ንስሓ

ዝኸበርኩም ምእመናን ደብረ መድኃኔ ዓለም

ብመጀመሪያ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስኻትኩም ይኹን እንዳበልኩ ክርስትያናውን ኣባታው ሰላምታይ የቕርበልኩም። እንሆ እምበኣር ነዚ ወርሒ ሓምለ ምስ እግዚኣብሔርን ሓውናን ዕርቂን ሰላምን ንኽንገብር: ብዛዕባ ንስሓ ክነስተንትን ዕድመይ የቕርብ። ብተወሳኺ እዚ ወርሒ እዚ ብቤተክርስቲያን ንቕድስቲ ሓና ኣደ ማርያምን እያቄምን ቅዱሳት ስድራ ዝተወፈየ ወርሒ እዩሞ: ንኹለን ስድራቤታት ኣብዛ ቕድስቲ ስድራቤት ነማዕቅበን።

ስም ጎይታና እየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ እግዚኣብሔር ተሓጺብኩም ተቐዲስኩምን ጸዲኩምን ኢኻትኩም። ካብቲ ንኽርስቶስ ዝለበሰ ሰብ ኃጢኣት ከምዝተቐንጠጠ ንምርዳእ እግዚኣብሔር ብምስጢራቱ መባእታ ኽርስትና ገቢሩ ዝሃበና ጸጋታት ስፍሓቱን ጥልቀቱን ምግንዛብ የድሊ”።

ሓዋርያ የውሃንስ ከምዚ ዝስዕብ ይብል፥ “ኃጢአት የብልናን እንተበልና ንርእስና ነሰሓሕት ሓቅውን ኣባና የላን” ንስሓ ክትርጎም ከሎ ክቡራት ኣሕዋት ለውጢ የስምዕ። ናይ ገዛእ ርእስካ ለውጢ: ደጋዊ ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ ውሽጣዊ ለውጢ ናይ ሕይወት የስምዕ። ስለዚ ዚኮነ ኣማናይ ክርስትና ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ኣብ ልውጢ ዕርቂ ምሕረት ክመላለስን ክኣምንን ይግበኦ።g

መኣስ ኢና ንሕና ተለዊጥና እንብል ጽልኢ ናብ ዕርቂ: ስስዕ ናብ ልግሲ: ጽልኢ ናብ ዕርቅን ፍቕርን ምስ እንልውጦ .. እዚ ምስእንፍጽም ኢና እምበኣር ኣብ ሕወትና ለውጢ ገቢርና ክንብል እንኽእል። ሕይወት ንምልዋጥ ብጣዕሚ ጸገም ኢዩ። ዓሚቅ ብስለትን ዕብየት ናይ እምነትን ይሓትት። ብፍላይ ዓሚቅ  እምነት ኣብ ቃል ኣምላክ። ስለዚ ከምቲ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ኩሉ ዚነበሮ ክብሪ ገዲፉ ገዛእ ርእሱ ኣሕሊፉ ዚሃበ: ንሕናውን ነቲ ኩሉ ኣባና ዘሎ ክፍኣት: ሕመቕ: ጉድልነት ክንቀትሎ ገዛእ ርእስና ክንመውት ይግበኣና: ምእንቲ ዳሕራይ ክነብር።

ጳውሎስ ከምዚ እንዳበለ ይጽሕፍ “እምበኣር ናይ ክርስቶስ ብምኻንኩም ኣተባቢዕኩም እንተ ደኣ ኾይኑ፥ ብፍቅሩ ድማ ተጸናኒዕኩም እንተ ደኣ ኮንኩም፥ ምስ መንፈስ ቅዱስ እውን ኅብረት እንተ ደኣ ኣልዩኩም፥ ከምኡውን ለውሃትን ርኅራኄን እንተ ደኣ ኣልዩኩም፥ ሓንቲ ሓሳብ ብምሕሳብ፥ ብሓንቲ ፍቕሪ ብምትእስሳር፥ ብሓደ መንፈስ ንሓደ ዕላማ ብምዕያይ፥ ንሓጎሰይ ምልኣት ሃብዎ። ሓንቲ ነገር እካ፥ “ ንርእሰይ ይጥዓመኒ” ብምባል ወይ ንውዳሴ ኸንቱ ኢልኩም፥ ኣይትግበሩ። እካ ደኣ ትሕትና ብምልባስ፥ እቶም ካልኦት ካባኻትኩም ከም ዚበልጹ ጌርኩም ገምቱ። ነፍሲ ወከፍ ናይ ካልኦት ረብሓ ኸኣ እምበር ናይ ገዛእ ርእሱ ረብሓ ጥራይ ኣይርኣ። እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ኣተሃሳስባ ኣባኻትኩም ይሃሉ። ፊል 2:1-5

