አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 27.2018

 

ማር.4፡35-ፍጻ

  • አስተንትኖ

በታ መዓልቲ እቲኣ ምድሪ ምስ ምሰየ, ንደቂ መዛሙርቱ “ ናብ ማዕዶ ንሳገር” በሎም። ነቶም ሕዝቢ ኣፈንዮም ድማ ኣብታ ኢየሱስ ዝነበራ ጃልባ ኣትዮም ምሳቶም ወሰድዎ፥ ካልኦት ጃለቡ ኸአ አብኡ ነበራ። ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ተላዕለ፥ እታ ጃልባ ክሳዕ እትመልእ ድማ እቲ ማዕበል አብታ ጃልባ ይጸፍዕ ነበረ። ኢየሱስ ከአ ብወገን ድኅሪት እታ ጃልባ ተተርኢሱ ደቂሱ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ አተንሢኦም፥ “ መምህር! ክንጠፍእዶ ግድና የብልካን ኢኻ፧” በልዎ። ንሱ ተንሢኡ ነቲ ንፋስ ገሠጾ፥ ነታ ባሕሪ ድማ “ ዝግ በሊ፥ ህድ ኢ” በላ። እቲ ንፋስ ስዝግ በለ፥ ዓቢይ ህዳትውን ኮነ። ንሱ ኸአ ንደቂ መዛሙርቱ “ስለምንታይ ትፈርሁ፧ ክሳብ ክንድዚ እምነት የብልኩምን፧ “በሎም። ንሳቶም አዝዮም ፈርሁ፥ ንሓድሕዶምውን “ እዚ ንፋስን ባሕርን ዚእዘዝዎስ መን ኮን እዩ፧” ተበሃሃሉ።
ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕበል ከምዘህደ የዘንቱወልና። ብዙሕ ግዜ ሕይወትና፡ ማሕበራትና ከም ሓንቲ ባርካ አብ ባሕሪ አብቲ ወደብ ንኽትበጽሕ ተስፋ ዘይብላ እትጠፍእ ኮይኑ ይስምዐን። ክርስቶስ ከምዝደቀሰ አብ ሕይወትና ከምዘየለ ንሓስቦ። በታ መዓልቲ እቲኣ ምድሪ ምስ መሰየ ንደቂ መዛሙርቱ “ ናብ ማዕዶ ንሳገር” በሎም። ክርስቶስ ምስ ሓዋሪያቱ ናብ ማዕዶ ንሳገር” እናበለ ከእድሞም ንርኢ። ሎሚ ንዓናውን እዚ ዕድመ እዚ ይገብረልና አሎ።
ሕይወት ሓደ ክርስቲያን አብ ቃል አምላኽ ዝተመስረተ ኢዩ ክኸውን አለዎ። “ ናብ ማዕዶ ንሳገር” ዝኾነ ዕድመ አይኮነን ክርስቶስ ባዕሉ – ቃል አምላኽ ኢዩ ዕድመ ዘቕርበልና ዘሎ። ነቲ ኹነታትና ሕይወትና ክቕይር ዝኽእል ቃል። ነዚ ንክንአምን ግና ንኽርስቶስ ክንፈልጦ ክንመሃር አለና። አብቲ ባርካ ብርግጽ ክርስቶስ መን ምኻኑ ገና አይፈለጡን ነይሮም። ዝለዚ ኢዮም እዚ ንፋስን ባሕርን ዚእዘዝዎስ መን ኮን እዩ፧” እናበሉ ነንሕድሕዶም ክታሓተቱን ክግረሙን ዝተረኽቡ።
ነፍሲ ወከፍና እምበአር አኅዋትን አኃትን አብታ መርከብ ሕይወትና ዝኾነት ቤተክርስቲያን ንኽንመሃር ን እቶ – ነቲ ኹሉ አብ ክርስቲያናዊ ጉዑዞና፡ ሕይወትና፡ ዘጋንፈና ፈተናታት፡ ክፋአት ምስ ክርስቶስ ኮይና ክንሳገሮ ንጽዓር። ምኽኒያቱ ንሱ ኩሉ ግዜ ምሳና አሎ። “ ናብ ማዕዶ ምስ ተሳገርና አእጋርና አብ ሓደሽ መሬት ክረግጽ ምስ ጀመረ ማለት አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓጥአተኛታት ምኻና ምስተቐበልና፡ ካብ ሓጢአትና ጉድልነትና ምስ ተሓጸብና፡ ሓድሽ ሕይወት ምስ ጀመርና ኢና ከአ ብሓቂ – ካብቲ ፈቃር አምላኽና ምሕረት ምስተቐበልና ሓይሊ ክርስቶስ ክነስተማቕርን ክንፈልጥን እንርከብ። በዚ ኸአ ምስሊ እግዚአብሔር አቦ አባና ከንዘንጸባርቕ ኢዩ ።
ክርስቶስ ምስ ሓዋሪያቱ ብባርካ ጉዑዞ አብ ባሕሪ አብ ዝጅምረሉ ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ተላዕለ፥ ይብለና ናይ ሎሚ ቃላ አምላኽ። ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን አብ መጽሓፍ ቅዱስ “ህቦብላ” ሓደ ዕንቅፋት ምልክት ናይ ሞት ኢዩ ዘስምዕ። ከምቲ አብ ባሕሪ ንሓዋሪያት ህቦብላ ንፋስ ዘጋነፎም እሞ ናብትን ናብቲን ክጸፍዖም ዝተረኽበ፡ ሎሚ ንዓናውን አብ ጉዑዞ ክርስቲያናዊ ሕይወትና፡ አብ ሓዳርና፡ አብ ስራሕና፡ አብ ቁምስናና፡ ህቦብላ ሕማቕ መንፈስ፡ ፈተናታት ተቓውሞ ዕንቅፋታትን ካብ ሓውና፡ ሓፍትና፡ ጎረቤትና፤ መራሕትና ወዘተ ከጋንፈና ናይ ግድን ኢዩ። ክርስቶስ መድኅን፡ ቅንዕናን፡ ትዕግስቲ፡ ሒዝካ ግና ወትሩ ሓደ መዓልቲ ብርሃን አሎ፡ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብሎ እቲ ዕንቅፋት ዝኸውን ግና ወይልኡ። እምነት አብ ዘለዎ ፍርሂ የለን። ጥፋአት የለን። አብቲ እምነት ዘለዎ ሰብ ክርስቶስ ምስኡ አሎ። ክርስቶስ ዝሓዘ ሰብ ከአ ንዝመጸ ሆቦብላ ንፋስ ብትዕግስቲ ክሰግሮ ኢዩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.