አስተንትኖ ቃል አምላኽ – መጋቢት 15.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ. 5:31-37

  • አስተንትኖ

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ፡ ነቲ መለኮታዊ ተልእኽኡ ንምድጋፍ አርባዕተ ምስክራት የቕርብ። ዮውሓንስ መጥምቕ፡ ግብሩ – ማለት እቶም ዝፈጸሞም ተአምራታት፡ እግዚአብሔር አቦ፡ መጽሓፍ ቅዱሳት። ካሊእ – እግዚአብሔር አቦ ንወልድ ከምዘፍቅሮ – ክርስቶስ ከአ እዚ ፍቕሪ እዚ ንዓና ደቂ ሰባት የካፍለና፡ እታ ፍቕሪ አቦ ንሱ ጥራይ ዝፈልጣ። ምክንያቱ ንሓና እዚ ፍቅሪ እዚ አይንፈልጦ ኢና ንሱ ከአ ነዚ ክገልጽ ይመጽእ። ከመይ ጌርና ኢና እምበአር እቲ ካሊእ ዝብለ ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽና ክንፈልጦ ንኽእል። ክርስቶስ ከም ቀዳማይ ምስክር ንዮሓንስ መጥምቕ ይጠቅስ።  ክርስቶስ ባዕሉ ዮሓንስ መጥምቕ ብዛዕባ ሓቂ ከም ዝመስከረ ይዛረብ። በዚ ከአ ሎሚ ነፍሲ ወከፍና ክርስቲያን ነዚ ቃል እዚ ዘንብብ ክርስቶስ እቲ ሓቂ ምኻኑ ይአምን። ክርስቶስ «እዚ ግና ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትድኅኑ ኢለ እየ ዝብሎ ዘሎኹ እምበር አነስ ምስክር ሰብ ዝቕበል አይኮንኩን። እናበለ ካብ ዮሓንስ ዝዓቢ ምስክርነት እግዚአብሔር አብ ከምዘለዎ ይምህር። ነዚ ከአ እቲ ካሊእ እናበለ ይገልጾ።

እቶም ዓበይቲ ምስክርነት ክርስቶስ እምበአር፦ ስራሕ፡ ከምቲ አቀዲማን ዝረአናዮ እቶም ዝፈጸሞም ተአምራታት ወይ ተግባራት፡  እግዚአብሔር አቦ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ምኻኖም ይገልጽ። ከም ሓደ ውሉድ ነቲ ካብ አቡኡ ኺገብሮ ዝረአዮ እንተ ዘይኮይኑ፥ ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እካ ኺገብር አይክእልን እዩ። ንሱ አብ አቦ –  አቦ ከአ አብኡ ከምዘሎ ይገልጽ። ኒቀዲሞስውን እንተኮነ “ መምህር! ብጀካ እቲ አምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ፥ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘሎኻ የአምራት ኪገብሮ ዚኽ እል ሓደ እካ የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ኻብ አምላኽ ከም ዝመጻካ ንፈልጥ ኢና” (3,2). ስለዚ ክርስቶስ አብ መንጎ አይሁዳውያን ፈሪሳውያን ዝገበሮ ኩሎም ተአምራታት ክርስቶስ መሲሕ ወዲ አምላኽ እቲ ቅቡእ ምካኑ ይምስክሩ። እዚ ምስክርነት እዚ ግና አብዚ ተጠው አይበለን ክርስቶስ እዚ ምስክርነት እዚ ሎሚ አብ ቤተክርስቲያኑ ንረክቦ።

እቲ ካልአይ ምስክርነት እግዚአብሔር አብ ኢዩ። አይሁዳውያን ነቲ ብክርስቶስ ዝግበር ዝነበረ ተአምራታት ብምርአይ እግዚአብሔር አብኡ ከምዘሎ ክቕበሉ ነሪዎም። ንሕና ሎሚውን እግዚአብሔር አምላኽና ነቲ ኩሉ አብ ቢተክርስቲያኑ ዘፍስሶ ጸጋታት ተአምራታት ብምርአይ ክንአምንን ክንቅበሎን መደቡ ክንፍጽምን ንዕደም። በታ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ተልእኽኡ ንኽትፍጽም አብዚ ምድሪ እዚ ዝመስረታ ቤተ ክርስቲያኑ ተመሪሕናን ተአዚዝናን ብቃሉ ተመሪሕና ሕይወትና ክንመርሕ።

