ስጋብ ክንደይ ኢና – ነቲ ስጋብ ሞት ዘፍቀረ አምላኽ ክነፍቅሮ እንጽዋዕ፧

ኦ እስራኤል ስማዕ፥ እግዚአብሔር አምላኽና በይኑ እግዚብሔር እዩ። ንስኻ ድማ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ ኃይልኻን አፍቅሮ። ዘዳ.6:5

እግዚአብሔር ፍቅሪ ኢዩ። ንፍቅሪ ከአ ይጽወዓካ። ብፍቅሪ ኩሉ እቲ ክትስዕቦ፡ ክትኸዶ፡ ዘለካ መገዲ ከአ ሓቢሩካ ኢዩ። ንሱ ኸአ መገዲ ፍቅሪ ኢዩ። ስለዚ ዝለምንታይ ኢዩ እግዚአብሔር አምላኽ ስጋብ ክንዲዚ አፍቂሩኒ ወይ  ዘፍቅረና ኢልና እሞ ንገዛእ ርእስና ንሕተት፧ ቅድስቲ በርናርዲና “ እግዚአብሔር ስጋብ ክንዲዚ  ብዓቢ ፍቕሪ ዘፍቀረካ  ንስኻውን ብዓቢ ፍቕሪ ንኽተፍቅሮ ኢዩ “ ትብል። ሙሴውን ነዚ ሓቂ እዚ ኢዩ ዝምስክር።

“ኦ ሕዝቢ እስራኤል፥ ሕጂኸ ንእግዚአብሔር አምላኽኩም ክትፈርህዎ፥ ብኹሉ መገዱ ድማ ኽተፍቅርዎ፥ ብኹሉ ልብኹምን ብኹሉ ነፍስኹምን ከተገልግልዎ፥ ምእንቲ ኺጽብቐልኩም፥ እዚ አነ ሎሚ ዝእዝዘኩም ዘሎኹ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዛትን ሕግታትን ክትሕልዉ እንተ ዘይኮይኑስ፥ እግዚአብሔር አምላኽኩም ካባኻትኩም ዚደልዮ እንታይ አሎ፧ዘዳ.10:12

ስለዚ እታ ናይ መጀመርታ ትእዛዝ አብ ህይወትና ክንፍጽማ ዘለና “ኦ እግዚብሔር ስማዕ፥ እግዚአብሔር አምላኽና በይኑ እግዚብሔር እዩ። ንስኻ ድማ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ ኃይልኻን አፍቅሮ “እትብል ኢያ።

ቅዱስ ጴጥሮስ ፍቕሪ መፈጸምታ ሕጊ ኢያ ከምዝበለ ሮሜ.13:10 “መፈጸምታ” ክብል ከሎ አብ ናይ ግሪኽ ቃንቃ ምልአት ሕጊ የስምዕ። እቲ መፈጸምታ ወይ ምልአት ሕጊ ከአ ፍቕሪ ኢዩ። ግና መን ኢዩ ኢቲ ብሓቂ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍቕሪ ተደሪኹ አብ መስቀል ከምዝወዓለን ከምዝሞተን እናፈለጠ ነዚ ፍቅሪ እዚ ክነጽጎ ዝኽእል፧ እቲ ብፍቅርና ዝዓበደ አምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ ክስውዕ ተረኽበ። ስለዚ እቶም መሳምር አብ አእዳው፡ አብ አእጋሩ ዝተሸንከሩ፤ እቲ ዝፈስስ ዝነበረ ደም፡ ነቲ ዘፍቀረ አምላኽ ንኸነፍቅር ይሕጉዙና፡ ወይ  እግዚአብሔር አብ ፍጡራቱ ዘለዎ ዓቢ ፍቅሪ አምላኽ ይገልጹልና። እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቅሪ አምላኽ – ንሓደ ወዱ  ምእንቲ ድሕነት ሰብ  ከምዝመውት ገይሩዎ።

