መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኢያ እሞ ተነስሑ

መልእክቲ ቆሞስ በዓለ ልደት 2016

ኢየሱስ ኣብ ውንጌል ማቴዎስ ከምዚ እንዳበለ ይእውጅን ይምህርን፥ ነቶም ኣብ ጸልማት ምድሪ ሞት ዚነብሩ ድማ ብርሃን ወጻሎም። ኢየሱስ ካብታ እዋን እቲኣ፥ “መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኢያ እሞ ተነስሑ” እናበለ ኪሰብኽ ጀመረ። ማቴ :16-17

ዝኸበርኩም ምእመናን ብጸጋ እግዚኣብሔር እንሆ ነዚ በዓለ ልደት 2016 ክነብዕል በቒዕና። ነዚ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ዝተወልደ ክርስቶስ ሎሚ በቲ እንፍጽሞ ስርዓት  ኣምልኾና፡ ኣነባብራ ሕይወትና ኣብ መንጎና ህልው ንገብሮ፥ ኣብ ልባትና ከምዝውለድ ንገብሮ።  ግዜኡ ምስበጽሐ ግን፤ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ከድሕን፤ ንሕናውን ናይ ውልድነት መሰል ምእንቲ ኽንረክብ፤ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ: ኣብ ትሕቲ ሕግውን ዝሓደረ ወዱ ለኣኾ። እዚ ኸኣ እቲ ነቦታትና  ነብርሃምን ንዘርኡን ዝኣተወጀሎም ቃል በዚ ልደት እዚ ክፍጸም ንረኽቦ።  የውሃንስ እንታይ ይብል ..” እቲ ቃል ስጋ ኮነ፤ ጸጋን ጽድቅን መሊኡዎ፤ ኣብ  ምንጎና ሓደረ፤ ሓደ ወዱ ነቡኡ ዝኾነ: መጠን ዚረኸቦ ክብሪ ዚኣኽል ክብሩ ረአና ንሕና ኹልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና።

ኣብቲ ናይ ጸሎተ ሃይማኖትውን ውትሩ እንደግሞ … ንአና ንደቂ ሰብ: ምእቲ ድሕነትና ኢሉ ካብ ሰማይ ከም ዝወረደ። ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ከም ተሰግወ፤ ሰብውን ከም ዝኾነ ኢልና ንጽልን ንደግምን። ስለዚ እግዚኣብሔር ንወድሰብ ናብቲ መሰረቱ ንምላስን .. ንምድሓንን ምእንቲ ካሕሳ ሓጥያትና ኣምላኽ ሰብ ኮነ። ናብ ዓለም መጸ .. ስጋና ከኣ ለበሰ። ብኣኡ ሕይወት ምእንቲ ክንረክብ፤ ኣምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ለኣኾ። በዚ ኸኣ ኣሕዋት ፍቕሪ ኣምላኽ ኣባና ተገልጸ። 1የው. 4:9 ስለዚ ነዚ ሎሚ እነብዕሎ ዘለና ልደት ወይ ክነብዕል ከለና መጀመሪያ ነቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ዝገበረልና ጸጋ ክነመስግንን ክንውድስን ይግበኣና። ንሱ ኣምላኽ እካ እንተኾነ ነቲ ኹሉ ኣምልኽነቱ ብምግዳፍ   ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ማርያም ብምላድ ሰብ ብምኻን ንዓለምና ድሕነት ዘበሰረላ መዓልቲ.. ንነፍሲ ወከፍና  ፍቕሩ ዝገለጸላ መዓልቲ ኢያ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ሎምውን ክርስቶስ ጎይታ ኣባይን ኣባኹምን ክውለድን ክንጸግን ከምዝኽእል ምርዳእ የድሊ።

ዮውሃንስ ነዚ ክምስክር ንረኽቦ። ብዛዕባቲ ካብ መጀመሪያ ዝነበረ፤ ንሕና ዝሰማዕናዮ፤ ብዕይንትና ዝረኣናዮ ዝጠመትናዮ፤ በኣእዳውና ዝረምሰስናዮ ቃል ሕይወት ንነግረኩም ኣለና። ሎሚውን እዚ ቃል እባይን ኣባኹምን ተሰማዕነት ክረክብ የድሊ። ቃል ኣምላኽ ዝብለና .. ቤተክርስቲያና .. ትብለና ክንሰምዕ።  እቲ ኣብ ጸልማት ዚነብር ሕዝቢ ዓቢይ ብርሃን ረኣየ፦ነቶም ኣብ ጸልማት ምድሪ ሞት ዚነብሩ ደማ ብርሃን ወጸሎም። ሕጻን ተወሊዱልና፦ ወዲ ተዋሂቡና እዩ፦ንሱ ኸኣ ገዛኢና ኪኸውን እዩ። ነሱ “ ግሩም መኻሪ ”“ ብርቱዕ ኣምላኽ ” “ ዘለኣለማዊ ኣቦ ” “ መስፍን ሰላም ”ተባሂሉ ክጽዋዕ እዩ።