ቃል አምላኽ- እስራኤላውያን ቅዱስ መጽሓፍ ክንበብ ከሎ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ይቅበሉ ነሮም ኢዮም። እዚ ቃል ግና አብ ገለ ሰማዕቱ ክሓድር አይከአለን። ክቕበልዎ አይከአሉን። መማህራን ክኸኑ ይኽእሉ ኢያቶም፡ እቲ ቃል እቲ ናበይ ይመርሖም ግና ክበጽሕዎ አይክእሉን። መጽሓፍ ቅዱስ ብምንባብን ምፍላጥን ጥራይ መንገሥተ ሰማይ ዝአትዉ ይመስሎም። ወልድ ነቶም ዝደሊዮም ከምዘተንሥኦም ሕያዋን ከም ዝገብሮም ግና አይፈልጡን። ነቲ ሙሴ ነብያት ዝተነበይሉ ስጋ ለቢሱ አብ መንጎም ዝሓደረ ክርስቶስ ክቕበሉዎን ክ አምንዎን አይከአሉን። በዚ ኢዩ ከአ “ ናይ ዘለ ዓለም ሕይወት አብአተን እትረኽቡ መሲሉኩም ነተን ቅዱስት መጻሕፍቲ ትምርምርዎን አሎኹም፥ ግዳስ ይብሎም ‘ ንሳተንውን ንአይ እየን ዚምስክራለይ” እናበለ ሎሚ ንዓናውን እንተኾነ ክርስቶስ ጎይታ ብቅዱስ ቃላቱን ጽሑፋቱን ከምዝዛረበና፡ አሚና ተቐቢልናን ክንክእል እግዚአብሄር አምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ይሓተና አሎ። ምኽኒያቱ ንሱ በቲ ቃላቱ ኢዩ ዝዛረበና፡ መል እኽቱ መደቡ ዘመሓላልፈልና። እቲ ንኽብሪ አምላኽ ዝደሊ፡ እቲ እግዚአብሄር ብቀዳምነት ዝሰርዕ ጥራይ ኢዩ ንክርስቶስ ክሰምዕ፡ ክቕበሎ፡ ሕይወት ክረክብ ዝኽ እል።. እግዚአብሄር አብ ሕይወትና ቀዳምነት ንሃቦ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አስተንትኖ ቃል አምላኽ መጋቢት – 14.2018

ዮሓ. 5,17-30
ኢየሱስ ግና “አቦይ ክሳዕ ሕጂ ይዓዩ አሎ፥ አነውን እዓዩ አሎኹ” ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ሰንበት ብምስ ዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ፥ ንአምላኽ ድማ “አቦይ” ብምባሉ፥ ንርእሱ ምስ አምላኽ ስለ ዘመ ዓራረየ፥ ኪቐትልዎ ይደሊዩ ነበሩ፡፡ ሽዑ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፦ “ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም አለኹ፥ ወልድ ነቲ አቦኡ ኺገብሮ ዝረአዮ እንተ ዘይኮይኑ፥ ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እካ ኺገብር አይክእልን እዩ። ነቲ አቦ ዚገብሮ ዘበለ ኹሉ፥ ወልዱውን ይገብሮ። አቦ ንወልድ የፍቅሮ ኢዩ፥ ነቲ ዚገብሮ ዘበለ ኹሉ ኸአ የርእዮ እዩ። አቦ ንምውታት ከም ዘተንሥኦም ሕያዋንውን ከምዝገብሮም፥ ወልድ ድማ ኸምኡ ነቶም ዝደለዮም ሕያዋን የገብሮም። አቦ ንሓደ እካ አይፈርድን ኢዩ፥ እንተኾነ ኩሉ ፍርዲ ንወልድ ሃቦ። እዚ ኸአ ከምቲ ነቦ ዜኽበሮ ገይሩ ኹሉ ሰብ ንወልድ ምእንቲ ኼኽብሮ ኢዩ። እቲ ንወልድ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለአኾ አቦውን አየኽብሮን እዩ።
ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አለኹ፥ እቲ ንቓለይ ዚሰምዕ፥ በቲ ዝለአኸኒውን ዚአምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት አላቶ፤ ንሱ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ይሳገር እምበር ናብ ፍርዲ አይክበጽሕን ኢዩ። እቶም ምውታታ ድምፂ ወዲ አምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ አላ፥ ንሳ ኸአ ሕጂ ኢያ፥ እቶም ዝሰምዕዎ ዘበሉ፥ ድማ ብሕይወት ከም ዚነብሩ ብሓቂ ብሓቂ፥ እብለኩም አሎኹ። ከምቲ ነቦ ናይ ባዕሉ ሕይወት ክህልዎ ሃቦ። ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ኺፈርድ ሥልጣን ሃቦ። እቶም አብ መቃብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፁ ዚሰምዑላ ሰዓት ክትመጽ እያ እሞ በዚ አይትገረሙ። ሽዑ እቶም ሠናይ ዝገበሩ ናብ ትንሣኤ ሕይወት፥ እቶም ክፉእ ዝገበሩ ድማ አ ንብትንሣኤ ኩነኔ ኪኸዱ እዮም። ካብ ርእሰይ ገለ ነገር እካ ኽገብር አይክእልን እየ፥ ከምቲ ዝሰማዕክዎ እፈርድ። ፍቃድ እቲ ዝለአከኒ እምበር ፍቓደይ ስለ ዘይደሊ ኸአ ፍርደይ ቅኑዕ እዩ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ግንቦት – 14.2018

