አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 9.2017

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ኢሰ.30.35,10.1,6-8

ማቴ.9:19-21,23-26

“አቱም አብ ጽዮን፥ አብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ሕዝቢ፥ ድኅሪ ደጊም አይክትበኽዩን ኢኹም። እግዚአብሔር ርኅሩኅ ስለዝኾነ ኺረድአኩም፥ ደሊኩም ናብኡ ኸተእውዩ ኸለኹም ኪሰምዓኩመዩ እዩ። እግዚአብሔር ከአ ነቲ አብ ምድሪ ዝዘራእክምዎ ዘርኢ፥ ስናም ሂቡ ኸም ዝዓቢ ኺገብሮ እዩ። እንጌራ እቲ ኻብ ምድሪ ዚርከብ እኽሊ ድማ ጥዑምን አኽልትርፍን ክኸውን ኢዩ”።

ኢሳይያስ አብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቱ ብዛዕባ ሕያውነትን ምሕረትን እግዚአብሔር አምላኽ ይዛረብ። እቲ ምሕረቱ፡ አብቶም ብልብን ብቅንዕናን፡ አብቲ ሓቀኛ ፍርዱ ዝእመኑ፡ ጸጋታቱ ከምዘፍስስ ይምህር። እምነት ዝመልኦ ንብዓት፡ ገዓር፡ አውያት ወዲ ሰብ፡ ሓደ ናይ ጣዕሳ ምልክት ኢዩ። ጣዕሳ ናይቲ ዝገበርካዮ ሓጢአት። ስለዚ በዚ አገባብ እዚ ናብቲ ምንጪ ወይ ሓቀና ትምህርቲ እግዚአብሔር አምላኽካ ክትምለስ ንዘለካ ድልየትን ሃረርታን ትገልጽ። አምላኽ ከአ በቲ ርሕሩሕ ባህሪይኡ ይሰምዓካን ይምልሰልካን። እቲ ጸጋታቱ ከአ አብ ኩሉ ናይ ሕይወትካ ማለት መንፈሳዊን ስጋዊን ይሽልመካ። ዝናብ ንዘርእኻ፡ ጽሩይ ማይ ንእትሰትዮ፥ ወርሕን ጸሓይን መንገዲካ ዘብርሁልካ – ኮታስ ኩሉ ቁስልኻ ከምዘሕውየልካ ሎሚ ኢሳይያስ ይምህረካ። ስለዚ ናብ ውሽጥና አቲና ንነብስና ሓንሳብ ንሕተታ። እዚ ኩሉ ጸጋታት አምላኽ አብ ሕይወተይ ክፈስስ እንታይ ክገቢር አለኒ፧ ንበላ።

አብዚ ናይ መዓልቱ ወንጌልውን እንተመጻና ነዚ ሓቂ እዚ ኢዩ ዝገልጽ “ብዙሕ ሕዝቢ ምስ ረአየ ፥ ጋሳ ከምዘይብለን አባጊዕ፥ ግፋዓትን ፋሕ ዝበሉን ነበሩ እሞ ራኅርኃሎም” ይብለና። እግዚአብሔር አምላኽና ርሕሩሕ አምላኽ ኢዩ ። ብምሕረቱ ሃብታም አምላኽ ኢዩ ዘለና። አብ ምሕረቱ ብምእማን ናብኡ ንመለስ ። ንሱ ሓኪምና ኢዩ ክንሕከም ከአ ናብኡ ንቕረብ።

ዝኸበርኩም አሓዋት አሓት ብክርስቶስ፤ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ “እቲ እኽሊ ብዙኅ እዩ፥ ዓየይቲ ግና ውሑዳት እዮም። ስለዚ ነቲ ጎይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ኺልእከሉ ለምንዎ” ክምዝበሎም ሎሚ ብዝያዳ እግዚአብሔር ብሓቂ ንወንጌል ተቀቢሎም ንሓዋት ቃል ሕይወት ዘበስሩ ዕጡቃት ሓዋሪያት ክሰደልና ንለምኖ። ቤተክርስቲያን እዚ የድሊያ አሎ። አብዚ ዓለም እዚ ተልእኮአ ቤተክርስቲያና ንዓና ንክርስቶስ ንክተፍልጠና ኢዩ። ክነፍቅሮ ክነገልግሎ። በዚ ምክንያት ንሕናውን ነፍሲ ወእክፍና፡ ከምቲ ክርስቶስ ነቶም ዓሰርተ ክልተ ንሓዋሪያቱ ዝለአኾም፡ ንሕናውን ብጥምቀትና ተልእኮ ከምዘለና አይንዘንግዕ። ነቲ ዝተቀበልናዮ ሓቂ፡ ቃል ሕይወት ነሕዋት ንአውጅ። ስለዚ ብፍላይ እዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ክርስቲያናዊ እምንነትናን መንነትናን እነስተንትነሉ ግዜ ኢይ። ብዙሕ ግዜ ንደክም፡ ንወድቕ፡ ተስፋ ንቖርጽ – እግዚአብሔር ግና አባና እምነት አለዎ፡ ነቲ ቃሉ ብተግባርናን ብቃልናን ክነብሮን ክንሰብኮን። እግዚአብሔር ነዚ ይሓግዘና። አሜን!

Aba Hagos Tesfagbir

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.