ቅዱስ ጳውሎስ

“እቶም ብሕይወት ዝነብሩ፥ ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንሥአን እምበር ንገዛእ ርእሶም ምእንቲ ኸይነብሩ ክርስቶስ አብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ”። 2 ቆሮ. 5:15 መጽሓፍ ሲራክ ከምዚ እንዳበለ የሰምዓልና፦

“ነቲ ሕያዋይ ኮይኑ ዝተዋሕሰካ አይትረሰዓዮ፤ ከመይ ንሱ ምእንታኻ ሕይወቱ አኅሊፉ ሂቡ ኢዩ” እናበለ አብ ሲራክ.29:15 ንነፍሲ ወከፍና ዝኸውን ሓገዝን ምኽርን የወፍየልና። ዝለዚ ዝከበርኩም አመንቲ ክርስቶስ  ልብና አይንዕጾ፡ ነቲ ምእንቲ ድኅነትና አብ መስቀል ዝወዓለ ንዘክር። ስጋብ ክንደይ ኮን ምተሓጎሰ መዓልቲ መጸ ንሕና – ደቂ ሰባት ነቲ ሕማማቱ እንተ ነስተንትን፧ ምእንቲ ፍቅሪ ሓደ ዓርክና ኢልና ክንጽረፍን ክንዋረድን ከለና፤ እቲ ዓርክና ግና ነዚ እንተዝርስዕ ከመይኮን ምተሰመዓና፧

ነብያት መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ክመጽእ ተነብዮም ጥራይ ዘይኮነ፡ ብዓቢ ሃረርታውን ተጸበይዎ። ሎሚ ንሕና ሰብ ኮይኑ ከምዝመጸ፡ አብ መስቀል ምእንቲ ድኅነትና ከምዝሞተን እንፈልጥን እንአምንን፡ ሎሚ ነዚ መድኅን ሕይወትና ዝኾነ ንጉስ ሰማይን ምድርን ዝያዳ ክነፍቅሮን አብ መዓልታዊ ህይወትና ክንደሊዮዶ አይምተገብአን፧ ምኽንያቱ አብ መስቀል ከም ሰራቂ ሞይቱልና ኢዩ። ቅድሚ ካብዚ መሬት እዚ ምስንባቱ ከአ፦ “አመስጊኑ ቆረሰ እሞ፥ “ውሰዱ፥ ብልዑ እዚ ምእንታኻትኩም ዚወሃብ ሥጋይ እዩ፥ እዚ ንመዘከርታይ ግበርዎ” በለ። ከምኡ ኸአ ድኅሪ ድራር ነቲ ጽዋዕ አልዓለ እሞ “እዚ ጽዋዕ እዚ ብደመይ ዚኸውን ሓድሽ ኪዳን እዩ። ብትሰትይዎ ጊዜ ኹሉ ንመዘከርታይ ግበርዎ”1ቆሮ. 11:24- 26 እናበለ መግለጺ ፍቅሩ ክቡር ነገር ሓዲጉልና ከይዲ ኢዩ። ስለዚ ኢያ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን አብቲ መስዋዕተ ቅዳሴአ ከምዚ እንዳበለት ትጽሊ “ኦ ጎይታና፡ ሞትካን ቅድስቲ ትንሣኤኻን ነበስር አሎና። ዕርገትካን ካልአይ ምጽአትካን እውን ንአምን ኢና። ኦ ጎይታናን አምላኽናን፡ ነመስግነካን ንእመነካን፡ ንልምነካን ንምኅጸነካን አሎና”።

ስለዚ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቅለሉ ቦታ ብብዙሓት ቅዱሳት “ቦታ ፍቅሪ” ተባሂሉ ይጽዋዕ ። “አነ ነቶም ዜፍቀሩኒ አፍቅሮም፥ እቶም ዚደልዩኒ ኸአ ይረኽቡኒ” ምሳ.8:17 ከምዝበለ ነቲ ልዑል አምላኽና ነፍቅሮ፡ ንሱ ከአ ከፍቅረና ኢዩ።

