አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 10.2018

  • ጸሎት

ኣምላኽ፥ ምእንቲ ዘለዓለማዊ ምሕረትካ ኢልካ ይቕረ በለለይ፥
ምእንቲ ዓቢይ ርኅራኄኻ ኢልካ ኸአ አበሳይ ደምስስ።
ካብ አበሳይ አጸቢቕካ ሕጸበኒ፥
ካብ ኃጢአተይውን አጽርየኒ።
አነ አበሳይ እፈልጥ አሎኹ፥
ኃጢአተይውን ኩሉ ግዜ አብ ቅድመይ እዩ።
አነ ንአኻ፥ ንኻ ንበይንኻ ጥራይ በደልኩ፥
አብ ቅድሜኻውን እከይ ገበርኩ፥
ስለዚ ኽትፈርደኒ ሓቅኻ ኢኻ፥
እንተ ቐጸዓኻኒውን ቕኑዕ አሎኻ። መዝ.51:1-4

ማር. 1:29-39

  • አስተንትኖ

“ኢየሱስ ገና ለይቲ ኾሎ ተንሥኡ አንጊሁ ወጸ፥ ናብ ጽምዊ ቦታ ኸይዱ ድማ አብኡ ጸለየ”።
ጎይታና ኢየሱ ክርስቶስ ከም ወዲ አምላኽ ሕሙማት ብምፍዋስን ርኹሳት መንፈስ ዝሓዞም ነጻ እናገበረን ሕያውነቱን ሥልጣኑን አብ መንጎ ህዝቡ ኽገልጽ ተረኽበ። ኣብዚ ናይ መዓልቱ ቃል ወንጌል – ማርቆስ ወንጌላዊ ኢየሱስ ንሓማት ጴጥሮስን ንኻልኦት ሕሙማት ከም ዘሕወየ የዘንትወልና።
ክርስቶስ እቲ ዝምሕር ዝፍውስ አምላኽ ኢዩ። ብዝተፈላለየ መንገዲ አብቲ ታሪኽ ሕይወትና አቲዩ ዘድኅን አምላኽ ኢዩ። በዚ ናይ ሎሚ ዝሰማዕናዮ ቃል አምላኽ አብ ልዕሊ ሓማት ጴጥሮስ ዝተገብረ ናይ ምፍዋስ ተአምራት ማርቆስ ወንጌላዊ ትርጉም ናይ ኩሉ ተአምራታት ይገልጸልና።
ክርስቶስ አብዚ ምድሪ ኢዚ ዝመጸ ንአገልግሎት ኢዩ። ንሕና ብዝተፈላለየ መገዲ ብዙሕ ግዜ ክርስቲያናዊ፡ ሞራላዊ ሕይወትና ጎዶሎታት ኮይና ምስ እንርከብ ሕይወትና ምስ ሓማት ጴጥሮስ ክነማሳስሎ ንኽእል። ካብዚ ሕማም እዚ ንኽንወጽእ ምስ ክርስቶስ ርክብ ክንገቢር የዲሊየና። ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ፈውሲ፣ ሰላም፣ ቅሳነት ኣገልግሎት ኣሎ። ዝለዚ ከምቲ ኣብ ሓማት ጴጥሮስ ስተዓዘብናዮ ንኽርስቶስ ምስረኸበት ዝሓወየት ክተገልግል ከኣ ዝተረኽበት – ንሕናውን አብ ሕድሕዳዊ አገልግሎት ብፍቕሪ ክንጽመድ፤ ካብ ማእሰርቲ ኃጢአት፤ ሕማም ብኽርስቶስ ጎይታ ክንፍወስ የድሊየና። አብ ሕድሕዳዊ አገልግሎት ጥራይ ኢና ኸአ ካብ ኩሉ ነጻ ክንከውን ንኽእል። በዚ ከአ ነቲ ሕጊ ክርስቶስ ንፍጽሞ። ጾር ሓድሓድ ጹሩ፥ በዚ ኸአ “ሕጊ ክርስቶስ ፈጽሙ”። ገላ.6:2.
ኢየሱስ ገና ለይቲ ኾሎ ተንሥኡ አንጊሁ ወጸ፥ ናብ ጽምዊ ቦታ ኸይዱ ድማ አብኡ ጸለየ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መዓልታዊ አገልግሎቱ ብጸሎት ይጅምር – ብጸሎት ከኣ ይዛዘም። ንዑኡ አስተንትኖ ወይ ጸሎት ምንጪ ተግባራቱ ኢዩ ነሩ። መደምደምታ ናይቲ ኩሉ ዝገበሮን – መሰረት ናይቲ ክገብሮ ዘለዎን ተግባራት ኢዩ ነሩ። መዓልታዊ ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ብምርኻብ፤ ኸኣ ንነፍሲ ወክፍና ይጽሊ። ኣብ ሕይወት ክርስቲያን ጸሎት ስጋብ ክንደይ ኣድላዪ ምኻኑ ከኣ ኣብነት ይህብ።
