አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 24.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር.4:1-9

አስተንትኖ
አብዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ስዝስዕብዎ ዝነበሩ አሕዛብ ብምሳሌ ጌሩ ክምህሮም ይርከብ። ቃል አምላኽ አብ አርባዕተ ስተፈላለየ መሬት አብ መንገዲ፤ አብ ከውሒ ፤አብ ማእኸል እሾኽ – አብ ጽቡቕ መሬት ክዝራእ ንርኢ። እዞም አርባዕተ ዓይነት መሬት አምሳል ናይ ነፍሲ ወከፍ ልባትና ወይ አርባዕተ አገባብ መገዲ ወዲ ሰብ ምስ ቓል አምላኽ ዘለዎ ርክብ የስምዕ። አብዚ ኢቲ ዝዘርእ አምላኽ ባዕሉ ክኸውን እንከሎ፡ ኢቲ ዝዝራእ ከአ ቃል አምላኽ ኢዩ። እቲ መሬት ከአ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ንኸውን። እግዚአብሔር ከአ ብዘተፈላለየ መገዲ አብ ነብፍሲ ወከፍ ልቢ ወዲ ሰብ ቃሉ ይዘርእ።
እንሆ ዘራኢ ኪዘርእ ወፈረ። ኪዘርእ ከሎ ገለ አብ ጥቃ መገዲ ወደቀ። አዕዋፍ መጺአን ድማ በልዕኦ። እዚ አብ መንገዲ ዝወደቀ ዘርኢ አብ ላዕሊ ኢዩ ዝተርፍ፤ በዕምቀት አብ መሬት ክአቱ፡ ከምቲ ዘድሊ ሱር ክሰድድ አይክእልን። አብዚ ነቲ ዮሓንስ አብ 8.37 ዝብሎ ክነንብብ ንኽእል፦ ንስኻትኩም ዘርኢ አብርሃም ምኻንኩምሲ እፈልጥ እየ። ቃለይ አባኻትኩም ስለዘይሓደረ ግና ኽትቀትሉኒ ትደልዩ አሎኹም። እዚ ዝበሎ ከአ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ አብ ሰማዕቱ ቦታ ስለዘይረኸበ ኢዩ። ብርግጽ ሎሚ ንዓይ ኢዚ ቃል እንታይ ይብለኒ። ብሓቂ ነዚ ዝሰምዖ፡ ዝዝራአለይ ዘሎ ቃል ሕይወት አብ ሕይወተይ፤ አብ መዓልታዊ ምንቅስቃሰይ፤ አብ ልበይ፤ አብ ሓዳረይ ቦታ ይረክብዶ አሎ፧ ወይስ ከምቲ አብ መገዲ ዝተዘርአ፤ ዝወደቐ ቃል ኮይኑ ቀለብ አዕዋፍ ይኸውን አሎ።
ገሊኡ ኸአ ብዙሕ መሬት አብ ዘይብሉ ከውሒ ወደቐ፤ ዕምቆት መሬት ስለዘይብሉ ድማ ቐልጢፉ በቖለ። ጸሓይ ምስ በረቐት ሓጎጎ፡ ሱር ስለ ዘይብሉ ድማ ሓረረ’’ እቲ አብ ከውሒ ዝተዘርአ ድማ ነቲ ቓል ሰሚዑ ብኡብኡ ብሓጎስ ዚቕበሎ ሰብ እዩ። እንተኾነ ሱር ስለ ዘይብሉ ንጊዚኡ እዩ እምበር ስለቲ ቓል ስደት ወይ መከራ ምስኮነ ብኡብኡ ይኽሕድ። ብፍላይ በዚ ሎሚ ዓለምና ካብ እግዚአብሔር ሪሒቑ ንገዛእ ርእሱን ዓለምን አብ ዘምልኸሉ ዘሎ ግዜ ንሕና ምስ ቃል አምላኽ ዘለና ርክብ እንታይ ይመስል። አብቲ መንፈሳዊ ሕይወትና ቃል አምላኽ እንታይ ተራ አለዎ፧ እምበአር ነቲ ቃል ሰምዐ እቲ ቃል አባይ ሱር ንክሰድድ ንፈተና ናይዚ ዓለም ንኽንስዕር ወትሩ አርዑት ቃል አምላኽ ክንሕንገጥ የድሊ።
