አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 31፡2017

ሰንበት ዘኖላዊ

  • ጸሎት

ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ በቲ አብ መስቀል ዝወዓለ ወዲኻ፤

ንወዲ ሰብ ካብ ውድቀት ዘድኃንካ፤

ሰላም ዘለዎ መዓልቲን ሰንበትን ሃበኒ፤

ምኽንያቱ ካብ ሓጢአት ነጻ ኮይነ፤

አብቲ እተዳልወለይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ክሳተፍ። አሜን!

ዮሓ.10.1-21

አብዚ ናይ ሎሚ ሰንበት ዘኖላዊ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ “አፍደገ አባጊዕ አነ ኢየ። ብ አይ ዚአቱ ኪድኅን ኢዩ፤ ኪአቱን ኪወፍርን ኢዩ፤ መጋሰይውን ክረክብ ኢዩ” እናበለ ይምህረና። ንሱ እቲ ሓቀኛ ጋሳ፡ ሕይወቱ በጃ አባጊዑ አኅሊፉ ዝህብ ፈቃር አምላኽ ኢዩ። ንሱ ጋሳ ጥራይ ዘይኮነ እቲ አፍደገ ደንበ አባጊዕውን ምኻኑ ባዕሉ ይገልጸልና። ስለዚ ንሱ እቲ ናብ እግዚአብሔር አብ ዝወስደና መገዲ ኢዩ፡ ኩሉ እቲ ብአኡ ዝኣቱን ዝወጽእን ኣብ እግዝኣብሔር ይበጽሕ። እተን ድምጹ ዘለልያን ዝሰምዓን ጥራይ ከአ አብቲ መጋስኡ ይ አትዋ። በዚ ኸአ እቲ ኣብ መንጐ ኣቦን ወድን ዘሎ ሓድነት፡ ሕብረት ኣብ መንጐ መጓሰን ጓሳን’ውን ይምስረት። ነዚ ኢዩ ኸአ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ዝመጸ።

እቶም ኩሎም ብእግዚአብሔር ዝተሳሕቡን ቃሉ ዝስምዑን እንታይነቶም ብዘየገድስ አብ መጓስኡ ይኣትዉ። ክርስቶስ ከኣ ናይ ሓድነትን ሕብረትን ምኽንያቶም ይኸውን። ምኽንያቱ እቲ ጓሳ ሓደ እንተ ድኣ ኮይኑ ዝተፈላለየ መጓሰ ክህብ ኣይኽእልን ኢዩ’ሞ ሓደ መጓሰን ሓደ ጓሳን ጥራይ ከምዝህሉ ይገብር። ብክርስቶስ ሓዲሽ ሕይወት ሓዲስ መጋሰ ኣይሁድን ኣረማውያንን ዝሓቆፈ ይፍጠር፡ እዚ ከኣ እታ ብደም ክርስቶስ ዝተሃንጸት ቤተክርስትያን የመልክት። ክርስቶስ ንሓዋርያቱ ክሳብ መፈጸምታ ዓለም ምሳኹም ኢየ ስለ ዝበላ ናይ ቤተክርስትያኑ ጓሳ ኮይኑ ይተርፍ።

ዝኸበርኩ አኅዋትን አኃትን ክርስቶስ አብ መስቀል ንነፍሲ ወከፍና አእዳዉ ዘርጊሑልና ኢዩ፡ ስለምንታይ ንነፍሲ ወከፍና አብ ሓደ መጋሰ ንኽእክበና – ሕይወት ምእንቲ ክህበና። ብወገናውን ነንሕድሕድና ሕይወትና ንኽንወሃሃብ – ነፍሲ ወከፍና ንሕድሕድና ጋሶት አኅዋትና ምእንቲ ክንከውን፡ ነፍሲ ወከፍ ግና ከከም ጸዋዕታኡን ህያባቱን። ሎሚ ካብቶም ጋሶት መሲሎም ዝቐሩቡና ግና ከአ ክርስቶስ ተኻሉ ገሩ ዘቕርቦም ክንሃድም ከምዘለና ይመኽረና። ሎሚውን እንተኾኑ አብ ዓለምና፡ አብ መንጎና ንድምጺ ክርስቶስ አብ ክንዲ ምስማዕ ንድምጺ ገዛእ ርእሶምን፡ ስልጣኖምን፡ ክብረቶምን ዝሰምዑ አኅዋትን አኃትን ከምዘለዉና ምፍላጥ የድሊ። ከምቲ ቃል አምላኽ ዝብለና “ ነዚአቶም ብፍርኦም” ክንፈልጦም ንኽእል ኢና”። ክርስቶስ ንሕብረት፡ ንሓድነት – ንነፍሲ ወከፍና ናብ ሓደ መጋሰ ክእክበና ክሰርሕ ከሎ፡ ንክብሪን ዕጋበትን ርእሶም ክብሉ ንደቂ ሰባት ብዝተፈላለየ መገዲ ዝፈላሊዩ’ውን አለዉ። እዚአቶም ነዚ ሕብረት ዘይቅበሉ፡ አብ ሓደ መጋሰ ንኽአትዉ ዘጸግሞም፡ እቲ ናቶም ክብሪን ስልጣንን ከይጎድሎም ኢያቶም። ስለዚ ነታ ብክርስቶስ እትምራሕ ቤተክርስቲያና ክርስቶስ ሎሚ ብአአ ከምዝዛረበና ብምእማን ወትሩ ድምጻ ክንሰምዕን ክነለልን አብቲ መጋሰአ ጽኑዓትን እሙናትን ኮይና ክንርከብ እግዚአብሔር ይሓግዘና። አሜን!

  • ጸሎት

ኦ ጎይታይ ብርሃንካን ሓቅኻን ልአኽ፤

ንሳተን ከአ ይምረሓኒ፤

ናብ ጽዮን ናብታ ቅድስቲ እምባኻን፤

ናብታ መኅደሪኻን ዝኾነት ቤት

መቕደስን የብጸሓኒ። አሜን

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 30፡2017

ሉቃ.2:36-40

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ፡ ከም ስምዖን ሃና እታ ብዕድመ ዝደፍአትን መበለት ኮይና ሕይወታ ምሉእ አብ አግልግሎት ቤት መቕደስ ዘሕለፈቶን ንክርስቶስ ሕጻን ትርኽቦን ትርእዮን፡ በዚ ኸአ ልባ ብሓጎስ ይመልእሞ ተመስግን። ካብዚ ርክብ ናይ ክርስቶስን ሕጻንን ሃናን ዓቢ ትምህርቲ እንመሃሮ፡ ሃና እቲ ሓጎሳ ንርእሳ ጥራይ አይሓዘቶን፡ ብዛዕብኡ ንኹሎም ነቶም ምድኃን ኢዮሩሳሌም ዝጽበዮ ክተካፍሎም ተረኽበት። ንስኻ ንስኺከ አብ ጸሎት፡ አብ አገልግሎት ንኽርስቶስ ምስ እትረኽቦ ነሕዋትካ/ኺ ክተካፍሎ/ዮዶ ትርከብ/ቢ? ዝኸንበርኩም አኃዋት አኃት አብዚ ስምዖንን ሃናን ነቶም ሎሚ ብትሕትናን እምነትን ንኽርስቶስ ጎይታ ዝስዕቡ አብ ቤተክርስቲያናትና ብትግሃት ዘገልግሉን አኃዋንት አኃትን ይውክሉ።

