አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 12.2017

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 12.2017
“እንታይ ይመስለኩም፧ ሚእቲ አባጊዕ ዘለዋኦ ሰብአይ ካብአን ሓንቲ እንተ ጠፍአቶ ነተን ተስዓን ትሽዓተን አብ ጎቦታት ኃዲጉ ነታ ዝጠፍአት ኪደሊዶ አይከይድን፧ እንተ ረኸባ ድማ ኻብተን ተስዓን ትሽዓተን ዘይጠፍአ ብአአ አዝዩ ከም ዚሕጎስ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ከምኡ ድማ ኻብዞም ናእሽቱ ሓደ እካ ኺጠፍእ ፍቓድ እቲ አብ ሰማያት ዘሎ አቦኹም አይኮነን። ማቴ.18.12-14
መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቲ ሓቀና ጋሳና ዝጠፍአ ወዲሰብ ንምድላይ ወይ ነቲ ብሓጢአት፡ ካብቲ ፍቕሪ አምላኩ ንዝረሓቀ ፍጡር – ናብቲ ንቡር ንምምላስ ሰማያተ ሰማያት ገዲፉ አብ መንጎ ደቂ ሰባት ሓደረ። ንሱ አብዚ ዓለም እዚ ብምምጻእ አብ ከተማታትን ሃገረሰባትን ኪጎዪ ተራእየ። አብዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል እንተረአና ሓደ ዓቢ ሓቂ ንመሃር። አብዚ ዓለም እዚ እግዚአብሔር ደአምበር ንሕና አይኮናን ንእግዚአብሔር እንደሊዮ። ንሱ ኢዩ መዓላታዊ ዝመጻና፡ ዝደሊየና። ንሕና ብወገና ነቲ ተሳተፍቲ መንግስቱ ክገብረና አብ ሕይወትና ዝመላለስ ጎይታ ክርስቶስ ክንቅበሎ ይግበአና። እግዚአብሔር በዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ደጊሙ ንሱ ሕያዋይ ጋሳ ምኻኑ ይገልጸልካ። ከምቲ ሓደ ጋሳ አባጊዕ ተስዓን ትሽዓተን አባጊዑ ገዲፉ ነታ ሓንቲ ከናዲ ዝከይድሞ ምስ ረኸባ ከአ አዝዩ ዝሕጎስ፡ እግዚአብሔርውን ሎሚ አብ ጎደናታት ገዛውትኻ ከተማታትካ ናብኡ ንኽትምለስ የናድየካ አሎ። ብንስሓኻ ክንደይ ከምዝሕጎስ ይገልጸልካ አሎ። ነዚ ተረዲእና እምበአር ናብቲ ርሕሩሕ አምላኽናን ጋሳናን ንመለስ። ስለዚ ነቲ እግዚአብሔር ብሕያውነቱ ካብ ሕይወት ሓጢአት ነጻ ንኽገብረና ዝጽውዓና ዘሎ መልሲ ሂብና ንኽንክ እል አምላኽ ባ ዕሉ ይሃግዘና። አሜን!
አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 11.2017

አታ ሰብአይ ፥ ኃጥአትካ ተኃዲጉልካ ኢዩ

ሓደ መጻጉዑ ሰብአይ ብዓራት ተጸይሩ ናብ ክርስቶስ ከምጽመጸ ነንብብ። ነቲ ሕሙም ኮነ ነቶም ጸወርቱ ከአ ሓደ ተስፍ ኦም ንሱ ክርስቶስ ነበረ። እቲ ርሕሩሕ አምላኽ ንደቂ ሰብ ክፍውስን ከሕውን፡ ካብ ሓጢአት ነጻ ክገብርን ዝመጸ አምላኽ ከአ እቲ ናቶም እምነት ርእዩ “ አታ ሰብአይ ፥ ኃጥአትካ ተኃዲጉልካ ኢዩ” እናበለ ናይ ሓጎስ ቃል የስምዖም። እዚ ቃል እዚ ሓደ እቲ ተልእኾ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ሕሙም ተንስእሞ ዓራትካ አልዒልካ ናብ ቤትካ ኺድ እቶም አብኡ ዝነበሩ ተገረሙ። ሎሚስ ግሩም ነገር ርኢና እናበሉ ኸአ ንአምላክ አመስገንዎ።

