብ 10:17-18

እቲ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ደኣ ይምካሕ ” ከም ዚብሎ፥ እቲ እግዚኣብሔር ዚንእዶ እምበር እቲ ንገዛእ ርእሱ ዚንእድ ሰብ ኣይኮነን ተምስኪሩሉ ዚወጽእ። 2ቆሮ4:5 ንሱ ሓይሉን ክእለቱን ኣብ ወንጌል ዝተመርኮሰ ኢዩ  ኔሩ። ንገዛእ ርእሱ ኣይሰብኽን: እንታይ ደኣ ነቲ ምእንቲ ድሕነት ኩሎም  ደቂ ሰባት ደሙ ኣብ መስቀል ዘፍሰሰን ሕይወቱ ዝሃበን ክርስቶስ ይሰብኽ ነበረ።  ንሱ ከኣ  ኣብነትን ትምህርትን  ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምኽታል ብትሑት መንፈስ: ትሑት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኮይኑ ይቀርብ።  ነዚውን ባዕሉ ኣብ ቆሮ 3:5 ገሊጹዎ ይርከብ። ዝኾነ ነገር ንምግባር ብቕዓት ዝሃበና ኣምላኽ እዩ እምበር፥ ካብ ገዛእ ርእስና ዘምጻእናዮ ብቕዓት የብልናን” እናበለ ኣብ ክእለቱን ሓይሉን ዘይኮነስ ከምቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ ኣብ ሓይሊ ኣምላኽን ጸጋ ኣምላኽን ይእመን። ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኸም ዝኾነ፥ ንሕና ኸኣ ብምኽንያት ክርስቶስ ገላዉኹም ከም ዝኾና እምበር፥ ባዛዕባ ገዛእ ርእስና ኣይኮናን እንሰብኽ »።

ቀንዲ ወይ ማእከል ናይዚ መልእኽቲ እዚ .. ንሕና እቶም ብኽርስቶስ እንኣምን: ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደን ልዕሊ ኩሉ ክምለኽን ክስገደሉን ዘሎዎ ኣምላኽ: መድሓኒን ኢየሱስ ክርስቶስ .. ሓደ ሰብ ወይ ስልጣን ናይ ደቂ ሰባት ወይ ማሕበር ድርጅት ክህልወና ከምዘይኽእል ኢዩ። ንሕና ብስሙ ሕያዎት ኮይና ናይ ውልድነት መሰል ተቐቢልና ደቂ ኣምላኽ ክንበሃል በቒዕና። “ ዉሉድ ኣምላኽ  ተባሂልና ምእንቲ ክንጽዋዕ እግዚኣብሄር ኣቦ ኸመይ ዝበለ ፍቕሪ ከም ዝለገሰልና እሞ ርኣዩ! ውሉድ ኣምላኽውን ኢና። ዓለም ንእኡ ስለ ዘይፈለጠቶ ንኣና ዘይፈለጠትና። ኣቱም ፍቑራተይ! ሕጂ ዉሉድ ኣምላኽ ኢና። 1 Gv 3, 1-2) ስለዚ ከም ደቂ ኣምላኽ .. ከም ሓዋሪያቱ ንዕኡ ክንሰብኽን ክንምስክርን ዝተጸዋዕና ኢና። ኩሉ ግና ብክእለትና ብሓይልናን  ዘይኮነስ ብሓይሊ ኣምላኽን በጸጋ ኣምላኽን እዩ። ንኽልተ ጎይቶት ኪግዛእ ዚኽእል ሓደ እኻ የልቦን፥ ከመይ ነቲ ሓደ ኺጸልእ፥ ነቲ ሓደ ኼፍቅር እዩ፥ ወይ ከኣ ነቲ ሓደ ኼኽብር፥ ነቲ ሓደ ኬሕስር ኢዩ እምበኣር ንኣምላኽን ንገንዘብ ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኩም”። ማቴ6:24

ኣብዚ  ካልኣይ መልእኽቲ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ስተጻሕፈ: ጳውሎስ  ብብዝሒ ብዛዕባ ድካምነቱ ይዛረብ። ብዛዕባ ሓደ ዓቢ ህያብ ናይ ወንጌል፥ ብዛዕባ ቀጻሊ ስቕያቱ፥ ጸገማቱ: ጸገማትን ኣብ ስብከተ ወንጌል: ተልእኹኡ ኣብ ግራት እግዚኣብሔር ብብዙሕ መንገዲ ዕንቅፋታት ከምዝረኸበ: የዘንቱ።  እዚ ነቲ ቃልን ትምህርትን  መድሓኒና  ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮው. 15:20 ዝበሎ ንኽንዝክር ይሕግዘና።

