አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 15.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ወዲ ሰብ ብዙኅ መከራ ኺጸግብን, ብ ዓበይቲን ብሊቃነ ካህናትን ብመምህራን ሕግን ኺነዓቅን ኺቕተልን ብሣልሰይቲ መዓልቲ ኪትንሥእን ግድን እዩ” ድማ በሎም። ኢየሱስ ንኩሎም ከምዚ በሎም፦ “ ዝኾነ ሰብ ድድኅረይ ኪስዕብ ዚደሊ ገዛእ ርእሱ ይኽሓድ፥ መዓልቲ መዓልቲውን ምስቀሉ ተሰኪሙ ይስዓበኒ። ምኽንያቱ እቲ ንነፍሱ ኼድኅና ዚደሊ ኼጥፍአ እዩ፤ እቲ ንነፍሱ ምእንታይ ዜጥፍአ ግና ኼድኅና ኢዩ። ሰብከ ንብዘላ ዓለም ረቢሑስ ንነፍሱ እንተ ጎድአ ወይ እንተ አጥፈአ እንታይ ይጠቕሞ፧

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኅኒና ኢየሱስ ክርስቶስ “ ወዲ ሰብ ብዙኅ መከራ ኺጸግብን፥  ዓበይቲን ብሊቃነ ካህናትን ብመምህራን ሕግን ኺነዓቅን ኺቕተልን ብሣልሰይቲ መዓልቲ ኪትንሥእን ግድን እዩ” እናበለ ናይ መጻኢ ሕይወቱ ንሰማዕቱ የዘንቱ፡፡  ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ መከራ ክበጽሖ ዘለዎ ብሰሪ ኃጢአትናን አበሳናን ምኻኑ ቃል አምላኽ ይምህረና።  ሎሚ በዚ ግዜ ሕማማት እዚ ነዚ ሓቂ እዚ ክነስተንትን ኢና ንጽዋዕ ዘለና፡፡ እግዚአብሔር አምላኽና ስጋብ ክንደይ ከምዘፍቀረና ክነስተንትን። ቀጺሉ “ ዝኾነ ሰብ ድድኅረይ ኪስዕብ ዚደሊ ገዛእ ርእሱ ይኽሓድ፥ መዓልቲ መዓልቲውን ምስቀሉ ተሸኪሙ ይስዓበኒ። እናበለ ንነፍሲ ወከፍና ነቶም አብ መዓልታዊ ሕይወትና ብሓቂ ንዑዑ ክንስዕብ እንደሊ መስቀልና ክንስከም ከምዘለና አቀዲሙ ይሕብረና።

ገዛእ  ርእስኻ ምኽሓድ እንታይ ማለት ኢዩ፧ ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን እታ ንሕና አብዚ ዓለም እዚ ምስ ኩሉ ኃጢትና፡ ድኻምና፡ አንነትና፡ ተሰቐልናያ ዘለና ባቡር – ናብ ሞት እትወስድ ባቡር ኢያ።  ስለዚ ክርስቶስ ሎሚ ርእስና ክንክሕድ ክሓተና ከሎ “ ካብዛ ባቡር እዚአ ወሪድና ናብታ ናብ ሞት ዘይኮነ ናብ ሕይወት እትወስድ ባቡር ክንስቀል ኢዩ ዝሓተና ዘሎ።  እታ ናብ ሕይወት እትወስድ ባቡር ከአ  እምነትና፡ ጉዑዞ ፍቕሪ፡ ትሕትና፡ ተአዝዞ  ኢያ።

ክርስቶስ እቲ ዝኾናዮ ክንክሕድ አይሓተናን ኢዩ። ምኽንያቱ ንሕና ብአምሳል አምላኽ ዝተፈጠረና ሕሩያት ፍጡራቱ ኢና።  ነቲ እግዚአብሔር ጽቡቕ ገሩ ዝፈጠሮ ሕይወትና፡ ስጋና ነብስና፡ አይኮናን ክንክሕድ ንሕተት ዘለና እንታይ ደአ ነቲ አብ ጉዑዞና ብናጽነትና ዝፈጠርናዮ ወይ ዘባለሸናዮ  ሕይወትና፡ ነቲ መልክዕ እግዚአብሔር ሒዙ ዝተፈጥረ ምስልና ዘባላሹ ዘርስሕ ኩሉ ክንክሕድ ይዕድመና። ነቲ አንነትና ክንክሕድ ነቲ ስጋብ ሞት ዝተአዘዘ አምላኽና  ክንስዕብ ኢና ንሕተት፡

ገዛእ  ርእስኻ ምኽሓድ ንሓጎስ፡ ንደስታ፡ ንመንግስተ አምላኽ ንምውራስ ኢዩ። እቲ ንነፍሱ ምእንታይ ዜጥፍአ ግና ኼድኅና ኢዩ። ክልተ ሰባት ይፋቐሩ። ግና ካብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ዝመጹ፤ ዝተፈላለየ ቃንቃ ዝዛረቡ እንተኾኑ። እዞም ሰባት እዚአቶም እቲ ፍቕሮም ነባሪ ንኽኸውን ንኽዓብን፡ ፍረ ንኽህብን  ሓዲኦም ሓደ ቃንቃ ናይቲ ሓደ ክመሃር አለዎ። እንተዘይኮነ እቲ ፍቕሮም ቀጻልነት ይስእን።

