ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት – 20.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.8:21-30

ስለዚ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ “አነ እኸይድ አሎኹ፥ ክትደልዩኒ ኢኹም፥ እንተኾነ ብኃጢአትኩም ኽትመቱ ኢኹም። ናብቲ አነ ዝኸዶ ንስካትኩም ኽትመጹ አይትኽ እሉን ኢኹም” በሎም። ሽዑ አይሁድ “ ናብቲ አነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትምጹ አይትኽ እሉን ኢኹም ምባሉስ” ንገዛእ ርእሱ ደኾን ባዕሉ ኺቐትል ደሊዩ፧” በሉ። ኢየሱስ ኸአ “ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም፥ አነ ካብ ላዕሊ እየ፡ ንስኻትኩም ካብዛ ዓለም እዚአ ኢኹም፥ አነ ካብዛ ዓለም እዚአ አይኮንኩን። ስለዚ ከአ እየ ብኃጢአትኩም ክርትሞቱ ኢኹም ዝበልኩኹም። አነ ንሱ ምኻነይ እንተ ዘይአመንኩም ብኃጢአትኩም ክትመቱ ኢኹም” በሎም። ሽዑ ንሳቶም “ ንስኻ መን ኢኻ፧” በልዎ። ኢየሱስ ከአ “አነ እቲ ካብ መጀመርታ ኂዘ ዝነገርኩኹም እየ። ብዛዕባኹም ዝዛረቦን ዝፈርዶን ብዙኅ አሎኒ። እቲ ዝለአኸኒ ግና ሓቂ እዩ፥ ነቲ ኻብኡ ዝሰማዕክዎ ኸአ ንዓለም እነግሮ አሎኹ” በሎም። ንሳቶም ብዛዕባ አቦ ከም ዝተዛረቦም አይፈለጡን። ስለዚ ኢየሱስ “ ንወዲ ሰብ ልዕል ምስ አበልኩምዎ፥ አነ ንሱ ኸም ዝኾነኩን፥ ከምቲ አቦይ ዝመሃረኒ ከም ዝገብር እምበር፥ ካብ ርእሰይ ሓንቲ ኸም ዝይገብርን፥ ሽዑ ኽትፈልጡ ኢኹም። እቲ ዝለአኸኒ ምሳይ አሎ። ኩሉ ሳዕ ባህ ዜብሎ ስለ ዝገብር ከአ በይነይ አይ ኃድገንን እዩ” በሎም፡: ንሱ እዚ ምስ ተዛረበ ብዙኃት ብእኡ አመነ።

