ዓመተ ምሕረት

ፍሉይ ዓመተ ምሕረት ( እዮቤል)

እዚ ዓመት እዚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍሉይ ዓመተ ኢዮቤል ኣዊጆሙልና ኣለዉ። ንሕናዊን ከም ቁምስና ነዚ ጸዋዕታ እዚ ተቐቢልና ብግሊ ይኹን ብሓባር መደባት ብምሕንጻጽ ዕውትን ፍርያምን ጉዕዞ ክንገብር ንዕደም ኣለና። ከምቲ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝበሉዎ “ ምሕረት ኣምላኽ ምንጪ ሓጎስን ርግኣትን ሰላምን ስለዝኾነ፡ ድኅነትና ከኣ ኣብኡ ስለዚምርኮስ፡ ነዚ ምሕረት-ኣምላኽ ወትሩ ክነስተንትኖ የድሊየና”።

ስልዚ ዝኸበርኩም ምእመናን ከምቲ ዘማራይ ኣብ መዝሙር 119 “ ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ፡ ንመንገደይ ከኣ ብርሃን ኢዩ” ኢልና ብልቢ እንዳጸለና ነዚ ዓመት እዚ ክንዕጠቕ ፍቓድ ኣምላኽ ክንፍጽምን ይግበኣና። ድላይ ወይ ፍቓድ ኣምላኽ ንወድ ሰብ ብጽዕናን ድሕነትን ዚህብ እዩ። ፍቓድ ኣምላኽ እቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ዜውጽኦ መደብ ድሕነት እዩ። ኣምላኽ ንወድሰብ ስለ ዜፍቅሮን ኣብ መደብ ድሕነቱ ስለ ዘእተዎን ኣብ ዓወት ኪበጽሕ ስለ ዚደልዮን ኩሉ ግዜ ብልብን ብሕጉስ መንፈስን ፍቓድካ ኣብ ሰማይ እናበለ ንኺጽሊ ይዕድም። እዚ ማለት ከኣ ፍቕርን ሓልዮትን ኣምላኽ ኣብ ዓለምና ኪስፍን ብዘይምቁራጽ ጸሎት ምግባር የስምዕ።

እምበኣር ነዚ ብቑዓት ኮይና ንኽንርከብ ሎሚ እግዚኣብሔር ብቤተክርስቲያኑ ገሩ ብዛዕባ ምሕረት ክነስተንትን ፍሉይ ጸዋዕታ ይገብረልና ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ ምሕረቱ በቲ ሓደ ወዱ ሓንሳብን ንሓዋሩን ገሊጹልና ኢዩ። ኢዮብ ነዚ ከኣሌ-ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽና እንክዝክር ከምዚ እንዳበለ ይገልጾ፥  ኩሉ ከም እትኽእልን፤ ነቲ ዝመደብካዮ ኻብ ምግባር ዚኽልክለካ ኸም ዘአልቦን ሕጂ ፈለጥኩ ይብል ኢዮ 42:2።  እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሉ ዝከኣሎ ኣምላኽ ኢዩ። ነዚ ኣሚና “ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ርሕሩሕ ዝኾነ ንስኻትኩም ከኣ ርሕሩሓት ኩኑ” ሉቃ፡ 6፡36 ዝብል ቃል ወንጌል እንዳስተንተና፡ ኣብ ምሕረትን ዕርቅን  ክንመላለስ እቲ ግዜ ሕጂ ኢዩ። ኣብ ሕይወትና ምሕረት ምዝውታር ማለት ምስ እግዚኣብሔር ኣቦናን ኣሕዋትናን ዕርቂ ምዝውታር ማለት ኢዩ። ምኽንያቱ ንስሓ መወዳእትኡ ምሕረት ኣምላክ ምርካብ ስለዝኾነ።

ዝኸበርኩም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት እምበኣር ነዚ ጸዋዕታ እዚ ንሕናውን ከም ቁምስና ዕለት 6 ሕዳር ብመስዋዕተ ቅዳሴ ጀሚርናዮ። ነዚ ወትሩ ዘሰንየና ሓደ ንእሽተይ ጸሎት ቀሪብናውን ወትሩ ሰንበት ሰንበት ድሕሪ ቅዳሴ ንደግሞ ኣለና። ከምኡውን 20 ሕዳር 2015 ኣባ ቪቶርዮ ኣብ መንጎና ተረኺቦም ብዛዕባ መልእኽቲ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሰፊሕ መግለጺን ትምህርትን ሂቦሙና ። እግዚኣብሔር ነባ ቪቶሪዮ ይባርኽን ይቐድስን።

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Aba Hagos Tesfagabir

Leave a Reply

Your email address will not be published.