አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 15.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ወዲ ሰብ ብዙኅ መከራ ኺጸግብን, ብ ዓበይቲን ብሊቃነ ካህናትን ብመምህራን ሕግን ኺነዓቅን ኺቕተልን ብሣልሰይቲ መዓልቲ ኪትንሥእን ግድን እዩ” ድማ በሎም። ኢየሱስ ንኩሎም ከምዚ በሎም፦ “ ዝኾነ ሰብ ድድኅረይ ኪስዕብ ዚደሊ ገዛእ ርእሱ ይኽሓድ፥ መዓልቲ መዓልቲውን ምስቀሉ ተሰኪሙ ይስዓበኒ። ምኽንያቱ እቲ ንነፍሱ ኼድኅና ዚደሊ ኼጥፍአ እዩ፤ እቲ ንነፍሱ ምእንታይ ዜጥፍአ ግና ኼድኅና ኢዩ። ሰብከ ንብዘላ ዓለም ረቢሑስ ንነፍሱ እንተ ጎድአ ወይ እንተ አጥፈአ እንታይ ይጠቕሞ፧

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኅኒና ኢየሱስ ክርስቶስ “ ወዲ ሰብ ብዙኅ መከራ ኺጸግብን፥  ዓበይቲን ብሊቃነ ካህናትን ብመምህራን ሕግን ኺነዓቅን ኺቕተልን ብሣልሰይቲ መዓልቲ ኪትንሥእን ግድን እዩ” እናበለ ናይ መጻኢ ሕይወቱ ንሰማዕቱ የዘንቱ፡፡  ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ መከራ ክበጽሖ ዘለዎ ብሰሪ ኃጢአትናን አበሳናን ምኻኑ ቃል አምላኽ ይምህረና።  ሎሚ በዚ ግዜ ሕማማት እዚ ነዚ ሓቂ እዚ ክነስተንትን ኢና ንጽዋዕ ዘለና፡፡ እግዚአብሔር አምላኽና ስጋብ ክንደይ ከምዘፍቀረና ክነስተንትን። ቀጺሉ “ ዝኾነ ሰብ ድድኅረይ ኪስዕብ ዚደሊ ገዛእ ርእሱ ይኽሓድ፥ መዓልቲ መዓልቲውን ምስቀሉ ተሸኪሙ ይስዓበኒ። እናበለ ንነፍሲ ወከፍና ነቶም አብ መዓልታዊ ሕይወትና ብሓቂ ንዑዑ ክንስዕብ እንደሊ መስቀልና ክንስከም ከምዘለና አቀዲሙ ይሕብረና።

ገዛእ  ርእስኻ ምኽሓድ እንታይ ማለት ኢዩ፧ ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን እታ ንሕና አብዚ ዓለም እዚ ምስ ኩሉ ኃጢትና፡ ድኻምና፡ አንነትና፡ ተሰቐልናያ ዘለና ባቡር – ናብ ሞት እትወስድ ባቡር ኢያ።  ስለዚ ክርስቶስ ሎሚ ርእስና ክንክሕድ ክሓተና ከሎ “ ካብዛ ባቡር እዚአ ወሪድና ናብታ ናብ ሞት ዘይኮነ ናብ ሕይወት እትወስድ ባቡር ክንስቀል ኢዩ ዝሓተና ዘሎ።  እታ ናብ ሕይወት እትወስድ ባቡር ከአ  እምነትና፡ ጉዑዞ ፍቕሪ፡ ትሕትና፡ ተአዝዞ  ኢያ።

ክርስቶስ እቲ ዝኾናዮ ክንክሕድ አይሓተናን ኢዩ። ምኽንያቱ ንሕና ብአምሳል አምላኽ ዝተፈጠረና ሕሩያት ፍጡራቱ ኢና።  ነቲ እግዚአብሔር ጽቡቕ ገሩ ዝፈጠሮ ሕይወትና፡ ስጋና ነብስና፡ አይኮናን ክንክሕድ ንሕተት ዘለና እንታይ ደአ ነቲ አብ ጉዑዞና ብናጽነትና ዝፈጠርናዮ ወይ ዘባለሸናዮ  ሕይወትና፡ ነቲ መልክዕ እግዚአብሔር ሒዙ ዝተፈጥረ ምስልና ዘባላሹ ዘርስሕ ኩሉ ክንክሕድ ይዕድመና። ነቲ አንነትና ክንክሕድ ነቲ ስጋብ ሞት ዝተአዘዘ አምላኽና  ክንስዕብ ኢና ንሕተት፡