አብ መንጎናን አብ መንጎ እግዚአብሔር አምላኽና ዘሎ ርክብ ከአ ልክዕ ከምኡ ኢዩ ክኸውን ዘለዎ። ንሕና ቃንቃ  ስጋ ንዛረብ – ንሱ ናይ ቃንቃ መንፈስ። ንሱ ቃንቃ ፍቅሪ ክዛረብ  – ንሕና ቃንቃ ትዕቢት ትምምክሕቲ ንዛረብ። ገዛእ  ርእስኻ ምኽሓድ  ማለት እምበአር ከምቲ ዝድለ ምስ እግዚአብሔር አምላኽና  ንምርኻብን ምስኡ ሕብረት ንምምስራትን ቃንቃኡ ክንመሃር የዲሊ። ካብ አንነትካ ነጻ ኮይናካ ብትሕትና አብ ቅድሚ አምላኽን ሰብን ምምላስ ማለት የድሊ። ስለዚ  ምእንቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ኢልና ርእስና ክንክሕድ አሰሩ ወይ  መንገዱ  ክንስዕብ የድሊየና። ክርስቶስ እምበአር ብፍላይ በዚ ሕማማት ግዜ ገዛእ ርእስና ብምኽሓድ  መስቀልና  ተሰኪምና ክንስዕቦ ይሓተና አሎ።

ኢየሱስ ክንክተሎ ምስኡ ሕብረት ንክህልወና ፡ እቲ   ንሱ ዘዳለወላ መንግስቲ ንኽንወርስ፡ መዓልቲ መ ዓልቲ መስቀልና ክንጸውር የድሊየና። ነቲ ናቱ መገዲ ኽንክተል ይግበአና። ስለዚ እቲ ሓቀኛ ሓዋሪያ መስቀሉ ንምስካም አይፈርህን። ከምይ ሕጊ ብምሉኡ አብቲ” ንብጻይካ ከም ነፍስኻ አፍቅር” ዝብል ትእዛዝ ተጠቕሊሉ አሎ። እቲ መስቀል መስቀሉ ዝጸውር ከአ እቲ ዘፍቅር ኢዩ።  መስቀል እቲ ንዓለም ዘድኃነ ኢዮሞ ንመስቀል ንምስካምን አይንሕፈር። ክርስቶስ ነቲ መስቀል ክሽከም ብፍቃዱ ዝተሰከሞ ንሕና ንኽንድሕን ንሕና ሕይወት ንኽንረክብ ኢዩ። ዝለዚ ከም ክርስቲያን ተኸተልቲ ክርስቶስ   ምእንቲ ፍቅሪ ክርስቶስ ኢልና መስቀልና ክንጸውር ንዕድም አለና። መስቀል ምስ እንሽከም ክርስቶስ ምንጪ ሕይወትና ክኸውን ኢዩ። ንኽርስቶስ ስቃይ መስቀል ተልእኾ ሕይወቱ ኢዩ ነሩ እሞ  ንሕናውን ተልእኮ ሕይወትና ንግበሮ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 14.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ.6.1-6, 61-18

“ብሰብ ምእንቲ ክትረኣዩ ኢልኩም ጽድቅኹም ከይትገብሩ ተጠንቐቑ። እንተዘይኮነ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን። እምበኣርከ ንስኻ ክትምጽውት ከሎኻ እቶም ግቡዛት፥ ብሰብ ምእንቲ ኺና አዱ ኣብ ናይ ኣይሁድ ጸሎትን ዓበይቲ መገድታትን ከም ዚገብርዎ ኣብ ቅድሜኻ መለኸት ኣይትንፋሕ። ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ፥ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ንስኻ ግና ምጽዋትካ ብኅቡእ ምእንቲ ኪኸውን ክትምጽውት ከሎኻ የማይነትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለጦ፥ እቲ ብስውር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ ኢዩ። እቶም ግቡዛት ብሰብ መንቲ ኺረኣዩ፥ ኣብ ናይ ኣይሁድ ኣባይቲ ጸሎትን፥ ኣብ ቀራናታት መገዲን ደው ኢሎም ኪጽልዩ ይፈትዉ እዮም እሞ፥ ክትጽልዩ ኸለኩምከም ከምኣቶም ኣይትኹኑ፥ ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ንስኻ ግና ክትጽሊ ከሎኻ፥ ናብ ቤትካ እቶ፥ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብሥውር ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ። እቲ ብሥውር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ ኢዩ። እቶም ግቡዛት ጸወምቲ ምኻኖም ብሰብ ምእንቲ ኺረኣዩ፥ ገጾም የጽምልዉ እዮም እሞ ኽትጸሙ ኸሎኹም ከማቶም ጽምልዋት አይትኹኑ። ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ንስኻ ግና ኽትጸውም ከሎኻ ከም ዝጾምካ ነቲ ብሥውር ዘሎ አቦኻ ደአ እምበር ንሰብ ም እንቲ ኸይተርኢ ርእስካ ቅባእ፥ ገጽካውን ተሓጸብ። እቲ ብኅቡእ ዚርኢ አቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ እዩ።