እግዚአብሔር ነዚ አገልግሎት እዚ ከም ምዑዝ ሽታ ይቕበሎ። እግዚአብሔር ሎሚውን እንተኾነ አብ ሕይወትና ክንቅበሎ እንደገና አብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ሓዋሪያኡ ክውለድ ይደሊ። ንሕና ከም ሃና ብጸሎትን ጾምን ተአዝዞን ንአገልግሎት አምላክ ክንተግህን ክንሰርሕ ይግበአና። አብዚ ዕውታት ንኽንከውን ግና ናይዚ ዓለም ነገራት ገዲፍና ናይ ሰማይ ነገራት ክንሓስብ ክንጅምር አለና። አብዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ዮሓንስ ከምዚ እንዳበለ ይምሕጸን፦ ንዓለም ወይስ ነቲ አብ ዓለም ዘሎ አይትፍተው። ሓደ እካ ንዓለም እንተ ፈተዋ ፍቕሪ አቦ አብኡ የብሉን። ከመይ ኩሉ እቲ አብ ዓለም ዘሎ፥ ፍትወት ሥጋን ክፋእ ትምኒት ዓይንን ብሃብትኻ ዕቡይ ምኻንን፥ ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ አቦ አይኮነን። ዓለምን እቲ ኹሉ ፍትወታን ኃላፋይ እዩ፡፤ እቲ ፍቓድ አምላኽ ዚገቢር ግና ንዘለዓለም ይነብር።1ዮሓ.2:15-17

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን እግዚአብሔር ሎሚ አብነት እዞም ቁዱሳት አቦታት አዴታት ተኸቲልና ክነገልግሎ፡ ምድራዊ ሕይወትና ፍቃድ እግዚአሔር እናፈጸምና ብቅድስና ክንሓልፎ፡ አብ መጨረሻ ዓስቢ እቲ ቁዱስ ጉዑዞና እግዚአብሔር አምላኽና ዘለዓለማዊ ሕይወት የተስፍወና አሎሞ ንተዓጠቅ። እግዚአብሔር ሓይሉን ጥበቡን ይሃበና። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 29፡2017

ሉቃ. 2.22-35

ናይ ሎሚ ወንጌል ናይ ስምዖንን ኢየሱስ ሕጻንን ርክብ ከነስተንትን ይዕድመና፡፡ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድኅሪ 40 መዓልቲ ምላዱ ከም ሥርዓት አይሁድ ማሪያም ንቤት መቕደስ ክተወፊዮ ከደት። አብዚ ርክብ ሓደ አረጊት ስምዖንን ሕጻንን – ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን፡ ትጽቢትን መፈጸምታን ንርኢ። አብዚ ስምዖን ነቲ ነዊሕ ትጽቢት ዝተገብረሉ ምምጻእ ናይ መሲሕ መፈጸምታ ብምርአዩ ክሕጎስን ክዝምርን ንርእዮ። አብዚ እቲ ቀዳማይ ትምህርቲ ሎሚ ክነስተንትኖ ዘለና እምበአር ተስፋታት ስምዖንን እስራኤልን ክፍጸም ምርአይ ኢዩ። ስለዚ አብ ሕይወትና ብተስፋን እምነትን ክንጎዓዝ ከምዘለና ንመሃር። ስምዖን ነቲ መሲሕ እስራኤል ድኅነትን ብርሃንን ዘምጽእ አብ ሕቑፍኡ ኽቕበሎ ንርኢ። አብዚ ግዜ እዚ ስምዖን ነቲ ሕጻን ተቐቢሉ ምስ ሓቖፎ፥ እቲ ካልአይ አብዚ ናይ ሎሚ ክነስተንትኖለሉ ዝግበአና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ኢዩ። “መንፈስ ቅዱስ ናብኡ መጸ እሞ” –  እቲ ክመጽእ ዝነበሮ ብሃንቀውታ ዚጽበዮ ዝነበረ ገንሸል ድኅነት ምኻኑ ምስ ገለጸሉ ልቡ ብታሓጋስ መልአ። እወ ነቲ መሲሕ፡ ንኽርስቶስ ንኽንፈልጦ መንፈስ ቅዱስ የድሊየና። ንሱ ጥራይ ኢዩ መንነት ናይ ክርስቶስ ከፍልጠና ዝኽእል። መንፈስ ቅዱስ መሊኡዎ ኸአ ከምዚ እንዳበለ ተነበየ፦ ኦ  ጎይታይ፡ ደጊም ንባርያኻ ኸም ቃልካ ብሰላም አፋንዎ። ከመይ አዕይንተይ ነቲ ምድኃንካ ርእየናኦ እየን። እዚ ከአ እቲ አብ ቅድሚ ኹሉ ሕዝቢ ዘዳለኻዮ ድኅነት እዩ። ንሱ እቲ ንአሕዛብ ብርሃን ንሕዝብኻ እስራኤልውን ክብሪ ዚገልጽ እዩ።

