አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 14.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ.6.1-6, 61-18

“ብሰብ ምእንቲ ክትረኣዩ ኢልኩም ጽድቅኹም ከይትገብሩ ተጠንቐቑ። እንተዘይኮነ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን። እምበኣርከ ንስኻ ክትምጽውት ከሎኻ እቶም ግቡዛት፥ ብሰብ ምእንቲ ኺና አዱ ኣብ ናይ ኣይሁድ ጸሎትን ዓበይቲ መገድታትን ከም ዚገብርዎ ኣብ ቅድሜኻ መለኸት ኣይትንፋሕ። ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ፥ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ንስኻ ግና ምጽዋትካ ብኅቡእ ምእንቲ ኪኸውን ክትምጽውት ከሎኻ የማይነትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለጦ፥ እቲ ብስውር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ ኢዩ። እቶም ግቡዛት ብሰብ መንቲ ኺረኣዩ፥ ኣብ ናይ ኣይሁድ ኣባይቲ ጸሎትን፥ ኣብ ቀራናታት መገዲን ደው ኢሎም ኪጽልዩ ይፈትዉ እዮም እሞ፥ ክትጽልዩ ኸለኩምከም ከምኣቶም ኣይትኹኑ፥ ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ንስኻ ግና ክትጽሊ ከሎኻ፥ ናብ ቤትካ እቶ፥ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብሥውር ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ። እቲ ብሥውር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ ኢዩ። እቶም ግቡዛት ጸወምቲ ምኻኖም ብሰብ ምእንቲ ኺረኣዩ፥ ገጾም የጽምልዉ እዮም እሞ ኽትጸሙ ኸሎኹም ከማቶም ጽምልዋት አይትኹኑ። ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ንስኻ ግና ኽትጸውም ከሎኻ ከም ዝጾምካ ነቲ ብሥውር ዘሎ አቦኻ ደአ እምበር ንሰብ ም እንቲ ኸይተርኢ ርእስካ ቅባእ፥ ገጽካውን ተሓጸብ። እቲ ብኅቡእ ዚርኢ አቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ እዩ።