  • አስተንትኖ

ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን እግዚአብሔር ብቃሉ ብዛዕባ ጸሎት፡ ጾምን፡ ምጽዋትን፡ ክነስተንትን ይዕድመና። ጾም – ጸሎት – ምጽዋት – እቶም አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ብቕድስና ንኽነብር ንኽንነጽሕ ምስ እግዚአብሔር አምላኽና፡ ምስ ኃውና፡ ምስ ገዛእ ርእስና ዘለና ርክብን ሓድነትን ንኽዓቢ ዝሕጉዙና መንገዲ ወይ መሳርሒ ኢያቶም። ብጸሎት ን እግዚአብሔር አምላኽና አብ ሕይወትና ንረኽቦ። ንሱ ከአ አብ ጸሎት ይረኽበና። እዚ እቲ አብ ምሉእ ሕይወትና ከነዘውትሮ ዘለና ሓቂ እካ እንተኾነ – አብዚ ግዜ ሕማማት እዚ ግና ብፍሉይ መገዲ ነቲ ሓማማት መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ዓለም እዚ ምእንቲ ናይ ናይ ነፍሲ ወከፍና ድኅነት፡ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ እናዘከርና ነቲ ልዑል አምላኽ እነመስግነሉ፡ ብኃጥአትና እንጠዓሰሉ፡ ንስሓ እንአትወሉ፡ ሰናይ ነገር ማለት ምጽዋት እነዘውትረሉ፡ ወይ ሓውና እንረድአሉ ግዜ ኢዩ። በቲ ሕያው ዝኾነ ቃሉ ተሰኒና ምስ እግዚአብሔር ዓሚቕ ርክብ እንምስርተሉ፤ ብፍሉይ መገዲ ሕሽኽታ እግዚአብሔር እንሰምዓሉ ግዜ ኢዩ።
ጾም እምበአር ንተሓድሶ፡ ንለውጢ ይዕድመና። አብ ግዜ ጾም ሰለስተ ነገር ክነማልእ ንዕደም፦ ምስ እግዚአብሔር፡ ምስ ኃውና፡ ምስ ገዛእ ርእስና ዘለና ርክብ ክነሕድስ።
አብዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ኢዮኤል አብ ምዕራፍ 2፡12 ከምዚ እናበለ ይዕድመና። እግዚአብሔር “ እምበአርሲ ሕጂውን ብጾምን ብብኽያትን ብቑዝማን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ። ክዳንኩም ዘይኮነ ልብኹም ደአ ቕደዱ” ይብል አሎ። እዚ እንታይ ማለት እዩ ጾምና ደጋዊ ከይከውን የሰማዓልና አሎ፡፡ እምበኣርከ ንስኻ ክትምጽውት ከሎኻ እቶም ግቡዛት፥ ብሰብ ምእንቲ ኺናአዱ ኣብ ናይ ኣይሁድ ጸሎትን ዓበይቲ መገድታትን ከም ዚገብርዎ ኣብ ቅድሜኻ መለኸት ኣይትንፋሕ። ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ፥ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ጾምና ከምቶም ጉቡዛት ፈሪሳውያን ከይከዊን የሰመዓልና አሎ። አብ ጸሎትና ጾምና ምጽዋትና ግና አብ ክርስቶስ ንጠምት፡ ኩሉ እንገብሮ ምእንቲ ክብሩ ኢልና ንግበሮ። ንስኻ ግና ክትጽሊ ከሎኻ፥ ናብ ቤትካ እቶ፥ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብሥውር ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ። እቲ ብሥውር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ ኢዩ። ዝብል ስምዕታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቢልና፡ ልብናን ሓጎልናን አብኡ ነተኩር። ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ንመለስ። ናብ እግዚአብሔር ብንስሓ ምምላስ ማለት ብምስጢራዊ መገዲ ናብ ውሽጢ ልብኻ ብምእታው ምስ እግዚአብሔር ዕርቒ ምግባር ማለት ኢዩ። ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ አብ ካልአይ መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ከምዚ እናበለ ክጽሕፍ ንረኽቦ፦ “ንሕና ናይ ክርስቶስ አምባሳደራት ኢና፥ አምላኽ ከአ ብአና ገይሩ ይዕድም አሎ። አብ ክንዲ ክርስቶስ ኮንና ድማ “ ምስ አምላኽ ተዓረቑ” እናበልና “ ንልምነኩም አሎና። ንሕና ብክርስቶስ ተኻፈልቲ ጽድቂ አምላኽ ምእንቲ ኽንከውን፥ አምላኽ ነቲ ኃጢአት ዘይፈለጠ አብ ክንዳና ኃጢአተኛ ገበሮ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ብእግዚአብሔር ከምዝተፈቀርና ምስ አምላኽና ዕርቂ ክንገቢር፡ ብኽርስቶስ ተሳተፍቲ ጽድቂ ምእንቲ ኽንከውን ሎሚውን ንልመን አለና። ስለዚ ነዚ አቦ ምሕረት ዝኾነ አምላኽ ብፍቕሪ ንንስሓ ንድኅነት ዝጽዋዓና ዘሎ አምላኽ መልሲ ክንህቦ ይግበአና። ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ክርስቲያናዊ ጉዑዞና ቀጻሊ ዝኾነ ተግባር እምነትን፡ አብ መንጎ ፈጣሪን ፍጡርን፡ ዓሚቕ ዝኮነ ዝምድና ንምምስራትን ክንጽዕር ክንሰርሕ የድሊ። ስለዚ ክርስቶስ አምላኽና በዚ ግዜ ጾም እዚ ንነፍሲ ወከፍና ብጸሎትን ጾምን ምጽዋትን ዝተሰነየ ንስሓ ክንገቢር ይጽወዓና አሎ። ካብ ውሽጢ ዝነቐለ ለውጢ ክንገቢር ንዕደም። ሕይወትና አብ ሕይወት ክርስቶስ ክነማዕቅቦ ንዕደም፤ ኩሉ እንገብሮ ጉዑዞና ምርጫና በቲ ነቲ ናቱ ፍቓድ ዝመልእ ኽከውን አለዎ። አብቲ እምነትና ጸዋዕታና እሙናት ኮይና ክንርከብ ይጽወዓና አሎ።

እምበአር ሎሚ ቤተክርስቲያናውን አብዚ ግዜ ጾም እዚ ነቲ ናይ ጳውሎስ ቃል ብምጥቃም ከምዚ እናበለት ትዕድመና አላ::
“ንሕና ናይ ክርስቶስ አምባሳደራት ኢና፥ አምላኽ ከአ ብአና ገይሩ ይ ዕድም አሎ። አብ ክንዲ ክርስቶስ ኮንና ድማ “ ምስ አምላኽ ተ ዓረቑ” እናበልና “ ንልምነኩም አሎና። ንሕና ብክርስቶስ ተኻፈልቲ ጽድቂ አምላኽ ምእንቲ ኽንከውን፥ አምላኽ ነቲ ኃጢአት ዘይፈለጠ አብ ክንዳና ኃጢአተኛ ገበሮ።2ቆሮ.5,20-6,2
እግዚአብሔር ጾምና ይባርኽን ይቐድስን – ንነፍሲ ወከፍና ከአ ብጸጋ አምላኽ በዚ ቅዱስ ግዜ እዚ ፍሉይ ናይ ቅድስና ግዜ ይግበረልና። አሜን!
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::
አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 13.2018

