አስተንትኖ ጸሎተ ሓሙስ – 2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.13:4_20

ካብ ድራር ተንሲኡ ክዳውንቱ አንበረ፥ ዓለባ አልዒሉውን ተዓጥቀ። ሽዑ ማይ አብ ሒላብ  አዕሪቑ አእጋር ደቂ መዛሙርቱ ኺሓጽብን በቲ ዝተዓጥቆ ዓለባ ገይሩ ኺደርዝን ጀመረ። ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ከአ በጽሐ ፥ ንሱ ድማ “ ጎይታይ፥ ንስኻዶ አእጋረይ ክትሓጽበኒ ኢኻ፧” በሎ። ኢየሱስ ከአ መሊሱ “ነዚ አነ ዝገብሮ ዘሎኹ ንስኻ ሕጂ አይትፈልጦን ኢኻ፥ ደኃር ግና ኽትፈልጦ ኢኻ” በሎ። ጴጥሮስ ከአ “ከቶ አይከውንን እዩ፥ አእጋረይ ፍጹም አይትሓጽበንን ኢኻ” በሎ። ኢየሱስ ከአ “ አነ እንተ ዘይሓጸብኩኻስ ምሳይ ግደ የብልካን” ኢሉ መለሰሉ፡፤ ስምዖን ጴጥሮስ ድማ “ ጎይታይ! እምበአር አእዳወይን ርእሰይን ድማ እምበር አእጋረይ ጥራይ አይኮነን” በሎ። ኢየሱስ ከአ “እቲ ሰብነቱ ዝተሓጽበ ኩሉንተናኡ ንጹሕ እዩ እሞ፥ ብዘይካ አእጋሩ ምሕጻብ አየድልዮን ኢዩ።ንስኻትኩም ከአ ንጹሓት ኢኹም፥ ግናኸ ኩሉኻትኩም አይኮንኩምን፡” በለ፡፤ ኢየሱስ ነቲ አኅሊፉ ዚህቦ ይፈልጦ ስለዝነበረ እዩ “ኩሉኻትኩም ንጹሓት አይኮንኩምን” ዝበለ።

አእጋሮም ምስ ሓጸቦም ክዳውንቱ ተኸዲኑ ከም ብሓድሽ ተቐመጠ፤ ከምዚ ኸአ በሎም፦ “እዚ ዝገበርኩልኩምሲ አስተው ዒልኩምዎዶ አሎኹም፧ ንስኻትኩም ‘መምህር! ጎይታ!” ኢልኩም ትጽው ዑኒ፤ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ኸአ ጽቡቕ በልኩም። አነ ጎይታን መምህርን ከሎኹ አእጋርኩም ካብ ሓጸብኩ ንስኻትኩምውን ከምኡ አእጋር ሓድሓድኩም ክትሓጽቡ ይግበአኩም እዩ። ከምቲ አነ ንአኻትኩም ዝገበርኩዎ ንስኻትኩምውን ከምኡ ኽትገብሩ አርአያ ሂበኩም አሎኹ።

  • አስተንትኖ

አምላኽ ከምቲ ቁዱስ ጳውሎስ ዝብሎ፤ በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩ ተደሪኹ ነቲ ሓደ ዘፍቅሮ ወዱ ለአኸልና፤ ምስ አቦ ምእንቲ ከተዓርቀናን ናብቲ ናይ መጀመሪያ ክብርና ንኽመልሰና። « ግናኸ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ አምላኽ ምእንቲ እታ ብእአ ገይሩ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ፥ ንአና፥ ብበደልና ምውታት እካ እንተ ነበርና ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና »፡ኤፌ.2፡4-5 እቲ ዘፍቅሮ ወዱ ሃበና፤ ምስኡ ኩሉ ጸጋታቱ ዓደለና። « እቲ ንወዱ እካ ምእንቲ ኹላትና አኅሊፉ ዝሃቦ እምበር ዘይነሓፎ፥ ከመይ ደአኸ ምስኡ ኹሉ ዘይህበና» ሮሜ.8፡32 ስለዚ ወልድ ምስ ኩሉ ድኻምነቱ ብፍቕሪ ጸይሩና፡ ኩሉንተናኡውን አወፊዩልና። « ደጊም ክርስቶስ እዩ አባይ ዝነብር ዘሎ እምበር፥ አነ አይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ። እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ፥ በቲ ዘፍቀረኒ፥ ምእንታይ ከአ ንርእሱ በጃ ዝሃበ ወዲ አምላኽ ብምእማን እየ ዝነብሮ ዘለኹ» ገላ.2:20