  • አስተንትኖ

ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን እግዚአብሔር ብቃሉ ብዛዕባ ጸሎት፡ ጾምን፡ ምጽዋትን፡ ክነስተንትን ይዕድመና። ጾም – ጸሎት – ምጽዋት – እቶም አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ብቕድስና ንኽነብር ንኽንነጽሕ ምስ እግዚአብሔር አምላኽና፡ ምስ ኃውና፡ ምስ ገዛእ ርእስና ዘለና ርክብን ሓድነትን ንኽዓቢ ዝሕጉዙና መንገዲ ወይ መሳርሒ ኢያቶም። ብጸሎት ን እግዚአብሔር አምላኽና አብ ሕይወትና ንረኽቦ። ንሱ ከአ አብ ጸሎት ይረኽበና። እዚ እቲ አብ ምሉእ ሕይወትና ከነዘውትሮ ዘለና ሓቂ እካ እንተኾነ – አብዚ ግዜ ሕማማት እዚ ግና ብፍሉይ መገዲ ነቲ ሓማማት መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ዓለም እዚ ምእንቲ ናይ ናይ ነፍሲ ወከፍና ድኅነት፡ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ እናዘከርና ነቲ ልዑል አምላኽ እነመስግነሉ፡ ብኃጥአትና እንጠዓሰሉ፡ ንስሓ እንአትወሉ፡ ሰናይ ነገር ማለት ምጽዋት እነዘውትረሉ፡ ወይ ሓውና እንረድአሉ ግዜ ኢዩ። በቲ ሕያው ዝኾነ ቃሉ ተሰኒና ምስ እግዚአብሔር ዓሚቕ ርክብ እንምስርተሉ፤ ብፍሉይ መገዲ ሕሽኽታ እግዚአብሔር እንሰምዓሉ ግዜ ኢዩ።
ጾም እምበአር ንተሓድሶ፡ ንለውጢ ይዕድመና። አብ ግዜ ጾም ሰለስተ ነገር ክነማልእ ንዕደም፦ ምስ እግዚአብሔር፡ ምስ ኃውና፡ ምስ ገዛእ ርእስና ዘለና ርክብ ክነሕድስ።
አብዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ኢዮኤል አብ ምዕራፍ 2፡12 ከምዚ እናበለ ይዕድመና። እግዚአብሔር “ እምበአርሲ ሕጂውን ብጾምን ብብኽያትን ብቑዝማን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ። ክዳንኩም ዘይኮነ ልብኹም ደአ ቕደዱ” ይብል አሎ። እዚ እንታይ ማለት እዩ ጾምና ደጋዊ ከይከውን የሰማዓልና አሎ፡፡ እምበኣርከ ንስኻ ክትምጽውት ከሎኻ እቶም ግቡዛት፥ ብሰብ ምእንቲ ኺናአዱ ኣብ ናይ ኣይሁድ ጸሎትን ዓበይቲ መገድታትን ከም ዚገብርዎ ኣብ ቅድሜኻ መለኸት ኣይትንፋሕ። ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ፥ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ጾምና ከምቶም ጉቡዛት ፈሪሳውያን ከይከዊን የሰመዓልና አሎ። አብ ጸሎትና ጾምና ምጽዋትና ግና አብ ክርስቶስ ንጠምት፡ ኩሉ እንገብሮ ምእንቲ ክብሩ ኢልና ንግበሮ። ንስኻ ግና ክትጽሊ ከሎኻ፥ ናብ ቤትካ እቶ፥ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብሥውር ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ። እቲ ብሥውር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ ኢዩ። ዝብል ስምዕታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቢልና፡ ልብናን ሓጎልናን አብኡ ነተኩር። ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ንመለስ። ናብ እግዚአብሔር ብንስሓ ምምላስ ማለት ብምስጢራዊ መገዲ ናብ ውሽጢ ልብኻ ብምእታው ምስ እግዚአብሔር ዕርቒ ምግባር ማለት ኢዩ። ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ አብ ካልአይ መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ከምዚ እናበለ ክጽሕፍ ንረኽቦ፦ “ንሕና ናይ ክርስቶስ አምባሳደራት ኢና፥ አምላኽ ከአ ብአና ገይሩ ይዕድም አሎ። አብ ክንዲ ክርስቶስ ኮንና ድማ “ ምስ አምላኽ ተዓረቑ” እናበልና “ ንልምነኩም አሎና። ንሕና ብክርስቶስ ተኻፈልቲ ጽድቂ አምላኽ ምእንቲ ኽንከውን፥ አምላኽ ነቲ ኃጢአት ዘይፈለጠ አብ ክንዳና ኃጢአተኛ ገበሮ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ብእግዚአብሔር ከምዝተፈቀርና ምስ አምላኽና ዕርቂ ክንገቢር፡ ብኽርስቶስ ተሳተፍቲ ጽድቂ ምእንቲ ኽንከውን ሎሚውን ንልመን አለና። ስለዚ ነዚ አቦ ምሕረት ዝኾነ አምላኽ ብፍቕሪ ንንስሓ ንድኅነት ዝጽዋዓና ዘሎ አምላኽ መልሲ ክንህቦ ይግበአና። ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ክርስቲያናዊ ጉዑዞና ቀጻሊ ዝኾነ ተግባር እምነትን፡ አብ መንጎ ፈጣሪን ፍጡርን፡ ዓሚቕ ዝኮነ ዝምድና ንምምስራትን ክንጽዕር ክንሰርሕ የድሊ። ስለዚ ክርስቶስ አምላኽና በዚ ግዜ ጾም እዚ ንነፍሲ ወከፍና ብጸሎትን ጾምን ምጽዋትን ዝተሰነየ ንስሓ ክንገቢር ይጽወዓና አሎ። ካብ ውሽጢ ዝነቐለ ለውጢ ክንገቢር ንዕደም። ሕይወትና አብ ሕይወት ክርስቶስ ክነማዕቅቦ ንዕደም፤ ኩሉ እንገብሮ ጉዑዞና ምርጫና በቲ ነቲ ናቱ ፍቓድ ዝመልእ ኽከውን አለዎ። አብቲ እምነትና ጸዋዕታና እሙናት ኮይና ክንርከብ ይጽወዓና አሎ።

እምበአር ሎሚ ቤተክርስቲያናውን አብዚ ግዜ ጾም እዚ ነቲ ናይ ጳውሎስ ቃል ብምጥቃም ከምዚ እናበለት ትዕድመና አላ::
“ንሕና ናይ ክርስቶስ አምባሳደራት ኢና፥ አምላኽ ከአ ብአና ገይሩ ይ ዕድም አሎ። አብ ክንዲ ክርስቶስ ኮንና ድማ “ ምስ አምላኽ ተ ዓረቑ” እናበልና “ ንልምነኩም አሎና። ንሕና ብክርስቶስ ተኻፈልቲ ጽድቂ አምላኽ ምእንቲ ኽንከውን፥ አምላኽ ነቲ ኃጢአት ዘይፈለጠ አብ ክንዳና ኃጢአተኛ ገበሮ።2ቆሮ.5,20-6,2
እግዚአብሔር ጾምና ይባርኽን ይቐድስን – ንነፍሲ ወከፍና ከአ ብጸጋ አምላኽ በዚ ቅዱስ ግዜ እዚ ፍሉይ ናይ ቅድስና ግዜ ይግበረልና። አሜን!
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::
አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.