እዚ ተአምር ኢዚ ሎሚውን ክርስቶስ ብቤተክርስቲያኑ ክፍጽሞ ይርከብ። አብቲ ብክፍአት ብሓጥአት ለሚስናሉ አብ እንርከብ ግዜ ብእምነት ናብ ምስጢረ ኑዛዜ ቀሪብና ብልቢ ምስ እንንሳሕ እግዚአብሔር ብአገልጋሊኡ ካህን ጌሩ ኪድ ዝወደይ ሓጢአትካ ተሓዲጉልካ/ኪ ኢዩ ድሕሪ ሒጂ አይትድገም/ሚ እናበለ ካብ ሓጢአትና የንጸሓና፡ ምሕረቱ ይህበና።  ካብቲ አልሚሱና አሲሩና ዝነበረ ሕማም ሓጢአት ነጻ ይገብረና።

ዝኸበርኩም አሕዋት አሓት ንሕናኸ አበየናይ ኩነታት ንረከብ፧ ምሕረት አምላኽ የድሊየናዶ፧ ብሓጢአት ለሚስና ከይንህሉ፧ ናብ ክርስቶስ ንቅረብ። ንፈወስ አምላኽና መሓሪ አምላኽ ኢዩ፡ ፈቃር አማልኽ ኢዩ። ነቶም ብእምነት ናብኡ ዝቐርቡ ከአ ጥራሕ ኢዶም አይሰዶምን ኢዩሞ ሃየ  ኢታ ግዜ ሕጂ ኢያ።

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

ካልአይ ሰንበት ናይ ምጽአት-ታኅሣሥ 10/2017

ምቲ አብ መጽሓፍ ነቢይ ኢሳይያስ፦ እንሆ ‘ጎደና እግዚአብሔር አሰናድዉ፥ መገድታቱ ኸአ አቕንዑ እናበለ ናይ ሓደ አብ ምድረ በዳ ዚእውጅ ድምጺ፥ ቀቅድሜኻ መገደይ ዚጸርግ ልኡከይ እሰደልካ አሎኹ” ዚብል ተጻሒፉ ዘሎ፥ ዮሓንስ አብ ምድረ በዳ እና አጥመቐን፥ ንኅድገት ኃጢአት ዚኸውን ናይ ንስሓ ጥምቀት እናሰበኸን መጸ። ብዘላ ሃገር ይሁዳን፥ ኩሎም ሰብ ኢየሩሳሌምን፥ ናብኡ ይመጹ ብኃጢአቶም እናተናዘዙውን አብ ፈለግ ዮርዳኖስ ብእኡ ይጥመቑ ነበሩ። ንሱ ኸአ “ ካባይ ዚብርትዕ፥ አነ ደኒነ ስራኽ አሣእኑ ኽፈትሓሉ ዘይበቅዕ፥ ብድኅረይ ይመጽእ አሎ። አነ ብማይ የጠምቐኩም አሎኹ፥ ንሱ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ኬጠምቐኩመዩ” እናበለ ይሰብኽ ነበረ። ማር.1:1-8

ብዚ ናይ ካልአይ ሰንበት ናይ ምጽአት ወንጌል ማርቆስ ንዮሓንስ መጥምቕ ከም ሓደ ልኡኽ አምላኽ አብ ምድረ በዳ ዝእውጅ ድምጺ ገይሩ የቕርቦ። መገድታቱ አሰናድዉ፡ አምላኽ ንወዱ ናብዚ ዓለም እዚ ክልእኽ ነሩዎ። ዮሓንስ ከአ ነዚ ዝመጽእ ንጉሰ ሰማይን ምድርን ዝኸውን ብስብከቱ መገዲ፡ ስፍራ፡ ቦታ ከዳሉ ነይሩዎ። ዮሓንስ ይሰብኽ ይእውጅ ጥራይ አይነበረን እንታይ ደአ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ “ እናጠመቐን፥ ንኅድገት ሓጢአት ዚኸውን ናይ ንስሓ ጥምቀት እናሰበኸን መጸ”። እዚ ጥምቀት እዚ ግና – ገና ከምቲ ባዕሉ ዮሓንስ መጥምቕ ስምስክሮ፡ ናይ ንስሓ ጥምቀት ነበረ። ነቲ ዝመጽእ “ውልድ አምላኽ” ንኽንከውን መሰል ዘውህበና፡ ብክርስቶስ ክሰራዕ ዝነበሮ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት መቀራረቢ ነበረ። ሎሚውን አሕዋት አሓት ቤተክርስቲያን ነቲ ናይ ዮሓንስ ቃል ብምድጋም “መገድታቱ አሰናድዉሕይወትኩም ቐይሩ፡ ተነስሑ፡ እናበለት ትእውጀልና አላ። ነቲ ቃል አምላኽ ልባትና ክንከፍተሉ ንሱ ከአ ሕይወትና ክቅይር ጸዋዒት ትገብረልና አላ። ልባትና ምድረበዳ ኮይኑ ከይተርፍ ፡ ንቃል አምላኽ፡ ድምጺ አምላኽ ንኽሰምዕ ነሰናድዎ።