ሎሚ ቃል እግዚኣብሔር ቦታ ሲኢኑ ….. ትምህርቲ ክርስቶስ ናይ ድኹማትን ሕማቓትን ኮይኑ ክፍአትን ንዓይ ይጥዓመንን ነጊሱ ኣብ ዘለወሉ ጊዜ ….. እዞም ኣብ ክርስቶስ እንኣምን ብሓቂ ክነስተንትንን ክንጽልን – መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍሉይ መገዲ   ንነፍሲ ወከፍና እጽውዕ። ቃለይ ኪትሰምዑ ኣብ ጽምው ዚበለ ቦታ ውጹ’ሞ ኣዕርፉ ሽዑ ድምጸይንድለይተይን ከተለልዩ ኢኹም ይብለና ኣሎ።- “ካብ ምድረ በዳ ወሲዳ ኣብ ልብኹም ክዛረበኩም ኣብኡ ዘተቐረበ እንጌራን ዚተዳለወ ማይን ክትበልዑን ክትሰትዩን ኢኹም ክትመስግኑ ድማ ኢኹም “በኣይ ዚኣምን ኣይጠምን ኣይክጸምእን ድማ’ዩ” ይብለና ኣሎ …. በል እዚ እንተኾይኑ ጸዋዕታይ ጸዋዕታኹም “ምሳኻ ምዃን ጥዑም’ዩ – ድንኳናት ንትከል” “ንስኻ ንኩሉ ግዜ ምሳና ትረፍ – እንጌራ ከኣ ባሪካ ሃበና’ሞ ሕይወት ክንረክብ ኢና” እንበሎ ነቲ መድሓኒና።

ንዓለም ከኣ – ምስቲ ዘማራይ ኮይንና “እግዚኣብሔር ሠናይ ምዃኑ ጥዓሙን ርኣዩን ኣብኡ ዚውከል ሰብ ዕዉት ብጹዕ እዩ እንዳበልና ነሕዋትና ንመስክር።  ነቶም ዝእዘዝዎ ገለ ኣይጐድሎምን እዩ። ደቀየ ንዑ ስምዑኒ ኣነ ከኣ ፍርሓት እግዚኣብሔር ክምህረኩም እየ። ጽቡቕ ኪነብር ዚደሊ መን’ዩ – ሓጎስ ዘይመልኦ ነዊሕ ዕድመ ኪረክብ ዚደሊ መን እዩ? ካብ እከይ ርሓቕ ሠናይ ከኣ ግበር – ንሰላም ድለያ ሰዓባ’ውን ይብለና መዝሙር 34 እሞ ንሕናውን ብፍላይ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝተባህለና ነዚ ናይዚ ዓመት እዚ ኣዋጅ ቅዱስ ኣቦና ፍሉይ “ዓመተ ኢዮቤል – ዓመተ ምሕረት” ተቐቢልና ብትሑት መንፈስ ንሰናይ ተግባራትን ዕርቅን ሰላምን ክንሰርሕ ይግበኣና።

“መሓርቲ፥ ምሕረት ክርኽቡ ኢዮም እሞ ብጹኣን ኢዮም” ከምዝብሎ ማቴዎስ ኣብ ወንጌሉ፡ ምሕረት ናይ ንስሓ መግለጺ እዩ እሞ  ብንስሓ ቅድሚ ኵሉ፤ ንልባትና ናብኡ ንመለስ። መሠረታዊ ዝኾነ ውሽጣዊ ንስሓ ንግበር።  ብምሉእ ልብና ናብ ኣምላኽ ንመለስ።  ካብ ክሉ ክፍኣት ዘበለ መገዲን ሓሳባትን ገዲፍና ናብቲ ቅኑዕ ዝኾነ መገዲ ኣምላኽ ንመለስ። ኣምላኽና ኣምላኽ ምሕረት ኢዩ እሞ ኣብ ምሕረት-ኣምላኽ ብምትስፋው፤ ብሓገዝ ጸጋኡ ሕይወትና ንምልዋጥ ንጽዓር።  እቲ ንድሕነትና ነቲ ሓደ ወዱ እካ ዘይበቐቀልና ኣቦ ምሕረት ዝኾነ ኣምላኽ ከኣ ምሕረቱ ክሰደልና እዩ።  ዝኸበርኩም ምእመናን ዓመተ 2016 ዓመተ ምሕረትን፥ ዕርቅን፥ ሰላምን፥ ይትግበረልና።

እግዚኣብሔር ጉዕዞና ይባርኽን ይቐድስን! ኣሜን!!

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.