እቲ አብ እሾኽ ዝተዘርአ ኸአ ነዚ ቓል ዚሰምዕ እዩ፡ ሓልዮት እዛ ዓለም እዚአን ምዕሻው ሃብትን ድማ ነቲ ቓል ይሓንቆ። ከይፈረየውን ይተርፍ። ብዙሕ ግዜ ቃል አምላኽ አብ ቤተክርስቲያን ንሰምዖ ኢና፡አብ ገዛውትና ምስ ተመለስና ግና ንኽነብሮ የጸግመና። ምኽንያቱ በዚ ናይ ዓለም ነገራትን ፈተናታትን ሕይወትና ስለዝዕብለል። ነቲ ዝሰማዕናዮ ቃል አምላኽ ብግላዊ ጸሎት ስለዘይነሰንዮ። እቲ ቃል ተሃኒቁ ብዘይ ፍረ ይተርፍ። እቲ አብ ጽቡቕ መሬት ዝተዘርአ ግና እቲ ነዚ ቓል ሰሚዑ ዜስተውዕል እዩ፤ ንሱ እቲ ብሓቂ ፍረ ዚፈርህ፤ ገሊኡ ሚእቲ፤ ገሊኡ ስሳ ገሊኡ ኸአ ሠላሳ ዚህብን እዩ። ገሊኡ ግና አብ ሽቡቕ መሬት ወደቐ፡ ገሊኡ ሚእቲ፤ ገሊኡ ስሳ፤ ገሊኡ ሠላሳ ድማ ፈረየ፡፤ እትሰም ዕዘላቶ እዝኒ ይስማዕ። እዚ ምስላ እዚ ነቲ አብ ሕይወትና ዘጋጥመና ኩነታት ጠባያት ነቲ ቃል ተቐቢልና ሚእቲ ሰላሳ ከይንፈሪ ዕንቕፋት ዝኮነና ንክነለሊ ይምህረና።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ንሕና ዘሪኢ ቃል አምላኽ አለና። እዚ ቃል እዚ አብ ልባትና ንኸዕርፍ ንኽበቁል፡ ፍረ ንኽህብ ክነፍቅድን ቦታ ክነዳልወሉን የድሊ። ደጊም ንኽርስቶስ ኢየሱስ “ጎይታ እዩ ኢልኩም ካብ ተቐበልኩምዎ ብአኡ ንበሩ። ከምቲ ዝተመሃርክምዎ፡ አብኡ ተሠሪትኩምን ተሓኒጽኩምን ብምስጋና መሊእኩምን አብ እምነት ጽንዑ። አብ ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ፤ አብ ባህሊ ሰብን አብ አተሓሳስባ እዛ ዓለም እዚአን ዝተመስረተ ኮንቱን መዓሸውን ዝኾነ ፍልስፍና ገይሩ ሓደ እካ ከይማርኸኩም ተጠንቀቑ። እናበለ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላሲያስ ይጽሕፍ። እግዚአብሔር መዓልታዊ ሕይወትና ምስ ዳዊት ሓቢርና “ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ፥ ንመንገደይ ብርሃን እዩ፥ እናበልና ሕይወትና ብቃል አምላኽ መሪሕና እንኽእለሉ ጸጋታቱ ይዓድለና። አሜን!
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::
አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ.23.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………

