አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 26፡2017

ማቴ.10:17-22

ሓዋሪያት ከም ተሓጋገዝቲን ቀጸልትን ስብከተ ወንጌል ብመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽውዑ። ሓላፍነት ለቢሶም ከአ ናይ መጻኢ ተልእኾኦም መምርሒን ምኽርን ካብ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይቕበሉ። አብዚ ናይ ሎሚ ክፋል ቃል አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቱ ክልተ ምሳሌ ብምጥቃም ይጅምሮ፦ አባጊዕ   አብ መንጎ ተኻሉ – ብልህታት ከም ተመን፡ ገርህታት ከአ ከም ርግቢ። እታ ቀዳመይቲ ኢቲ ሓዋሪያት ተጸዊዖሙሉ ዘለዉ ጽውዓ ስጋብ ክንደይ ከቢድን ሓደገኛን ምኻኑ ንምርግጋጽ፤ በቲ ሓደ ወገን ከአ ኢቲ ሓዋሪያት ከጋንፎም ዘለዎ ሓደገኛ ኩነታት የጉልሕ። ኢቲ መግለጺ “አነ እሰደኩም አለኹ” ዝብል ከአ ሓለዋ አምላኽ ከምዘለዎም የረጋግጽ። እቲ ብልህታት ከም ተመን፥ ገርህታት ከአ ከም ርግቢ ኹኑ” ዝብል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ባህሪ ከተሓሕዝ ዝደለ ይመስል። እምነት አብ አምላኽ፤ ሓዋሪያት አብቲ ምስ ሰባት ክገብሩዎ ዘለዎም ርክባት ነዊሕ አስተንትኖን ጥንቃቐን ዘድሊዮ ምኻኑ።

ቐጺሉ “ካብ ሰብ ተጠንቀቑ” እናበለ ሓዋሪያት አብ ተልእኾኦም ስደትን ግፍዕን- ጽልኢን፡ ጥርዓንን – ክሲን ክመጾም ከምዝኽእል የጠንቅቖም። እዚ  «አኅሊፎም ኪህብኹም፥ ዝብል መግለጺ እዚ ነቲ ክሲ አብ ቤት ፍርዲ ዝርኢ ጥራይ አይነበረን። እንታይ ደአ ልዕሊ ኹሉ ነቲ ቲዮሎጊያዊ ትምህርቲ ዝርኢ ነበረ። ምኽንያቱ ሓዋሪያት ነቲ ብዙሓት አይሁድ ፈሪሳውያን ዘሰምበደ ትምህርቲ ክርስቶስ ክሰብኩ ነሩዎም። በዚ ኸአ ተቓውሞን ስደትን ከምዘስዕበሎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጥ ነሩ ኢዩ። ምኽኒያቱ “ካብ መምህሩ ዚዓቢ ተመሃራይ” ስለዘየሎ። ማለት ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ዓለም እዚ ተልእኾ እቲ ሰማያዊ አቡኡ ንኽፍጽም፡ በቲ ሰናይ ተግባራቱ ዝተኸሰን አሕሊፎም ዝሃቡዎን፤ ሓዋሪያት ከአ እዚ ዕጫ ክበጽሖም ነይሩዎ። “ ናብ መገባእያታት አኅሊፎም ኪህብኹም ኢዮም” ስለዚ ሓዋሪያት እቲ ሓቀኛ ምስክርነት ምእንቲ ኽህቡ ብርቱዓትን ተጻወርትን ክኾኑ ነይሩዎም። በቲ ስደቶምን ስቅያቶምን ክርስቶስ ሓቀኛ መድኅን ምኻኑ ክምህሩን ክምስክሩን ነይሩዎም።

አብዚ ተልእኾ ናይ ሓዋሪያት ግና ኩሉ ግዜ ሓገዝ እቲ ልዑል አምላኽ ወይ መንፈስ አምላኽ ከምዘሰንዮም ለዎም ይገልጸሎም። • “መንፈስ አቦኹም እዩ ብአኻትኩም ዝዛረብ እምበር፥ ንስኻትኩም አይኮንክምን እትዛረቡ”። እዚ ሓዋሪያት አብ ሓዋሪያዊ ተልእኾኦም አብ ክእለቶምን ፍልጠቶምን – ማለት አብ ገዛእ ርእሶም ክምርኮሱ ከምዘይብሉም፡ እንታይ ደአ ከምቲ አቀዲምና ዝገለጽናዮ፡ አብቲ ሰማያዊ ሓይሊ አምላኽ ክአምኑን ክምርኮሱን ከምዘለዎም ዘረድእ ኢዩ። ስለዚ አብ ሕማቕ ኩነታት – አብ ሓደገኛ ግዜ ናይ ሕወቶም ሓገዝን ደገፍን ናይ እግዚአብሔር – አብ ከምዘይፍለዮም ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይምህሮም።