ዮሓ. 5,17-30

ኢየሱስ ግና “አቦይ ክሳዕ ሕጂ ይዓዩ አሎ፥ አነውን እዓዩ አሎኹ” ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ሰንበት ብምስ ዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ፥ ንአምላኽ ድማ “አቦይ” ብምባሉ፥ ንርእሱ ምስ አምላኽ ስለ ዘመ ዓራረየ፥ ኪቐትልዎ ይደሊዩ ነበሩ፡፡ ሽዑ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፦ “ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም አለኹ፥ ወልድ ነቲ አቦኡ ኺገብሮ ዝረአዮ እንተ ዘይኮይኑ፥ ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እካ ኺገብር አይክእልን እዩ። ነቲ አቦ ዚገብሮ ዘበለ ኹሉ፥ ወልዱውን ይገብሮ። አቦ ንወልድ የፍቅሮ ኢዩ፥ ነቲ ዚገብሮ ዘበለ ኹሉ ኸአ የርእዮ እዩ። አቦ ንምውታት ከም ዘተንሥኦም ሕያዋንውን ከምዝገብሮም፥ ወልድ ድማ ኸምኡ ነቶም ዝደለዮም ሕያዋን የገብሮም። አቦ ንሓደ እካ አይፈርድን ኢዩ፥ እንተኾነ ኩሉ ፍርዲ ንወልድ ሃቦ። እዚ ኸአ ከምቲ ነቦ ዜኽበሮ ገይሩ ኹሉ ሰብ ንወልድ ምእንቲ ኼኽብሮ ኢዩ። እቲ ንወልድ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለአኾ አቦውን አየኽብሮን እዩ።

ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አለኹ፥ እቲ ንቓለይ ዚሰምዕ፥ በቲ ዝለአኸኒውን ዚአምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት አላቶ፤ ንሱ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ይሳገር እምበር ናብ ፍርዲ አይክበጽሕን ኢዩ። እቶም ምውታታ ድምፂ ወዲ አምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ አላ፥ ንሳ ኸአ ሕጂ ኢያ፥ እቶም ዝሰምዕዎ ዘበሉ፥ ድማ ብሕይወት ከም ዚነብሩ ብሓቂ ብሓቂ፥ እብለኩም አሎኹ። ከምቲ ነቦ ናይ ባዕሉ ሕይወት ክህልዎ ሃቦ።  ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ኺፈርድ ሥልጣን ሃቦ። እቶም አብ መቃብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፁ ዚሰምዑላ ሰዓት ክትመጽ እያ እሞ በዚ አይትገረሙ። ሽዑ እቶም ሠናይ ዝገበሩ ናብ ትንሣኤ ሕይወት፥ እቶም ክፉእ ዝገበሩ ድማ አ ንብትንሣኤ ኩነኔ ኪኸዱ እዮም። ካብ ርእሰይ ገለ ነገር እካ ኽገብር አይክእልን እየ፥ ከምቲ ዝሰማዕክዎ እፈርድ። ፍቃድ እቲ ዝለአከኒ እምበር ፍቓደይ ስለ ዘይደሊ ኸአ ፍርደይ ቅኑዕ እዩ።

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ዮሓንስ ወንጌላዊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ብሰንበት ተአምራት ወይ ሕሙም ብምሕዋዩ ንዝኸሰስዎ “አቦይ ክሳዕ ሕጂ ይዓዩ አሎ፥ አነውን እዓዩ አሎኹ”።  እናበለ መልሲ ክህቦም ይርከብ። አይሁዳውያን ብሰንበት ክሰርሑ አይፈቅዱን ነበሩ። ክርስቶስ ግና በንጻሩ “አቦይ ክሳዕ ሕጂ ይዓዩ አሎ፥ አነውን እዓዩ አሎኹ” እናበለ ንሱ ነቲ ናይ አብኡ አሰር ይኽተል ከምዘሎ ይዛረብ። በዚ ምክንያት አይሁዳውያን ክቐትልዎ ይሓስቡ። ምኽንያቱ ሓደ ብሰንበት ሰናይ ነገር ስለዝገበረ፡ ካልአይ ንገዛእ ርእሱ ማዕረ እግዚአብሔር ስለዝገበረ ይኸስዎ።

እዚ እቲ አብ እግዚአብሔር አቦን ወልድን ዘሎ ዝምድና ይምህረና። እቲ እግዚአብሔር ዝገብሮ ወልድውን ይገብሮ። ክርስቶስ ነጸብራቕ ገጽ ናይ እግዚአብሔር አቦ ኮይኑ ይርከብ። ሓዋሪያት ነቦ እንዶ አርእየና እንክብልዎ “ንዓይ ዝረአየ ንአቦ ረአየ” እናበለ ይምልሰሎም። ፊቕሪ እግዚአብሔር ምሉእ ብምሉእ አብ ብወልድ ይሓድር፡ ብእኡ ወይ ብመንገዱ ኸአ አብ ዓለም እቲ ናይ ድኅነት ስርሑ ይሰርሕ። በቲ ሕያውነቱን ምሕረቱን ከአ ንሞት ሲዒርና ሕይወት ከም እንረክብ ይገብረና። አቦ ንሓደ እካ አይፈርድን ኢዩ፥ እንተኾነ ኩሉ ፍርዲ ንወልድ ሃቦ። እዚ ኸአ ከምቲ ነቦ ዜኽበሮ ገይሩ ኹሉ ሰብ ንወልድ ምእንቲ ኼኽብሮ ኢዩ። እቲ ንወልድ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለአኾ አቦውን አየኽብሮን እዩ። እግዚአብሔር ባዕሉ አይፈርድን እንታይ ደአ ንወዱ ይህቦ። አምላኽ እምበአር ብመለኮቱ ብምልአት አብ ክርስቶስ ይሓድር” ቆላ.1፡19

ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አለኹ፥ እቲ ንቓለይ ዚሰምዕ፥ በቲ ዝለአኸኒውን ዚአምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት አላቶ፤ ንሱ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ይሳገር እምበር ናብ ፍርዲ አይክበጽሕን ኢዩ። ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን እቶም ምውታት ንሕና ኢና። ነቲ ብወልድ ዝመጻና ድምፂ አምላኽ ንኽንሰምዕ ስንዱዋት ዘይኮና። እቶም ምውታታ ድምፂ ወዲ አምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ አላ፥ ንሳ ኸአ ሕጂ ኢያ፥ እቶም ዝሰምዕዎ ዘበሉ፥ ድማ ብሕይወት ከም ዚነብሩ ብሓቂ ብሓቂ፥ እብለኩም አሎኹ። በቲ ቃል አምላኽ ካብ እግዚአብሔር ዝመጻና ብምስማዕ ንሕና ሓድሽ ሕይወት ንጅምር። እዚ ቃል አምላኽ ብምስማዕ ከአ ሕይወት ንረክብ። ካብ ርእሰይ ገለ ነገር እካ ኽገብር አይክእልን እየ፥ ከምቲ ዝሰማዕክዎ እፈርድ። ፍቃድ እቲ ዝለአከኒ እምበር ፍቓደይ ስለ ዘይደሊ ኸአ ፍርደይ ቅኑዕ እዩ።

ወዲ ሰብ ንበይኑ ወላሓንቲ ኽገቢር አይክእልን። ንሕና አብዚ ዓለም ዘለና ፍቃድ እቲ ልዑል አምላኽ ንኽንገቢር ኢዩ።  እዚ እንተዘይጌርና ሕይወትና ትርጉም አይህልዎን። ፍቃድ አምላኽ ብምፍጻም ነቲ መለኮታዊ ምሕረት አምላኽ ክንቕበል ቁሩባት ክንከውን ይግበአና። እንተ ብሓቂ ክርስቶስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ተወሊዱ አብ መንጎና ከም ዝሓደረ እንተ አሚና፡ በዚ ከአ እግዚአብሔር አቦ እቲ ሓደ ወዱ ብምልአኽ ፍቕሩ ገሊጹልና፡ አብ ኢድ ክርስቶስ ወይ ሕቕፊ ክርስቶስ እንተ ወዲቕና ካብ ሞት ናብ ሕይወት ክንትስእ ኢና። ካብ ኩነኔ ምሕረት አምላኽ ክንቅበል ኢና። በቲ ሓደ መዳይ ከአ ንሕና እዚ ሕያብ አምላኽ እዚ ክነጽጎ ናጽነት አለና። ነቲ ካብቲ ልዑል አምላኽ ዝመጸና ምሕረት ሕውየት ክነጽጎ ንኽእል ኢና።  አብዚ ኩነታት እዚ ብምርጫና አብ ፍርዲ አምላኽ ንወድቕ።

እምበአር  ድኅሪ ውድቀት አብ ኃጢአትውን እንተኾነ  እንደገና ብምሕረት አምላኽ ሓድሽ ሕይወት ንኽንጅምር እግዚአብሔር አምላኽና ዕድል ይህበና ኢዩሞ በዚ ግዜ ጾም እዚ ናብኡ ንመለስ።

 

አስተምቶን ቃል አምላኽ ግንቦት – 13.2018

ዮሓ. 5:1-16

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ቤተ ሳይዳ ሓደ ሕሙም ከምዘሕወየ የዘንትወልና። አብዚ ክርስቶስ ጎይታና ወዲ ሰብ ንምድሓን  ባዕሉ ተበግሶ ይወስድ። “ክትሓውዶ ትደሊ” እናበለ ይሓትት። ነቲ ሕሙም ከአ አንጻር ሕጊ አይሁድ ብቀዳም ዓራቱ አልዒሉ ክኸይድ ይእዝዞ። ምኽንያቱ እቲ ካብ ሕጊ ዝዓቢ – ልዕሊ ሕጊ ዝኾነ አምላኽ ስለዝመጸ። “ ሰንበት እያ ምእንቲ ሰብ ዝተሰርዓት እምበር፥ ሰብ ምእንቲ ሰንበት አይተፈጥረን። እምበአር ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እውን ኢዩ” እናበለ  ንሱ ጎይታ ሰንበት ምኻኑ ይምህር።  አይሁዳውያን ግና በዚ አይአምኑን፡ ልባቶም ይዓጽዉ። ነቲ ተግባራት ኢየሱስ እናረአዩ ክአምኑዎ አጸገሞም። ሎሚውን እንተኾነ እግዚአብሔር አምላኽና አብ መንጎና ብምርካብ አብ ክርስቶስን  ንኽንአምን፡ ንኽንድኅን፡ ንኽንሓዊ ብቃላቱ ይበጽሓናን ይዛረበናን። ነፍሲ ወከፍና ቃል አምላኽ አብ ልብና ንኽሓድር፡ ተሳተፍቲ ድኅነት አምላኽ ንኽንከውን ንወዲ አምላኽ ክንሰምዖ ይገብአና። ንሱ ኸአ  ካብ ኩሉ ኩሉ ኃጢአትናን ሕማምናን ነጻ ኮይናን ሓዊናን ሓደሽቲ ፍጥረት ኮይና  ንኽንጎዓዝ ክእለት ክህበና ኢዩ።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ሎሚ ክርስቶስ ብብስምና እናጸውዓ “ክትሓዊዶ ትደሊ/ሊ እናበለ ይሓተና አሎ።  ንኽንሓዊ እምበአር አብኡ ንቕረብ። ንሱ ኸአ ክምሕረና ከሕውየና ኢዩ። እምበአር ክርስቶስ ጎይታና “እንሆ ካብዚ ዝዓቢ ከይርኽበካ መሊስካ ኃጢአት አይትግበር ዝበሎ፡ ንዓናውን እዚ ምሕጸንታ ይህበና አሎ።  ናብ ኃጥአት ተመሊስና ከይንወድቕ፤ ባራዩ ናይ ኃጢአት ከይንኸውን. ግዜ ጾም ሕልናና እንምርምረሉ ግዜ ኢዩ። ክርስቶስ በዚ ግዜ እዚ ንንስሓ ይጽወዓና አሎ። ምስ እግዚአብሔር አምላኽና ክነዕረቕን ክንሓውን  ይዕድመና አሎ። ሎሚ ደጊሙ ንነፍሲ ወእክፍና ተንስእ/ኢ ዓራትካ/ኪ አልዒልካ/ኪ ኺድ/ዲ ይብለና አሎ።