ማር.3:31- ፍጻ

ኣዲኡን ኣኅዋቱን ናብኡ መጹ፥ አብ ወጻኢ ቖይሞም ከአ ኺጽውዕዎ ለአኹሉ። ብዙኅ ሕዝቢ ኸአ አብ ዙር ያኡ ተቐሚጡ ነበረ እሞ፥ “ እንሆ አዴኻን አኅዋትካን ( አኃትካን) አብ ወጻኢ ቖይሞም ይጽውዑኻ አለዉ “በልዎ። ንሱ ድማ “ አደይ መን እያ፧ አኅዋተይከ ብዓል መን ኢዮም፧” እናበለ መለሰሎም። ነቶም አብ ዙርያኡ ተቐሚጦም ዝነበሩ እናጠመተ፡ አደይን አኅዋተይንሲ እነዉ። ኃወይን ኃብተይን አደይንሲ ፍቓድ አምላኽ ዚገብር ዘበለ ኹሉ እዩ” በሎም።

አስተንትኖ

ዝኸበርኩም ኣኅዋትን ኣኃትን ክርስቶስ እቲ ወዲ አምላኽ አብዚ ዓለም ብምምጻእ ፍቓድ እግዚአብሔር ምፍጻም – እቲ መዓልታዊ መግቡ ከምዝነበረ። ነቶም ኩሎም ከም ወዲ አምላኽ – ከም መድኅኖም ዝቕበሉዎ ኸአ የፍቅሮም ከምነበረ ቃል አምላኽ የዘንትወልናን ይምህረናን። እዚአቶም እቶም ሓቀኛታት ደቂ እግዚብሔር ይኾኑ፡ እታ መንፈሳዊት ስድራ ቤት ክርስቶስ ከአ ይምስርቱ። ነዛ መንፈሳዊት ማሕበር አመንቲ እዚአ ኸአ ክርስቶስ ካብቲ ስጋዊ ዝምድና ዝለዓለ ክብሪ ሂቡዋ ይርከብ።
ኣዲኡን ኣኅዋቱን ናብኡ መጹ፥ አብ ወጻኢ ቖይሞም ከአ ኺጽውዕዎ ለአኹሉ። ብዙኅ ሕዝቢ ኸአ አብ ዙርያኡ ተቐሚጡ ነበረ እሞ፥ “እንሆ አዴኻን አኅዋትካን (አኃትካን) አብ ወጻኢ ቖይሞም ይጽውዑኻ አለዉ “በልዎ። ንሱ ድማ “አደይ መን እያ፧ አኅዋተይከ ብዓል መን ኢዮም፧” እናበለ” ካብ ስጋዊ ዝምድና ክርሕቕ ንርእዮ፡ ምኽንያቱ ክርስቶስ እቲ ሓዳስ መንፈሳዊ ስድራቤት ዝምስርተላ ግዜን ሰዓትን አኺሉ ነበረ። ነቶም አብ ዙርያኡ ተቐሚጦም ዝነበሩ ብምጥማት ከአ ንሳቶም አኅዋቱ አኃቱ አድኡ ምኻኖም ብምልክት ይገልጸሎም። አስዒቡ ከአ” አደይን አኅዋተይንሲ እነዉ። ኃወይን ኃብተይን አደይንሲ ፍቓድ አምላኽ ዚገብር ዘበለ ኹሉ እዩ” እናበለ ነቲ ብምልክት ዝገለጾ ብቓላቱ ደጊሙ ይገልጾ።
አብ ቅድሚኡ እቶም ፍቓድ እግዚአብሔር ዝፍጽሙ አኃዋት – አኃት – አደ ናይ ክርስቶስ ኮይኖም ይርከቡ። እቶም ንቓል አምላኽ ሰሚዖም አብ ሕይወቶም ዝነብሩዎ እዚአቶም ብሓቂ ደቂ እግዚአብሔር – ስድራ – ቤቱ – አባል እታ ብኽርስቶስ ዝቖመት ቤተክርስቲያን ይኾኑ። ናይዛ ስድራቤት አባል ቀዳመይቲ ባዕላ ማሪያም ትኸውን። ንሳ እኔኹ አነ ባሪያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” እናበለት ንቃል አምላኽ አብ ከርሳ ዝተቐበለት ቀዳመይቲ አማኒት ስለዝኾነት። አብዚ ‘እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተነግረኪ ቓል ከም ዝፍጸም ስለዝአመንኪ ብጽዕቲ ኢኪ” ዝብል ቃል ኤልሳቤጥ ክንዝክር ንኽእል።
ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን ስለዚ ንሕና ድሕሪ ብስጋ ካብ አቦናን አደናን ተወሊድና – እንደገና ብማይን መንፈስ ቅዱስን ተወሊድና፡ መሰል ናይ ውልድነት ረኺብና ኢና። ደቂ እቲ ልዑል አምላኽ ኮይና ኢና። አባላት ናይታ መንፈሳዊት ስድራ ቤት ኮይና ኢና። ሎሚ እምበአር ካብዚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ዕብየት ጸዋዕታና – ዕብየት እቲ ዝተቐበልናዮ ጉን ዖ ክንዝክር ይግበአና። ነቲ “ፍቓድ አምላኽ ዚገብር ዘበለ ኹሉ ንሱ ሓወይ ሓፍተይ አደይ እዩ” ዝበሎ ክርስቶስ – ንሕናውን አብ ኩሉ ጉዑዞና ቃሉ እናስተንተና ፍቃዱ ንኽንፍጽም አብነትን አማልድነትን ቅድስቲ ማሪያም አደና አይፈለየና። አሜን!
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ 22.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………

