ሰንበት ዘገብርኄር – መጋቢት – 18.2018

ማቴ. 25፡ 14-30

  • ኣስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ማቴዎስ  ምስላ ብዛዕባ መክሊት የዘንትወልና። እዚ ምሰላ እዚ አብ መንጎ ክልተ ምሰላታት ንረኽቦ። እቲ ሓደ 251-13 ዘሎ “እታ ወዲ ሰብ ዚመጻላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጥዋን ኢኹም እሞ ንቕሑ” እናበለ ብዛዕባ ዓሰርተ ደናግል ማለት ብዛዕባ ንመንግስተ ኣምላኽ ነቒሕና ክንጽበያ ከምዘለና ክምህር ከሎ።’ ካብ ፍቕዲ 31-46 ዘሎ ኸኣ ብዛዕባ መወዳእታ ፍርዲ የዘንቱ። ኣብዚ ከኣ ንመንግስተ ሰማይ ንምውራስ ’’ እቲ ንሓደ ኻብዞም ዝነኣሱ ኣኅዋተይ ዝገበርክምዎ፡ ንዓይ ከም ዝገበርኩምዎ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ”  ንነአሽቱ አኅዋት ምቕባል ከምዘድሊ” የዘንቱ:፡25.31-46

ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ከኣ ክፋል ናይ ምዕራፍ 251430 ዘሎ  ብዛዕባ መክሊት –  መንግስተ ኣምላኽ ኣብ ሕይወትና ጉዑዞና ብከመይ ክትዓቢ ከምእትኽእል ይምህረና። ብዛዕባ እቲ ካብ እግዚኣብሔር እንቕበሎ ሕያባት፡ ጸጋታት ይዛረብ። ነፍሲ ወከፍና ሕያብ ከምዘለዎ ይዛረብ።  ኣይሁዳውያን ፈሪሳውያን ንእግዚኣብሔር ከም ሓደ ሕሱም ጨካን ፈራዳይ – ብተግባራትና  – ሕጊ ብምሕላው ጥራይ ዝፈርደና ምህረት ዘይብሉ ጌሮም ይሓስቡን ይምህሩን ነበሩ። ኣብ መንጎ ሰባት ፍርሂ ይዘርኡ ነበሩ፡ ንኸይ ዓብዩ ከኣ መኸላእታ ይኾኑዎም ነበሩ። ካብዚ ንምውጻእ እምበኣር መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ምሰላ ገሩ እቲ ሓቀኛ መገዲ መንግስተሰማይ አየናይ ምኽኑ ብምሰላ ይምህሮም።

ክርስቶስ ናይ ሓደ ሰብ ታሪኽ የዘንቱ። ቅድሚ ምጋሹ ንአገልገልቱ ከከም ዓቅሞም መክሊት ንሓደ ፭.፪.፩, ሂቡዎም ከአ አርሒቑ ይገይሽ። እዚ እንታይ ማለት ኢዩ እግዚአብሔር አምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ከከም ዓቅምና ጸጋታቱ፤ ሕያባቱ፤  ሂቡና ኢዩ። በዚ ህያባት እዚ ኸአ ሓላፍነት የሰክመና ። እዚ ጸጋታት እዚ ወይ ሕያባት፦ ጥዕና፡ ፍልጠት ኽኸውን ይኽእል፡ ሃብቲ ክኸውን ይኽእል ወዘተ። እዚ ክህበና ከሎ አብ መጨርሻ በዚ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንቀርብ ኢና።