ኣብቲ መዓልታዊ እንገብሮ ምንቅስቃስ ኣብ ስዳራቤትና፡ ስራሕና፡ ኣብ ኣገልግሎትና፡ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ክንህብ፡ ክነምስግን፡ ክንልምን፡ ከምዘለና በዚ ከኣ ነቲ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ትርጉም ክንህቦ ከምዘለና ንርዳእ።
ወዲ ሰብ ብናይ እግዚአብሔር አርአያን አምሳልን ዝተፈጥረ፣ ኢቲ ናቱ መንነት ንኸየጥፍእ፡ ከይ ሓምም ከይወድቅ፡ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወትሩ ምስ ዝቐርብ፡ ምስኡ ጥቡቕ ዝምድና ምስ ዝገቢር ጥራይ ኢዩ።
ስለዚ ኣብነት ጎይታና ኢየሱ ክርስቶስ ብምኽታል መዓልታዊ ሕይወትና ብጽሎትን ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ክንጅምሮ፣ ከምኡውን ብጽሎትን ኣስተንትኖ መዓልትና መደምደምታ ክንገብረሉ- ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ንምሃር። ጽቡቕ ዝምድና ምስ እግዚአብሔር ምስ ዝህልወና ከም ውጺኢት ናይዚ ጽቡቕ ዝምድና – ጽቡቕ ርክብ ምስ ገዛእ ርእስናን – ምስ ኣብ ዙሪያና ዝርከብ ነገርታን ይፍጠር። ስለዚ አማናይ አብ መዓልታዊ ሕይወቱ ክጽሊ ይግበኦ። ከመስግን ይግብኦ። “ እምበአር ከምቲ ሰማያዊ አቦኹም ፍጹም ዝኾነ፥ ንስኻትኩምውን ፍጹማት ኩኑ። ማቴ. 5.48 ነዚ ምኽሪ ጸዋዕታ ኣምላኽ ክንምልስ ኣብ ጸሎት ምስ እንዓቢ ጥራይ ኢዩ።
“ኹሉ ሰብ እምበር ይደሊየካ አሎ” ንሱ ድማ “አነ ምእንቲዚ ነገራት እዚ ኢየ መጺአ ዘለኹ እሞ፥ አብኡ ኸይደ ምእንቲ ኽሰብኽሲ ንዑናይ፥ እናበለ ይምምልሰሎም “ምኽንያቱ ኢቲ ናቱ ራእይን ተልእኾን መንግስቲ አምላኽ አብ አሕዛብ ምእዋጅን – ንኹሉ አብቲ ንሱ ዘዳለዎ ዘለዓለማዊ ሕይወት ንምስታፍን ኢዩ ነሩ። በዚ ምክንያት ከአ አብ አባይቲ ጸሎት አይሁድ እናሰበኸ አጋንንቲውን እናውጸ አብ ኩሉ ገሊላ ይዝዋወር ዝነበረ።
ዝኸበርኩም አዋትን አኃትን ንሕና ነፍሲ ወከፍና ሓዋሪት ክርስቶስ ኢና። ዝለዚ ነፍሲ ወክፍና አብ ዓለም እዚ ቃል አምላኽ አብ ኩሉ ንኽበጽሕ ክርስቶስ ጎይታ አብ መንጎና ህልው ምኻኑ ብቓልናን ሕይወትና ክንምስክር እግዚአብሔር ይጽው ዓና። አብዚ ጸዋዕታ እዚ እሙናት ኮይና ንኽንርከብ እግዚአብሔር ይሓግዘና። አሜን።

ስብሓት ንአብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን……………. አሜን!
አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.