ርስቶስ ጎይታ እምበአር ንዚጸምኤ ከርዊ፡ ንዚሓመመ ክፍወስ መዓልቲ መዓልቲ ናብ ሕይወትና ይመጽእ አሎ፡ ንነፍስወከፍና እጽውዕ አሎ። ከምቲ ዘማራይ “ኢራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ ኣነ ከኣ ኦ ኣምላኽ ንዓኻ እናፍቕ ኣሎኹ፣ መኣስ’የ መጺኤስ ኣብ ቅድሜኻ ዝሰግድ” መዝ.42 እናበልና ንቕረቦ።

እግዚአብሔር ነዚ ይሓግዘና። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 9.2017

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ኢሰ.30.35,10.1,6-8

ማቴ.9:19-21,23-26

“አቱም አብ ጽዮን፥ አብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ሕዝቢ፥ ድኅሪ ደጊም አይክትበኽዩን ኢኹም። እግዚአብሔር ርኅሩኅ ስለዝኾነ ኺረድአኩም፥ ደሊኩም ናብኡ ኸተእውዩ ኸለኹም ኪሰምዓኩመዩ እዩ። እግዚአብሔር ከአ ነቲ አብ ምድሪ ዝዘራእክምዎ ዘርኢ፥ ስናም ሂቡ ኸም ዝዓቢ ኺገብሮ እዩ። እንጌራ እቲ ኻብ ምድሪ ዚርከብ እኽሊ ድማ ጥዑምን አኽልትርፍን ክኸውን ኢዩ”።

ኢሳይያስ አብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቱ ብዛዕባ ሕያውነትን ምሕረትን እግዚአብሔር አምላኽ ይዛረብ። እቲ ምሕረቱ፡ አብቶም ብልብን ብቅንዕናን፡ አብቲ ሓቀኛ ፍርዱ ዝእመኑ፡ ጸጋታቱ ከምዘፍስስ ይምህር። እምነት ዝመልኦ ንብዓት፡ ገዓር፡ አውያት ወዲ ሰብ፡ ሓደ ናይ ጣዕሳ ምልክት ኢዩ። ጣዕሳ ናይቲ ዝገበርካዮ ሓጢአት። ስለዚ በዚ አገባብ እዚ ናብቲ ምንጪ ወይ ሓቀና ትምህርቲ እግዚአብሔር አምላኽካ ክትምለስ ንዘለካ ድልየትን ሃረርታን ትገልጽ። አምላኽ ከአ በቲ ርሕሩሕ ባህሪይኡ ይሰምዓካን ይምልሰልካን። እቲ ጸጋታቱ ከአ አብ ኩሉ ናይ ሕይወትካ ማለት መንፈሳዊን ስጋዊን ይሽልመካ። ዝናብ ንዘርእኻ፡ ጽሩይ ማይ ንእትሰትዮ፥ ወርሕን ጸሓይን መንገዲካ ዘብርሁልካ – ኮታስ ኩሉ ቁስልኻ ከምዘሕውየልካ ሎሚ ኢሳይያስ ይምህረካ። ስለዚ ናብ ውሽጥና አቲና ንነብስና ሓንሳብ ንሕተታ። እዚ ኩሉ ጸጋታት አምላኽ አብ ሕይወተይ ክፈስስ እንታይ ክገቢር አለኒ፧ ንበላ።

