ጾምን ጸሎትን

 

ጾምን ጸሎትን

ደጊም ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዚነብር ዘሎ እምበር፥ ኣነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ። እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ፥ በቲ ዘፍቀረኒ፥ ምእንታይ ከኣ ንርእሱ በጃ ዝሃበ ወዲ ኣምላኽ ብምእማን እየ ዝነብሮ ዘለኹ”። ገላ: 2፡20

ዝኸበርኩም ምእመናን ካብዚ ናይ ጳውሎስ መልእኽቲ ተበጊስና ወዲ ሰብ ወይ ኣማናይ ሓጢኣት ከይንገብር ክመውትን  ግና ምስ ክርስቶስ ሕያው ኮይኑ ከምዝነብርን ክንኣምን ይግብኦ። ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ሓጢኣት ከይትገብሩ ከም ዝሞትኩም፥ ብኽርስቶስ ኢየሱስ ግና ንኣምላኽ ሕያዋን ከም ዝኸንኩም፥ ርእስኹም ቁጸሩ፡ ይብል ኣብ ሮሜ 6:11፣ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ካብዚ ተበጊሱ ነዚ ቃል ኣምላኽ ክነብሮን ኣብ መዓልታዊ  ሕይወቱ ነዚ ቓል ኣምላኽ እዚ ከስተንትንን ክእውጅን  ፍሉይ ጸዋዕታ ኣለዎ።  ኣብ ሕይወት ክርስቲያን ሰለስተ ጸላእቲ ኣለውና ንሳቶም ከኣ፥ ስጋ፡ ዓለም፡ ሸይጣን ኢያቶም።

እዞም ጸላእትና ምእንቲ ነፍሲ ወከፍና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝሰዓሮም። ንሕናውን ሕጂ ነዞም ሰለስተ ጸላእቲ ደቂ ሰባት ንምስዓር ብፍላይ በዚ ግዜ እዚ ወትሩ ዕጡቓት ክንከውን ይግበኣና። ስለዚ ንሕና ነዞም ፈተናታት ኢዚኣቶም  በቲ ኣብ መስቀል ምእንቲ ድሕነትና ዝተፈጸመ ተግባራት ብምእማን ክንስዕሮም ይግበኣና። ምኽንያቱ ንሱ ኣብ መስቀል ኣብ ልዕሊ  ስጋን ዓለምን ሸይጣንን ከምዝተዓወተ ኣብ መስቀል ኣርእዩና ኢዩ።  ነዚ ንኽንገብር ከኣ  እግዚኣብሄር ኣምላኽና ዘዲሊ መሳርሒ ንእምነትና ዘደልድልን ፍረ ዝህብን ነቶም ናይ እምነትናን ጉዑዞናን  ጸላእቲ እንስዕረሉ መሳርሒ ገዲፉልና ከይዱ ኢዩ። እዚኣቶም ከኣ ጾምን ጸሎትን ኢዮም።

ጾም እቲ መሰረቱ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኾነ ወዲ ሰብ በዚ መንገዲ እዚ ብእምነት ንኽዓብን ክቕደስን ቢሉ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብቓሉን ተግባሩን  ዝመሃሮ ቅዱስ መሳሪሒ ቅድስናና ኢዩ። ኣብ ጉዕዞ ሕይወትና ነገራት ኣለዉ ብዘይ ጾምን ጸሎትን ክንስዕሮም ዘይንኽእል። “እዚ ኸምዚ ዝኣመሰለ ዓይነት ግና በጸሎትን ብጾምን እንተዘይኮይኑ ኣይወጽእን እዩ በሎም ” ማቴ፡ 17፡21

ክርስቶስ ጾም ንኽትገብር ይምህረካ፡ ኣብነት ይህበካ ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትጸውም ከለኻ . . አንዳበለ ጾምካ ፍረ ምእንቲ ክህልዎ አንታይ ክትገብር ከምዘለካ መገዲን ኣገባብን  ይሕብረካ. . ማቴ 6: 16። ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ኣማናይ ኣብ ጉዕዞ እምነቱ ንኽዓቢ ናብ ቅድስና ንኽበጽሕ ብፍሉይ መገዲ ኣብዚ ግዜ ጾም እዚ ምጽዋት፡ ጸሎት፡ ጾም ከዘውትር ይግበኦ።