አቡኡን አዲኡን ከአ በቲ ብዛዕባኡ ዝተባህለ ነገራት ተገረሙ። ስምዖን ከአ ባረኾም፥ ንማሪያም አዲኡ ድማ“ እንሆ እዚ ሕጻን እዚ አብ እስራኤል ንቡዙሓት ምኽንያት ምውዳቕን ምትንሳኦምን፥ ከምኡውን ዘይቕበልዎ ምልክትን ኪኸውን ዝተመደበ እዩ። ቅዱስ ጳዎሎስ ነዚ ሓቂ እዚ የብረሃልና፦ “ንሕና ግና ነቲ ንአይሁድ ዕንቅፋት፥ ንአሕዛብ ከአ ዕሽነት ዝኾነ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ አሎና። ነቶም ጽውዓት፥ አይሁድ ኮኑ ግሪኻውያን፥ ክርስቶስ ኃይሊ አምላኽ እዩ” እናበለ ይምህርን ይእውጅን፡፡ 1ቆሮ.1:23-24 ቀጺሉ ስምዖን ንአኺ ኸአ ሓሳባት ልቢ ብዙኃት ምእንቲ ኪግለጽ፥ ኃዘን ንልብኺ ከም ሰይፊ ኪስንጥቖ እዩ” እናበለ ነቲ ብሰንኪ ወዳ ክወርዳ ዘለዎ ሓዘን ይንበየላ። እቲ ፍጹም አምላኽ ዝኾነ ወዳ ብመከራን ስቓይን ክሓልፍ ከምዘለዎ ይነግራ። ከምቲ ዝተነበዮ ኸአ ማሪያም ንወዳ ስጋብ ሞት አሰነየቶ። አብ ስቅያቱ ተኻፋሊት ኮነት። አብ መስዋዕቲ ድኅነት ምሉእ ብምሉእ ከአ ተሳተፈት።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ሎሚ ንሕናውን አብዚ ምድራዊ ጉዑዞና አብነት ስሞዖን እናተኸተልና ብተስፋ ነቲ እግዚአብሔር ዘተስፈወና ዘለዓለማዊ ሕይወት ንኽንወርስ፡ አብቲ አምላኽና ዘተስፈወና እሙናት ኮይና ምስ እንርከብ ሓደ መዓልቲ መዝሙር ምስጋና ክንዝምር ክንበቕዕ ኢና። ነዚ ንኽንገብር ሓገዝ መንፈስ ቅዱስ የዲሊየና ኢዩ’ሞ ንመንፈስ ቅዱስ ልባትና ንኽፈተሉ፡ እንታይ ክንገብርን ክንብልን ከምዘለና ባዕሉ ክምህረና ኢዩ። ማሪያም አደና እታ አብነታዊት ናይ ተስፋ አደ፡ ንክርስቶስ አብ ኩሉ ስቅያቱ ንድሕሪት ከይጠመተት ዝሰ በቶ ተባዕ አደ ኢያ’ሞ፥ ንሕናውን ነቲ ምእንቲ ናይ ነፍሲ ወከፍና ድኅነት አብ መስቀል ዝወዓለ ክርስቶስ ጎይታና ብትብዓት እንስዕበሉ ሓይሉን ኽእለቱ ይሃበና። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Four Signs Of a Dynamic Catholic

 

  1. THE FIRST SIGN – PRAYER

Dynamic Catholics have a daily commitment to prayer.

God is not a distant force to these people, but rather a personal friend and adviser. They trying to listen to the voice of God in their lives, and believe doing God’s will is the only path that leads to lasting happiness in this changing world. What is important to recognize is that Dynamic Catholics have a time to pray, a place to pray, and a structure to their prayer.

  1. THE SECOND SIGN – STUDY

Dynamic Catholics are continuous learners.

On average Dynamic    Catholics spend fourteen minutes each day learning more about the faith. They see themselves as students of Jesus and his Church, and proactively make an effort to allow his teaching to form them. Jesus doesn’t just want followers. He wants disciples. To be a Christian disciple begins by sitting at the feet of Christ to learn. They are hungry to learn more about faith. They are continuous learners.

  1. THE THIRD SIGN – GENEROSITY

Dynamic Catholics are generous.

Dynamic Catholics are filled with a spirit of service and are generous stewards of their time, talent, and treasure.

  1. THE FOURTH SIGN – EVANGELIZATION

Dynamic Catholics invite others to grow spiritually by sharing the love of God with them.

 

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 28፡2017

ማቴ.2:13-18

ሄሮዶስ ነዚ ሕጻን ኪቀትሎ ይደሊ አሎ እሞ ተንሥእ፥ ነዚ ሕጻንን ነዲኡን ኂዝካ ናብ ግብጺ ህደም፣ ክሳዕ ዝነግረካ ኸአ አብኡ ጽናሕ” በሎ። ሄሮዶስ በቶም “እቲ ዝተወልደ ንጉሥ አይሁድ አበይ አሎ? ኮኸቡ ብምብራቅ ርኢና እሞ፥ ክንሰግደሉ መጺና” እናበሉ ካብ ሃገረ ምብራቕ ተላዒሎም አብ ኢየሩሳሌም ዝበጽሑ ሰብ ጥበብ፥ ዜና ምስ ሰምዓ ሰንበደ።

ነቲ ሕጻን እቲውን ክቐጥሎ ወሰነ። እግዚአብሔር ግን አብ ሕይወት ኢቲ ዘፍቅሮ ወዱ እዚ ኽፍጸም አይደለየን። ክርስቶስ ኢቲ ሓድሽ መሲሕ ከም ሙሴ ክሃድም ነይሩዎ። ሓድሽ ጉ ዑዞ ክጅምር ነይሩዎ። እግዚአብሔር ከአ መልአኹ ሰዲዱ ንዮሴፍ ነቲ ሕጻንን አዲኡን ሒዙ ናብ ግብጺ ክሃድም ይእዝዝ። አብኡ ኸአ ስጋብ ተመለስ ዝብል ትእዛዝ ዝቅበል ይጸንሕ። ተአዝዞ ንድኅነት ወዲ ሰብ አድላዪ ኢዩ። ብዘይ ተአዝዝዞ ወዲ ሰብ እግዚአብሔር ብዙሕ ክገቢር አይኽእልን፡ ምኽንያቱ እግዚአብሔር አባና እቲ ምስጢረ ድኅነቱ ኽፍጽም እንተኾይኑ፡ ናትና ተአዝዞን ምትሕብባርን የድሊዮ። ቅዱስ ዮሴፍ ተአዛዚ ነበረ። ነቲ ዝተባህሎ ዝሰምዕን ብትሕትና ዝፍጽምን መገልገሊ አምላኽ ነበረ። ብተአዝዝኡ ኸአ ንመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ኾይኑ ከዕብዮን ክሕልዎን ንዝተዋህቦ ተልእኾ ብትሕትና ተቀቢሉ አብ መፈጸምታኡ አብጸሖ። ብተአዝዞን ምትሕብባርን ዮሴፍ ኸአ እግዚአብሔር – ወልድ ኢቲ ምስርጢረ ድኅነት አብ መፈጸምትኡ ከምጽሖ ተረኽበ። ብተአዝዝኡ ክርስቶስ አብ ሓደ ስድራ ቤት ክውለድን ክዓብን ኺኢሉ። ንወልድ ካብ ናይ መቕተልቲ ሄሮዶስ ክድሕኖ ኪኢሉ። ብዙሓት ሕጻናት ቤተ ልሔም ግን ብዘይ ገበን ተቐትሉ። ቤተክርስቲያን ነዞም ሕጻናት እዚአቶም ወትሩ ተኽብሮምን ትዝክሮምን።

ዝኸበርኩ አኅዋት አኃት ሎሚውን ብዝተፈላለየ መገዲ ክንደይ ንጹሓት ሕጻናት ብኽፍአት ደቂ ሰባት ይቕተሉን ይስደዱን ከምዘለዉ አይንረስዕ። ሎሚ ታሪኽ ሄሮዶስውን አብ ሕይወትና ይፍጸም ከምዘሎ ኩሉና እንፈልጦ ሓቂ ኢዩ። እግዚብሔር ብርሃን እዩ፥ አብኡ ኸአ ጸልማት ዚብልዎ ኸቶ የልቦን። ንሕና ኸአ ነዚ ብርሃን ኢዚ ተቀቢልናዮ ኢና። ብሓቂ አብዚ ብርሃን እዚ ንመላለስ እንተለና ካብዚ ሓጢአት እዚ ነጻ ኾይና ኽነብር ኢና። ምስ እግዚአብሔር አምላኽና ብሕብረት ክነብር ኢና። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 27፡2017