አብዚ ናይ መዓልቱ ወንጌልውን እንተመጻና ነዚ ሓቂ እዚ ኢዩ ዝገልጽ “ብዙሕ ሕዝቢ ምስ ረአየ ፥ ጋሳ ከምዘይብለን አባጊዕ፥ ግፋዓትን ፋሕ ዝበሉን ነበሩ እሞ ራኅርኃሎም” ይብለና። እግዚአብሔር አምላኽና ርሕሩሕ አምላኽ ኢዩ ። ብምሕረቱ ሃብታም አምላኽ ኢዩ ዘለና። አብ ምሕረቱ ብምእማን ናብኡ ንመለስ ። ንሱ ሓኪምና ኢዩ ክንሕከም ከአ ናብኡ ንቕረብ።

ዝኸበርኩም አሓዋት አሓት ብክርስቶስ፤ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ “እቲ እኽሊ ብዙኅ እዩ፥ ዓየይቲ ግና ውሑዳት እዮም። ስለዚ ነቲ ጎይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ኺልእከሉ ለምንዎ” ክምዝበሎም ሎሚ ብዝያዳ እግዚአብሔር ብሓቂ ንወንጌል ተቀቢሎም ንሓዋት ቃል ሕይወት ዘበስሩ ዕጡቃት ሓዋሪያት ክሰደልና ንለምኖ። ቤተክርስቲያን እዚ የድሊያ አሎ። አብዚ ዓለም እዚ ተልእኮአ ቤተክርስቲያና ንዓና ንክርስቶስ ንክተፍልጠና ኢዩ። ክነፍቅሮ ክነገልግሎ። በዚ ምክንያት ንሕናውን ነፍሲ ወእክፍና፡ ከምቲ ክርስቶስ ነቶም ዓሰርተ ክልተ ንሓዋሪያቱ ዝለአኾም፡ ንሕናውን ብጥምቀትና ተልእኮ ከምዘለና አይንዘንግዕ። ነቲ ዝተቀበልናዮ ሓቂ፡ ቃል ሕይወት ነሕዋት ንአውጅ። ስለዚ ብፍላይ እዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ክርስቲያናዊ እምንነትናን መንነትናን እነስተንትነሉ ግዜ ኢይ። ብዙሕ ግዜ ንደክም፡ ንወድቕ፡ ተስፋ ንቖርጽ – እግዚአብሔር ግና አባና እምነት አለዎ፡ ነቲ ቃሉ ብተግባርናን ብቃልናን ክነብሮን ክንሰብኮን። እግዚአብሔር ነዚ ይሓግዘና። አሜን!

Aba Hagos Tesfagbir

 

አስተንትኖ ቃል አምላኽ – ታኅሣሥ 08/2017

እኔኹ አነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ”

እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ምሥራቅን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን፡ አብ ኩሉ አጽናፍ ተመከተ’ሞ አስተንፈሰን አሸተተን፡ ብሓቂ ከዓ ኩሉ ከማኺ ዝአመሰለ፡ አይረኸበን፥ ውቃቤኺ ስለ ዘፍቀሮ ድማ አብ መዓዛኺ ሠመረ፡ ነቲ ዚፈትዎ ወዱ ኸአ ናባኺ ለአኾ።

ናይ ሎሚ ወንጌል፡ ማሪያም ንብስራት ገብርኤል መልአኽ “ እኔኹ አነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” እናበለት መደብ እግዚአብሔር አብአ ክፍጸም ከምዘፍቀደት የዘንትወልና። በቲ ናታ ሕራይ ከአ ነቲ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ክርስቶስ አብ ከርሳ ንኽትጸውር በቅዓት። እቲ መለኮት አብአ ሓደረ። ካብአ ተወሊዱ ከአ ንነፍሲ ወከፍና አድኃነና።