ጊልያ ካብ ጎይትኡ ኣይዓብን እዩ ኢለ ዝነገርኩኹም ቃል ዘክርዎ። ንኣይ ኣሳዲዶሙኒ እንተ ኾይኖም ንኣኻትኩምውን ኬሳድድኹም እዮም”። ስብከተ ወንጌል እምበኣር  ዕንቅፋት: ድኻም: ትሕትና ዝሓትት …. ካብኡ ሓሊፉውን ዉርደትን ምስዳድን መስዋዕትን ከምዘኸትል ምፍላጥ የድሊ። እዚ ጳውሎስ ኣጸቢቑ ይፈልጥ ኔሩ። ንሕናውን ሎሚ ነዚ “ ጊልያ ካብ ጎይትኡ ኣይዓብን እዩ ዝብል ቃል ጎይታና ተ ተዓጢቅና ካብ ስብከት ወንጌልን ኣግልግሎትን   ንድሕሪት ኣይንበል፡ ኣዚ ግና ብሓይልና ዘይኮነ ብሓይሊ ኣቲ ካብ ሙታን ዝተንስኣ ኣምላኽናን ጎይታናን። ሎሚ ነቶም ብሓቂ ንኣምላክናን ጎይታናን ክነገልግል ዝተዓተቅና እዚ ስደት እዚ ከምዝወርደና ክንፈልጥን ክንቅበልን ይግበኣና። ብስመይ ከሳድድኹም  ናብ መጋባባኣያታቶምው ከወስድኹም ኢዮም” ይብል መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ . . . ስለዚ ነዚ ከም ዝተጸዋዓናውን ክንፈልጥ ይግበኣና። ማለት ኣብ ሓዋሪያዊ ጉዕዞና ብሓሶት ክኸሱና ከሳዱዱና ምኻኖም – ከምቲ ባዕሉ ጎይታ ዝብሎ ግና “ እቲ ስጋብ መወዳኣታ ዝዕገስ ክድሕን ኢዩ”።

እቲ ሓቀኛ ምስክርነት ተልእኾ ናይ ሓደ ሓቀኛ ሓዋሪያ እምበኣር ዓወት ምጉንጻፍ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣብ ዝኾነ ኩነትን እዋንን ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ብምእማን .. ኣብ ጸዋዕታ ኣምላኽን ኣገልግሎቱ እሙን ኮይንካ ምርካብኢዩ።  በዚ ሓቂ እዚን: በዚ እምነት እዚን  ዝጋዓዝ ኢዩ እምበኣር  እቲ ሓቀኛ ናይ ክርስቶስ ሓዋሪያ ዝበሃል። ስለዚ እቲ ሓቀኛ ሓዋሪያ ዝበሃል ነቲ ሓቀኛ ናይ ክርስቶስ ሕይወት ክለብስ ኣብ መዓልታዊ ሕይወቱ ዝጽዕር ኢዩ። ንሱ ይቀበሉዎ ኣይቀበሉዎ ብድካምነቱ ከም ሓደ ድኹም: ኣብ መስቀል ውዒሉ።

ከም ሰብ ብትሕትና ብድኻም ስጋ ተሰቒሉ: ብኃይሊ ኣምላኽ ግና ሕያው ኮይኑ ተረኺቡ። ጉዕዞና ጉዕዞ እምነትና እምበኣር ኣሕዋት: ዕንቅፋታት ዝምልኦ … ድኻም ዝብዝሖ: መስዋዕቲ ከምዝሓትት ምፍላጥ የድሊ። ኣብዚ ጳውሎስ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ምስ ሓሰውቲ ሓዋርያት ከዋዳድር ከሎ ነቲ ናቱ ዕብየት ክገልጽ ዘይኮነስ: እቲ ሓቀኛ ስእሊ ናይ ሓደ ሓቀና ሓዋሪያ ክርስቶስ ንምሃብ ኢዩ።

ክርስቲያናዊ ምስክርነት… ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነት ደቂ ሰባት ከምዝሞተ ምስባኽ ጥራይ ኣይኮነን። ካብ ጳውሎስ ክንመሃር ንኽል፡ ጳውሎስ ንኽርስቶስ ከም ጎይታ ይሰብኮ: እቲ ሰማያዊ ዓወቱ ይሰብኽ: ምስሊ ናይቲ ዘይረኣ ኣምላኽ ምኻኑ ይገልጽ። ክርስቶስ ነቢ ምካኑ ጥራይ ምስባኽ እኹል ኣይኮነን: ሙሉእ ምስክርነትውን ኣይኮነን። ናይ ነፍሲ ወከፍና  ጸዋዕታ ኣብ ሕይወትና ስእሊ ኢየሱስ ክርስቶስ  ኮይና ክንርከብ: ማለት ክርስቶስ ኣብ ሕይወትና ከነጸባርቕ ይግብኦ ። እዚ ኩውን ዝኸውን ግና  ክርስቶስ ብትሕትናን ተኣዝዞን ከምዝተዓወተ ኣሚና: ንሕናውን ኩሉ ተልእኮና ሓዋሪያዊ ተግባርና ኣብ ትሕትናን ተኣዝዞን ምስዝምርኮስ ጥራይ ኢዩ።

በዚ መንገዲ ጥራይ  ኢና ኣብ ከውሒ ዝተሰረተ እምነት ….. ከነጥሪ ንኽእል። በዚ ጥራይ ኢና  ሓቀኛታት ሓዋሪያት ናይ ክርስቶስ ክንስመ .. ማህበራትናን ቁምስናታትናን ክንሃንጽ እንኽእል። ኣብ ቃል ኣምላኽን ትሕትናን ተ ኣዝዞን ተመርኪስና። ኣብ ሓወይ ሓውኻ ወገነይ ወገንካ ዝህነጽ ቤተክርስቲያን ማሕበር ኣመንቲ የለን። ኣብ ከምዚ ዝምስረት ማሕበር፡  ቤተክርስቲያን – ኣብቲ ከውሒ ስለዘይተሰረተ  ይፈርስ።

እግዚአብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን!

ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና።

ኣባ ሓጎስ ተፍስጋቢር

Aba Hagos Tesfagabir

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.