አስተንትኖ ቃል አምላኽ ግንቦት – 14.2018

ዮሓ. 5,17-30

ኢየሱስ ግና “አቦይ ክሳዕ ሕጂ ይዓዩ አሎ፥ አነውን እዓዩ አሎኹ” ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ሰንበት ብምስ ዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ፥ ንአምላኽ ድማ “አቦይ” ብምባሉ፥ ንርእሱ ምስ አምላኽ ስለ ዘመ ዓራረየ፥ ኪቐትልዎ ይደሊዩ ነበሩ፡፡ ሽዑ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፦ “ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም አለኹ፥ ወልድ ነቲ አቦኡ ኺገብሮ ዝረአዮ እንተ ዘይኮይኑ፥ ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እካ ኺገብር አይክእልን እዩ። ነቲ አቦ ዚገብሮ ዘበለ ኹሉ፥ ወልዱውን ይገብሮ። አቦ ንወልድ የፍቅሮ ኢዩ፥ ነቲ ዚገብሮ ዘበለ ኹሉ ኸአ የርእዮ እዩ። አቦ ንምውታት ከም ዘተንሥኦም ሕያዋንውን ከምዝገብሮም፥ ወልድ ድማ ኸምኡ ነቶም ዝደለዮም ሕያዋን የገብሮም። አቦ ንሓደ እካ አይፈርድን ኢዩ፥ እንተኾነ ኩሉ ፍርዲ ንወልድ ሃቦ። እዚ ኸአ ከምቲ ነቦ ዜኽበሮ ገይሩ ኹሉ ሰብ ንወልድ ምእንቲ ኼኽብሮ ኢዩ። እቲ ንወልድ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለአኾ አቦውን አየኽብሮን እዩ።

ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አለኹ፥ እቲ ንቓለይ ዚሰምዕ፥ በቲ ዝለአኸኒውን ዚአምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት አላቶ፤ ንሱ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ይሳገር እምበር ናብ ፍርዲ አይክበጽሕን ኢዩ። እቶም ምውታታ ድምፂ ወዲ አምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ አላ፥ ንሳ ኸአ ሕጂ ኢያ፥ እቶም ዝሰምዕዎ ዘበሉ፥ ድማ ብሕይወት ከም ዚነብሩ ብሓቂ ብሓቂ፥ እብለኩም አሎኹ። ከምቲ ነቦ ናይ ባዕሉ ሕይወት ክህልዎ ሃቦ።  ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ኺፈርድ ሥልጣን ሃቦ። እቶም አብ መቃብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፁ ዚሰምዑላ ሰዓት ክትመጽ እያ እሞ በዚ አይትገረሙ። ሽዑ እቶም ሠናይ ዝገበሩ ናብ ትንሣኤ ሕይወት፥ እቶም ክፉእ ዝገበሩ ድማ አ ንብትንሣኤ ኩነኔ ኪኸዱ እዮም። ካብ ርእሰይ ገለ ነገር እካ ኽገብር አይክእልን እየ፥ ከምቲ ዝሰማዕክዎ እፈርድ። ፍቃድ እቲ ዝለአከኒ እምበር ፍቓደይ ስለ ዘይደሊ ኸአ ፍርደይ ቅኑዕ እዩ።

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ዮሓንስ ወንጌላዊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ብሰንበት ተአምራት ወይ ሕሙም ብምሕዋዩ ንዝኸሰስዎ “አቦይ ክሳዕ ሕጂ ይዓዩ አሎ፥ አነውን እዓዩ አሎኹ”።  እናበለ መልሲ ክህቦም ይርከብ። አይሁዳውያን ብሰንበት ክሰርሑ አይፈቅዱን ነበሩ። ክርስቶስ ግና በንጻሩ “አቦይ ክሳዕ ሕጂ ይዓዩ አሎ፥ አነውን እዓዩ አሎኹ” እናበለ ንሱ ነቲ ናይ አብኡ አሰር ይኽተል ከምዘሎ ይዛረብ። በዚ ምክንያት አይሁዳውያን ክቐትልዎ ይሓስቡ። ምኽንያቱ ሓደ ብሰንበት ሰናይ ነገር ስለዝገበረ፡ ካልአይ ንገዛእ ርእሱ ማዕረ እግዚአብሔር ስለዝገበረ ይኸስዎ።