ማር.3:22-30

አስተንትኖ

“ብሓቂ እብለኩም አለኹ፥ ንሰብ ኩሉ ኃጢአትን ዝጸረፍዎ ዘበለ ጸርፍን ኺኅደገሎም እዩ። እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ግና፥ ንዘለዓለም ኩነኔ ደአ ይኾኖ እምበር ፈጺሙ አይኅደገሉን እዩ።”
አብዚ ናይ ሎሚ ዝሰማዕናዮ ቃል አምላኽ መምህራን ሕጊ ህላዌ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሓደ ፈታኒ ዘፍርህ ጉዳይ ገሮም ይሃስብዎ ንሥልጣኖም። ምኽንያቱ እቶም ዝኽተልዎም ዝነበሩ አሕዛብ ነቲ አረጊት ትምህርቲ ገዲፎን ናብቲ ናይ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድሽ ትምህርቲ ይኸዱ ስለዝነበሩ። ስለዚ ካብ ኢየሩሳሌም ነቲ ሓቂ ክቕበሉ ዘይኮነስ ንክርስቶስ ጎይታ ንኽኩኑኑ ዝመጹ መምህራን ሕጊ – ብኤል ዜቡል ዘውጽኦም ዘሎ” እንዳበሉ ይዛረቡ። ኢየሱስ አብ ግዜ ጥምቀቱ አብ ዮርዳኖስ መንፈስ ቅዱስ ብምሳል ርግቢ አብ ልዕሊኡ ኸምዝወረደ ነንብብ። በንጻሩ ፈሪሳውያን ግና ርኹስ መንፈስ አለዎ ክብሉ ይርከቡ።
ንሱ ድማ ብምሰላ ከምዚ እንዳበለ ይምልሰሎም። “ሰይጣን ንሰይጣን ከመይ ገይሩ ኼውጽኦ ይኽእል፧ ሓንቲ መንግሥቲ ንሓድሕዳ እንተ ተፈላለየት፥ እታ መንግሥቲ እቲአ ኽትቀውም አይትኽእልን እያ። ሓንቲ ስድራ ኸአ ንሓድሕዳ እንተ ተፈላለየት፥ እታ ስድራ እቲአ ኽትቀውም አይትኽእልን እያ። ከምዚ ኢሉ ብምሰላ ድሕሪ ተዛሪቡ ቀጺሉ ሓደ ትምህርቲ ይህብ። “ብሓቂ እብለኩም አለኹ፥ ንሰብ ኩሉ ኃጢአትን ዝጸረፍዎ ዘበለ ጸርፍን ኺኅደገሎም እዩ። እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ግና፥ ንዘለዓለም ኩነኔ ደአ ይኾኖ እምበር ፈጺሙ አይኅደገሉን እዩ።” በሎም።
አብዚ መምህራን ሕጊ ነቲ ስራሕን ተግባርን መንፈስ ቅዱስ ክጸርፉን ከራኽሱ ይርከቡ። ኽሲ መምህራን ሕጊ ምጽላም ምክፋእ ጥራይ አይነበረን እንታይ ደአ ምርኻስ ንመንፈስ ቅዱስ። ነቲ ክርስቶስ ተሰኪሙዎ ዘሎ ሓይሊ አምላክ ምስ ሸይጣን ክተማሳስሎ ማለት ነቲ ተግባርን ስራሕን ተልእኮን መንፈስ ቅዱስ ምቅዋም ማለት ኢዩ። ብተወሳኺ ነቲ ምሕረት አምላኽ አባኻ ከምዘይሰርሕ ምግባር ማለት ኢዩ።