ኦ እግዚኣብሔር ጐደናታትካ ኣፍልጠኒ፣ መንገድታትካ ምሃረኒ ንስኻ ኣምላኽ ምድሓነይ ኢኻ’ሞ ከም ትእዛዛትካ ኽነብር ምሃረኒ እግዚኣብሔር ሠናይን ቅኑዕን እዮ’ሞ ንሓጥኣን መንገዱ ይምህሮም – ንሱ ንትሑታት ብቅኑዕ መንገዲ ይመርሖም ፍቓዱ ከኣ ይምህሮም – (መዝ.25) ይብለና’ዩ’ሞ፡ ን

ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት 10-2018

ሉቃ.18:9-14
ኢየሱስ ንቶም ጻድቃን ምኻኖም ብር እሶም ዚምክሑ ንኻል ኦት ግና ዝን ዕቑ ዝነበሩ ድማ ኽመዚ ኢሉ መሰለሎም፦ “ ክልተ ሰብ ኣይ, እቲ ሓደ ፈሪሳዊ እቲ ኻል ኣይ ከኣ ተእባል ቀረጽ ኪጽልዩ ናብ ቤት መቕደስ ደየቡ። እቲ ፈሪሳዊ ደው ኢሉ ብልቡ “ ኦ ኣምላኽ! ከምቶም ካል ኦት ሰባት፥ ከተርቲ፥ ዓመጽቲ፥ ዘመውቲ፥ ወይ ከምዚ ተቐባሊ ቀረጽ እዚ ስለ ዘይኮንኩ አመስግነካ አለኹ። አብ ሰሰሙን ክልተ መዓልቲ እጸውም፥ ካብ ኩሉ ገንዘበይ ከአ ዕሽር አውጽእ” እናበለ ጸለየ። እቲ ተቐባል ቐረጽ ግና አብ ርሑቕ ደው ኢሉ፥ ዓይኑ ናብ ሰማይ ቓሕ ኬብል እካ ኸይደፈረ፥ “ ኦ አምላኸይ! ንአይ ንኃጥእ መሓረኒ” እናበለ አፍ ልቡ ይወቕዕ ነበረ። ገዛእ ርእሱ ልዕል ዜብል ኩሉ ኺዋረድ፥ ገዛእ ርእሱ ዜትሕት ኩሉ ግና ልዕል ኪብል እዩ እሞ እዚ ኃልፉ እቲ ጻዲቑ ናብ ቤት ኸም ዝተመልሰ እብለኩም አሎኹ።”

ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት 10-2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ሉቃ.18:9-14

ኢየሱስ ንቶም ጻድቃን ምኻኖም ብርእሶም ዚምክሑ ንኻል ኦት ግና ዝን ዕቑ ዝነበሩ ድማ ኽመዚ ኢሉ መሰለሎም፦ “ ክልተ ሰብ ኣይ, እቲ ሓደ ፈሪሳዊ እቲ ኻል ኣይ ከኣ ተእባል ቀረጽ ኪጽልዩ ናብ ቤት መቕደስ ደየቡ። እቲ ፈሪሳዊ ደው ኢሉ ብልቡ “ ኦ ኣምላኽ! ከምቶም ካል ኦት ሰባት፥ ከተርቲ፥ ዓመጽቲ፥ ዘመውቲ፥ ወይ ከምዚ ተቐባሊ ቀረጽ እዚ ስለ ዘይኮንኩ አመስግነካ አለኹ። አብ ሰሰሙን ክልተ መዓልቲ እጸውም፥ ካብ ኩሉ ገንዘበይ ከአ ዕሽር አውጽእ” እናበለ ጸለየ። እቲ ተቐባል ቐረጽ ግና አብ ርሑቕ ደው ኢሉ፥ ዓይኑ ናብ ሰማይ ቓሕ ኬብል እካ ኸይደፈረ፥ “ ኦ አምላኸይ! ንአይ ንኃጥእ መሓረኒ” እናበለ አፍ ልቡ ይወቕዕ ነበረ። ገዛእ ርእሱ ልዕል ዜብል ኩሉ ኺዋረድ፥ ገዛእ ርእሱ ዜትሕት ኩሉ ግና ልዕል ኪብል እዩ እሞ እዚ ኃልፉ እቲ ጻዲቑ ናብ ቤት ኸም ዝተመልሰ እብለኩም አሎኹ።”

  • ኣስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ጸሎት ንክምህረና ብምሰላ ብዛዕባ ፈሪሳውን ተቀባሊ ቀረጽን ጽሎት የዘንትወልና። አብ ግዜ ኢየሱስ ገለ ሰባት ንገዛእ ርእሶም ጻድቃን ምኻኖም ብርእሶም ዚምክሑ ንኻልኦት ግና ዝንዕቑ ነበሩ። ሎሚውን አብ ግዜና ዘሎ ሓቂ ኢዩ። አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍሉያት፤ ቅኑዓት፤ ክስመዓና ይኽእል ኢዩ። አብነት ናይዚ ፈሪሳዊ ሎሚ ንዓና ዝምልከት ክኸውን ይኽእል ኢዩ፡፤ ኦ ኣምላኽ! ከምቶም ካልኦት ሰባት፥ ከተርቲ፥ ዓመጽቲ፥ ዘመውቲ፥ ወይ ከምዚ ተቐባሊ ቀረጽ እዚ ስለ ዘይኮንኩ አመስግነካ አለኹ። ንኽልኦት ግና ዘይአመንቲ፤ ዘቅኑዓት፡ ክንሓስብ ንኽ እል ኢና። መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና በዚ ምሳሌ ገሩ እቲ ሓቀና አገባብ ጸሎት፡ አብ ቅድሚ አምላክ አቀራርባና መገዲ አገባብ ይምህረና። አብዚ ቃል አምላኽ እምበአር ክልተ መገዲ አነባብራ እምነትን አገባብራ ጸሎትን ንርኢ። እቲ ሓደ እቲ ፈሪሳዊ አብ ገዛእ ርእሱ ዝተአማመን፡ ንገዛእ ርእሱ ዘኽብር፤ ልዕሊ ሰባት ዝሓስብ፡ ንገዛእ ርእሱ አብ ቅድሚ አምላኽን ሰብን ቁኑዕ ዝገቢር። አብ ሰሰሙን ክልተ መዓልቲ እጸውም፥ ካብ ኩሉ ገንዘበይ ከአ ዕሽር አውጽእ” እናበለ ተግባራቱ በቲ ሓደ ከአ እቲ ተቐባሊ ቀረስ። አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ድካ ኃጢአተኛ ምኻኑ አሚኑ ብርሑቕ ቆይሙ ብትሕትና ንእግዚአብሔር አምላኹ ምሕረት ዝሓትትን ዝጽሊን፡፤
እቲ ፈሪሳዊ አብ ቅድሚ እግዚአብሄር አይነበረን እንታይ ደአ አብ ቅድሚ ገዛእ ርእሱ፡ ምስ እግዚአብሔር አይዛረብን ይዋሳእን አይነበረን እንታይ ደአ ምስ ገዛእ ርእሱ። ንገዛእ ርእሱ ከመጉስ ይርከብ።
ጸሎት ኢቲ ተቐባሊ ቀረጽ ግና ብ እግዚአብሔር ቅቡል ነበረ። ኦ አምላኸይ! ንአይ ንኃጥእ መሓረኒ” እናበለ አፍ ልቡ እናወቕዕ አብ ቅድሚ አምላኽ ቀረበ። ብ አምላኽ ከአ ቁቡል ኮይኑ ተረኽበ። ምኽኒያቱ ትሕትና ዝመልኦ ሓቀኛ ናይ ጣዕሳ ጸሎት ዝለዝነበረ። እቲ ቀዳማይ ናይ ሓቀኛ ጸሎት መምዘኒ ትሕትና ኢዩ። ብድኻምነትካ ምእማን ኢዩ፡፤ ምሕረት እክምዝድሊየካ ፈሊጥካ ንምሕረት ቁሩብ ምኻን። አብዚ መሰረት ዘይገበረ ጸሎት ፍረ አይህልዎን፡፤
ስለዚ ወዲ ሰብ እምበኣር ምሕረት እግዚኣብሔር ንኸስተማቕር፣ ጸሎቱ አብ ቅድሚ አምላኽ ቅቡል ንኽኸውን እቲ እንኮ መጋበሪ ወይ መገዲ ብትሕትና አብ ቅድሚ አምላኽ አብ ምስጢረ ንስሓ ቀሪቡ “ ኦ አምላኸይ! ንአይ ንኃጥእ መሓረኒ” እናበለ ካብቲ ልዑል አምላኩ ምሕረት ምልማን ኢዩ። እዚ ናይ ምሉእ ሕይወትና ክርስቲያናዊ ጸዋዕታና ኢዩ።
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “ለምኑ ኺወሃበኩም እዩ፥ ድለዩ ኽትረኽቡ ኢኹም፥ ማዕጾ ካሕኩሑ ኪረሓወልኩም ኢዩ። ከመይ ዝለመነ ኹሉ ይቕበል፥ ዝደለየ ይረክብ፥ ማዕጾ ዝካሕኮሐ ድማ ይረኃወሉ እዩ” ከምዝበለ ጸሎት ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምስ እግዚአብሔር ዓሚቕ ርክብ: ዝምድና ንክህልወና ዝገቢር መሳሪሒ ኢዩ። ገዛእ ርእሱ ልዕል ዜብል ኩሉ ኺዋረድ፥ ገዛእ ርእሱ ዜትሕት ኩሉ ግና ልዕል ኪብል እዩ እሞ እዚ ኃልፉ እቲ ጻዲቑ ናብ ቤት ኸም ዝተመልሰ እብለኩም አሎኹ።”ስለዚ ገዛእ ርእስና ብምትሓት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ቀሪብና ምሕረት ንለምን።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Abba Hagos Tesfagabir

ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት 9-2018

ማር.12:28-34

ካብቶም መምህራን ሕጊ ኽርክሮም ሰሚዑ፥ ጽቡቕ ከም ዝመለሰሎም ከአ ር እዩ፥ ቐረበ። “ካብ ኩለን ትእዛዛትሲ አየነይቲ እያ ቐዳመይቲ፧ ኢሉ ድማ ሓተቶ። ኢየሱስ ከአ “ እታ ቐዳመይቲ እዚአ እያ፥ ‘ኦ እስራኤል ስማዕ፥ እግዚአብሔር አምላኽና ንሱ በይኑ እግዚአብሔር እዩ።  ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ አእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን አፍቅሮ። እታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ እዚ አ እያ። እታ ንአአ እትመስል ካልአይቲ ድማ፥ ‘ንብጻይካ ኸም ነፍስኻ አፍቅሮ’ እትብል ኢያ። ካብዚ አተን እትዓቢ ትእዛዝ የልቦን”” ኢሉ መለሰሉ። እቲ መምህር ሕጊ ኸአ “ መምህር፥ ብሓቂ ጽቡቕ ተዛረብካ፤ አምላኽ ሓደ እዩ፥ ብዘይካኡ ድማ ኻልእ የልቦን። ‘ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ አ እምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን ከተፍቅሮ፥ ንብጻይካውን ከም ነፍስኻ ከተፍቅሮ’ እዚ ካብ ኩሉ ዚሓርር መሥዋዕትን ካብ መሥዋዕቲ ሕሩድን ዚ ዓቢ እዩ” በሎ። ኢየሱስ ድማ ብምስትውዓል ከም ዝመለሰ ምስ ረአየ፥ “ንስኻስ ካብ መንግሥቲ አምላኽ ር ሑቕ አይኮንካን” በሎ። ደጊሙ ኺሓቶ ኸአ ሓደ እካ አይደፈረን።

ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት 9-2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር.12:28-34

ካብቶም መምህራን ሕጊ ኽርክሮም ሰሚዑ፥ ጽቡቕ ከም ዝመለሰሎም ከአ ር እዩ፥ ቐረበ። “ካብ ኩለን ትእዛዛትሲ አየነይቲ እያ ቐዳመይቲ፧ ኢሉ ድማ ሓተቶ። ኢየሱስ ከአ “ እታ ቐዳመይቲ እዚአ እያ፥ ‘ኦ እስራኤል ስማዕ፥ እግዚአብሔር አምላኽና ንሱ በይኑ እግዚአብሔር እዩ።  ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ አእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን አፍቅሮ። እታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ እዚ አ እያ። እታ ንአአ እትመስል ካልአይቲ ድማ፥ ‘ንብጻይካ ኸም ነፍስኻ አፍቅሮ’ እትብል ኢያ። ካብዚ አተን እትዓቢ ትእዛዝ የልቦን”” ኢሉ መለሰሉ። እቲ መምህር ሕጊ ኸአ “ መምህር፥ ብሓቂ ጽቡቕ ተዛረብካ፤ አምላኽ ሓደ እዩ፥ ብዘይካኡ ድማ ኻልእ የልቦን። ‘ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ አ እምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን ከተፍቅሮ፥ ንብጻይካውን ከም ነፍስኻ ከተፍቅሮ’ እዚ ካብ ኩሉ ዚሓርር መሥዋዕትን ካብ መሥዋዕቲ ሕሩድን ዚ ዓቢ እዩ” በሎ። ኢየሱስ ድማ ብምስትውዓል ከም ዝመለሰ ምስ ረአየ፥ “ንስኻስ ካብ መንግሥቲ አምላኽ ር ሑቕ አይኮንካን” በሎ። ደጊሙ ኺሓቶ ኸአ ሓደ እካ አይደፈረን።

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ርክብ አብ መንጎ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን መምሕር ሕጊ አይሁድን ንረክብ። መምህር ሕጊ ካብ ክርስቶስ ጎይታ እታ ዝዓበት ወይ ቀዳመይቲ  ሕጊ እግዚአብሔር አየነይቲ ምኻና ክፈልጥ ይሓቶ። ሎሚውን አብዚ ዘለናዮ ዘበንን ግዜን ብዙሓት ነዚ ሕቶ ዘቕርቡ አመንቲ አለዉ፡፡ አብቲ ግዜ እቲ አይሁዳውያን ብዙሕ ሕግታት ነሪዎም ነቶም ፲ ትእዛዛት እግዚአብሔር ብዝግባእ ንኸይሕልዉ  ዕንቅፋታት ዝኾኑዎም። እዚ መምህር እምበአር ብዛዓብ እዚ ርእይቶ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰም ዕይደሊ። ኢየሱስ ነቲ ሕትኡ ካብ ኦሪት ዘዳግም 6፡ 4-5 ብምውሳድ ከምዚ እናበለ ይምልሰሉ “እታ ቐዳመይቲ እዚአ እያ፥ ‘ኦ እስራኤል ስማዕ፥ እግዚአብሔር አምላኽና ንሱ በይኑ እግዚአብሔር እዩ።  ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ አእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን አፍቅሮ። አይሁዳውያን አብ ግዜ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ትእዛዝ ከም ጸሎቶም ጌሮም አብ መዓልቲ ሰልስተ ግዜ ይደግምዎ ነበሩ። ፍቕሪ አምላኽ እምበአር እቲ ቀዳማይ ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልናዮ ትእዛዝ ኢዩ።