ዮሓ. 1:1-8 ( በዓለ ቅ.ዮሓንስ ወንጌላዊ)

ሎሚ በዚ ንቅዱስ ዮሓንስ ዝተወፈየ መዓልቲ፡ እግዚአብሔር ብቃሉ  ነቲ ምስጢረ እግዚአብሔር ዝገልጸልና ሓዋሪያ ልባትና ኸፊትና ክንሰምዖን ክነስተንትኖን ይዕድመና። ዮሓንስ እቲ ሓደ ካብ ሓዋሪያት ንክርስቶስ ብትብዓት ስጋብ መጨርሽታ ዝሰዓቦ፡ ምስ ክርስቶስ ፍሉይ ፍቕርን ምቅርራብን ዝነበሮ፤ አብ ጸሎት ሓሙስ አብ መአዲ እንከለዉ አብ አፍልቢ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሱ ኺጸግዕ ዕድል ዝረኸበ፤ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብቲ መጨርሽታ ምድራዊ ጉዑዙኡ’ውን እንተኾነ ብእምነት ስጋብ ሞት ዘሰነየ ተባዕ ሓዋሪያ ኢዩ ነሩ። ቀጺሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ መስቀል ኮይኑ  “ እንሃ አዴኻ እንዳበለ ” ንማሪያም አዲኡን አደ ኹሉ ፍጡር ኽትከውንን ሓላፍነት ዝተቐበለ ሓዋሪያ ኢዩ ነሩ።
በታ ቀዳመይቲ ምዓልቲ ሰሙን ማሪያም መግደላዊት፥ ገና ጸልማት ከሎ፥ አንጊሃ ናብቲ መቓብር መጸት። አንጊሃ ናብቲ መቓብር ክትከይድ ክትበጽሕ ዝገበራ እምበአር ዝኸበርኩም አኅዋት አኃት ፍቅሪ ኢቲ ጎይትአ ኢዩ። ግና ዘይተጸበየቶ እቲ እምኒ  ካብ አፉ መቓብር ተፈንቂሉ ረአየቶ። ነቲ ጎይታ ብሕይወቱ ኸሎ “ ብሳልሳይ መዓልቲ ክትንሥእ ምኻኑ ረሲዓ፡ በቲ ዝኾነ ሰምቢዳ  ናብ ስምዖን ጴጥሮስን ናብቲ ኢየሱስ ዜፍቅሮ ኻልእ ወድ መዝሙርን መጺአ “ ንጎይታና ኻብ መቓብር ወስዶምዎ፥ አበይ ከም ዘንበርዎ አይንፈልጥን” እናበለት እቲ ዝረአየቶ አዘንተወትሎም።
ስምዖን ጴጥሮስን እቲ ኢየሱስ ዜፍቅሮ ኻልእ ወድ መዝሙርን ነቲ ዝኾነ ንኽርእዩ ናብቲ መቓብር የምርሑ። እቲ ኢየሱስ ዜፍቅሮ ሓዋሪያ ብፍቕሪ ተለዓዒሉ ነቲ ዝኾነ ንኽርኢ  ብኹሉ ሓይሉ ይጎዪ፡  ንጴጥሮስ ቀዲሙዎ ኸአ ይበጽሕ። ግና ናብቲ መቃብር አይአተወን። ንጴጥሮስ ተጸበዮ። ምጽባይ ናይቲ ብእየሱስ ዝተፈቅረ  ሓዋሪያ ፡ ነቲ መጻኢ  መዝነት ናይ ጴጥሮስ ይገልጽ። እዚ ሓቂ ብፍላይ አብ  ዮሓ. 21,15… ተዘርዚሩ ንረኽቦ።“ ምስ በልዑ ኸአ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ፥ “ ስምዖን ወዲ ዮና! ካብዚአቶም አብሊጽካዶ ተፍቅረኒ ኢኻ፧ በሎ ንሱ ኸአ ‘እወ ጎይታይ! አነ ኸም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ” ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ድም ዕያውተይ አብልዕ” በሎ።
ስምዖን ጴጥሮስ  አብቲ መቃብር ምስ በጽሓ ናብቲ መቓብር ይአቱ። ነቲ መግነዝ ተነቢሩ ረአዮ። እቲ አብ ርእሱ ዝነበረ መአረምያ ኸአ፥ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር፥ ምስቲ መግነዝ አይነበረን። እዚ ሓቂ እዚ አብቲ ብኽርስቶ ዝተፈቕረ ሓዋሪያ እምነት አለዓዓለ። “ እቲ ቕድም ናብቲ መቃብር ዝመጸ ኻልእ ወድ መዝሙር አተወ “ርእዩ ድማ አመነ” ይብለና።
ዝኸበርኩም አኅዋት አኃት ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና   መጀመሪያ አብ ሕይወትና ከም ማሪያም መግደላዊት አንጊህናዶ  ነቲ ስጋብ ሞት ዘፍቀረና አምላኽና ንደሊዮዶ፧ ምስ ረኸብናዮ ፍቕሩ፡ ሓልዮቱ ምስ አስተማቐርናኸ ተመሊስና ነሕዋትናዶ ነበስር፧ ስለዚ ንሕና ብዘይ ክርስቶስ ጎይታ ሕይወት የብልናን። ብኡ ንነብር ብኡ ኸአ ኢና ንቀሳቐስ እሞ ወትሩ አብ ጸጽባሕ ናብኡ ንጉየ ንድለዮ። 
ዮሓንስ “ብዛዕባ እቲ መጀመርታ ዝነበረ ንሕና ዝሰማዕናዮ፥ በዕይንቲና ዝረአናዮ፥ ዝጠመትናዮ፥ ብእዳውና ዘረምሰ ሰናዮ ቃል ሕይወት ንነግረኩም አሎና ይብለና አሎ አብዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ መልእኽቱ። 1ዮሓ. 1:1-4 እዚ ቃል ሕይወት እዚ ተመጊብናን አሚናን ንኽርስቶስ ጎይታና አብ ኩሉ ሕይወትና ንስዓቦ። እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ይሓግዘና። አሜን!
አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 26፡2017