እቲ ሓሙሽተ መክሊት ወይ ህያባት ዝተቐበለ  ብኡብኡ ኸይዱ ነገደሉ። ካሊእ ኃሙሽተ መክሊት ድማ ረብሐ። ከምኡ ድማ እቲ  በዓል ክልተ ኻልእ ክልተ ረብሐ። እቲ ሓንቲ መክሊት ዝተቀበለ ግና ከይዱ፥ ምድሪ ኩዒቱ ወርቂ ጎይታኡ ሓብአ። 2516-18 ከምቲ አቀዲምና ዝበልናዮ ነፍሲ ወከፍና፤ ከም ማሕበር፤ ቤተክርስቲያን ቁምስና፡ ስድራ ካብ እቲ ልዑል አምላኽና ሕያባት አምላኽ ተቐቢልና ኢና፡ ግና ነዚ ሕያብ እዚ ኩሉና ከምቲ ዝግባእ ተቐቢልና ንምልስ ማለት አይኮነን። ብዙሓት ነቲ ዝተቐበልናዮ ሕያባትን ጸጋታትን ተቀቢልና እንቐብሮ እንነጽጎ ክንህሉ ንኽእል ኢና። ድኅሪ ነዊሕ እዋን እምበአር ኢቲ ጎይታ ምስቶም አገልገልቱ ክጸባጸብ ጀመረ። እቲ በዓል ኃሙሽተ መክሊት “ጎይታይ ኃሙሽተ መክሊት ሂብካኒ፥ እንሆ ድማ ካሊእ ኃሙሽተ መክሊት ረባሕኩ፥” ኣታ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ! ብውሑድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ፥ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ” እናበለ ናይ ሓጎስ ደስታ ቃል የስምዖ።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን እግዚአብሔር ሕያባቱ ጸጋታቱ ክህበና ከሎ ነ አገልግሎት አሕዋት ኢዩ ዝህበና። ስለዚ ህያባትና አብ አገልግሎት አኃዋትና ክነወእሎ ሎሚ ክርስቶስ ጎይታና ይ ዕድመና። ከምቲ አቀዲማን ዝሰማዕናዮ እቶም በ ዓል ፭ ፪ ምክሊት ነቲ ዝተዋህቦም ህያባት አብ አገልግሎቶ አኅዋት ዝለዘው ዓልዎ፡ በቲ ዝተዋህቦም ጸጋ አምላኽ ፍረ ዝለዝፈረዮ እግዚአብሄር ከአ ዓስቢ መንግስተ ሰማይ ክህቦም ንርኢ። ኣታ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ! ብውሑድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ፥ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ” እቲ በዓል ሓደ ምክሊት ግና ነታ ዝተዋህበቶ ምክሊት፡ ኣብ ምድሪ ሓብኣ- ይብለና ቃል አምላኽ። “ ጎይታይ! ዘይ ዘራ እካዮ እት ዓጽድ፥ ዘይዘራ እካዮውን እት እክብ ጨካን ሰብአይ ምኻንካ እፈልጠካ ኢየ« ዝለዚ ፈሪሀ ኸድኩ፥ ነቲ ምክሊትካ ድማ አብ ምድሪ ሓባእክዎ” አብ ገዛእ ርእሱ ይዕጾ፡ ካብ እግዚአብሔር ይርሕቕ፡ ብዛዕባ ካልኦት ክግደስ አይርከብን። ከም ሓደ ነጻ ዝኾነ አማናይ ክዓቢ የጸግሞ።  እዚ ዓይነት አተሓሳስባ ወይ ስእሊ አብ ብእግዚአብሔር እንተለና ካብ እግዚአብሔር ንርሕቅ፡ ማሕበራትና ሕውነትና ይደክም። እቶም አብዚ ቃል ወንጌል ሰናይ ነገራት በቲ ህያባት አምላኽ ተሰኒና ክንፍጽሞም ሎሚ ዝ ዕድመና ዘሎ ቃላ አምላኽ እምበአር፡ ፍቕሪ፡ አገልግሎት – ምምቃል ኢያቶም። እዚ ኢዩ ኢቲ ኩሉ ቤተክርስቲያን ማሕበራትና ነፍሲ ወከፍና ብእመነት ከም እነዓቢ ዝገብረና። ሕላዌ አምላኽ አብ መንጎና ዝረጋገጽውን በዚ መንገዲ ጥራይ ኢዩ። አብ ገዛእ ርእሱ ዝዕጾ፡ እቲ ነቲ ናይ እግዚብሔር ህያባት ተቐቢሉ ብፍቕሪ አብ አገልግሎት አሕዋት ዘውዕሎ ግና እግዚአብሔር ብጸጋታቱ ይሽልሞ፤ ንመንግስተ ሰማይ ብቁዕ ይገብሮ። እቲ ነቲ ዝተዋህቦ ጸጋታት አብ ሕይወቱ አብ አገልግሎት አሕዋት ዘየውዕሎ፡ ግና ከምቲ በዓል ሓደ ምክሊት አብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽና ከም ሓደ ሓካይ አገልጋሊ ተቖጺሩ ከምቲ ናይ ሎሚ ወንጌል ዝብለና “ ናብ ፍጹም ጸልማት ይድርበ።  ካብዚ ተበጊስና እምበኣር ነቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ዝሃበና ጸጋታት ሕያባት ኣብ ኣገልግሎት ኣሕዋት ክነውዕሎ እግዚ ኣብሔር ይሓግዘና። ኣሜን!

Leave a Reply

Your email address will not be published.