ማቴ.6.1-6, 61-18

“ብሰብ ምእንቲ ክትረኣዩ ኢልኩም ጽድቅኹም ከይትገብሩ ተጠንቐቑ። እንተዘይኮነ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን። እምበኣርከ ንስኻ ክትምጽውት ከሎኻ እቶም ግቡዛት፥ ብሰብ ምእንቲ ኺና አዱ ኣብ ናይ ኣይሁድ ጸሎትን ዓበይቲ መገድታትን ከም ዚገብርዎ ኣብ ቅድሜኻ መለኸት ኣይትንፋሕ። ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ፥ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ንስኻ ግና ምጽዋትካ ብኅቡእ ምእንቲ ኪኸውን ክትምጽውት ከሎኻ የማይነትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለጦ፥ እቲ ብስውር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ ኢዩ። እቶም ግቡዛት ብሰብ መንቲ ኺረኣዩ፥ ኣብ ናይ ኣይሁድ ኣባይቲ ጸሎትን፥ ኣብ ቀራናታት መገዲን ደው ኢሎም ኪጽልዩ ይፈትዉ እዮም እሞ፥ ክትጽልዩ ኸለኩምከም ከምኣቶም ኣይትኹኑ፥ ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ንስኻ ግና ክትጽሊ ከሎኻ፥ ናብ ቤትካ እቶ፥ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብሥውር ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ። እቲ ብሥውር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ ኢዩ።
እቶም ግቡዛት ጸወምቲ ምኻኖም ብሰብ ምእንቲ ኺረኣዩ፥ ገጾም የጽምልዉ እዮም እሞ ኽትጸሙ ኸሎኹም ከምኣቶም ጽምልዋት አይትኹኑ። ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ንስኻ ግና ኽትጸውም ከሎኻ ከም ዝጾምካ ነቲ ብሥውር ዘሎ አቦኻ ደአ እምበር ንሰብ ምእንቲ ኸይተርኢ ርእስካ ቅባእ፥ ገጽካውን ተሓጸብ። እቲ ብኅቡእ ዚርኢ አቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ እዩ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 13.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር. 8.14-21
ደቂ መዛሙርቱ ኸአ ምምላ እንጌራ ስለ ዝረስዑ ምስአቶም አብ ጃልባ ብዘይካ ሓንቲ እንጌራ ኻሊእ አይነበሮምን። ኢየሱስ ድማ “ተጠንቀቑ፥ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሄሮድሳውያንን ተሓለዉ” ኢሉ አዘዞም። ናሳቶም ከአ ንሓድሓዶም “እንጌራ ስለ ዘይተማላእና እዩ፥” ተበሃሃሉ። ኢየሱስ ድማ ፈለጡ ኸምዚ በሎም፦ “ስለምንታይ እንጌራ ብዘይ ምምላእኩም ንሓድሓድኩም ትካትዑ፧ ገናዶ አይተረድ አኩምን እዩ፧ ወይ አይተስተውዕሉንዶ ኢኹም፧ ልብኹምከ ተደፊኑ ድዩ፧ አዕይንቲ ኸለዋኹምሲ አይትርእዩንዶ፧ አእዛን ከለዋኹምከ አይትሰምዑንዶ፥ አይትዝክሩንዶኸ ኢኹም፧ እቲ ኃሙሽተ እንጌራን ኃሙሽተ ሽሕ ምስ ቆረስኩ፥ ቁርስራስ ዝመልኦ ኽንደይ መሶብ አል ዓልኩም፧” ንሳቶም ከአ “ዓሠርተው ክልተ” በልዎ። “እቲ ሾብዓተ እንጌራ ነርባዕተ ሽሕ ምስ ቆሮስኩኸ፥ ቁርስራስ ዝመልኦ ኽንደይ መሶብ አልዓልኩም፧” ንሳቶም ድማ “ ሾብዓተ” በልዎ። ንሱ ድማ “ስለምንታይ ደአ ዘይተስተውዕሉ፧” በሎም።