ስለዚ ንስሓ ማለት ኣሕዋት ኣሓት ሕይወትካን  መንነትካን ምርካብ ማለት ኢዩ። ነታ ብሙሉእ ድልየትካ ዘርሳሕካያ ነብስኻ .. ናብቲ ንቡር ጸዋዕታኣ ምምላስ ማለት ኢዩ።  እዚ ማለት ከኣ ንክርስቶስ እንደገና ምርካብ ማለት ኢዩ። ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምርካብ ማለት ኢዩ።  ኣብቲ ወሃቢ ሕይወት ዝኾነ ቃላቱን ምስጢራቱን: ሕግታቱ ወይ ትእዛዛቱን ፍቕሩን ምምልላስ ማለት ኢዩ።

ቃላቱ …. “ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቲ ንቓለይ ዚሰምዕ በቲ ዝለኣኸኒውን ዝኣምን ናይ ዘለኣለማዊ ሕይወት ኣላቶ”።ዮው, 5, 24

ኣብ ምስጢራቱ .. “ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቕዱስን እንተዘይተወልደ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክአቱ ዝኽእል ከቶ የልቦን።ዮው 3, 5 ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ኣለዎ”።

ኣብ ትእዛዝቱ .. ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እቲ መንእሰይ “ መምህር ናይ ዝለዓለ ሕይወት ንኽወርስሲ እንታይ ሰናይ ነገር ክገብር ይግበኣኒ ምስ በሎ” ኢቲ ሰናይ ሓደ ኢዩ “ናብ ሕይወት ክትአቱ እንተደሊኻ ግና ትእዛዛት ሓሉ” ይብሎ።ማቴ 19:16-17

ኣብ ፍቕሩ .. “ከምቲ ኣቦ ዘፍቐረኒ ኣነውን ኣፍቕረኩም ኢየ: ኣብ ፍቕረይ ንበሩ ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ሓልየ ኣብ ፍቕሩውን ጸኒዓ ዝነብር ዘለኹ፤ ከምኡ ኽአ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተሓለኩም ኣብ ፍቕረይ ጸኒዕኩም ኽትነብሩ ኢኹም።

ስለዚ ሓደ ኣማናይ ኣብ ሕይወቱ ናይ እምነት: ናይ ጉዕዞ ለውጢ ኪገብር እንድሕር ደኣ ኮይኑ: ተኣምር ኣብ ሕይወቱ ኪፍጸም እንድሕር ደኣ ደልዩ ንስሓ ኪኣቱ ይግብኦ። ምስቲ ኣምላኹን ፈጣሪኡን ክዕረቕ ይግበኦ። ኣብ ንስሓ ዝመላለሱ ደቂ ሰባት ብሓቂ እቶም ብጹዓን ንቓል ኣምላኽ ሰሚዖም ኣብ ቃሉ ኣሚኖም ኣብ ፍቅሩ ዝመላለሱ እያቶም፣ ነቲ ዘፍቀሮም ክርስቶስ ከፍቅርዎ ኣብ መዓልታዊ ሕይወቶም ዝጽዕሩ እያቶም። ስለዚ ሕይወት ክርስቶስ ኣሕዋት ፍቅሪን ሕውነት እዩ። እዚ  ዓይነት ፍቅሪን ሕውነትን  ትሕትና ካባና ዝጠፍእ ብገርህነትን ብቅንዕናን ምስዘይንመላለስ ጥራይ ኢዩ ። ስለዚ ኣብ ጉዕዞ ክርስትናዊ ሕይወትና ኣባና ዘሎ ኣሉታዊ ነገር ምጥማት የድሊ።

ነቲ ኣባና ዘሎ ኣሉታዊ ነገር ጠሚትና ነቲ ኣባና ዘሎ ሕማም ከምዘለዎ ምቅባል: እዚ እቲ ቀዳማይ መገዲ ናይ ዕርቒ ናይ ንስሓ ኢዩ። ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና በደልናን ጉድልነትናን ጌጋናን ተቀቢልና ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ ጉድልነትካ ዘይምቅባል: ነቲ ክትገብሮ ዘለካ ጉዑዞ ወይ ለውጢ ዝዓግት ኢዩ። ስለዚ ንስሓ ማለት ብቀሊል ኣዘራርባ ናኣሽቱ ምዃን: ንኹሉ ክትከስር ቁሩብ ምኻን ማለት ኢዩ። እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣባና ከንጸባርቕ ምጽዓር ማለት ኢዩ።