ንመንፈስ ቅዱስ ምጽራፍ ማለት እግዚአብሔር ብኽርስቶስ ከምዝሰርሕ ምንጻግ ማለት ኢዩ። እዚ ምንጻግ እዚ እቲ ዝዓበ ናይ ወዲ ሰብ ሓጢአት ኢዩ። ወዲ ሰብ አብዚ ኩነታት ስጋብ ዘሎ ንድኅነት ርሁቕ ይኸውን። “ ብእኡ ክንድኅን ዚግባእ ካልእ ስም አብ ትሕቲ ሰማይ ንደቂ ሰብ አይተዋህበን። ስለዚ ድኅነት ብሓደ ኻል እ ከቶ የልቦን። ግ.ሓ.4,12. እምነት አብ ክርስቶስ ጥራይ ኢዩ አብቲ መንግስተ አምላኽ – አብ ድኅነት አምላክ ከሳትፈና ዝኽእል።
ስለዚ አብዚ ክንርድኦ ዘለና እግዚአብሔር መሓሪ አቦ ኢዩ። ኃጢአት አንጻር መንፈስ ቅዱስ ነቲ ብ እግዚአብሔር ብነጻ ዝወሃበካ ዝቐርበልካ ምሕረት ምንጻግ ማለት ኢዩ። እግዚአብሔር አይኮነነ ክምሕር ዘይደሊ፥ ምኽንያቱ ምሕረት አምላክ ደረት ይብሉን፤ ወዲ ሰብ ኢዩ ነቲ ድሕነት ዘይቅበሎ፡፡ ንምሕርተ አምላኽ ዘይምቅባል ከአ ኩኔኔ የምጽእ። እግዚአብሔር ግና መዓልታዊ ተሳተፍቲን ወረስቲ መንግስተ ሰማይን ንኽንከዊን ወትሩ ዕድምኡ ምስ አቅረበ ኢዩ። ንሕና ነዚ ዕድመ እዚ ተቀቢልና አብ ምሕረቱ አሚና አብ ቅድሚኡ ክንቀርብ የዲሊ። እቶም ተነሲሖም ምሕረቱ ክቕበሉ ዘይደሊዩ – ነቲ ጸጋ አምላኽ ንምቕባል ማዕጾ ልባትና ንዓጹ አለና። በዚ ኸአ ንኅድገት ኃጢአቱን፤ ነቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተዋህበ ድኅነቱን ስለንነጽግ፤ ናብ ዘለዓለማዊ ጥፍአት ነምርሕ።
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተአምር ሓድሽ ትምህርቲ ካብቲ ልምድን አከያይዳን ፈሪሳውያን ወጻኢ ስለዝነበረ አብ መንጎ መማህራን ሕጊን የሱስን ዘይምስምማዕ ይፍጠር። ንአብነት አዝማዱ ዓቢዱ ኢዩ ዝብል እምነት አሕደሩ። እቶም ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ መምህራን ሕጊ “ ርኹስ መንፈስ ከምዝሓደሮ ገሮም ይገልጽዎ”
ዝኸበርኩም ኣኅዋትን ኣኅትን ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ተበጊስና እምበአር ነፍሲ ወከፍና ገዛእ ርእስና ምሕረት አምላኽ ንምቕባል ወትሩ ኽፉታት ክንከዊን ይግበአና። ናብ መንበረ ኑዛዜ ቀሪብና ምሕረትን ቡራኬ አምላኽን ክንቅበል ይግበአና። እግዚአብሔር ብአማላድነት ኪዳነ ምሕረት ነዚ ይሓግዘና። አሜን!
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋብር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 21.2018