እዚ ዓይነት ተግባር ብፍቅሪ ተደሪኽና ምእንቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ኢልና ክንገብሮ ኣብ ማቴዎስ 6 ጎይታና  ኢየሱስ ክርስቶስ ይምህረና። “ ብሰብ ምእንቲ ኽትረኣዩ ኢልኩም ጽድቅኹም ከይትገብሩ ተጠንቐቁ። እንተዘይኮይኑ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን። እምበኣር ንስኻ ክትጸውም ከለኻ፥ የማነይቲ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለጦ፥ እቲ ብስውር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ክፈዲየካ ኢዩ። ክትጽሊ ከለኻ ናብ ቤትኻ፥ እቶ፥ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብስውር ዘሎ ኣቦካ ጸሊ. . . .ይብለና ።

ዝኸበርኩም ምእመናን ጾም ንደጋዊን ውሽጣዊን ጉዕዞ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ገምጋም እንገብረሉን ንስሓ ብምእታው ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓውና እንዕረቐሉ  ቅዱስ ግዜ ኢዩ። እምበኣር ሕጂውን ብጾምን ብብኽያትን ብቑዘማን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ …ክዳውንትኹም ዘይኮነ ልብኹም ቅደዱ… እግዚኣብሔር ንኹራ ደንጓዩ ብምሕረት ምሉእ’ዩ ካብ ክቐጽዕ ክርሕርሕን ክምሕርን እዩ ዝፈቱ’ሞ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ተመለሱ’’ ይብሎም፣ (ኢዮኤል. 2:12-13)። ስለዚ ንሕናውን ብጾምን ጸሎትን ናብ እግዚኣብሔር እንምለሰሉ ግዜን ወቕትን ኢዩ። ከምቲ ኣቀድሚና ዘስተንተናዮ ነቶም ናይ ዓለም ፈተናታት ደቂ ሰባት ስጋ፡ ዓለም፡ ሸይጣን ስዒርና ኣብቲ ናይ  ክርስቶስ ትምህርቲን ጸዋዕታናን   እሙናት ኮይና፡ ንኽንርከብ እንዕጠቐሉ ግዜ ኢዩ።

ጳውሎስ ናብ ኤፈሶን ክጽሕፍ ከሎ ከምዚ ይብል፥  “ንስኻትኩም ግና ንኽርስቶስ ከምዚ ጌርኩም ኣይተመህርክምዎን። እንተ ደኣ ብሓቂ ሰሚዕኩምዎ ኼንኩም፥ ብአኡ ከኣ ተማሂርኩም አንተኾንኩም. . . . . ነቲ ቐደም ትነብርሉ ዝነበርኩም ብኽፋእ ትምኒት ዝተበላሸወ ኣረጊት ሰብነትኩም ቀንጥጡ፥ በተሓሳስባኹም እውን ተሓደሱ” ይብል። ሎሚ ንሕና ብሓቂ ነቲ ዝመጽእ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንስኤ ብዝግባእ ክነብዕል እንተኾይና፡ ነዚ ቃል ጳውሎስ ክንሰምዕ ይግበኣና። ብተግባርናን ኣተሓሳስባናን ክንልወጥ፡ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣባና ክረኣን ክሰርሕን ክንሰርሕ ይግበኣና። ጾም ናይ ለውጢ፡ ናይ ንስሓ፡ ዕርቂ ግዜ ኢዩ እሞ ንተቀመሉ። ኣብ ቅድሚኡ ቀሪብና ከኣ ምስ ዳዊት ኮይና ከምዚ እንዳበልና ንዘምረሉ፥

“ኦ ኣምላኽ፥ ምእንቲ ዘለኣለማዊ ምሕረትካ ኢልካ ይቕረ በለለይ፥

ምእንቲ ዓቢይ ርሕራሔኻ ኢልካ ኸኣ ኣበሳይ ደንምስስ።

ካብ ኣበሳይ ኣጸቢቕካ ሕጸበኒ፥

ካብ ሓጢኣተይውን ኣጽርየኒ።

ኣነ ኣበሳይ እፈልጥ ኣለኹ፥

ሓጢኣተይውን ኩሉ ጊዜ ኣብ ቅድመይ እዩ።

ኣነ ንኣኻ፥ ንኣኻ ንበይንኻ ጥራይ በደልኩ፥

ኣብ ቅድሜኻውን እከይ ገበርኩ፥

ስለዚ ኽትፈርደኒ ሓቅኻ ኢኻ፥

እንተቐጻዕካኒውን ቅኑዕ ኣሎኻ።

ኦ ኣምላኸይ፥ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ፥

ጽኑዕ መንፈስ ከኣ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ።

ካብ ገጽካ ኣይትደርብየኒ፥

ቅዱስ መንፈስካውን ኣይተግድፈኒ።

ሓጎስ ምድሃንካ ምለሰለይ፥

ፈትየ ክእዘዘካ ደግፈኒ! ኣሜን

እግዚኣብሔር ስለ ኹሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን! ኣሜን

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Aba Hagos Tesfagabir

Leave a Reply

Your email address will not be published.