ኣስተንትኖ ብዛዕባ ድንግል ማርያም

ብሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮመንፈሰይ ከኣ ብኣምላኸይ፥ በቲ መድሓኒየይ ባህ ይብሎ። ውርደት ባርያኡ ርእዩ እዩ እሞ እንሆ ኻብ ሕጂ ንደሓር ኲሎም ወለዶ ብጽዕቲ ክብሉኒ እዮም”። ሉቃ.1:46-48

ኣብ ካቶሊካዊት እምነት … ብዛዕባ ማርያም ዚእመን ዘበለ ኹሉ፣ ኣብ’ቲ ብዛዕባ ክርስቶስ ዚእመን ኩሉ ዝተመስረተ እዩ። እቲ ብዛዕባ ማርያም ዚምህሮ ከኣ ተመሊሱ ነቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለዎ እምነት ዜብርሆ እዩ። እግዚኣብሔር ንወዱ ለኣኾ ግና ንኣኡ ዝኸውን ስጋ ንምስንዳው ናይ ሓንቲ ፍጥረት ነጻ ዝኾነ ምትሕብባር ደለየ። ስለዚ ኸኣ ንማርያም መረጸ።  ቤተክርስትያና ድንግል ማርያም   ብሓቂ ኣደ ኣምላኽን ኣደ’ቲ መድሕንን ከምዝኮነት ትፈልጥን ተኽብርን። ንሳ ብኑጹር ኣደ’ቶም ኩሎም ኣባላት ክርስቶስ እያ። ምኽንያቱ ኸኣ እቶም ኣባላት’ቲ ርእሲ ዝኾኑ ምእመናን ንኽውለዱ በቲ ኣፍቅሮታ ተሓባቢራ እያ።

ማርያም ብጸጋ ኣምላኽ ዝሃብተመት ሰብ እያ፣ ንሳ ነቲ ተስፋ ደቂ ሰባትን ፍረ ታሪኽ ድሕነትን ዝኾነ ክርስቶስ መድሓኒ ወሊዳትልና። እዛ ድንግል እዚኣ ንቃል ኣምላኽ ኣብ ልባ ሒዛ ኣሚናን እተስተንትን ዝነበረት ብጽዕቲ ኢያ።

እዛ ቅድስቲ ኣደ መድሓኒናን ኣደናን፡ ምስ ወዳ ኣብ ግብረ-ድሕነት ዘለዋ ሓድነት፣ ካብ ክርስቶስ ድንግልናዊ ተጸንሶቱ ኣትሒዙ ክሳብ ግዜ ሞቱ: ብፍላይ ኣብቲ ሥቕያቱን – ሕማማቱን ተገሊጹ ንረኽቦ። ምእንቲ’ዚ ድንግል ማሪያም ክሳብ መወዳእታ: ኣብቲ ምስወዳ ዘለዋ ሓድነት ብተኣማንነት ጸኒዓ ተረኽበት። ነቲ መለኮታዊ መደብ ብምሕላው፡ ኣብኡ ደው ብምባል፣ ምስ’ቲ ኡንኮ ወዳ ኣብ’ቲ መስዋእቱ ብእናታዊ ርሕራሔ ብምጽንባር፣ ነቲ ሥቕያት ናይ ወዳ ብምጽዋር፣ እዚ ካብኣ ዝተወልደ በጊዕ፡ ክስዋዕ ብፍቕሪ ተቐበለቶ።

ግን ከኣ ከምቲ ስምኦን ዝተነበዮ እንሆ እዚ ሕጻን እዚ ኣብ እስራኤል ንብዙሓት ምኽንያት ምውዳቖምን ምትንሳኦምን፥ ከምኡውን ዘይቕበልዎ ምልክትን ኪኸውን ዝተመደበ እዩ .. ብምባል ቀጺሉ … ንዓኺ ኸኣ ሓሳባት ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክግለጽ፥ ሓዘን ንልብኺ ከም ሰይፊ ኪስንጥቖ እዩ እንዳበለ እቲ ሓቀኛ ጸዋዕታኣን መጻኢ ሕይወታን ይንበ።

ማርያም ኣብ ሰለስተ ወሰንቲ ናይ ድሕነት ወዲ ሰብ  ታሪኽ ተሳታፊት ኮይና ንረኽባ። እታ  ጋል ጽዮን ዝነበረት ኣደ እቲ መድሃኔ ዓለም ትኸውን። ኣብ መንጎ እቶም 12 ሓዋርያት ኮይና ናይ’ቲ ስቅያቱን ሞቱን ትንሳኤኡን ተሳታፊት ትኸውን። ድሕሪ ዕርገት-ወዳ እውን እንተኾነ ማርያም ብጸሎታ ኣብ ምምሥራት ቤተክርስቲያን ተሓጋገዘት። ኣብቲ ናይ  መጀመርታ ታሪኽ ወይ ምምስራት ቤተክርስትያን ተሳታፊት ጥራይ ዘይኮነስ  ኣብ ምምስራት ቤተክርስቲያን ዓቢ ቦታ ሒዛ ትርከብ። ኣብቲ ምስ ሓዋርያትን ካልኦት ብርክት ዝበላ ኣንስትን ብሕብረት ዝነበረቶ፣ ማርያም ኣብ ጸሎት ተጸሚዳ፣ ድሮ ካብ ግዜ ብስራታ ኣጽሊልዋ ናይ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ህያባት ከተማልድ ንርእያ። ማርያም እዚ ኹሉ ጸጋ ክትረክብ ዝኸኣለት ነቲ ጸዋዕታ እግዚኣብሔር ሰለዝሰምዐት .. ወይ ኣብኣ ንኽፍጸም ስለዘፍቀደት ጥራይ እዩ።