ማቴ.10:17-22

ሓዋሪያት ከም ተሓጋገዝቲን ቀጸልትን ስብከተ ወንጌል ብመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽውዑ። ሓላፍነት ለቢሶም ከአ ናይ መጻኢ ተልእኾኦም መምርሒን ምኽርን ካብ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይቕበሉ። አብዚ ናይ ሎሚ ክፋል ቃል አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቱ ክልተ ምሳሌ ብምጥቃም ይጅምሮ፦ አባጊዕ   አብ መንጎ ተኻሉ – ብልህታት ከም ተመን፡ ገርህታት ከአ ከም ርግቢ። እታ ቀዳመይቲ ኢቲ ሓዋሪያት ተጸዊዖሙሉ ዘለዉ ጽውዓ ስጋብ ክንደይ ከቢድን ሓደገኛን ምኻኑ ንምርግጋጽ፤ በቲ ሓደ ወገን ከአ ኢቲ ሓዋሪያት ከጋንፎም ዘለዎ ሓደገኛ ኩነታት የጉልሕ። ኢቲ መግለጺ “አነ እሰደኩም አለኹ” ዝብል ከአ ሓለዋ አምላኽ ከምዘለዎም የረጋግጽ። እቲ ብልህታት ከም ተመን፥ ገርህታት ከአ ከም ርግቢ ኹኑ” ዝብል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ባህሪ ከተሓሕዝ ዝደለ ይመስል። እምነት አብ አምላኽ፤ ሓዋሪያት አብቲ ምስ ሰባት ክገብሩዎ ዘለዎም ርክባት ነዊሕ አስተንትኖን ጥንቃቐን ዘድሊዮ ምኻኑ።

ቐጺሉ “ካብ ሰብ ተጠንቀቑ” እናበለ ሓዋሪያት አብ ተልእኾኦም ስደትን ግፍዕን- ጽልኢን፡ ጥርዓንን – ክሲን ክመጾም ከምዝኽእል የጠንቅቖም። እዚ  «አኅሊፎም ኪህብኹም፥ ዝብል መግለጺ እዚ ነቲ ክሲ አብ ቤት ፍርዲ ዝርኢ ጥራይ አይነበረን። እንታይ ደአ ልዕሊ ኹሉ ነቲ ቲዮሎጊያዊ ትምህርቲ ዝርኢ ነበረ። ምኽንያቱ ሓዋሪያት ነቲ ብዙሓት አይሁድ ፈሪሳውያን ዘሰምበደ ትምህርቲ ክርስቶስ ክሰብኩ ነሩዎም። በዚ ኸአ ተቓውሞን ስደትን ከምዘስዕበሎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጥ ነሩ ኢዩ። ምኽኒያቱ “ካብ መምህሩ ዚዓቢ ተመሃራይ” ስለዘየሎ። ማለት ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ዓለም እዚ ተልእኾ እቲ ሰማያዊ አቡኡ ንኽፍጽም፡ በቲ ሰናይ ተግባራቱ ዝተኸሰን አሕሊፎም ዝሃቡዎን፤ ሓዋሪያት ከአ እዚ ዕጫ ክበጽሖም ነይሩዎ። “ ናብ መገባእያታት አኅሊፎም ኪህብኹም ኢዮም” ስለዚ ሓዋሪያት እቲ ሓቀኛ ምስክርነት ምእንቲ ኽህቡ ብርቱዓትን ተጻወርትን ክኾኑ ነይሩዎም። በቲ ስደቶምን ስቅያቶምን ክርስቶስ ሓቀኛ መድኅን ምኻኑ ክምህሩን ክምስክሩን ነይሩዎም።

አብዚ ተልእኾ ናይ ሓዋሪያት ግና ኩሉ ግዜ ሓገዝ እቲ ልዑል አምላኽ ወይ መንፈስ አምላኽ ከምዘሰንዮም ለዎም ይገልጸሎም። • “መንፈስ አቦኹም እዩ ብአኻትኩም ዝዛረብ እምበር፥ ንስኻትኩም አይኮንክምን እትዛረቡ”። እዚ ሓዋሪያት አብ ሓዋሪያዊ ተልእኾኦም አብ ክእለቶምን ፍልጠቶምን – ማለት አብ ገዛእ ርእሶም ክምርኮሱ ከምዘይብሉም፡ እንታይ ደአ ከምቲ አቀዲምና ዝገለጽናዮ፡ አብቲ ሰማያዊ ሓይሊ አምላኽ ክአምኑን ክምርኮሱን ከምዘለዎም ዘረድእ ኢዩ። ስለዚ አብ ሕማቕ ኩነታት – አብ ሓደገኛ ግዜ ናይ ሕወቶም ሓገዝን ደገፍን ናይ እግዚአብሔር – አብ ከምዘይፍለዮም ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይምህሮም።

ዝኸበርኩም አኃዋት አኅት አብዚ ምድራዊ ጉዑዞና፡ ነፍሲ ወከፍና ብጥምቀት ሓደ ፍሉይ ተልእኾ አለና። ንሱ ከአ ነቲ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ማሪያም ሰብ ኮይኑ ዝተወልደ አምላኽ ብቓልናን ብተግባርናን ንዓለም ክንምስክር። አብዚ ተልእኾ እዚ ግና ብኽርስቶስ ምኽንያት ስደትን ተቓውሞን ከምዘጋንፈና ክንቕረብን ክንቕበልን ድልዋት ኽንከውን ይግበአና። ካብ ሰባት ጽልኢውን ክወርደና ኢዩ፡ እቲ ሰናይ ዜና ግና ” እቲ ኻሳዕ መወዳእታ ዚዕገስ ግና ንሱ ኪድኅን እዩ። ስለዚ አብ ክርስቲያናዊ ተልእኾና ነቲ ካብ ደቂ ሰባት ዝወርደና ስደትን – ጸርፍን፡ ጽልእን – ሕሜታን፡ ብሓሶት ክስን፤ ብትዕግስቲ ክንጾሮ ይግበአና። ምእንቲ ፍቕሪ ኢየሱስ ኢልና ተስፋ ከይቆረጽና ንኹሉ ነቲ ዝወርደና ስደት ብትዕግስቲ ክንጸውር ወትሩ ክንተግህ ይግበአና። ሓቀኛ ሓዋሪያ ኸአ ንሱ ኢዩ፡ ኢቲ ነቲ ዘጋንፎ ስደትን መከራን መስቀሉ ጸይሩ ንኽርስቶስ ዝስዕብ። ስለዚ ወንጌል ሓቂ ንምብሳር አይንፍራህ። ገጽ ሰባት ዘይኮነ፡ ገጽ እቲ ልዑል አምላኽ ንርአ። ንሰባት አይንተአመን፤ እንታይ ደአ ንኽርስቶስ ጎይታና። ንኽብሪ ርእስና ዘይኮነ ንኽብሪ አምላኽ ንስራሕ። ፍረ ናይ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ምኻኑ አለሊና ንኽአል። ( ፍረ መንፈስ ቅዱስ፦ ፍቅሪ – ንሓጎስ – ሰላም – ትዕግስቲ – ልግሲ – ሕያውነት – እሙን ምኻን – ለውሃት – ርእስኻ ምግታእ)