፩ሰንበት ዘአስተርእዮ
አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………

ዮሓ.2፡1-11

አስተንትኖ

ሎሚ ቀዳመይቲ ሰንበት ፩ዘአስተርእዮ ተባሂላ ትጽዋዕ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ቃና ዘገሊላ ምስ ማሪያም አዲኡን ምስ ደቂ መዛሙርቱን ተረኺቡ ናይ መጀመርታ ተአምራቱ ፈጸመ።
ዮሓንስ ንማሪያም አብ ክልተ ዓበይቲን ወሰንቲን ግዚያት ወዲ አምላኽ አብ ሕይወቱ ክብሩ ዝተግልጸሉ ይዝክራ። አብ ቃና ዘገሊላ ከምኡውን አብቲ ናይ መጨርሽታ ሕይወቱ አብ እግሪ መስቀል ምስ ዮሓንስ። ማሪያም ምስ ወዳ አብ ቃና ዘገሊላ ተረኪባ “ወይኒ እምበር የብሎምን” እናበለት ክትዛረብ ንርእያ። ሕጽረት ወይ ስእነት ወይኒ – ሓደ ምልክት ናይ ጋሂ የስምዕ፡ ስለዚ አብዚ መርዓ ናይ ገሊላ ሓደ አድላዪ ዝኾነ ክፋል ናይ ሓጎስ ጎዲሉ ይርከብ። ምኽንያቱ ወይኒ ከምቲ መዝሙር ዳዊት አብ መዝ.104,15 ዝብሎ ንልቢ ሰብ ስለ ዘሕጉስ”
አብዚ ማርያም ኣቀዲማ ነቲ አድላይነት ናይቲ መርዓ ትርዳእ፡ ካብ ፍቑር ወዳውን ከይተሓተት ተማልድ። ወዳ ከኣሊ ኩሉ ምኳኑ ስለ ዚፈለጠት “ወይኒ እምበር የብሎምን” እናበለት ትሕብሮ። ክርስቶስ አብዚ ዓለም እዚ ሓዋሪያዊ ተልእኽኡ ፍቓድ አቡኡ ምፍጻም ምኻኑ ንምርዳእ “ኣቲ ሰበይቲ ምሳኺኸ እንታይ ኣሎኒ፧ “ጊዜየይ ጌና ኣይበጽሐን” እንተበላ – እንተኮነ ክርስቶስ ነታ ብእምነት ንሰላምታ ገብርኤል መልአኽ ዝተቀበለት – መደብ እግዚአብሔር አብአ ንኽፍጸም ሕራይ ዝበለት – ንልመናኣ ክነጽግ ኣይተረክበን። ንሳውን በቲ መልሲ ናይ ወዳ ከይተሰናበደት “ ንሱ ዚብለኩም ኩሉ ግበሩ” እናበለት ከአ ነቶም አገልገልቲ ትእዝዞም። በዚ ኸአ ንሓዋሪያት – ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ እናበለት ተአዘዝቲ – ሰብ እምነት ንኽንከውን – እቲ እግዚብሔር ዝአዘዘና ንኽንፍጽም ትምህረና። ማሪያም ሕጂውን አብ ሕይወትና ዘድልየና ጸጋታት ንኽንረክብ ከም እተማልድ ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ንርድእ። ንሱ እቲ ንጉስ ሰማይን ምድርን ብአአ ካብ መጻና ንሕናውን – ንሕናውን ብአአ ክንረኽቦ እነሀት አዴኹም ኢሉ ሓዲጉልና ኢዩ።