ርያም ድማእኔኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ፥ ከም ዝበልካለይ ይኹነለይ እናበለት ኣብ ጉዕዞ ሕይወታ ንፍቃድ እግዚኣብሔር ኣቦ ብምልኣት ብምፍጻም፡ ኣብ ናይ ወዳ ስራሕ ድሕነት ሰሚራ፡ ንኹሉ ናይ መንፈስ ቁዱስ ሕሹኽታ ብምቕባል፣ ድንግል ማርያም ንቤተኽርስቲያን ናይ እምነትን ኣፍቕሮትን ኣብነት ትኸውን። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ ናይ ቤተኽርስቲያን ፍጽምቲ ኣምሳል ትብሃል። ብፍሉይ ዝኾነ መገዲ፣ ብተኣዝዞኣን እምነታን ተስፋኣን፣ በቲ ዘቓጽል ኣፍቅሮታን፡ ንነፍሳት መልእልተ-ባሕሪያዊ ሕይወት ንምሃብ ኣብ ዝግበር ስራሕ መድኃኔ ዓለም ተሓባባሪት ኮነት። በዚ ምኽንያት ንነፍሲ ወከፍና ኣዴና ትኸውን። ቅዱስ ኢረንዩስ …. ተኣዛዚት ብምኻና ንርእሳን ንመላእ ዓሌት-ሰብን ምኽንያት ድሕነት ኮነት። ኣዚ ኩሉ ጸጋታት ህያባት ናይ ማርያም ካብቲ ናይ ክርስቶስ ምልኣተ ጸጋ ዝፈሰሰ፣ እዩ።

ስለዚ እቲ ንማርያም ዝወሃብ ክብሪ፣ ዝኽሪ ካብቲ  ተልኡኾኣ ብምብጋስ ጥራይ ዘይኮነስ … ካብቲ ኣብነታዊ ዝኾነ ሕይወታ ዝነቐለ’ውን ኢዩ። ንማርያም ምስትንታን ማለት ንብምልኡ ገጽ ወንገል ምስትንታን ማለት ኢዩ። ምኽንያቱ ንወንጌል ብሕይወታ ስለዝመስከርቶ። ብተወስኺ ንማርያም ክብርን ውድሴን ነቕርበላ .. ካብ እግዚኣብሔር ጸጋ ስለዝተቐበለት ኢና። ሰላም ንዓኺ ምልእተ ጸጋ፥ እግዚ ኣብሔር ምሳኺ እዩ፥ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ።  ከምዚ እናበለ መልኣኽ እግዚኣብሔር ካብ ወደሳን ካብ ኣኽበራን … ስለዚ ኣብዚ ወርሒ ግንቦት ንማርያም ዝተወፈየ ወርሒ:  ምህለላን ጸሎትን  ምስታፍ ማለት ነደቂ ሰባት ንኣመንቲ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ  ወይ ምንጪ ድሕነት ዘሳትፈና ክኸውን ይግብኦ። ስለዚ ንሕና ደቂ ማርያም ንኩሉ ጉዕዛዊ ሕይወትና  ምስቲ ናይ ማርያም ሕይወት ክነመሳስሎ ንጽዓር።ምኽንያቱ ወልደ እግዚኣብሔር ብመንገዲ ማርያም ካብ መጻና ንሕናውን ብመንገዲ ማርያም ንርከቦ።

ዝለዚ ሎሚውን እግዚኣብሔር ነዛ ብእምነት ምድረበዳ ዝኾነት ዓለምናብኣብነቶምን ቃላቶምን ናብ ምድረ ገነት ዝመርሕዋ… ከም ማርያም ብትሑት ሕይወት ዝመላለሱ ፍጥረት የድልዩዋ ኣለዉ። እምበኣር ኩሉና ኣብ ማርያም እነኣምን ነቲ ናታ ኣብነት ምኽታል እዚ ወርሒ እዚ ብፍሉይ መገዲ ኣብ ምህለላን ጸሎትን ብኣማላድነት ድንግል ማርያም ክንሳተፍ ንዕድም ኣለና።

ስም እግዚኣብሔር ዝተባረኸ ይኹን! ኣሜን።

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Aba Hagos Tesfagabir

Leave a Reply

Your email address will not be published.