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ “ተጠንቀቑ፥ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሄሮዶሳውያንን ተሓለዉ” እናበለ አብ ጉዕዞኦም ክጥንቐቑ ወትሩ ድሉዋት ንኽኮኑን የጥንቅቖም።ካብ ማይ ብሑቕ ተጠንቀቑ ማለት – ካብ ግብዝና ፈሪሳውያን ሄሮዶሳውያንን ተተንቐቑ ማለቱ ኢዩ። ካብቲ ሕማቅን ጌጋን መገዲ ትምህርቲ ኽጥንቀቁ ይምዕዶምን የሰምዓሎም። አቐዲሙ ነቲ ትንቢት ኢሳይያስ ብምጥቓስ “ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ፥ ብሉቡ ግና ኻባይ አዝዩ ርሑቕ እዩ፡ ግናኸ ምህሮ ሥር ዓት ሰብ እናመሃሩ፥ ብኸንቱ የምልኹኒ” ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ኢዩ።
ንሳቶም ግና ነዚ መልእክቲ እዚ አይርድእዎን። ከምዚ ዝብል ዘሎ እንጌራ ስለ ዘይተማላእና እዩ እናበሉ ከአ ንሓድሕዶም ይዛረቡ። አብ ቅድሚ እዚ ናይ ሓዋሪያት ዘይምርዳእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕቶታት የቅርበሎም። ስለምንታይ እንጌራ ብዘይ ምምላእኩም ንሓድሓድኩም ትካትዑ፧ ገናዶ አይተረድአኩምን እዩ፧ ወይ አይተስተውዕሉንዶ ኢኹም፧ ልብኹምከ ተደፊኑ ድዩ፧ አዕይንቲ ኸለዋኹምሲ አይትርእዩንዶ፧ አእዛን ከለዋኹምከ አይትሰምዑንዶ፥ አይትዝክሩንዶኸ እዚ ዘብሎ ዘሎ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ – ሓዋሪያት አብቲ እንጌራ ዘባዛሓሉ እካ እንተሳተፉን – እቲ ዘደንቕ ተአምራታት አብ ቅድሚኦም እንተተፈጸመ ገና ክርድኦም አይከአሉን። ከስተውዕሉሉውን አይተረኽቡን። “እቲ ኃሙሽተ እንጌራን ኃሙሽተ ሽሕ ምስ ቆረስኩ፥ ቁርስራስ ዝመልኦ ኽንደይ መሶብ አልዓልኩም፧ እናበለ ክሓቶም ተረኽበ። ንሳቶም ከአ “ዓሠርተው ክልተ” በልዎ። ቀጺሉ “እቲ ሾብዓተ እንጌራ ነርባዕተ ሽሕ ምስ ቆሮስኩኸ፥ ቁርስራስ ዝመልኦ ኽንደይ መሶብ አልዓልኩም፧” ንሳቶም ድማ “ሾብዓተ” በልዎ። ንሱ ድማ “ስለምንታይ ደአ ዘይተስተውዕሉ፧” ይብሎም።
ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን ሎሚውን ክርስቶስ ጎይታና ንዓና እዚ ቃል እዚ የሰማዓልናን ይእውጀልና አሎ። ካብቶም ናይ ግዜና ፍሪሳውያንን ሄሮዶሳውያንን ትምህርቲን አብነትን ሕይወትን ክንሕሎን፡ ክንጥንቀቕን። አይኖት ኢዮም እምበአር ናይ ግዜና ፈሪሳውያንን ሄሮዶሳውያንን እንብሎም፧ ነዚአቶም ጳውሎስ አብታ ካልኤይቲ መልእኽቱ ናብ ሰብ ሰብ ቆሮንጦስ እንክጽሕፍ “ሓሰውቲ ሃዋሪያት: መዳናገርቲ: መገልገልቲ ሰይጣን : ናይ ክርስቶስ ኢና ብዝብል ዘደናግሩ ኢሉ ይጽውዖም። ንገዛእ ርእሶም ኣገልገልቲ ወይ ብሉጻት ሓዋሪያት ክርስቶስ ኮይኖም ዝቐርቡ ጌሩ ይገልጾም። እቲ ናቶም ስእሊ ወይ መንነት – ፍሉያት ሰብ ጸጋ: ሰብ ሕያብ…አብ ሕይወቶም ፍሉይ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ወይ ሕያብ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሉ: በጸጋ እግዚኣብሔር ዝሃብተሙ: ኮይኖም አብ ቅድሚ አሕዛብ ይቀርቡ እያቶም። ነዚአቶም ጳውሎስ ሓሰውቲ ሓዋሪያት ኡሉ ይጽውዖም። ዝለዚ ንሕና ካብዚ ካብዚ ማይ ብሑቕ እዚ ኢና ክንጥንቀቕን ክንሕሎን ዝም ዕደና ዘሎ ክርስቶስ ጎይታና። እቲ ንሕና ከም ሓዋሪያት – ሰዓብቲ ክርስቶስ ሎሚ ክንስዕቦ ዘለና፡ ኣብነትን ትምህርትን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምኽታል ብትሑት መንፈስ: ትሑታት ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ኮይና ክንቀርብ ኢዩ። ሓደ እኻ ኸየስሕተኩም ተጠንቐቁ። ይብለና ጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ
አብ መ ዓልታዊ ሕይወትና እንተረአና ማይ ብሑቕ ወይ ለቢቶ አብቲ ብዙሕ ሓርጭ ተሓዊሱ ንኹሉ ከብኰዕ ንረኽቦ። ንኹሉ ይልውጦ።. ከምኡውን አብ ማሕበራትና፡ አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና፡ አብ መንጎና፡ አብ ጎረባብትና ብዝተፈላለየ መገዲ ነቲ ሓቀኛ መንነትና ሓቢእና ብግብዝና እንመላለስ ሰባት ከምዘለና አይንረስዕ። እዞም ዓይነት ሰባት እዚአቶም በብቑሩብ ነታ ማሕበር ክርስቲያን፡ ሕማም ክንዘርአላ፡ ሰላም ኽንከልአ ንኽእል ኢና። ድኅሪ ግዜ ብዙሓት ነቲ ጌጋ አብነትን አካያይዳ ዝኾነ ሕይወትናን አብነትናን ዝሰ ዕቡ ብዙሓት ክርከቡ ይኽእሉ ኢዮም። ካብዚ አቶም ኢዩ ሎሚ ቃል አምላኽ ተጠንቀቑ ዝብለና ዘሎ። ስለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ንቓል አምላኽ አብ ሕይወትና ልባትና ቦታ ክንህቦ፡ ሕይወትና ክቕይር ክነፍቅደሉ፡ ልብና ከይነትርር፡ ሑሽኽታ መንፈስ ቅዱስ ክንሰምዕ ወትሩ ጽን ክንብል ይግበአና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………:

 

አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 12.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

8.11-13

ፈሪሳውይን ናብ ኢየሱስ መጺ ኦም፥ ኪፍትንዎ ኢሎም፥ “ካብ ሰማይ ትእምርቲ አርእየና “ እናበሉ ኺከራኸርዎ ጀመሩ። ኢየሱስ ድማ ብመንፈሱ እናኅዘንዘነ፥ “ እዚ ወለዶ እዚ ንምንታይ እዩ ትእምርቲ ዚደሊ ዘሎ፧ ነዚ ወለዶ እዚ ትእምርቲ ከም ዘይወሃቦ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ” በለ። ኃዲግዎም ድማ ከም ብሓድሽ ናብ ጃልባ ደየበ፥ ናብ ማዕዶውን ተሳገረ።