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን አብዚ ሰለስተ ነገር ክንመሃር ንኽእል፡ መጀመርታ መርዓ ወይ ኪዳን ስጋብ ክንደይ ክቡር ምኻኑ ንኸረድአና ክርስቶስ ጎይታና አብ መርዓ ተረኺቡ ናይ መጀመርታ ተአምራቱ ኽፍጽም ከምዝተረኽበ። ካልአይ ማሪያም አብ ወዳ ዝነበራ እምነት። ሳልሳይ ክንመሃሮ ዝግበአና “ወይኒ እምበር የብሎምን” ብምባል ማሪያም ንአድላይነት ካልኦት ወይ ንአድላይነት አሕዋትና ኩሉ ግዜ ክንሰርሕ ከምዝግበአና ትምህረና። ማርያም እምበኣር አብ ኩሉ ድኅነትና እትተሓባበር አብ ግዜ ጸገምና ካብ ኣምላኽ እተማልድን ብእግዚኣብሔር ዝተዋህበትና ጠበቃን አደን ኢያ።
እቲ አብ መንጎ ክርስቶስን ማሪያምን ዝነበረ ዝምድና መሰረቱ አብቲ ዝነበሮም ናይ ስጋ ዝምድና ዘይኮነስ አብቲ ናይ ማሪያም እምነት ኢዩ ነሩ “ እኔኹ አነ ባሪያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” ብምባል ነቲ ቃል ስለዝተቐበለት ኢዩ ነሩ። ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “ እንሆ አዴኻን አኅዋትካን አብ ወጻኢ ቖይሞም ይጽውዑኻ አለዉ” ምስበልዎ። ንሱ ድማ “ አደይ መን እያ፧ አኅዋተይከ በዓል መን እዮም፧ ኃወይን ኃብተይን አደይንሲ ፍቃድ አምላኽ ዚገብር ዘበለ ኹሉ እዩ” እናበለ መለሰሎም። በሎም።. ማር 3.31-35
ነዘን አጋንእ ማይ ምልኡወን” በሎም። ንሳቶም ከአ አፍ ንአፉ መልእወን። ሽዑ ሕጂ ቀዲሕኩም ነቦ ዳስ ውሰዱሉ” በሎም። ንሳቶም ከአ ወሰዱሉ። ማሪያም እምበአር አብዚ ናይ ሎሚ አምሳል ቤተክርስቲያን ኮይናውን ትርከብ። ንሳ በቲ እምነታ ንደቃ ናብቲ ሓደ መራሒአ ተቕርበና። ካብኡ ተቐቢላ ከአ ጸጋታት ት ዕድለና። እቶም አገልገልቲ ኸአ ሓዋሪያት ነፍሲ ወከፍና አብ ክርስቶስ እንአምን።
አብዚ እቶም አገልገልቲ ዓቢ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ንርዳእ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ናይ መጀመርታ ተአምራቱ ንምፍጻም ተሓባበርቲ ይጥቀም። ንሱ ነቲ ዘደንቕ ተግባር እግዚአብሔር ንበይኑ ክፍጽሞ አይደሊን ሰባት አገልገልቲ ይዕድም። ናይ ነፍሲ ወከፍና ምትሕብባር ሓገዝ ይደሊ። አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብተወሳኺ ጸጋ እግዚአብሔር ብዘይ መንጎኛ ከምዘይመላለፍውን የርደአና። ጸጋ እግዚአብሔር ናብ ሕዝቡ ናብ ነፍሲ ወከፍና በታ መርዓት ክርስቶስ ዝኾነ ቤተክርስቲያኑ ከምዝመጽአና ክንርዳ ይግበአና።
ማሪያም ሎሚውን አብ ኩሉ ጉዑዘና ዘድሊየና ጸጋታታ እናማለደት ተሰኒየና። አሜን

1 2 3 4 6