ዝኸበርኩም አኅዋት አኃት ንኽርስቲያናዊ ሕይወትና አብነት ዝኾነና ናይዚ ሎሚ እንዝክሮ ዘለና ቀዳማይ ሰማዕት፡ ቅዱስ እስጢፋኖስ ክነስትንትን ንኽእል። ግ.ሓ. 6:8-12,7:54-60 እስጢፋኖስ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ሽውዓተ ድያቆናት ብሓዋሪያት ንአገልግሎት ቤተክርስቲያንን ሓዋሪያትን ዝተመርጹ ኢዩ ዝነበረ። አብቲ ዝተጸዋዓሉ ጽውዓ እሙን ኮይኑ ኮይኑ ኸአ ብሰማእትነት ሓለፈ።

እስጢፋኖስ ጸጋን ኃይልን መሊእዎ፥ አብ ማእከል ሕዝቢ ዓበይቲ ትእምርትን ተአምራትን ክገቢር ጀመረ ይብለና ግ. ሓ.6:8 ምኽኒያቱ አምላኽ ምስኡ ስለነበረ። “ እዚ ሰብ እዚ አብ ልዕሊ ሕጊ ሙሴን አብ ልዕሊ አምላኽን ቃል ጸርፊ ኺዛረብ ከሎ ሰሚዕናዮ” እናበሉ ኸአ ነቲ ጥበብን መንፈስን ዝመልኦ ዘረባኡ ተቃወምዎን ከሰስዎን። “ብአይ ምኽንያት ናብ መካንንትን ናብ ነገሥታትን ክትውሰዱ ኢኹም። አኅሊፎም ኪህብኹም” ኢዮም ዝበሎ ክርስቶስ ብሓሶት ናብ መጋባእያ ሕጊ አቕረብዎ። ብዳርባ እምኒ ኸአ ቀተልዎ። ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ኸለዉ “ ኦ ጎይታይ ኢየሱስ! ነፍሰይ ተቐበል” እናበለ ተማህለለ። ተምበርኪኩ ኸአ ብዓቢ ድምጺ “ ጎይታይ! እዚ ኃጢአት እዚ አይትሓዘሎም” ኢሉ ጨደረ። እዚ ምስ በለውን ዓረፈ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ሰምዕት ነቲ ቃል አምላክ ብሕይወቱ ዝመስከረ ኢዩ። አብ ቅድሚ ዓበይቲ ነቲ ሓቂ ክምስክር ተረኺቡ። ተመሃራይ ካብ መምህሩ ስለዘይበልጽ ግና እቲ ስደትን ሞትን አጋኒፉዎ። ከምቲ ክርስቶ አብ መስቀል ነቶም ቀተልቱ “ ኦ አቦይ ዝገብሩዎ አይፈልጡን ኢዮም እሞ መሓሮም” እናበለ ሕይወቱ ዝሃበ። ከም ኡውን ቅዱስ እስጢፋኖስ “ጎይታይ! እዚ ኃጢአት እዚ አይትኃዘሎም” እናበለ ነቶም ቀተልቱ ካብቲ ልዑል አምላኹ ምሕረት እናማለደሎም ሞተ። እግዚአብሔር ብሓቂ ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ንሕናውን እቲ ሓቀኛ ተል እኾና አለሊና አብነትን አሰርን ቅዱስ እስጢፋኖስ ብቕድስና እንጎዓዘሎ ሓይልን ጥበብን ይሃበና። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

4ይ – ሰንበት ናይ ምጽአት – ታኅሣሥ – 24፡2017

ሉቃ. 1፡26-38

“ከመይ ንእግዚአብሔር ዝሰአኖ ነገር የልቦን”

አብዚ ሰለስተ ሰሙን ዝሓለፈ እግዚአብሔር ብቤተክርስቲያኑ ጌሩ ቃሉ ብምዝራእ ነዚ ልደት እዚ ከምቲ ዝግባእ ተቐሪብና ክንቀባበሎ ክሕግዘና ጸኒሑ።

እንሆ እምበአር በጸጋኡ ኸአ ናብዚ 2017 ልደተ ክርስቶስ ክንብዕል ንቐራረብ አለና። አብዚ ነፍሲ ወከፍና ዕብየት ልደት ክንርዳእ ተረዲእና ኸአ ከምቲ ዝግባእ ብሓቂ ነቲ ቃል አምላኽ ልባትና ከፊትና ክነስተንትን ይገበአና። አብዚ ግዜ እዚ ደጋጊምና ዝሰማዕናዮን ዘስተንተናዮን ዮሓንስ መጥምቕ ንኽርስቶስ መንገዲ ከሳናድወሉ  ክሰብኽ ምስ ጀመረ እቲ ቀዳመይ ስብከቱ ወይ አዋጁ ንንስሓ ዝርኢ ነበረ። ከምዚ እናበለ ኸአ ሰበኸ “ጎደና  እግዚኣብሔር ጽረጉ፥ መገድታቱውን ኣቕንዑ፥ ስንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል፥ እምባን ኵርባን ኩሉ ትሕት ይበል፥ ጥውይዋይ ዝኾነ ኩሉ ትኽ ይበል፥ ድንጉር ይተኻኸል። ሥጋ ዝለበሰ ኩሉ ከኣ ምድኃን ኣምላኽ ኪርኢ እዩ”። ሉቃ.3: 4-6 እናበለ ሰበኸ። አዴና ቤተክርስቲያንውን በዚ ግዜ ምጽአት እዚ ደጋጊማ ነዚ ቃል ወሲዳ ትእውጀልናን ትምህረናን። ምኽንያቱ ሎሚውን እግዚአብሔር ወልድ ናብቲ ማሕደሩ ዝኾነ ልባትና ንኽአቱ ንሕና ካብ ኩሉ ርስሓት ነጻ ክንከውን ይደሊየና። ንንስሓ ዚበቅዕ ስራሕ ክንሰርሕ: ክንፍረ ይ ዕድመና። ከምቲ ሓደ ጋሻ ናብ ገዛና ዓዲምና ገዛና አጽሪና: ዝበለጸ መግቢ አዳሊና ንጽበዮ፡ ብዝበለጸ እካ ደአ ነዚ መድኅና ጎይታና ከመይ ጸሪናን ተሓጺብና ተቐሪባን ዘይንቀባበሎ፧ ዝኸበርኩም አኅዋት አኃት እምበአር እቲ ምስ እግዚአብሔር እንዕረቐሉ ግዜ ሕጂ ኢዩ። ነቲ ቓሉ አብ ሕይወትና ክነብሮ ቁርጺ ፍቃድ ገርና ጉዑዞ እንጅምረሉ ግዜ ሕጂ ኢዩ።

