አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 06.2018

 

  • ጸሎት

ኦ! እግዚኣብሔር ኣምላኽና፤
ብዓቢይ ምሕረትካ ርኅራኄኻን ንዓለም ከተድኅን ወሲንካ፡
ንሓደ ወድኻ ዝሰድድካልና፤
ነዚ ናይ ድኅነት መደብካ ተቐቢልና፤
ብወገንና አብ ግብሪ ንኸነውዕሎ፤
ዜንቓቕሓና ዜበርታዓናን ጸጋኻ ክትህበና ንልምነካ አሎና።

ሉቃ፡2.1-7
ገላ.4:1-11

 

  • አስተንትኖ

ሎሚውን ብጸጋ እግዚኣብሔር እንሆ ነዚ በዓል እዚ ክነብዕል ኪኢልና። ምውላድ ናይ መድኃኒና ክርስቶስ ነቲ ቅድሚ ኣሻሓት ዓመታት ዝተወልደ ክርስቶስ፤ ሎሚ በቲ እንፍጽሞ ስርዓት ኣምልኾና ኣብ መንጎና ህልው ንገብሮ :ብፍላይ ኣብቲ እንሰርዖ ቅዱስ ቁርባን።
ግዜኡ ምስበጽሐ ግን፤ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ከድሕን፤ ንሕናውን ናይ ውልድነት መሰል ምእንቲ ኽንረክብ፤ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ: ኣብ ትሕቲ ሕግውን ዝሓደረ ወዱ ለኣኾ። እዚ ኸኣ እቲ ነቦታትና ነብርሃምን ንዘርኡን ዝኣተወጀሎም ቃል በዚ ልደት እዚ ክፍጸም ንረኽቦ። የውሃንስ እንታይ ይብል ..” እቲ ቃል ስጋ ኮነ፤ ጸጋን ጽድቅን መሊኡዎ፤ ኣብ ምንጎና ሓደረ፤ ሓደ ወዱ ነቡኡ ዝኾነ: መጠን ዚረኸቦ ክብሪ ዚኣክል ክብሩ ረአና … ንሕና ኹልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና።
ኣብቲ ናይ ጸሎት ሃይማኖትውን ውትሩ እንደግሞ … ንአና ንደቂ ሰብ: ምእቲ ድሕነትና ኢሉ ካብ ሰማይ ከም ዝወረደ። ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ከም ተሰግወ፤ ሰብውን ከም ዝኾነ ኢልና ንጽልን ንደግምን። እቲ ነብያት እተነበይሉ፡ ድንግል ክትወልድ፤ ስሙ ከአ አማኑኤል ክትሰምዮ ኢያ ዝብል ቃል አምላኽ፡ እቲ ንማሪያም ዝተዋህበ ቃል ብስራት፡ አነ ሰብአይ ዘይፈልጥስ፤ እዚ ነገር እዚ ደአ ከመይ ኢሉ ኪኸውን እዩ፧ ንዝብል ናይ ማሪያም ሕቶ፡ ዝተዋህበ መለኮታዊ ምላሽ፤ ማለት እቲ ዝውለድ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምኻኑ ምስተገልጻ … ከምቲ አብ ናይ ሎሚ ዝሰማዕናዮ ቃል አምላኽ፤ ግዜኡ ምስ በጽሐ፤ አምላኽ ነቶም አብ ትሕቲ ስልጣን ሕጊ ሓጢአት ዝነበሩ ምእንቲ ከድሕን፤ ንሕናውን ናይ ውልድነት ሥልጣን/ መሰል… ውርሻ ምእንቲ ኽንረክብ፤ ነቲ ሓደ ወዱ ናባና ለአኾ። ገላ.4:5-6 ስለዚ እግዚኣብሔር ንወድሰብ ናብቲ መሰረቱ ንምላስን፡ ንምድሓንን ምእንቲ ካሕሳ ሓጥያትና ኣምላኽ ሰብ ኮነ። ናብ ዓለም መጸ ስጋና ለበሰ። ብኣኡ ሕይወት ምእንቲ ክንረክብ፤ ኣምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ለኣኾ። በዚ ኸኣ ኣሕዋት ፍቕሪ ኣምላኽ ኣባና ተገልጸ ይብል 1የው. 4:9። ስለዚ ነዚ ሎሚ እነብዕሎ ዘለና ልደት፤ ወይ ክነብዕል ከለና መጀመሪያ ነቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ዝገበረልና ጸጋ ክነመስግንን ክንውድስን ይግበአና። ምኽንያቱ እግዚአብሔር ከምቲ ማሪያም ዝበለቶ አብ ሕይወትና ዓበይቲ ነገራት ገሩ ኢዩ። ንሱ ኣምላኽ እካ እንተኾነ ነቲ ኹሉ ኣምልኽነቱ ብምግዳፍ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ማርያም ብምላድ ሰብ ብምኻን፡ ንዓለምና ድሕነት ዘበሰረላ፡ ንነፍሲ ወከፍና እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩ ዝገለጸላ መዓልቲን ዕለትን ኢያ። ነዛ መዓልቲ እዛ እናዘከርና ንአምላኽና ክነመስግን ይግበአና።
