አስተንትኖ ቃል አምላኽ መጋቢት – 07.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ.5:17-19

“ ንሕጊ ሙሴ ኾነ ንነብያት ክፍጽሞም ደአ እምበር፥ ክስ ዕሮም ዝመጻእኩም አይምሰልኩም። ሰማይን ምድርን ክሳዕ ዚኃልፍ፥ ኩሉ ሕጊውን ኻሳዕ ዚፍጽም፥ ካብ ሕጊ የውጣ ወይ ሓንቲ ሕንጻጽ ከም ዘይትሓልፍ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። እምበአርሲ ካብዘን ናእሽቱ ትእዛዛት ሓንቲ ዘፍረሰ፥ ከም ኡውን ንሰብ ዝመሃረ፥ አብ መንግሥተ ሰማያተ ሰማያት ን እሽቶ ኺብሃል እዩ። እናፈጸመ ዚምህር ግና፥ አብ መንግስተ ሰማያት ዓቢይ ኪበሃል እዩ።

  •  አስተንትኖ

ፈጣሪናን መድኃኒናን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ፤ ሕዝቡ ምእንቲ ኪኾኖ ኢሉ  እስራኤል ንርእሱ ክመርጽ ንርኢ።  ሕጉ ከአ ይገለጽ። እዚ  ሕጊ እዚ  ኸአ ንናይ ክርስቶስ ምምጻእ አሰናድወ። ሕጊ ሙሴ ብባሕርያዊ መንገዲ ብአእምሮ ኪበጻሕ ዚከአል ሓቅታት ይገልጽ እዩ። እዚ ድማ ዉሽጥቲ ናይ ድኅነት ኪዳን ዚግለጽን ዚረጋገጽን እዩ።  እቲ ብሉይ ሕጊ ኦሪት ናይቲ ዝተገለጸ ሕጊ ቀዳማይ መድረኽ እዩ። ሞራላዊ ትእዛዛቱ ድማ አብቲ ዓሠርተ ትእዛዛት ተጠቓሊሉ ይርከብ። እቲ ብሉይ ሕጊ ኦሪት ንወንጌል ዘሳናዱ እዩ። “ ሕጊ ብዛዕባቲ ኪኸውን ዘለዎ ነገራት ዚምህርን ዚነግርን እዩ። ነቲ ብኽርስቶስ ኪፍጸም ዘለዎ፤ ካብ ኃጢአት ሓራ ዘውጽእ ተግባር ፤ ዚንበየሉን ምስልን አምሳላትን” ምልክትታትን ንሓዲስ ኪዳን ከበርክተሉ ይርከብ።

ስለዚ ኸአ ብእምነት ምእንቲ ኽንጸድቕሲ ናብ ክርስቶስ ከብጸሓና እቲ ሕጊ ሓላዊ ኾነና። ገላ.3,24 እቲ ብሉይ ሒጊ ኦሪት ንወንጌል ዘሰናዱ እዩ። “  ብዛዕባቲ ኪኸውን ዘለዎ ነገራት ዚምህርን ዚነግርን እዩ” ነቲ ብኽርስቶስ ኪፍጽም ዘለዎ። እግዚኣብሔር ብሓያል ኢድን ብብርትዕቲ ቅልጽምን …. ብተኣምራትን ትእምርትን ካብ ግብጺ ሕዝቢ እስራኤል ካብ ጭቖና ነጻ ኮይኖም ብዛዕባ እንታይነቶምን እንታይነት እግዚኣብሔር ይፈልጡ። ምስ ኣምላኾም ብርቱዕ ምትእስሳር ይገብሩ። ሕዝቢ እግዚኣብሔር ይቖሙ፤ ሕጊ ይቕበሉ፤ ኪዳን ይፍጽሙ።