“ እቲ ንትእዛዛተይ ተቀቢሉ ዚሕልዎ ንሱ እዩ ዜፍቅረኒ፤ ነቲ ዜፍቅረኒ ድማ አቦይ የፍቅሮ እዩ፥ አነውን አፍቅሮ እየ፤ ርእሰይ ከአ እገልጸሉ”። የሓ. 14:21-23 “ንሕናውን ነታ አምላኽ አባና ዘላቶ ፍቅሪ ፈሊጥናያን አሚናያን አሎና። አምላኽ ፍቅሪ ኢዩ፥ እቲ አብ ፍቅሪ ዚነብር ከአ አብ አምላኽ ይነብር፥ አምላኽውን አብኡ ይነብር” ። 1ዮሓ.4፡16

“ፍቅሪ ከም ሞት ሓያል ኢያ” ይብል። መኃ.8:6 ስለዚ አብዚ ዓለም እዚ እቲ ቀንዲ አብ ክርስቲያናዊ ጉዑዞና ክንፍጽሞ ዘለና። “ንእግዚአብሔር ምፍቃርን ፍቃዱ ምፍጻምን ኢዩ። እዚ ኢዩ እቲ ምኽንያት መፍጠሪናን ጸዋዕታናን። እዚ ኢዩ እቲ ሓቀና መንገዲ ናብቲ እ ግዚአብሔር ዘደላወልና መንግስቲ ክንወርስ እንኽእል። ካብ ቅዱስ ጳውሎስ ንላዕሊ ብዛዕባ ሓቀና ፍቅሪ አምላኽ ክምህረና ዝክእል ሓደካ የልቦን፡

ብፍላይ አብታ ቀዳመይቲ መልእኽቱ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ እንክጽሕፍ፡ ብዘይ ፍቅሪ ኩሉ ኮንቱ ምካኑ ይምህረና። ብቃንቃታት ሰብን መላእኽትን እንተዝዛረብ፥ ግና ፍቅሪ እንተ ዘይህልወኒ፥ ከም ዜድሂ አስራዚ ወይ ጭልጭል ከም ዚብል ጸናጽል ምኾንኩ። ውህበት ትንቢት እንተ ዚህልወኒ፥ ኩሉ ምሥጢራትን ኩሉ ፍልጠትን እንተ ዝፈልጥ፥ እምባታት ክሳብ ዘግዕዝ ከአ ኩሉ እምነት እንተ ዚህልወኒ፥ ግና ፍቅሪ እንተ ዘይህልወኒ ከንቱ ምኾንኩ ነይረ። ኩሉ ገንዘበይ ከአ ንድኻታት እንተ ዝዕድል፥ ሰብነተይ ንምንዳድ አኅሊፊ እንተ ዝህብ፥ ግና ፍቅሪ እንተ ዘይህልወኒ ሓንቲ እካ አይጠቅመንን ኢዩ።

“ፍቅሪ ዓቃል እያ፥ ፍቅሪ ለዋህ እያ፥ ፍቅሪ አይትቀንእን እያ፥ ፍቅሪ አይትጀሃርን እያ፥ አይትዕበን እያ። ፍቅሪ ስዲ አይኮነትን፥ ንአይ ይጥ ዓመኒ ብዚብል አይትምራሕን ኢያ። ፍቅሪ አይትቁጣዕን… አይትቅየምን እያ፡ ብሓቂ ትሕጎስ እምበር ብዓመጽ ባህ አይብላን። ፍቅሪ ንኹሉ ትጸውር፥ ንኹሉ ትአምን፥ ብኹሉ ድማ ተስፋ ትገብር ንኹሉ ትዕገስ” ቆሮ.13:1-7 እናበለ እቶም ሓቀና ምልክታት ፍቅሪ ዘርዚሩ ይነግረና። ነዞም ምልክታት ፍቅሪ እዚኦም አብ መዓልታዊ ሕይወትና እናዘውተርና አብ ፍቅሪ ክርስቶስ ክንመላለስ እግዚአብሔር ብጽግኡ ይሓግዘና! አሜን።

ናይዚ መቀጸልታ ትምህርቲ አብ ዝመጽእ ሕታም ንከታተል።

እግዚአብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን! አሜን።

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Aba Hagos Tesfagabir