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ፈሪሳውይና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ምልክት ክሪእዩ ክሓትዎ ንርኢ። ከምቲ አብ ብሉይ ኪዳን እንረኽቦ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን አብ ምድረ በዳ ከምዝመገቦም ነንብብ። አብ ማርቆስ 8፡1-10 ዘሎውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሾብተ እንጌራን ቁሩብ ዓሳን ባሪኹ ነርባዕተ ሽሕ ዝአኽሉ አሕዛብ ከምዝመገበ የዘንትወልና። ንሱ ንባዕሉ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሙሴ ኮይኑ ከም ሓደ ምልክት ይቐርብ። ፈሪሳውይና ግና ነዚ ኩሉ ምልክትን ተአምራታትን ክርድእዎ አይክእሉን። ስለዚ ኢዮም ንክርስቶስ ካብ ሰማይ ምልክት ሃበና እናበሉ ክሓትዎ ክፍትንዎን ዝተረኽቡ። ንሕናውን አብ ክርስቲያናዊ ህይወትና ብዙሕ ግዜ ዝርአ ዝጭበጥ ምልክታት ንደሊ። ነቲ ብዙሕ ግዜ አምላኽና አብ ሕይወትና ዝገበሮ ተአምራታት ንርስዖ። አብ እምነትና ጎዶሎታት ኮይና ንርከብ፡ ልባትና ንዓጹ፡ በዚ ከአ ነቲ አብ ሕይወትና ዝመላለስ አምላክ ክንርእዮ የጸግመና። ክርስቶስ ፈሪሳውይያ ምርዳእ ምስ አበዩዎ ይሓዝን፡ ምኽኒያቱ ነቲ ኩሉ አብ ቅድሚ ዓይኖም ዝገበሮ ምልክታት ክርድእዎ ስለዘይከአሉ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምበአር በዚ እናሓዘነ” “ነዚ ወለዶ እዚ ትእምርቲ ከም ዘይወሃቦ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ” እናበለ ነቲ ሕቶኦም ይምልሰሎም። ኃዲግዎም ድማ ከም ብሓድሽ ናብ ጃልባ ደየበ፥ ናብ ማዕዶውን ተሳገረ።
ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን እምነት ከምቲ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን አብ መዕራፍ ፩፩፡፩ እንክጽሕፍ ዝምህረና “ ነቲ ብተስፋ እንጽበዮ ነገር ከም እንረኽቦ ዚረጋግጽ፥ ነቲ ዘይርአ ነገር ከአ ከምዘሎ ዜረደእ እዩ። እምነት ነቲ እግዚአብሄር ዘተሰፈወካ ኩሉ ከምዝወነንካዮ ጌርካ ክትጎዓዝ ከለኻ ኢዩ። እምነትና እምበአር አብ ቃል አምላኽ ዝተመስረተ ኢዩ። ,ማለት አብቲ እግዚኣብሔር ብንብያት ከጺሉ ብሓዋርያት ዝተናገሮ ሓቅታት ተቐቢልካ ምኻል ማለት እዩ፣ እግዚኣብሔር ብሕያውነቱን ብድልየቱን ጥበቡን ተገልጸ: ኣብ መጠረሻ በቲ ሓደ ዘፍቅሮ ወዱ ተገልጸ – ነዚ ሓቂ ዘስተምሁሩና ተምህረና ቤተክርስቲያን ምቕባል ማለት እዩ። ንዕኡ ብኹሉ ልብካን ሓይልካን ኣእምሮኻን ምፍቃርን ምምላኽን ማለት እዩ።
እምበአር ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ቀንዲ መልእኽቲ እምነት አብ ህልውና እግዚአብሄር አምላኽና ምንባርን ነቲ ምሥጢራዊ ህልውናኡ አብ ህይወትካ አሚንካ ብሕግታቱ ተመሪሕካ ምጉዓዝ ኢዩ፡ነቲ እግዚአብሄር ብኽርስቶስ ወዱ ዝገለጸልና ቃል ህይወት አሜን ኢልካ ምቅባል ኢዩ። እግዚአብሄር እምበአር ሎሚውን እንተኮነ አብ ህይወትና ብዙሕ ተአምራታት ይፍጽም አሎ። ምናልባት ነዚ ንኸይንርኢ ልባትን ንዓጹ ከይንህሉ። ምናልባት ነቲ ክርስቶስ ሎሚውን አብ መንጎና ተረኺቡ ብምስጢራቱ ዝፍጽሞም ዘሎ ተአምራታት ከም ፈሪሳውያን ዘይንርድኦም ከይንህሉ። ምልናልባት ካልእ ምልክታት ንጽበ ከይንህሉ። ዝለዚ በዚ ግዜ ጾም እዚ ብፍሉይ መገዲ ንእግዚአብሒር አምላኽና ብጾምን ጸሎትን ፍሉይ ጸጋ ንለምኖ፡፤ ዝርኢ ዝሰምዕ እምነት ሃበና ንበሎ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 11.2018