ስለዚ ክብረ በዓለ ልደት ምኽባር ነቲ እግዚአብሔር አብ ታሪኻ ወዲ ሰብ ዝፈጸሞ ሕሉፍ ታሪኽ ምዝካር ጥራይ ዘይኮነ፡ ሎሚ አብ ሕይወትና ዝፍጸም ዘሎ ሓቂ ኢዩ። ክርስቶስ ሎሚውን አብ ሕይወትና ንኽውለድ መዓልቲ መዓልቲ ይኹሕኩሓና አሎ። ልደት ሓላፍነት ዘሰክም በዓል ኢዩ። ዕላማ እግዚኣብሔር ንሕና ኩሉና ካብ ኅጢኣት ንምድኃን፡ ናብቲ ቅኑዕ መንገዲ ንምምላስ፡ ወይ ከአ ካብቲ ጸልማት ወጺና ናብቲ መገዲ ብርሃን ክንሳገር ካብ ኮነ፡ ነፍሲ ወከፍና ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልቲን” 1ተሰ. 5፡5 ምኻና አሚና አብ ቅድሚ እግዚአብሔርን አሕዋትን “ ሕይወትና ተግባራትና ብወንጌል ክርስቶስ፡ ብብርሃን ክርስቶስ ዝመላለስ ክኸውን ይግብኦ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ሎምውን ክርስቶስ ጎይታ ኣባይን ኣባኹምን ከዕርፍን፤ ክውለድን ወይ ክንጸግን ከምዝኽእል ምርዳእ የድሊ። “ኣብቲ መኅደር ኣጋይሽ ሥፍራ ስለ ዘይነብሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ” ሉቃ.2:7 ሎሚውን ኣባና ስፍራ ከይስእን ስፍራ ክነዳልወሉ ይግበኣና።
ዮውሃንስ ሎሚውን ንነፍሲ ወከፍና፤ ከምዚ እንዳበለ የሰም ዓልና አሎ ፦ ብዛዕባቲ ካብ መጀመሪያ ዝነበረ፤ ብንሕና ዝሰማዕናዮ፤ ብዕይንትና ዝረኣናዮ ዝጠመትናዮ፤ በኣእዳውና ዝረምሰስናዮ ቃል ሕይወት ንነግረኩም ኣለና። ሎሚውን እዚ ቃል ሕይወት እዚ እባይን ኣባኹምን ተሰማዕነት፡ ተቐባልነት ክረክብ የድሊ። ቃል ኣምላኽ ዝብለና .. ቤተክርስቲያና .. ትብለና ክንሰምዕ። ሎሚ ቃል እግዚኣብሔር፡ ቃል ሕይወት፡ ቦታ ሲኢኑ አንነት ነጊሱ ኣብ ዘለወሉ ጊዜ ንሕና እዞም ኣብ ክርስቶስ እንኣምን .. ብሓቂ ክነስተንትንን ክንጽልን ክንበርከኽን ይግበአና። ናይ ሕውነትን ናይ ፍቕርን ዕርቅን ምትሕግጋዝን … ባሕሪ ክነጥሪ፡ ከምቲ ጳውሎስ ዝጸሓፎ “እቲ አብ ክርስቶስ ዝነበረ አተሓሳስባ አባን ክነግስ” ይግብኦ። ቃለይ ኪትሰምዑ ኣብ ጽምው ዚበለ ቦታ ውጹ’ሞ ኣዕርፉ ሽዑ ድምጸይን ድልይተይን ከተለልዩ ኢኹም ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር። ካብ እከይ ርሓቕ ሠናይ ከኣ ግበር – ንሰላም ድለያ ሰዓባ’ውን (መዝ.34) ይብለና አሎ። ስለዚ ዝኸበርኩም ኣኅዋትን ኣኅትን ንጉሰ ሰማይን ምድርን ክርስቶስ አብ ዓለምና ሰላምን ፍትሕን ፍቕርን ከነግስ ኢዩ ዝመጸ እሞ፤ ሕጂውን አብ ዓለምና ሰላሙን ፍቅሩን ፍትሑን ከንግሰልና አብ ጸሎት ንሕበር። እግዚኣብሔር ኣውደኣመትና ይባርኽን ይቐድስን ርሑስ ልደተ ክርስቶስ ይግበረልና። አሜን!
ስብሓት ንአብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን……………. አሜን!
አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.