አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 15.2018

 

  • ጸሎት

ኦ! እግዚአብሔር አምላኸይ ስለ ዝፈጠረካኒ፤
ናብ ክርስትና ስለ ዝጸዋ ዕካኒ፤
ብብዓይነቱ ግሁድን ሥውሩን ረዴትካ ስለዝሃብካኒ፤
በዛ ለይቲ’ዚአ ሓሊኻ፤
ክሳብ እዛ እዋን እዚአ ስለ ዘብጻሕካኒ አመስግነካ አለኹ።

ማር.2:18-22
ደቂ መዛሙርቲ ዮሓንስን ፈሪሳውያንን ይጾሙ ነበሩ። ገለ ሰባት መጺ ኦም ከአ ንኢየሱስ ሓተትዎ፥ “ደቂ መዛሙርቲ ዮሓንስ ደቂ መዛሙርቲ ፈሪሳውያንን ይጾሙ እዮም፥ ስለምንታይ ደአ ደቂ መዛሙርትኻ ዘይጾሙ፧” ድማ በልዎ። ኢየሱስ ከአ፦ “አዕሩኽ መርዓዊ ደአ እቲ መርዓዊ ምስአቶም ከሎ ኺጾሙዶ ይከአሎም እዩ፧ መርዓዊ ምስአቶም ከሎስ ኪጾሙ አይኮነሎምን እዩ። እንተኾነ ግዳ መርዓዊ ኻብአቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ኽትመጽእ እያ፤ ማር.2:18-22 ሽዑ በታ መዓልቲ እቲአ ኺጾሙ እዮም። ሓድሽ ቁራጽ ዓለባ አብ ብላይ ክዳን ዚልገብ ከቶ የልቦን፡፤ እንተዘይኮነስ እቲ ሓድሽ መልገባ ነቲ ብላይ ይቐዶ፥ ምቕዳዱ ኸአ ዝገደደ ይኸውን። ንሓድሽ ወይኒ አብ ሓደስቲ አሕርብቲ ደአ የዕርቕዎ እምበር፥ ንሓድሽ ወይንስ አብ አረገውቲ አሕርብቲ ዜዕርቖ የልቦን፤ እንተዘይኮነስ እቲ ሓድሽ ወይኒ ነቲ አሕብርቲ ይቐዶ፥ እቲ ወይኒ ኸአ ይፈስስ፥ እቲ አሕብርቲውን ይበላሾ” በሎም።

 