ዓሚቅ ትርጉም ናይ ንስሓ እምበኣር .. ንኩሉ ሓሳብካ ብምሉኡ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ነገራት ኣተኵርካ ብእምነት ምምልላስ ማለት ኢዩ። ካብ ገዛእ ርእስኻ ወጺካ ብፈሪሓ እግዚኣብሔር ምንባር ማለት ኢዩ። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ምእንቲ ኣምላኽ ኢልካ ዓሻ ምኻን ማለት ኢዩ። ምስ ዳዊት ኮይና “ኦ ኣምላክ ጽሩይ ልቢ ፍጠረልይ ጽኑዕ መንፈስ ኽኣ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ እንዳበልና ምንባር ማለት ኢዩ። ስለዚ ምስጢረ ንስሓ ምስ እግዚኣብሔር ዓሙቅ ርክብ ንኽንገብር: ኣብ ፍቅሩ ክንመላለስ: ክንዓቢ ይሕግዘና። ኣብዚ ግን ከምቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ ሓደ ዓቢ መሰረታዊ ለውጢ ንኽትገብር: ሓደ ዓቢን ዓሙቕን መሰረታዊ ምናኔ ኣብ ሕይወትካ ክንገብር የዲሊ። ማለት ካብ ገዛእ ርእስኻ ብምውጻእ: ኣነ ዝብል ቃል ገዲፍካ ንሕና (ናይ ሓባር ረብሓ) ዚብል ቃል ምጥቃም። ሓደ ዓቢ ፀሓፋይ ብዛዕባ እዚ እንኪዛረብ ከምዚ ይብል “ ሓደ ሰብ ጥዑይ እንብሎ ኣብ ሕብረት ዚነብር ሰብ ኢዩ ይብል። እቲ ሕሙም ሰብ ዚበሃል ከኣ እቲ ንዓይ ጥራይ እናበለ ዚነብር እዩ። ናይዚ ኣብነት ባዕሉ መድሓኒና ክርስቶስ ኣለና። ነቲ ዝነበሮ ኩሉ ክብሪ ገዲፉ ምስቶም ሰረቅትን ዓመጽትን ክስቀል መሪጹ። መጨረሻ ዓስቢ ናይዚ ኩሉ ከኣ እግዚኣብሔር-ኣብ እቲ ዝዓየ ሽልማት ሂብዎ። ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጡር ልዕል ከኣ ኣበሎ።

ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ኽንድዚ ካብ ኣፈቀረና ነቲ መንገዱን ትእዛዛቱን ንኽንክተልን ምኽሩ ክንሰምዕን እንታይ ይጽግመና! ንድሕነትና ዘይንጽዕረሉን ኣብ ምሥጢረ ንስሓ ዘይንመላለሰሉ እንታይ ኣለና! ስለዚ እዚ ምሥጢር እዚ ነቶም ፉሉይ ፍቕርን ፉሉይ ኽብርን ረኺብና ዘለና ኣመንቲ ክርስቶስ እዩ ዝምልከት። ነዚ ተረዲእና ኣብ መዓልታዊ ሕይወትና ኣብዚ ምሥጢር እዚ ክንመላለስ ይግበኣና።

ኣብ ንስሓ ንኽንቀርብ ወይ ኽንመላለስ ዝሕጉዙና መንገድታት

ብዓቢኡ እምነት ኣብ ምስጢረ ንስሓ: ኣብ ምሕረት ኣምላኽ: ኣብ በደልካ: ኣብ ድኻምነትካ የድሊ። ካብ ኣንነትካን ግላዊ ኣተሓሳስባኻን ኣካይዳኻን ወጺኻ ብመንፈስ ክርስቶስ ተጓዒዝካ ምኽኣል የድሊ። ነዚ ኹሉ መንፈስ ክርስቶስ ኣባና ንኽሓድር ግና ቁ. ኣልፈንሶስ ዚህበና ምኽሪ ኣለና። እታ ኽትጥቀመላ ዘለካ ብረት ሓንቲ ትኹን ይብል። ንሳ ኸኣ ሎት ማለት ንቕሓት ሕልና ማለት ነቲ ዘዘናግዓካን ካብ እግዚአብሔር ዘርሕቐካን ነገራት ኣቐዲምካ ምፍላጡ። ምስ’ዘን ክልተ ነገራት ለጊባ እትኽይድ ከኣ ጽንዓት እያ። ኣብ እምነትና ንጽናዕ፡ ኣብ ጸሎት ንጸመድ፡ ቃል ኣምላኽ ንምስማዕን ንምንባብን ንትጋህ፡ ኣብ ምስጢራት ንመላለስ፡ ልዕሊ ኩሉ ምስ እግዝአብሔር ርክብና ነዘውትር / ኣብ መዓልታዊ ጉዕዞና ምስኡ ነዋግዕን ንራኽብን፡ ነዚ ንምግባር እግዚኣብሔር ብመንፈሱን ርሕራሔኡን ይደግፈና።

ስም እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን! ኣሜን።

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Aba Hagos Tesfagabir

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.