እዚ እቲ አብ እግዚአብሔር አቦን ወልድን ዘሎ ዝምድና ይምህረና። እቲ እግዚአብሔር ዝገብሮ ወልድውን ይገብሮ። ክርስቶስ ነጸብራቕ ገጽ ናይ እግዚአብሔር አቦ ኮይኑ ይርከብ። ሓዋሪያት ነቦ እንዶ አርእየና እንክብልዎ “ንዓይ ዝረአየ ንአቦ ረአየ” እናበለ ይምልሰሎም። ፊቕሪ እግዚአብሔር ምሉእ ብምሉእ አብ ብወልድ ይሓድር፡ ብእኡ ወይ ብመንገዱ ኸአ አብ ዓለም እቲ ናይ ድኅነት ስርሑ ይሰርሕ። በቲ ሕያውነቱን ምሕረቱን ከአ ንሞት ሲዒርና ሕይወት ከም እንረክብ ይገብረና። አቦ ንሓደ እካ አይፈርድን ኢዩ፥ እንተኾነ ኩሉ ፍርዲ ንወልድ ሃቦ። እዚ ኸአ ከምቲ ነቦ ዜኽበሮ ገይሩ ኹሉ ሰብ ንወልድ ምእንቲ ኼኽብሮ ኢዩ። እቲ ንወልድ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለአኾ አቦውን አየኽብሮን እዩ። እግዚአብሔር ባዕሉ አይፈርድን እንታይ ደአ ንወዱ ይህቦ። አምላኽ እምበአር ብመለኮቱ ብምልአት አብ ክርስቶስ ይሓድር” ቆላ.1፡19

ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አለኹ፥ እቲ ንቓለይ ዚሰምዕ፥ በቲ ዝለአኸኒውን ዚአምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት አላቶ፤ ንሱ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ይሳገር እምበር ናብ ፍርዲ አይክበጽሕን ኢዩ። ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን እቶም ምውታት ንሕና ኢና። ነቲ ብወልድ ዝመጻና ድምፂ አምላኽ ንኽንሰምዕ ስንዱዋት ዘይኮና። እቶም ምውታታ ድምፂ ወዲ አምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ አላ፥ ንሳ ኸአ ሕጂ ኢያ፥ እቶም ዝሰምዕዎ ዘበሉ፥ ድማ ብሕይወት ከም ዚነብሩ ብሓቂ ብሓቂ፥ እብለኩም አሎኹ። በቲ ቃል አምላኽ ካብ እግዚአብሔር ዝመጻና ብምስማዕ ንሕና ሓድሽ ሕይወት ንጅምር። እዚ ቃል አምላኽ ብምስማዕ ከአ ሕይወት ንረክብ። ካብ ርእሰይ ገለ ነገር እካ ኽገብር አይክእልን እየ፥ ከምቲ ዝሰማዕክዎ እፈርድ። ፍቃድ እቲ ዝለአከኒ እምበር ፍቓደይ ስለ ዘይደሊ ኸአ ፍርደይ ቅኑዕ እዩ።

ወዲ ሰብ ንበይኑ ወላሓንቲ ኽገቢር አይክእልን። ንሕና አብዚ ዓለም ዘለና ፍቃድ እቲ ልዑል አምላኽ ንኽንገቢር ኢዩ።  እዚ እንተዘይጌርና ሕይወትና ትርጉም አይህልዎን። ፍቃድ አምላኽ ብምፍጻም ነቲ መለኮታዊ ምሕረት አምላኽ ክንቕበል ቁሩባት ክንከውን ይግበአና። እንተ ብሓቂ ክርስቶስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ተወሊዱ አብ መንጎና ከም ዝሓደረ እንተ አሚና፡ በዚ ከአ እግዚአብሔር አቦ እቲ ሓደ ወዱ ብምልአኽ ፍቕሩ ገሊጹልና፡ አብ ኢድ ክርስቶስ ወይ ሕቕፊ ክርስቶስ እንተ ወዲቕና ካብ ሞት ናብ ሕይወት ክንትስእ ኢና። ካብ ኩነኔ ምሕረት አምላኽ ክንቅበል ኢና። በቲ ሓደ መዳይ ከአ ንሕና እዚ ሕያብ አምላኽ እዚ ክነጽጎ ናጽነት አለና። ነቲ ካብቲ ልዑል አምላኽ ዝመጸና ምሕረት ሕውየት ክነጽጎ ንኽእል ኢና።  አብዚ ኩነታት እዚ ብምርጫና አብ ፍርዲ አምላኽ ንወድቕ።

እምበአር  ድኅሪ ውድቀት አብ ኃጢአትውን እንተኾነ  እንደገና ብምሕረት አምላኽ ሓድሽ ሕይወት ንኽንጅምር እግዚአብሔር አምላኽና ዕድል ይህበና ኢዩሞ በዚ ግዜ ጾም እዚ ናብኡ ንመለስ።

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.