ክርስቶስ ቀጺሉ ካብ ብሉይ ኪዳን ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19፡18 ብምጥቃስ” ‘እታ ንአአ እትመስል ካልአይቲ ድማ፥ ‘ንብጻይካ ኸም ነፍስኻ አፍቅሮ’ እትብል ኢያ። ብምባል ንሕትኡ ይምልሰሉ፡ ዝከበርኩም አኅዋትን አኃትን  ፍቕሪ እግዚአብሔር ካብ ፍቕሪ ብጻይ ኢዩ ዝውለድ።  አብዚ አየናይ ኢዩ ኢቲ ክነፍቅሮ ዝግበአና ሓውና ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኃውና ኢዩ። ንኹሉ ነቲ ብአርአያ ስላሴ ዝተፈጥረ ሰብ ክነፍቅር ትሑዛት ኢና። ነዚ አብ ሕይወቱ ከምቲ ዝግባእ ዝነብር ወይ ዝፍጽም ከአ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ይሳገር። ነዚ ክርስቶስ ብተግባር አብነቱ ሂቡና ኢዩ። ካብዚ ዝዓቢ ፍቅሪ የለን እናበለ ምእንቲ ደቂ ሰባት አብ መስቀል ክመውት ኪኢሉ፡ አብ መስቀል ብሙማት ከአ እግዚአብሔር እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩ ገሊጹልና። ስለዚ ንሕና ኸአ ነሕዋትና ክነፍቅር ይዕድመና። በዚ መንገዲ ጥራይ ኢና ንኽርስቶስ ክንስዕቦ እንኽእል። ነዚ ሓቂ እዚ ብምቅባል ጥራይ ኢና ንመንግስተ አምላኽ ክንወርስ እንኽእል።

ብዛዕባ እዚ ቅዱስ አጎስጢኖስ ከምዚ እናበለ ይምህር፦ “ አብቲ ምስኡ ክትነብር ኢልካ ትኸዶ ዘሎኻ ም እንቲ ክትበጽሕ፤ ነቲ ምሳኻ ኃቢሩ ዚጎዓዝ ዘሎ ብጻይካ ሓግዝ። ንብጻይካ እሞ አፍቅር፡ አብ ውሽጥኻ አቲኻ ከአ፡ ምንጪ ፍቕሪ ብጻይካ፡ እግዚአብሔር ምኻኑ ክርድአካ ኢዩ። ፍቕሪ ብጻይ ካብ ፍቅሪ አምላኽ ኢዩ ዚመጽ እ። ንብጻይና ብምፍቃር ንእግዚአብሔር አምላኽና  ብኃውና ጌርና ነፍቅሮ አለና ማለት ኢዩ። እዚ ማለት ከአ ንሕና ፍቕሪ እግዚአብሔር አምላኽና እንገልጽ ንኃውና ብምፍቃር ጥራይ ኢይቱ። ብኃጺሩ ነቲ ዝረአ ኃውና ዘይፍቀርና ነቲ ዘይርአ አምላኽ ነፍቅር ኢና ክንብል አይንኽእልን።

እቲ መምህር ሕጊ ኸአ “ መምህር፥ ብሓቂ ጽቡቕ ተዛረብካ፤ አምላኽ ሓደ እዩ፥ ብዘይካኡ ድማ ኻልእ የልቦን። ‘ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ አእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን ከተፍቅሮ፥ ንብጻይካውን ከም ነፍስኻ ከተፍቅሮ’ እዚ ካብ ኩሉ ዚሓርር መሥዋዕትን ካብ መሥዋዕቲ ሕሩድን ዚዓቢ እዩ” በሎ። ኢየሱስ ድማ ብምስትውዓል ከም ዝመለሰ ምስ ረአየ፥ “ንስኻስ ካብ መንግሥቲ አምላኽ ርሑቕ አይኮንካን” በሎ። ካብ ኩሉ ደጊሙ ኺሓቶ ኸአ ሓደ እካ አይደፈረን። ፍቕሪ ንሕና ቅድሚ ዝሓርር መስዋዕትን ክብርን ምሃብና ንሓውና ክነፍቅር እግዚአብሔር አምላኽና  ይእዝዘና አሎ። ነቲ ብአርአያ ስላሴ ዝተፈጥረ ሓውና ክነፍቅሮ ትሑዛት ኢና። ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል ተበጊስና እምበአር እግዚአብሔር አብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ፍቕሪ ብጻይን እሙናት ኮይና ንኽርከብ ክሕግዘና ንለምኖ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

1 2 3 4 5