“ሕጂ ድማ ፥ ኦ እስራኤል፥ ምእንቲ ብሕይወት ክትነብሩን ናብታ እግዚአብሔር አምላኽ አቦታትኩም ዚህበኩም ምድሪ ኽትአትውን ክትወርስዋን፥ ነዚ አነ ኽትገብርዎ ኢለ ዝምህረኩም ዘሎኹ ሕግጋትን ፍርድታትን ስምዑ። “ እንሆ፥ እታ ኽትወርስዋ እትአትዉዋ ዘሎኹም ሃገር ምእንቲ ኽትፍጽምዎ፥ አነ ኸምቲ እግዚአብሔር አምላኸይ ዝአዘዘኒ ሕግጋትን  ፍርድታትን መሃርኩኹም። ንስኻትኩም ከአ፥ እዚአተን አብ ቅድሚ ሕዝብታት ጥበብኩምን ምስትውዓልኩምን እየን፥ ስለዚ ሓልውወንን ፈጽምወንን። ዘጽ.4.1,5

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሕጊ እዚ –  ነዚ ትእዛዝ እዚ ኢዩ ምላአት ክህቦ ዝመጽእ። “ ንሕጊ ሙሴ ኾነ ንነብያት ክፍጽሞም ደአ እምበር፥ ክስዕሮም ዝመጻእኩም አይምሰልኩም። እናበለ ከአ ንአይሁዳውያን ይወጅ። እቶም  ብሙሴ ዝተዋህቡ ሕጊ ብነብያት መግለጺ ዝተዋህቦም ንሕዝቢ እግዚአብሔር ሕያብ አምላኽ ኢዮም ነሮም። እዞም ሕግታት እዚኢአቶም ከአ ብኽርስቶ ምልአት ይረክቡ፡፤ ከምቲ ጉባኤ ተረንቶ ዝብሎ ፡ ፡ክርስቶስ ከም መድኅና ክንአምኖ ጥራይ አይኮነን ተዋሂቡና፤ እንታይ ደአ ከም ወሃቢ ሕጊ ክንእዘዞ አለና” ይብል። እቲ አብ ብሉይ ኪዳን ዝተፈጸመ ኪዳን፡ እቲ ንሙሴ ዝተዋህበ ሕጊ ምስቲ ነብያት ክእውጅዎ ዝነበሮም መሲሕ ወይ ቅቡእ ብቀጥታ ዝተአሳሰረ ኢዩ ነሩ። እዚ  ሕጊ እዚ ሕጊ ፍቕሪ ኢዩ ። ስለዚ ክርስቶስ ሎሚውን ብወንጌሉ  ንሕግታቱ ብእምነት ክንስዕቦን ክንእዘዞን ብአኡ ሕይወትና ክንመርሕን ይጽወዓና፡፡ ብ ፍሉይ መንገዲ ሎሚ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አየዮኖት  ትእዛዛት ክንመልእ ኢዩ ዝሓተና ዘሎ፧  እቶም  ዓሠርተ ትእዛዛት። እቶም ንሕይወትና ክመርሑ፡ አብ ቅድስና፡ አብ መንግስተ አምላኽ ከእትዉና ዝኸሉ።

እምበአርሲ ካብዘን ናእሽቱ ትእዛዛት ሓንቲ ዘፍረሰ፥ ከምኡውን ንሰብ ዝመሃረ፥ አብ መንግሥተ ሰማያተ ሰማያት ንእሽቶ ኺብሃል እዩ። እናፈጸመ ዚምህር ግና፥ አብ መንግስተ ሰማያት ዓቢይ ኪበሃል እዩ። ስለዚ ዕብየትና አብ መንግስተ ሰማይ አብቲ ምስ እግዚአብሔር አምላኽና ዘለና ርክብ፡ እምነት፤ ተአዝዞ፡ አብ ትእዛዛቱ፡ አብቲ ሕይወት ዝህብ ቃላቱ  ዘለና አክብሮትን ተቀባልነት ሓለዋን ኢዩ ዝውሰን። ነቲ ዝሃበና ሕግታቱ ክንፍጽም ክንዕጠቅ ይግበአና።  ነቶም ትእዛዛት ብሙሴ ዝተቐበልናዮም ድኅሩ ክርስቶስ ጎይታና ምልአት ዝሃቦም ነዚኦም መሪሕ እምነትና ንግበሮም። ካብዚ ቃል አምላኽ ተበጊስና እምበአር  ንትእዛዛቱ እንሕልወሉ መንፈሱን ሕይሉን  ይሃበና። አሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.