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል ገለ ሰባት አብ ቅድሚ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶ ቆይሞም ፥ “ስለምንታይ ደአ ደቂ መዛሙርቱ ከምዘይ ጾሙ ከምዝሓተትዎ —- ንሱ ኸአ “አዕሩኽ መርዓዊ ደአ እቲ መርዓዊ ምስአቶም ከሎ ኺጾሙዶ ይከአሎም እዩ፧ እናበለ ክምዝመለሰሎም ነንብብ። ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ አዑርኽተይ ኢሉ እናጸውዕ አምላኽነቱ መሎኮ ታውነቱ ይግለጽ፡፡ በዚ ኸአ እቲ አብ ሕዝቡ ዝነበሮ መለኮታዊ ፍቕሪ ይገልጽ። ነቲ “ስለምንታይ ደአ ደቂ መዛሙርትኻ ዘይጾሙ፧” ዝብል ናይ ገለ ሰባት ሕቶ አብ ግዜ መርዓ አዕሩኽ መርዓዊ ክጾሙ አይክእሉን ኢዮም እናበለ ይምልሰሎም።
ክርስቶስ አብዚ ንገዛእ ርእሱ ከም መራዓዊ ኮይኑ ይቀርብ። ንሓዋሪያት ከአ ከም አዕሩኽቱ ጌሩ የቕርቦም። ስለዚ ክርስቶስ ስጋብ ምስኦም ምስ ሓዋሪያት ዘሎ ደስታ ሓጎስ ናይ መርዓ አሎ። ኢቲ መሰረት ናይ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም እዚ መምጺኢ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ንዓና ደቂ ሰባት ንምግላጽ ኢዩ ነሩ። ቁዱስ ኣጎስጢኖስ “ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመጸ እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ስጋብ ክንደይ ከምዘፍቀሮ ንኽፈልጥ ኢዩ” ይብል።
ስለዚ እግዚኣብሔር ብዘለዓለማዊ ፍቕሪ ኢዩ አፊቂሩና። አሕዛብ ኣብ ዝሓለፈ ነቲ ክመጽእ ዘሎዎ መድኅን ንምቕባል ይጾሙ እንተነበሩ እቲ መድኅን ወይ እቲ መርዓዊ ኣብ መንጎኦም ምስተረኽበ ግና ክጾሙ አይከአሎምን። ምጽኣት ክርስቶስ ወይ ምጽኣት ኢቲ መርዓዊ እምበኣር ንወድሰብ የሕድሶ። ሓድሽ ኣነባብራ ሕይወት ከአ ይምህሮ። ሎሚውን ንሕና ንኽርስቶስ አብ ልባትና ምስእንቕበሎ – ሕይወትና ብኡኡ ከምትምራሕ ምስ እንገቢር፡ እቲ ክርስቶስ እቲ መርዓዊ ምሳና ህልው ንገብሮ፡ ሓጎስን -ፍስሃን፤ ቅሳነትን ሰላምን ነስተማቕር።
ቀጺሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “እንተኾነ ግዳ ይብል “መርዓዊ ኻብአቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ኽትመጽእ እያ፤ ሽዑ በታ መዓልቲ እቲአ ኺጾሙ እዮም” እናበለ ኸአ ብዛዕባ ሞቱን ስቕለቱን አተንብሀሎም። ሓድሽ ቁራጽ ዓለባ አብ ብላይ ክዳን ዚልገብ ከቶ የልቦን። እንተዘይኮነስ እቲ ሓድሽ መልገባ ነቲ ብላይ ይቐዶ፥ ምቕዳዱ ኸአ ዝገደደ ይኸውን። ንሓድሽ ወይኒ አብ ሓደስቲ አሕርብቲ ደአ የዕርቕዎ እምበር፥ ንሓድሽ ወይንስ አብ አረገውቲ አሕርብቲ ዜዕርቖ የልቦን፤ እንተዘይኮነስ እቲ ሓድሽ ወይኒ ነቲ አሕብርቲ ይቐዶ፥ እቲ ወይኒ ኸአ ይፈስስ፥ እቲ አሕብርቲውን ይበላሾ” በሎም።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ እምበአር ክርስቶስ ሓድሽ ወይኒን ሓድሽ ዓለባን ኮይኑ ይቐርብ። ክርስቶስ ነቲ ብሉይ ከሕድስ አብ ሓቅን ፍቕርን ነጻነትን ዝተመስረተ ሕይወት ክተክል ከምዝመጸ ነዚ ሓቂ እዚ ተቐቢልናን አሚናን አብ ፍቕርን ናጽነትን ዝተመስረተ ሓድሽ ርክብ ምስ አምላኽና ክንምስርት ንዕደም። ክረስቶስ እቲ ሕይወት ዝህብ ቃሉ – ምስቲ አረጊት አተሓሳስባናን አነባብራናን ክነዋዳድሮ ከምዘይንኽእል ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ንመሃር። ሎሚ ንመልእኽቲ ወንጌል ነፍሲ ወከፍና ብሓድሽ መንፈስ ክንቕበሎ ይዕድመና። ነቲ አረጊት አተሓሳስባናን አነባብራናን ገዲፍና ብዝተሓደሰ መንፈስ ሓድሽ ዓለባ ወይ ንኽርስቶስ ክንለብስ ብንስሓ ናብኡ ክንቐርብ ከምዘለና ንዕደም።
አብዚ አብቲ መዓልታዊ ወይ ሰሙናዊ እንፍጽሞ ተሳትፎ ስርዓት አምላኾ ወይ አስተንትኖ ቃል አምላኽ፡ ሕይወተይ ዘሕድስ ዝቕይር፡ ምስ ክርስቶስን አብ ክርስቶስን ሓድሽ አነባብራ ንኽጅምር ዘይሕግዘኒ እንተኮይኑ ገና እቲ ሓድሽ ዓለባ አይለበስኩን ዘለኹ። ስለዚ ናብ ክርስቶስ ንቕረብ – ብንስሓ ተሓጺብና ኸአ ሓድሽ ልብስና ለቢስና ሓቀኛታት አዕርኽቲ ኢቲ መራዓዊ ንኹን። እግዚአብሔር መዓልትና ይባርኽን ይቐድስን። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር
.

Leave a Reply

Your email address will not be published.