ብሰብ ምእንቲ ክትረኣዩ ኢልኩም ጽድቅኹም ከይትገብሩ ተጠንቐቑ። እንተዘይኮነ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን። እምበኣርከ ንስኻ ክትምጽውት ከሎኻ እቶም ግቡዛት፥ ብሰብ ምእንቲ ኺና አዱ ኣብ ናይ ኣይሁድ ጸሎትን ዓበይቲ መገድታትን ከም ዚገብርዎ ኣብ ቅድሜኻ መለኸት ኣይትንፋሕ። ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ፥ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ንስኻ ግና ምጽዋትካ ብኅቡእ ምእንቲ ኪኸውን ክትምጽውት ከሎኻ የማይነትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለኦ፥ እቲ ብስውር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ ኢዩ፡፣
እቶም ግቡዛት ብሰብ መንቲ ኺረኣዩ፥ ኣብ ናይ ኣይሁድ ኣባይቲ ጸሎትን፥ ኣብ ቀራናታት መገዲን ደው ኢሎም ኪጽልዩ ይፈትዉ እዮም እሞ፥ ክትጽልዩ ኸለኩምከም ከምኣቶም ኣይትኹኑ፥ ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ንስኻ ግና ክትጽሊ ከሎኻ፥ ናብ ቤትካ እቶ፥ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብሥውር ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ። እቲ ብሥውር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ ኢዩ። ኣሕዛብ ብምብዛሕ ዘረባኦም ዚስምዑ እዩ ዝመስሎም እሞ፥ ኽትጽልዩ ኸሎኹም ከምቶም ከንቱ ዘረባ ኣይተብዝሑ። እምበርከ ኣቦኹም ከይለመንክምዎ፥ ዜድሊየኩም ይፈልጥ እዩ እሞ፥ ኣይትምሰልዎም።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 11.2018

ሰንበት ዘዓቢ ጾም

 

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ 6: 1 -19

ብሰብ ምእንቲ ክትረኣዩ ኢልኩም ጽድቅኹም ከይትገብሩ ተጠንቐቑ። እንተዘይኮነ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን። እምበኣርከ ንስኻ ክትምጽውት ከሎኻ እቶም ግቡዛት፥ ብሰብ ምእንቲ ኺና አዱ ኣብ ናይ ኣይሁድ ጸሎትን ዓበይቲ መገድታትን ከም ዚገብርዎ ኣብ ቅድሜኻ መለኸት ኣይትንፋሕ። ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ፥ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ንስኻ ግና ምጽዋትካ ብኅቡእ ምእንቲ ኪኸውን ክትምጽውት ከሎኻ የማይነትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለጦ፥ እቲ ብስውር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ ኢዩ፡፡
እቶም ግቡዛት ብሰብ መንቲ ኺረኣዩ፥ ኣብ ናይ ኣይሁድ ኣባይቲ ጸሎትን፥ ኣብ ቀራናታት መገዲን ደው ኢሎም ኪጽልዩ ይፈትዉ እዮም እሞ፥ ክትጽልዩ ኸለኩምከም ከምኣቶም ኣይትኹኑ፥ ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ንስኻ ግና ክትጽሊ ከሎኻ፥ ናብ ቤትካ እቶ፥ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብሥውር ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ። እቲ ብሥውር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ ኢዩ።
ኣሕዛብ ብምብዛሕ ዘረባኦም ዚስምዑ እዩ ዝመስሎም እሞ፥ ኽትጽልዩ ኸሎኹም ከምቶም ከንቱ ዘረባ ኣይተብዝሑ። እምበርከ ኣቦኹም ከይለመንክምዎ፥ ዜድሊየኩም ይፈልጥ እዩ እሞ፥ ኣይትምሰልዎም ……………..።

 

