አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 12.2018

 

  • ጸሎት

ኦ እግዚአብሔር አምላከይ ነዚ ለይቲ ኢዚ ሓሊኻ
ናብዚ መዓልቲ ኢዚ ክንዲ ዘሳገርካኒ አመስግነካ አለኩ፤
ነዚ መዓልቲ እዚ እውን ተግባርካን ምሕረትካን እናሰተንተንኩ
ካብ ኩሉ ኃጢአት ነጻ ኮይነ ንኽመላለስ ሓግዘኒ። አሜን!

 

ማር.2:1-12

ኢየሱስ ድኅሪ ቑሩብ መዓልቲ ናብ ቅፍርናሆም ተመልሰ። አብ ገዛ ኸም ዘሎውን ተሰምዕ። አብቲ ገበላውን ከይተረፈ ስፍራ ኽሳብ ዚጸቦም ብዙኃት ሰባት ተአከቡ፥ ቃል ድማ ይነግሮም ነበረ። ገሊኦም ሰባት ከአ በርባዕተ ሰብአይ ዝተፆረ ልሙስ ሰብ ኂዞም ናብኡ መጹ። ካብ ብዝኂ ሕዝቢ ዝተላዕለ ናብኡ ኬቕርብዎ ስለ ዘይከአሉ፥ በቲ ኢየሱስ ዘለዎ ወገን ነቲ ናሕሲ አፍረሶም ከፈትዎ፥ ነቲ ልሙስ ሰብ ድማ ምስቲ ደቂሱሉ ዝነበረ ዓራት አውረድዎ። ኢየሱስ ከአ እምነቶም ርእዩ፥ ነቲ ልሙስ ሰብ “ ወደየ! ኃጢአትካ ተኃዲጉልካ እዩ” በሎ፡፤ እንሆ ከአ ገሊአቶም ካብ መምህራን ሕጊ አብኡ ተቐሚጦም ነበሩ፥ ብልቦም ድማ “ ስለምንታይ እዩ እዚ ሰብ እዚ ኸምዚ ኢሉ ዚዛረብ፧ ይጸርፍ ኢዩ ዘሎ፥ ብዘይካ ሓደ አምላኽከ ኃጢአት ኪኃድግ ዚኽእል መን እዩ፧ እናበሉ ይሓስቡ ነበሩ። ኢየሱስ ከአ ብልቦም ከምዚ ኢሎም ይሓስቡ ከም ዘለዉ ብኡብኡ ብመንፈሱ ፈሊጡ ኸምዚ በሎም፦ “ ስለምንታይ ብልብኹም ከምዚ ትሓስቡ አሎኹም፧ አየናይ ይቐልል፧ ነዚ ልሙስ እዚ ‘ኃጢአትካ ተኃዲጉልካ’ ምባልዶ ወይ ‘ተንሥእ እሞ ዓራትካ አልዒልካ ኺድ” ምባል፧ እምበአር ወዲ ሰብ አብ ምድሪ ኃጢአት ኪኃድግ ሥልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ኽትፈልጡ” ኢሉ ነቲ ልሙስ፥ “ ተንሥእ እሞ ዓራትካ ተሰኪምካ ናብ ቤትካ ኺድ እብለካ አሎኹ” በሎ። እቲ ልሙስ ድማ ብኡንብኡ ተንሢኡ፥ ዓራቱ አልዒሉ አብ ቅድሚ ኹሎም ወፀ። ስለዚ ድማ ኹሎም ተገረሙ እሞ፥ “ ከምዚ ዝበለ ኸቶ አይረአናን” እናበሉ ን አምላኽ አመስገንዎ።