ሕይወት ማሪያም አብዚ ምድሪ ካብ መጀመርታ “ትሕትናን ተአዝዞን ዝመልኦ ሕይወት ኢዩ ነሩ። አብቲ ስቅያት ዝመልኦ ሕማቕ ግዜ ናይ ወዳ’ውን እንተኾነ አሜን ኢላ ተቐበለቶ። በዚ ከአ እግዚአብሔር ልዕል አበላ። ጸጋ ዝመልአኪ ዝብል ቃል ብስራት ገብርኤል መልአኽ ግልጸት እግዚአብሔር ወይ ፍቕሪ እግዚአብሔር አብ ልዕሊ ማሪያም የመልክት – ብአኡ አቢሉ ከአ ናብ ነፍሲ ወከፍ ፍጡር። በቲ ናታ ሕራይ ከአ ድኅነት አምላኽ ተቐበልና። አብቲ ብስራት ናይ ገብርኤል ካብ ማሪያም እምነት ዝመልኦ መልሲ የዲሊ ነሩ። ነቲ ብስራት፡ ነቲ ጸዋዕታ “እኔኹ አነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” እንዳበለት መለሰት። በቲ ትሕትና ዝመልኦ መልሲ ማሪያም ከአ እቲ ልዑል አምላኽ አብ ከርሳ ክሓድር ኪኢሉ።

ፍረ ናይ ሕራይ ማሪያም ከአ አምላኽ ባዕሉ አብ መንጎና ሓደረ። ሎሚ ክርስቶስ ጎይታ ብጥምቀት አብ ነፍሲ ወክፍና ህልው ኢዩ አሕዋት አሓት። ከም ክርስቲያን አብ መዓልታዊ ሕይወትና ነዚ አብ ልባታን ሰፊሩ ዘሎ አምላኽ ከምቲ ንሱ ዝደሊየና ኮይና ክንርከብ ክንሰርሕ የድሊ። ዝለዚ ካብ ማሪያም አደና ንመሃር። ንሳ መምህር እምነት ኢያሞ አብ እምነትና ንጽናዕ። ብፍላይ አብዚ ግዜ ምጽአት ን2017 ልደተ ክርስቶስ ክንብዕል አብ ንቀራረበሉ ዘለና ግዜ፡ ማሪያም እታ እንኮ አብነታዊት አደ፡ ብምልአት ነቲ ናይ ምጽአት ክርስቶስ ዝተጸበየትን ዝተቐበለትን ቅድስቲ ኢያሞ አሰራ ብምኽታል፡ ነቲ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ልባትና ዝኹሕኩሕ ክርስቶስ አምላኽ አሰራ ብምኽታል ልባትና ከፊትና ንቀበሎ።

  • ጸሎት

ኦ ዕውቲ ድንግል – ምሪያም አዴና፡

ሰላም ንብለኪ – ብትሕትና ደኒና፡

ካብ ሰይጣን ሃዳኒ – በጃኺ አድኅንና፡

ምእንቲ አቦኺ ኢያቄም – አዴኺ ሓና፡

ባርኽያ ሎሚ – ንማኅበር ክርስትናና።   አሜን!

( ካብ ውዳሴ ማሪያም ዝተወስደ )

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ – ታኅሣሥ 7/2017

ፍቓድ እቲ አብ ሰማይ ዘሎ አቦይ ዚገብር ደአ እምበር፥ ጎይታይ! ጎይታይ! ዚብለኒ ኩሉ ናብ መንግሥተ ሰማያት አይአቱን እዩ። ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዚፍጽመን ኩሉ፥ ቤቱ አብ ከውሒ ዝሠርሐ ብልሂ ሰብአይ ይመስል። ዝናም ዘነመ፥ ወሓይዝ ወሓዙ፥ ንፋሳትውን ነፈሱ፥ ነቲ ቤት ደፍእዎ፥ አብ ከውሒ ስለ ዝተሥረተ ድማ አይወደቐን። ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዘይፍጽመን ኩሉ ኸአ ቤቱ አብ ሑጻ ዝሠርሐ ዓሻ ሰብአይ ይመስል። ማቴ.7: 2,24-27