ከምቲ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ዘዘንትወላን ማሪያም ንብስራት መልአኽ ሕራይ ኢላ ምስ ተቐበለት፡ ፍቓዳ ምስ ፍቓድ አምላኽ ሓደ ኮነ። ንሕናውን ነቲ ዝእወጀልና ቃል አምላኽ ሕራይ ኢልና አብ ንቕበለሉ ግዜ ፍቓድናን ፍቃድ አምላኽን ሓደ ይኸውን። ማሪያም ንቃል አምላኽ ኩሉንትነአ ምስ ሃበት እግዚአብሔር አብአ ሓደረ፡ ብመወዳእታ ዘይብሉ ጸጋታት ከአ ሸለማ። እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ አምላኽ ከአ አብአ ብምሕዳር ስግአ ክለብስ ኪኢሉ። እግዚአብሔር እምበአር ነዛ ትሕቲ ፍጥረት በቲ ትሕትንአ አፍቀራን ፈተዋን። ነቲ መደቡ ከአ ብእአ ኽፍጽሞ መረጸ። አምላኽ ክንሱ አብ ከርሲ ማሪያም ብምሕዳር ከም ሓደ ፍጡር ተጠንሰን ተወልደን። “እቲ ቃል ሰብ ኮነ፥ ጸጋን ሓቅን” መሊእዎ ኸአ ምሳና ነበረ”። ይብለና ዮሓንስ ወንጌላዊ። ዮሓ.1:14 ድንግል ማሪያም አብዚ ናይ ድኅነት መስርሕ ብኹሉንትንአ ተሓባበረት። ከምቲ ሔዋን ነቲ ትእዛዝ እግዚአብሔር ብምፍራሳ ንጥፍአት ደቂ ሰብ ምኽንያት ዝኾነት፥ ከምኡ ኸአ ማሪያም ትእዛዝ ንጸዋዕታን እግዚአብሔር ብምኽባራ ንድኅነት ምሉእ ዓለም ምኽንያት ክትከውን በቕዓት።

ዝከበርኩም አኅዋት አኃት ማሪያም እዚ ኩሉ ጸጋታት ዝተቐበለት ብትሕትና ነቲ ቃል አምላኽ “እኔኹ አነ ባሪያ እህዚአብሄር ኢየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” ኢላ ስለዝመለሰት ኢዩ። ትሕትና መምህር ወይ መሰረት ኩሉ መንፈሳዊ ኃይሊ ኢያ። ትእዛዛት እግዚአብሔር ዘኽብር ኢቲ ብትሕትና ዝመላለስ ሰብ ጥራይ ኢዩ። ትሕትና አብ ዘለዎ አብኡ ዕርቂ፡ ሰላም፡ ፍቕሪ፡ ሓጎስ አሎ።

ዝኸበርኩም አመንቲ ክርስቶስ በዓለ ልደት በዓለ ሓጎስ፡ በዓለ ደስታ፡ ፍሥሓ ኢዩ። ሓጎስና ደስታና ምሉ እ ምእንቲ ክኸውን ብትሕትና አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪብና ምስ እግዚብሔር አምላኽናን ሓውናን ዕርቂ ንግበር። ንጉሠ ሰላም ክርስቶስ በዓለ ልደት 2017 ንኹሉ ክፍአትናን ሓጢአትናን ትሪ ልብናን ይቅረ ኢሉ፡ በዓለ ሓጎስ፡ ደስታን ሰላምን ዕርቅን ይግበረልና ። ከመይ ንእግዚአብሔር ዝሰአኖ የልቦን”።

ርሑስ በዓለ ልደት ይግበረልና።አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 23፡2017

ሉቃ. 1.57-66

እዚ ሕጻን እዚስ እንታይ ኮን ክኸውን እዩ፧” እናበሉ አብ ልቦም ይዓቕሩዎ ነበሩ።

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ልደት ዮሓንስ መጥምቕ ክነስተንትን ንዕደም። ዮሓንስ መዓልቱ አኺሉ ይውለድ። አብ ቤት ዘካሪያስ ሓጎስ ኮነ። ጎረባብቱን አዝማዱንውን ይሕጎሱ። አብዛ ቤት እዚአ ምሕረት እግዚአብሒር ስለዝረአዩ ጎረባብቱን አዝማዱንውን ምሳቶም ይሕጎሱ። ብዙሓት ብሽም አብኡ ክጽዋዕ ደለዩ፡ ኤልሳቤጥ ግና አይፋሉን “ ዮሓንስ “ ተባሂሉ ይሰመ በለት። እቲ አብ መጀመሪያ ብዘይ ምእማኑ ዓባስ ኮይኑ ዝነበረ ዘካሪያስ ብምልክት መን ክበሃል ከምዚደሊ ሓተትዎ፥ ንሱ ኸአ ዮሓንስ ኢሉ ጸሓፈ። አብዚ ግዜ እዚ ከአ አፉ ተኸፍተ ንአምላኽ ከአ አመስገነ። እዚ ሕጻን እዚ ህያብ አምላኽ ነበረ። ሕያብ አምላኽ ንቤት ዘካሪያስ ጥራይ ዘይኮነ፤ ንኹሉ ፍጡር ወዲ አዳም – ከምቲ አብዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ዝገልጾ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት “ እንሆ አን ሉኡኸይ እልእኽ አሎኹ፥ ንሱ ቐቕድመይ መገዲ ኺጸርግ እዩ። ብኡኡ ኸአ እቲ እትደልይዎ ጎይታ አብ መቕደሱ ኺመጽ እዩ፥ እቲ እትናፍቕዎ መልአኽ ኪዳነይ ኬበስር፥ እንሆ፥ ይመጽእ አሎ፥” ዝበሎ ዮሓንስ ካብ እግዚአብሔር ዝተላእከ መልእኽተና፡ መገዲ እግዚአብሔር ዝጸርግ፡ ንሕዝቢ እግዚአብሔር ነቲ ዝመጽእ መድኅን ንምቅባል ድልዎ ንኽገቢር ዝተላእከ ነበረ። ሰባት ከአ ዕብየት ናይቲ ሕጻን ብምስትውዓል “ እዚ ሕጻን እዚስ እንታያ ኮን ኪኸውን እዩ፧” እናበሉ ሓሰቡ። እግዚአብሔር እቲ ቀደም ንእሳራኤላውያን ዝአተዎ ተስፋ መድብ ድኅነቱ ንምፍጻም ዝተሓባበርዎ ሰባት ይጽውዕ። ንቤት ዘካሪያስ ከአ ይመርጽ። ክልተ ሰብ ኪዳን አብ ቅድሚ አምላኽ ብኹሉ ትእዛዛት እግዚአብሔር ሕግታቱን ብዘይ ጉድልነት ዚመላለሱ ጻድቃን ሰባት። እግዚአብሔር አብቲ ዓቢ ናይ ድኅነት መስርሕ ተሳተፍቲ ንኽኮኑ ይመርጾም። ዘካሪያስ እዚ ተአምር እዚ ካብ ላዕሊ ምኻኑ ምስ ረአየ ንአምላኹ አመስገነ።