  • አስተንትኖ

ጎይታና ኢየሱስ ክርስⶆስ ናብ ቅፍርናሆም ክምለስ ንርእዮ። ብዙሕ ሰብ ይእከብ ንሱ ከአ ንኹሎም ይቕበሎም። ብዛዕባ እግዚአብሔር ከአ ክምህሮም ይጅምር።
ገሊኦም ሰባት ከአ በርባዕተ ሰብአይ ዝተፆረ ልሙስ ሰብ ኂዞም ናብኡ መጹ። ካብ ብዝኂ ሕዝቢ ዝተላዕለ ናብኡ ኬቕርብዎ ስለ ዘይከአሉ፥ በቲ ኢየሱስ ዘለዎ ወገን ነይቲ ናሕሲ አፍረሶም ከፈትዎ፥ ነቲ ልሙስ ሰብ ድማ ምስቲ ደቂሱሉ ዝነበረ ዓራት አውረድዎ። ክርስቶስ ከምዝፍውስ ከምዝሕዊ ዝለዝአመኑ ብዝከአል ናብ ክርስቶስ ዝቐርብሉ መገዲ አናደዩ። ኢየሱስ ከአ እምነቶም ርእዩ፥ “ ወደየ! ኃጢአትካ ተኃዲጉልካ እዩ” በሎ፡፤
አብቲ ግዜቲ አሕዛብ ስጋዊ ሕማም – ለምሲ ከም መርገም ወይ መቕጻዕቲ ኃጢአት አምላኽ ይሕሰብ አብ ዝንበረሉ ግዜ ኢዩ። በዚ ምክንያት ናይቲ ግዜ ኢቲ መማህራን ነዞም ሰባት እዚአቶም ንጹሓት ስለዘይኮኑ ብዝኾነ ምኽንያት ናብ እግዚአብሔር ክቀርቡ አይክእሉን ኢዮም ኢሎም ይምህሩ ነበሩ። ሕሙማት፡ ድኻታት፡ ልሙሳት ውን ኩሎም ከምዝተንጽጉ ይሓስቡ ነይሮም። ክርስቶስ ግና ከምዚ ይሓስብ አይነበረን። ንኹሉ ጥዑይ ሕሙም ሃብታም ኃጢአተኛ ጻድቕ ብፍቕሪ ይሓቁፍ።
ነቲ ብዓቢ እምነት ብሰባት ተደጊፉ አብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ዝቐረበ ልሙስ “ ወደየ! ኃጢአትካ ተኃዲጉልካ እዩ” እናበለ ከንጽሖን ከሕውዮን – ኃጢአቱ ይቕረ ክብለሉን ተረኽበ። ሎሚ ንሕና ካብዚ እንታይ ንመሃር፧
አብዚ ናይ ኩሉና ሕይወት ምስዚ ልሙስ ክነዋዳድሮ ንኽእል – አብዚ ስጋዊ ሕማም ጥራይ ዘይኮነ መንፈሳዊ ሕማም ክንርኢ ንኽእል። ናይ ነፍሲ ወከፍና መንፈሳዊ ለምሲ ክንርኢ ንኽእል፡ እዚ ልሙስ ወይ ሕሙም ብናይ ባዕሉ ሓይሊ ወይ ክእለት ናብ እግዚአብሔር ክምለስ አይከአለን። ሰባት አድሊዮሞ – ዝሕግዙ ናብቲ ፈዋሲ ሕሙማት ዝኾነ አምላኽ ዘብጽሑ።
ንሕናውን አብ ክርስቲያናዊ ጉዑዞና ብምንፈሳዊ ሕይወትና ምስ እን-ለምስ – ምስ እንሓምም – ናብቲ ቁኑዕ መገዲ ንኽንምለስ – ዝሕግዘና ዝመርሓና የድሊየና። አብዚ ወትሩ ነቲ ካብ ጎይታአን መስራቲአን ዝኾነ ክርስቶስ ሓላፍነት ተሰኪማ ምእንቲ ድኅነት ነፍሲ ወከፍና እትሰርሕ ቤተክርስቲያና አለትና። በቶም ልኡኻታ ጌራ ከአ እንተ ሓመምና እትፍውሰና – እንተ ኃጢአትና ነጻ እትገብረና። ነፍሲ ወክፍና ግና አብዚ ዓለም እዚ ናይቶም አርባዕተ ሰባት ኢሉ ሰምዩዎም ዘሎ ማርቆስ ኮይና ክንርከብ አለና። ነኅዋትና ብሕይወትናን ብተግባራትናን ብቃላትናን ካብቲ ሒዚዎም ዘሎ ለምሲ- ወይ ካብቲ ዝኸዱዎ ዘለዎ ግጉይ መገዲ – ንኽድኅኑ ናብ ክርስቶስ ክነቕርቦም ሓላፍነት አለና።
ስለዚ ሎሚውን ክርስቶስ ብቤተክርስቲያኑ – ብአገልገልቱን – ልኡኻቱ ነቶም ዝሓመሙን ዝለመሱን – ምሕረቱ ዘድሊዮምን – አብ ምሕረቱ አሚኖ ዝቐርቡን “ኃጢአትካ/ኪ ተኃዲጉልካ/ኪ እዩ” እናበለ ከንጽሖምን ከሕውዮምን – ኃጢአቶም ይቕረ ክብለሉምን ይርከብ። ዝኸበርኩም አኅዋትን አኅትን ንሕና ሎሚ ካብዚ ቃል እዚ ተበጊስና አብ ምሕረት አምላኽ ተአሚና አብ ቅድሚኡ ቀሪብና ምሕረቱ ክንቅበል – ብጸጋታቱ ክንሽለመና በዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ንዕደም አለና። ሎሚውን እግዚአብሔር ደቂ ሰባት ብምጽዋዕ “አብ ምድሪ ኃጢአት ኪኃድጉ ሥልጣን ከም ዘለዎም ክንአምን ይግበአና። ሎሚውን እዚ ተአምራት እዚ መዓልታዊ አብቶም ብእምነት አብ መንበረ ኑዛዜ ቀሪቦም ምሕረት ዝሓቱ ይፍጸም አሎ።
እግዚአብሔር ሓኪምና ፈዋሲና ኢዩ። ንሕና መዓልታዊ ፈውሱ ዘድሊየና ድኹማት ፍጥረት ኢና። ስለዚ ነዚ ፈውሲ እዚ ንኽንቅበል ንኽንሓዊ ንክንፍወስ ናብ እግዚአብሄር አምላኽና ንቕረብ። እግዚአብሔር ከአ – ወደየ! ኃጢአትካ/ኪ ተኃዲጉልካ/ኪ ተንሥእ/ተንስኢ  ብሰላም ናብ ቤትካ/ኪ ኺድ/ዲ እናበለ ምሕረቱ ክህበና ኢዩ። እግዚአብሔር ነዚ ይሓግዘና። አሜን!
አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.