ዝኸበርኩም አኃዋት አኅት አብዚ ምድራዊ ጉዑዞና፡ ነፍሲ ወከፍና ብጥምቀት ሓደ ፍሉይ ተልእኾ አለና። ንሱ ከአ ነቲ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ማሪያም ሰብ ኮይኑ ዝተወልደ አምላኽ ብቓልናን ብተግባርናን ንዓለም ክንምስክር። አብዚ ተልእኾ እዚ ግና ብኽርስቶስ ምኽንያት ስደትን ተቓውሞን ከምዘጋንፈና ክንቕረብን ክንቕበልን ድልዋት ኽንከውን ይግበአና። ካብ ሰባት ጽልኢውን ክወርደና ኢዩ፡ እቲ ሰናይ ዜና ግና ” እቲ ኻሳዕ መወዳእታ ዚዕገስ ግና ንሱ ኪድኅን እዩ። ስለዚ አብ ክርስቲያናዊ ተልእኾና ነቲ ካብ ደቂ ሰባት ዝወርደና ስደትን – ጸርፍን፡ ጽልእን – ሕሜታን፡ ብሓሶት ክስን፤ ብትዕግስቲ ክንጾሮ ይግበአና። ምእንቲ ፍቕሪ ኢየሱስ ኢልና ተስፋ ከይቆረጽና ንኹሉ ነቲ ዝወርደና ስደት ብትዕግስቲ ክንጸውር ወትሩ ክንተግህ ይግበአና። ሓቀኛ ሓዋሪያ ኸአ ንሱ ኢዩ፡ ኢቲ ነቲ ዘጋንፎ ስደትን መከራን መስቀሉ ጸይሩ ንኽርስቶስ ዝስዕብ። ስለዚ ወንጌል ሓቂ ንምብሳር አይንፍራህ። ገጽ ሰባት ዘይኮነ፡ ገጽ እቲ ልዑል አምላኽ ንርአ። ንሰባት አይንተአመን፤ እንታይ ደአ ንኽርስቶስ ጎይታና። ንኽብሪ ርእስና ዘይኮነ ንኽብሪ አምላኽ ንስራሕ። ፍረ ናይ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ምኻኑ አለሊና ንኽአል። ( ፍረ መንፈስ ቅዱስ፦ ፍቅሪ – ንሓጎስ – ሰላም – ትዕግስቲ – ልግሲ – ሕያውነት – እሙን ምኻን – ለውሃት – ርእስኻ ምግታእ)

ዝኸበርኩም አኅዋት አኃት ንኽርስቲያናዊ ሕይወትና አብነት ዝኾነና ናይዚ ሎሚ እንዝክሮ ዘለና ቀዳማይ ሰማዕት፡ ቅዱስ እስጢፋኖስ ክነስትንትን ንኽእል። ግ.ሓ. 6:8-12,7:54-60 እስጢፋኖስ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ሽውዓተ ድያቆናት ብሓዋሪያት ንአገልግሎት ቤተክርስቲያንን ሓዋሪያትን ዝተመርጹ ኢዩ ዝነበረ። አብቲ ዝተጸዋዓሉ ጽውዓ እሙን ኮይኑ ኮይኑ ኸአ ብሰማእትነት ሓለፈ።

እስጢፋኖስ ጸጋን ኃይልን መሊእዎ፥ አብ ማእከል ሕዝቢ ዓበይቲ ትእምርትን ተአምራትን ክገቢር ጀመረ ይብለና ግ. ሓ.6:8 ምኽኒያቱ አምላኽ ምስኡ ስለነበረ። “ እዚ ሰብ እዚ አብ ልዕሊ ሕጊ ሙሴን አብ ልዕሊ አምላኽን ቃል ጸርፊ ኺዛረብ ከሎ ሰሚዕናዮ” እናበሉ ኸአ ነቲ ጥበብን መንፈስን ዝመልኦ ዘረባኡ ተቃወምዎን ከሰስዎን። “ብአይ ምኽንያት ናብ መካንንትን ናብ ነገሥታትን ክትውሰዱ ኢኹም። አኅሊፎም ኪህብኹም” ኢዮም ዝበሎ ክርስቶስ ብሓሶት ናብ መጋባእያ ሕጊ አቕረብዎ። ብዳርባ እምኒ ኸአ ቀተልዎ። ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ኸለዉ “ ኦ ጎይታይ ኢየሱስ! ነፍሰይ ተቐበል” እናበለ ተማህለለ። ተምበርኪኩ ኸአ ብዓቢ ድምጺ “ ጎይታይ! እዚ ኃጢአት እዚ አይትሓዘሎም” ኢሉ ጨደረ። እዚ ምስ በለውን ዓረፈ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ሰምዕት ነቲ ቃል አምላክ ብሕይወቱ ዝመስከረ ኢዩ። አብ ቅድሚ ዓበይቲ ነቲ ሓቂ ክምስክር ተረኺቡ። ተመሃራይ ካብ መምህሩ ስለዘይበልጽ ግና እቲ ስደትን ሞትን አጋኒፉዎ። ከምቲ ክርስቶ አብ መስቀል ነቶም ቀተልቱ “ ኦ አቦይ ዝገብሩዎ አይፈልጡን ኢዮም እሞ መሓሮም” እናበለ ሕይወቱ ዝሃበ። ከም ኡውን ቅዱስ እስጢፋኖስ “ጎይታይ! እዚ ኃጢአት እዚ አይትኃዘሎም” እናበለ ነቶም ቀተልቱ ካብቲ ልዑል አምላኹ ምሕረት እናማለደሎም ሞተ። እግዚአብሔር ብሓቂ ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ንሕናውን እቲ ሓቀኛ ተል እኾና አለሊና አብነትን አሰርን ቅዱስ እስጢፋኖስ ብቕድስና እንጎዓዘሎ ሓይልን ጥበብን ይሃበና። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.