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፍ አማናይ አብ ክርስቲያናዊ ጉዑዞና ጸሎትን ዘረባን መንግሥተ ሰማያት ንምእታው እኹል ከምዘይኮነ ይምህረና። እንታይ ደአ አብቲ መዓልታዊ ጉዑዞና ፍቃድ አምላኽ ምፍጻም የዲሊ። በቲ አብ ልባትና ዘሎ ጽቡቅ ሓሳባትን ድልየትን ጥራይ ክንጎዓዝ አይንፈትን፥ እንታይ ደአ ነቲ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ዘጋንፈና ፈተናታት ብትብዓትን ሓጎስን እናመከትና፡ ነቲ እግዚአብሔር ዝእዝዘና ብሕይወትና ምምስካር ኢዩ። በዚ መንገዲ’ዚ ጥራይ ኢና ኸአ “ ገዛና አብ ከውሒ ክንሓንጾ” እንኽእል። ከውሕና ክርስቶስ ብርእሱ ኢዩ። ስለዚ ሕይወትና አብ ምስክርነት፡ ሕይወት፡ መልእኽቲ ወንጌል ክትሕነጽ አለዋ። ብፍላይ እዚ ግዜ’ዚ ንክርስቲያናዊ ጸዋዕታናን ተግባርናን እንምርምረሉ – ናብ አምላኽና እንምለሰሉ ግዜ ኢዩ’ሞ ሃየ መዓልታዊ ንተዓጠቅ። አብ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ንተአመን፥ ምኽንያቱ ከምቲ ኢሰያስ አብ 26:4 ዝብሎ እግዚአብሔር አምላኽ ንዘለዓለም ዜድኅን ከውሕና ኢዩ። እግዚአብሔር መዓልትና ይባርኽን ይቀድስን። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

ቀዳማይ ሰንበት ናይ ምጽአት – ታኅሣሥ 3/2017

ዝኸበርኩም ሕዝበ ክርስቲያን አብ ቀዳማይ ሰንበት ናይ ምጽአት ቤተክርስቲያን “ብዛዕባ እታ መዓልቲ እቲአ ወይ እታ ሰዓት እቲአ ግና አቦ ደአ እምበር፥ መላእኽቲ ሰማይ ኮኑ ወልድ ኮነ ሓደ እካ ዚፈልጣ የልቦን። እቲ ጊዜኡ መአዝ ምኻኑ አይትፈልጥዎን ኢኹም እሞ ተጠንቀቑ፥ ንቕሑን ጸልዩን ” ማር.13:32-33 እናበለት ትእውጀልና።

ዘመነ ምጽአት ነቲ ኪመጽእ ዘለዎ ክርስቶስ ንጉስ ነቒሕካ፣ ተነሲሕካን ድልው ኮንካን ምቅብባሉ የስምዕ። ስለዚ ኢያ በዚ ግዜ እዚ ቅድስቲ ቤተክርስቲያ አደና ነዚ ክፋል ቃል ወንጌል ወሲዳ ተጠንቀቑ፥ ንቕሑን ጸልዩን እናበለት ትእውጀልና።

ኣብ’ዚ እዋን እዚ ነቲ ቅድሚ አሻሓት ዓመታት ምእንቲ ናይ ነፍሲ ወክፍና ድኅነት፡ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማሪያም፡ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዝተወልደ ክርስቶስ ጎይታ ምዛካር ጥራይ ዘይኮነስ፡ ሎሚውን ብፍሉይ መገዲ፡ አብዚ ግዜ፡ አብ ነፍሲ ወከፍና ምእንቲ ኽውለድ ብእምነትን ተስፋን ንአምላኽና ልባትና እነዳልወሉ ግዜ ኢዩ። እግዚአብሔር ፍቅሪ ኢዩ። ናብ ፍቅሪ ከአ ይጽወዓና።

ዝለዚ ነዚ ዝመጽእ ዘሎ ልደተ ክርስቶስ ከምቲ ዝግባእ ኮይና ምእንቲ ክንቀባበሎ ንስሓ ንእቶ፤ ምስ እግዚአብሔርን ሓውናን ሓፍትናን ዕርቂ ንግበር። ምስ ዳዊት ኮይና፦ “ኦ ኣምላኸይ፥ ምእንቲ ዘለዓለማዊ ምሕረትካ ኢልካ ይቕረ በለለይ፥ ምእንቲ ዓቢይ ርሕራሔኻ ኢልካ ኸኣ ኣበሳይ ደምስስ” መዝ.51 እናበልና ንጸሊ። አሜን

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

1 2 3