ገዛእ  ርእስኻ ምኽሓድ ንሓጎስ፡ ንደስታ፡ ንመንግስተ አምላኽ ንምውራስ ኢዩ። እቲ ንነፍሱ ምእንታይ ዜጥፍአ ግና ኼድኅና ኢዩ። ክልተ ሰባት ይፋቐሩ። ግና ካብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ዝመጹ፤ ዝተፈላለየ ቃንቃ ዝዛረቡ እንተኾኑ። እዞም ሰባት እዚአቶም እቲ ፍቕሮም ነባሪ ንኽኸውን ንኽዓብን፡ ፍረ ንኽህብን  ሓዲኦም ሓደ ቃንቃ ናይቲ ሓደ ክመሃር አለዎ። እንተዘይኮነ እቲ ፍቕሮም ቀጻልነት ይስእን።

አብ መንጎናን አብ መንጎ እግዚአብሔር አምላኽና ዘሎ ርክብ ከአ ልክዕ ከምኡ ኢዩ ክኸውን ዘለዎ። ንሕና ቃንቃ  ስጋ ንዛረብ – ንሱ ናይ ቃንቃ መንፈስ። ንሱ ቃንቃ ፍቅሪ ክዛረብ  – ንሕና ቃንቃ ትዕቢት ትምምክሕቲ ንዛረብ። ገዛእ  ርእስኻ ምኽሓድ  ማለት እምበአር ከምቲ ዝድለ ምስ እግዚአብሔር አምላኽና  ንምርኻብን ምስኡ ሕብረት ንምምስራትን ቃንቃኡ ክንመሃር የዲሊ። ካብ አንነትካ ነጻ ኮይናካ ብትሕትና አብ ቅድሚ አምላኽን ሰብን ምምላስ ማለት የድሊ። ስለዚ  ምእንቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ኢልና ርእስና ክንክሕድ አሰሩ ወይ  መንገዱ  ክንስዕብ የድሊየና። ክርስቶስ እምበአር ብፍላይ በዚ ሕማማት ግዜ ገዛእ ርእስና ብምኽሓድ  መስቀልና  ተሰኪምና ክንስዕቦ ይሓተና አሎ።

ኢየሱስ ክንክተሎ ምስኡ ሕብረት ንክህልወና ፡ እቲ   ንሱ ዘዳለወላ መንግስቲ ንኽንወርስ፡ መዓልቲ መ ዓልቲ መስቀልና ክንጸውር የድሊየና። ነቲ ናቱ መገዲ ኽንክተል ይግበአና። ስለዚ እቲ ሓቀኛ ሓዋሪያ መስቀሉ ንምስካም አይፈርህን። ከምይ ሕጊ ብምሉኡ አብቲ” ንብጻይካ ከም ነፍስኻ አፍቅር” ዝብል ትእዛዝ ተጠቕሊሉ አሎ። እቲ መስቀል መስቀሉ ዝጸውር ከአ እቲ ዘፍቅር ኢዩ።  መስቀል እቲ ንዓለም ዘድኃነ ኢዮሞ ንመስቀል ንምስካምን አይንሕፈር። ክርስቶስ ነቲ መስቀል ክሽከም ብፍቃዱ ዝተሰከሞ ንሕና ንኽንድሕን ንሕና ሕይወት ንኽንረክብ ኢዩ። ዝለዚ ከም ክርስቲያን ተኸተልቲ ክርስቶስ   ምእንቲ ፍቅሪ ክርስቶስ ኢልና መስቀልና ክንጸውር ንዕድም አለና። መስቀል ምስ እንሽከም ክርስቶስ ምንጪ ሕይወትና ክኸውን ኢዩ። ንኽርስቶስ ስቃይ መስቀል ተልእኾ ሕይወቱ ኢዩ ነሩ እሞ  ንሕናውን ተልእኮ ሕይወትና ንግበሮ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.