  • ኣስተንትኖ

ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ገለ ሰባት ንኽርስቶስ እቲ መሲሕ ምኻኑ አሚኖምን ፈሊጦምን ተኸተልዎ። መራሕቲ አይሁድ ግና ንኽርስቶስ ብምንጻግ ገና ንመሲሕ ይጽበዮ ነበሩ። “ አነ እኸይድ አሎኹ፥ ክትደልዩኒ ኢኹም፥ እንተኾነ ብኃጢአትኩም ኽትመቱ ኢኹም። ናብቲ አነ ዝኸዶ ንስካትኩም ኽትመጹ አይትኽእሉን ኢኹም” ይብል ክርስቶ። ድሮ አብ 6:41 ብዛዕባ ርእሱ እንክዛረብ “ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ሕይወት አነ እየ” ኢሉ ነሩ ኢዩ።
“ አነ እኸይድ አሎኹ፥ ክትደልዩኒ ኢኹም፥ እንተኾነ ብኃጢአትኩም ኽትመቱ ኢኹም። ናብቲ አነ ዝኸዶ ንስካትኩም ኽትመጹ አይትኽእሉን ኢኹም” ክርስቶስ ካብዚ ዓለም እዚ ዝሰናበተሉ ግዜ በጺሑ ነበረ። ምኽኒያቱ ካብዚ ምድራዊ ሕይወቱ ናብ አብኡ ምስ ተመልሰ እቲ ንኹሉ ሓዋሪያ ክመርሕ ዝነበሮ ሳልሳይ አካል ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ነይሩዎ። እዚ መንፈስ እዚ ከአ አብ ነፍሲ ወከፍ አማና፡ አብ ነፍሲ ወእክፍ ክርስቶስ መድኅን ምካኑ ዝአምን ዘበለ ኸአ አብኡ ይሓድር። ተልእኾ ክርስቶስ ተልእኾ ድኅነት ኢዩ። ስራሕን ተልእኾን ድኅነት ከአ አብኡ አዓይውዳእን። ምስጢረ ድኅነት ብእኡ ይጅምር፡ ብፍላይ አብቲ ብፍቕሪ ሕይወቱ ምእንቲ ድኅነት ነፍሲ ወከፍና አብ መስቀል ዝመውት። ሎሚ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ብቤተክርቲያኑ ይቕጽል። እቲ ንቃሉ ተቀቢሉን ተአዚዙን አሚኑን ዝጎዓዝ ምስ ክርስቶስን አብ ክርስቶስን ክነብር ዝኽእል። “
ናብቲ አነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትምጹ አይትኽእሉን ኢኹም ምባሉስ” ንገዛእ ርእሱ ደኾን ባዕሉ ኺቐትል ደሊዩ፧” በሉ። ኢየሱስ ኸአ “ ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም፥ አነ ካብ ላዕሊ እየ፡ ንስኻትኩም ካብዛ ዓለም እዚአ ኢኹም፥ አነ ካብዛ ዓለም እዚአ አይኮንኩን” እናበለ ክርስቶስ አምላኽነቱ፡ ካብ ቀደም ከምዝነበረ፡ ምስ እግዚአብሔር ሓደ ምካኑ ንምግላጽ ኢዩ። ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ንደቂ ሰባት እቲ ሓቀኛ መገዲ ድኅነት፡ እቲ ሓቀኛ አርአያ ሕይወት፡ ምልአት ሕይወት ክሰብኽን ክምህርን ከምዝመጸ ንምምሃር ኢዩ። ደቂ ሰባት ግና ነቲ ሓቂ ነጺጎም ነቲ ናይ ዓለም መሪጾም። ነቲ ሓቂ መገዲ እግዚአብሔር ዘይመርጽን ዘይስዕብን ከአ ከምቲ ክርስቶስ አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ዝብሎ “አነ ንሱ ምኻነይ እንተ ዘይአመንኩም ብኃጢአትኩም ክትመቱ ኢኹም” ብኃጢአቱ ይመውት። ስለዚ ሎሚውን ንሕና ብኃጢአትንና ከይንመውት ብቓል አምላኽ አሚና ሕይወትና ብእኡ ክንመርሕ ይግበአና። ድምጽ ጎይታና ክንሰምዕ ይግበአና።
ደቂ ሰባት ወላካ ብኃጢኣትና ምውታት እንተ ነበርና እግዚአብሔር ነቲ ሓደ ወዱ ስጋብ ሞት አሕሊፉ ብምሃብ፡ ብምሕረት ሃብታም ምኻኑ ይገልጽ። ክርስቶስውን ካብ ሓጢኃትና ነጻ ብምግባር ሕይወቱ ብምሃብ ከአ ንሱ እቲ ወዲ አምላኽ ምኻኑ ይገልጽ። ሽዑ ንሳቶም “ ንስኻ መን ኢኻ፧” በልዎ። ድሮ “ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም፥ አነ ካብ ላዕሊ እየ፡ ንስኻትኩም ካብዛ ዓለም እዚአ ኢኹም፥ አነ ካብዛ ዓለም እዚአ አይኮንኩን። እናበለ አምላኽነቱ ገሊጹሎም ነይሩ ኢዩ። አይሁዳውያን ግና እዚ ግልጸት እዚ ክቕበሉን ክአምኑ አይደለዩን። “አነ እቲ ካብ መጀመርታ ኂዘ ዝነገርኩኹም እየ” ብምባል ከአ እንታይነቱ ይገልጽ። ሎሚውን ንሕና እዚ ሕቶ እዚ ንገዛእ ርእስና ክንሓትት ይግበአና። ክርስቶስ መን ኢዩ ንዓይ፧ ንሱ ወዲ እቲ ልዑል አምላኽ፡ ስጋና ለቢሱ ሰብ ዝኾነ፡ አብ መጨርሻ ምእንቲ ድኅነትና አብ መስቀል ዝሞተ፡ አብ ሳልሳይ መዓ ዓልቲ ዝተንስአ አምላኽ፡ ንሱ እቲ መገዲን ሓቅን ሕይወትን፡ አምላኽ ምኻኑ አሚና በዚ መንገርዲን ሓቅን ሕይወትን ክንጎዓዝ።
ንወዲ ሰብ ልዕል ምስ አበልኩምዎ፥ ሽዑ አነ መን ምኽነይ ክትፈልጡ ኢኹም” እናበለ ኸአ ብዛዕባ ሕማማቱን ሞቱን የዘንቱ። ከምቲ አብ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያ 653 ከምዝምህረን ናይ መሎኮት ኢየሱስ ሓቅነቱ ዚረጋገጽ አብ ብትንሣኤ ምኻኑ ይምህረና። በዚ ምኽኒያት ኢዩ ከአ ክርስቶስ ንወዲ ሰብ ልዕል ምስ አበልኩምዎ፥ ምስ ሰቐልክምዎ እቲ ሓቂ መን ምኻነይ ክትፈልጡ ኢኹም ዝብሎም።
ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና እምበአር፦
– ሎሚ ንዓይ ክርስቶስ መን ኢዩ፧
– እመንተይ ምኸመይ ይነብሮ፧
– ዕብየቱን ፍቕሩን – ነቲ ዘቕርበለይ ዘሎ ናይ ድኅነት ዕድመ ብኸመይ ይቕበሎ ዝብሉ ሕቶታት ክንምልስ ንዕደም፧

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Abba Hagos Tesfagabir

Leave a Reply

Your email address will not be published.