ዝኸበርኩም፣ አኅዋት አኃት አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ትሑታት፡ መፍቀርቲ አምላኽ፡ ተአዘዝቲ፡ ንጽድቂ እንጠምያን እንጸምአን አመንቲ ኮይና ምስ እንርከብ፤ እግዚአብሔር አብ ሕይወትና ሕጂውን መደቡ ኽፍጽም ኢዩ። ሕጂውን እግዚአብሔር ብአና ንደቂ ሰባት ድኅነት፡ ሓጎስ፡ ሰላም ክእውጅን ከበስርን ኢዩ። እምበአር አብ ድሮ ልደተ ክርስቶስ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ዘለና’ሞ ንእግዚአብሔር አምላኽና ሕጂውን አብ ልብና ቦታ ነዳልወሉ፡ አቤትና ከሕርፍ ቤትና ነጽርየሉ። እግዚአብሔር ነዚ ይሓግዘና። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 22፡2017

 

ሉቃ. 1.46-55

“እቲ ኹሉ ዝኽ እል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ ኢዩ እሞ፥ ስሙ ቕዱስ እዩ።”

ማሪያም ነቲ ብርሃን ዓለም ንክትወልድ መልአኽ ምስ አበሠራ፡ ብሥራሕ አምላኽ ተገሪማ ነቲ ብባሕርያዊ መገዲ ዘይከአል አብአ ኪፍጸም ምስ ረአየቶ፡ ብመንፈስ ተላዒላ፡ “ነፍሰይ ንግዚአብሔር ተዕብዮ፤ መንፈሰይ ከዓ ብአምላኸይ፥ በቲ መድኃንየይ፥ ባህ ይብሎ። ውርደት ባርያኡ ርእዩ እዩ እሞ እንሆ ኻብ ሕጂ ኹሎም ወለዶ ብጽዕቲ ኺብሉኒ እዮም። እቲ ኹሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እዩ እሞ፥ ስሙ ቕዱስ እዩ። ሉቃ.1:46-56 እናበለት መዝሙር ምስጋና ዘመረት።

ድንግል ማሪያም ሽሕካ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ፍጥረት አብሊጹን አዕብዩን እንተረአያ፡ ወለዶ ኩሉ እውን ብጽዕቲ ኪብላ እንተፈቐደ፡ እቲ ብጽዕቲ ከብላ ዝኸአለ ኅልዮት እግዚአብሔር ጥራይ ዘይኮነ፡ ብሓቂ እቲ ተግባራታን ተአማንነታን፡ ምሉእ ብምሉእ ተወፋይነታን አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብቑዕን ንጹሕን መሥዋዕቲን ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ዓባይን ብጽዕትን ከብላ ኺኢሉ። በዚ ኢያ ኸአ ኢልሳቤጥ “ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተነግረኪ ቓል ከም ዝፍጸም ዝለ ዝአመንኪ ብጽዕቲ ኢኺ” ሉቃ.1:45 እናበለት ብጽዕንአ ትምስክርን ተረጋግጽን። ዕብየት ማሪያም ክግለጽ ዘይከአል ሕያብ አምላኽ ኢዩ። ስለዚ ማሪያም በቲ ኩሉ ዝተገብረላ ክተመስግን ነሩዋ። ንአምላኽ ሞገስ ክትህብ ነይሩዋ፡ ክትሕጎስ፡ ክትዝምር ነይሩዋ፤ ምኽንያቱ እግዚአብሔር ንሓደ ዓቢ ነገር መሪጹዋ ኢዩ። ከምቲ ባዕላ አብቲ መዝሙራ እትዝምሮውን “ እግዚአብሔር ዓቢ ነገር ገሩላ ኢዩ ። እግዚአብሔር እቲ ኡንኮ ወዱ ብአአ ክመጻና መሪጹ፡ ስለዚ አብ ከርሳ ሓዲሩ፡ ከማና ሰብ ኮይኑ። ንዓለም ብርሃን ድኅነት አበሲሩ።

ኤልሳቤጥ “ አደ ጎይታይ ናባይ ክትመጺኸ ኸመይሉ ኮነለይ፧ እናበለት ንማሪያም ክተመስግን ከላ፡ ማሪያም ግን ኩሉ ስራሕ እግዚአብሔር ምኻኑ ተስተንትንን ትቕበልን። ከምቲ ማሪያም ሓብቲ አሮን፥ ደቂ እስራኤል ብሓይሊ እግዚአብሔር ባሕሪ ምስተሳገሩ “ እግዚአብሔር አዝዩ ልዑል ኢዩ እሞ ዘምሩሉ፥ ንፈረስን ፈረሰኛታትን ናብ ባሕሪ ደርበዮም” ዘጽ.15:21 እናበለት ብሓጎስ ከቦራአ ሒዛ ዝዘለለትን ሓይሊ – ስራሕ እግዚአብሔርን ዝምስከረትን፡ ማሪያምውን ነቲ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ መዝሙር ምስጋና ትዝምረሉ። በዚ መዝሙር ጌራ ማሪያም ሓደ ዝጭበጥ ተመክሮ እምነት ክትገልጽ ተረኽበት። እግዚአብሔር ንማሪያም መን ነበረ፧ ነዚ ሕቶ እዚ ምስ እንምልስ ጥራይ ኢና ብሓቂ ነቲ መዝሙር ክንርድኦን፤ አብ ማሪያም ኩሉ እቲ እግዚአብሔር አብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ንእስራኤላውያን ዝበሎ ሙሉእ ብምሉእ አብአ ከምዝፍጸም ክነስተንትን እንኽእል።

ማሪያም ነቲ ተግባር አምላኽ ብምስትንታን ንእግዚአብሔር « ስሙ ቕዱስ ኢዩ” እናበለት ትጽውዖ። እወ አምላኽና ብሓቒ ሱሙ ቕዱስ ኢዩ። አነ ቕዱስ ኢየ እሞ ንስኻትኩምውን ቕዱሳት ኩኑ ይብለና ባዕሉውን እንተኾነ። አብ መጨርሻ ማሪያም ንእግዚአብሔር፤ እግዚአብሔር ናይ ትሑታት፡ ናይ ድኻታት፡ ናይ ጥሙያት፡ ጌራ ተቕርቦ። መድኃኒየይ እናበለት ከአ ትጽውዖ። ምኽንያቱ ንሳ ልዕሊ ኹሉ ንድኅነት ከም ሓደ ሕያብ አምላኽ ጌሩ ዘስተማቐረ ፍጡር አይነበረን።

ዝኸበርኩም አኅዋት አኃት ንሕናኸ ሎሚ ስጋብ ክንደይ ኢና ነቲ እግዚአብሔር ዝገበረልና ጸጋታት፡ ሓለፋታት ዘኪርና ብመዝሙር ምስጋና ሞሳ እንመልሰሉ፧ እሰከ ሎሚ ንኹሉ ጸጋታት ዝተቐበልናዮ እናዘከርና ምስ ማሪያም ኮይና “ እቲ ኹሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እዩ እሞ፥ ስሙ ቕዱስ እዩ” እናበለና ምስጋናና ነቕርበሉ። እግዚአብሔር ነዚ ይሓግዘና። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

1 2 3