  • አስተንትኖ

ዝኸበርኩም አኃውትን አኃትን ሰንበት ዘዓቢ ጾም ተባሂላ ትጽዋዕ: አብዚ ጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቃሉ ብፍሉይ መገዲ ከመይ ገርና ከም እንምጽውት – እንጽሊ- ከም እንጸውም ይምህረና፡: ከመይ ገርና እምበአር ምጽዋትና አብ ቅድሚ አምላኽ ንፍጽም። ምእንቲ ደቂ ሰባት ክርእዩልና ኢልና ዘይኮነስ – ነቲ ብስውር ዝሪኢ አምላኽ ኢልና ክንገብሮ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ይምዕደና። ስለዚ እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍና ብምሕረትን ብርኅራኄን ምጽዋትና ምእንቲ ኽቕበል ብወገና ኩሉ ኢቲ እንገብሮ ብፍቕሪ ክንገብሮ ንዕደም አለና። ምስ ኩሉ ድካ ሓገዝና ዘድሊዮ ኃውና ኃፍትና ለጋሳት ኮይና ክንርከብ ንዕደም። ክርስቶስ ነቶም ብሰብ ምእንቲ ክረአዩ ኢሎም ሰናይ ነገር ዝገብሩ ደቂ ሰባት ክወቕሶም ንርኢ። በዚ ከአ ሓድሽ ናይ ጸሎት ጽም ምጽዋት አገባብ ይምሕር። እንተዘይኮነ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ እግዚአብሔር ዓስቢ ከምዘይብልና የሰምዓልና አሎ። ነዚ ኩሉ ክርስቶስ አብዚ ዓለም እዚ ኣብነት እቲ ሓቀኛ ጾም – ጸሎት- ምጽዋት ትምህርቱ ሂቡና ኢዩ። ክትጸውም ከለኻ . . አንዳበለ ጾምካ ፍረ ምእንቲ ክህልዎ አንታይ ክንገብር ከምዘለና መገዲን ኣገባብን ሓቢሩና ኢዩ. . ማቴ 6: 16። ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ኣማናይ ኣብ ጉዕዞ እምነቱ ንኽዓቢ ናብ ቅድስና ንኽበጽሕ ብፍሉይ መገዲ ኣብዚ ዓቢ ጾም እንጅምረሉ ዘለና ግዜ – ብፍሉይ መገዲ አብዚ ቅዱስ ተግባራት እዚ ክንሳተፍ ይግብአና። ኢሳይያስ አብ መዕራፍ 58 ብዛዕባ ሓቀኛ ጾም ክገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል፦ ጸሎትኩም አብ ላዕሊ ኸም ዚስማዕ ጌርኩም ሎኢ አይትጾሙን ኢኹም ዘለኹም እቲ አነ ዝፈትዎ ጾምሲ እዚ ኢንጌራኹም ንጥሙይ ምምቃል፥ ነቶም ዝተሰዱ ድኻታት አብ ቤትኩም ምቕባል፥ ዕሩቕ እንተረአኩም ምኽዳን ወዘተ ኢዩ እናበለ ይጽሕፍ። እዚ ዓይነት ምጽዋትን ጾምን ኢና እምበአር ክንገቢር ክርስቶስ ሎሚ ብቤተክርስቲያኑ ብቃሉ ዝዕድመናን ዝጽወዓናን ዘሎ።
እዚ ዓይነት ተግባር ወይ ነዚ ጸዋዕታ እዚ ብፍቅሪ ተደሪኽና ምእንቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ኢልና ክንገብሮ ኣብ ማቴዎስ 6 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ናይ ሎሚ ቃል ይምህረና አሎ። “ ብሰብ ምእንቲ ኽትረኣዩ ኢልኩም ጽድቅኹም ከይትገብሩ ተጠንቐቁ። እንተዘይኮይኑ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን። እምበኣር ንስኻ ክትጸውም ከለኻ፥ የማነይቲ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለጦ፥ እቲ ብስውር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ክፈዲየካ ኢዩ። ክትጽሊ ከለኻ ናብ ቤትኻ፥ እቶ፥ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብስውር ዘሎ ኣቦካ ጸሊ. . . .ይብለና ። ስለዚ አብዚ ግዜ እዚ ናብቲ ማኅደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ቤተና አቲና ምስ እግዚአብሔር አምላኽና ግላዊ ርክብ – ጸብጻብ ክንገቢር ይዕድመና። መርመራ ክርስቲያናዊ ሕይወትና፡ ጉዑዞና ክንገቢር ንዕድም። ምስ እግዚአብሔር አምላኽናን አኅዋትናን ዘሎና ርክብ ክነስተንትን ንዕደም። እግዚአብሔር አቦና ከይለመናዮ ኩሉ ዘድሊየና ከምዝፈልጥን ዝህበናን አሚና ብእመንት አብኡ ቀሪብና ነቲ ንሱ “አብ ሰማይ እትነብር አቦና፥ ስምካ ይቀደስ ፥ መንግስትኻ ትምጽእ እናበለ ንሓዋሪያት ዝመሃሮም ጸሎት ክንደግም ይዕድመና።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ጾም እምበአር ንደጋዊን ውሽጣዊን ጉዕዞ መንፈሳዊ – ክርስቲያናዊ ሕይወትና ገምጋም እንገብረሉን – ንስሓ ብምእታው ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ሓውናን እንዕረቐሉ ቅዱስ ግዜ ኢዩ። “እምበኣር ሕጂ’ውን ብጾምን ብብኽያትን ብቑዘማን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ …ክዳውንትኹም ዘይኮነ ልብኹም ቅደዱ… እግዚኣብሔር ንኹራ ደንጓዩ ብምሕረት ምሉእ’ዩ ካብ ክቐጽዕ ክርሕርሕን ክምሕርን እዩ ዝፈቱ’ሞ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ተመለሱ’’ ይብለና አሎ አምላኽና። ስለዚ እዚ ግዜ እዚ ብጾምን ጸሎትን ናብ እግዚኣብሔር አምላኽና እንምለሰሉ – ብሓጢአትና እንሓዘነሉ – ከምቲ አቐዲማን ዝበልናዮ ምስ ኃውና እንዕረቀሉ ሰላም እንገብረሉ – ብተግባርናን ኣተሓሳስባናን ክንልወጥ፡ ብፍሉይ መገዲ ድማ ጸሎት መግቢ ዕለትና ዝኾነሉ ግዜ ኢይሞ እግዚአብሔር ፍረ ዘለዎ ጾም ክገብረልና ብአማልድነት እኖና ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ይሓግዘና። አሜን

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::
አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 10.2018

በቲ ቕነ እቲ ኸም ብሓድሽ ብዙኅ ሕዝቢ  ምስ ተኣከበ፥ ዚብላዕ ኣይነበሮምን እሞ ኢየሱስ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ጸዊ ዑ ከምዚ በሎም፦ “ እዞም ሕዝቢ እዚ ኣቶም ምሳይ ካብ ዚቕንዩ ሠለስተ መዓልቲ ኾይኑ እዩ፤ ዚብላዕ ከአ የብሎምን  እሞ የደንግጹኒ አለዉ። ገለ ኻብ አቶም ካብ ርሑቕ ዝመጹ እዮም እሞ፥ ጸሞም ነናብ ቤቶም እንተ አፋነኽዎም አብ መገዲ ኪሰንፉ እዮም”፡፤ ደቂ መዛሙርቱ ኸአ  “ ነዚ ኹሉ ሕዝቢ ሕዝቢ እዚ አብዚ በረኻ እንጌራ ከኢጽግብ ዚኽ እል መን ኢዩ፧” ኢሎም መለስሉ። ኢየሱስ ድማ “ ክንደይ ዚአክል እንጌራ አሎኩም፧” ኢሉ ሓተቶም፥ ንሳቶም ከአ “ ሸብዓተ “ በልዎ። ነቶም ሕዝቢ  አብ ምድሪ ኺቕመጡ አዘዞም። ነተን ሾብዓተ እንጌራ ወሲዱ አመስጊኑ ቖሪሰ፥ ንደቂ መዛሙርቱ ኼቕርበሎም ሃቦም፥ ንሳቶም ከአ ነቶም ሕዝቢ አቕረቡሎም:: ቁሩብ ዓሣውን ነበሮም፥ ንእኡ ድማ ባሪኹ፥ ኬቕርbሎም አዘዘ።  በሊዖም ጸገቡ፥ ዝተረፈ ቕርስራስ ከአ ሽናአተ መሶብ መሊኦም አልዓሉ። እቶም ዝበልዑ ኸአ አርባዕተ ሽሕ ዝኾኑ ነበሩ። ሽዑ ድማ አፋነዎም። ድኅሪዚ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ደይቡ ናብ ሃገር ደልማኑታ” ኸደ።

1 2 3 4 5 6