ካብቲ ናይ መወዳእታ ሞት ንምድሓን፤ ነቲ ብድኻምነትና ዘጥፋእናዮ ጸጋ እንደገና ንምዕዳል ሰብ ኮነ፥ ከማና ስጋ ለበሰ። « ኢቲ ቓል ሰብ ኮነ፥ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸአ ምሳና ነበረ» ዮሓ. 1፡14 « ንርእሱ ትሕት ብምባል ክሳብ ሞት፥ አረ እካ ደአ ክሳብ አብ መስቀል ሙማት፥ ተአዘዘ።» ፊሊ.2፡8 በዚ ከአ ፍቕሩ ገለጸልና። ስለዚ ኢዩ ከአ አብቲ ናይ መጨረሻ ድራር፤ ከምዚ ክብል ዝተዛረበ « እንተኾነ አነ ነቦ ከም ዘፍቅሮ ዓለም ምእንቲ ኽትፈልጥ፥ ከምቲ አቦ ዝአዘዘኒ እፍጽም አለኹ።» ዮሓ. 14፡31

ነዚ መዓልቲ ወይ ጸሎተ ሓሙስ ክንዝክር ከለና እምበአር፡ እግዚአብሔር “ብምክንያት እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩ፤ ምስጢረ መንበረታቦት ብምስርዑ፡ ንነፍሲ ወከፍና ስጋብ ክንደይ ከምዘፍቀረና ክነስተንትን ይግበአና።” ኢየሱስ ቅድሚ በዓለ ፋሲካ ካብዛ ዓለም እዚአ ናብ አቡኡ ዚኸደላ ሰዓት ከም ዝበጽሐት ፈሊጡ፡ ነቶም ዘፍቅሮም አብዛ ዓለም እዚአ ዘለዉ ናቱ፡ ክሳዕ መወዳእታ አፍቀሮም ይብለና የውሓንስ ወንጌላዊ። ዮሓ.13፡1 ማለት ካብዚ ዓለም እዚ ዝፋነወሉ ግዜን ሰዓትን ስለዝአኸለ እቲ ዝዓበ ናይ ፍቕሩ ምልክት ክገድፈልና ደለየ። እዚ ከአ ምስጢረ ቁዱስ ቁርባን ኢዩ። ቃለቤት ወይ ወርቂ ኣይገደፈልናን። ስጋኡን፡ ደሙን፡ መለኮቱን፡ ክሉንትናኡ ኣወፊዩልና ሓሊፉ ። ቅዱስ ጳውሎስው አብ ቀዳማይ መልአኽቱ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ክጽሕፍ ከሎ ነዚ ሓቂ እዚ ይምስክር። “አቲ ንአኻትኩም ዘመሓላለፍኩልኩም ነቲ ኻብ ጎይታ ዝተቐበልክዎ እየ-፡ ጎይታና ኢየሱስ በታ ዝተታኅዘላ ለይቲ እንጌራ አልዓለ። አመስጊኑ ቆረሰ እሞ-፡“ውሰዱ-፡ ብልዑ-፡ እዚ ምንታኻትኩም ዝውሃብ ሥጋይ እዩ-፡ እዚ ንመዘከርታይ ግበርዎ’’ በለ። ከምኡ ኸአ ድኅሪ ድራር ነቲ ጽዋዕ አልዓለ እሞ “ እዚ ጽዋዕ እዚ ብደመይ ዚኸውን ሓድሽ ኪዳን እዩ። ብትሰትይዎ ግዜ ኹሉ ንመዘከርታይ ግበርዎ-፡” በለ። 1ቆሮ.11፡23-25

ቅዱስ ቶማስ ነዚ  ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን “ናይ ፍቕሪ ምሥጢር” ኢሉ ይጽውዖ። ምኽንያቱ ፍቕሪ ጥራይ ኢዩ ንመድኅኒና ኢየሱስስ ክርስቶስ ግኡን ደሙን ክንበልዕን ክንሰትን ከፍቅድ ዝተረኽበ። ናይ ፍቕሪ ፍቕሪ ኢላ ትጽውዖ ቅ. በርናርዲና ምኽንያቱ ኩሉ እቲ ዘደንቕ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ኣምላኽ በዚ  ስለዝፈጸሞ። ነቢ ኢሰያስ ዓለም ብሙልአ እቲ ፍቕሪ ዝመልኦ ሓገዝ እግዚአብሔር ፍቕሪን አምላኽ ክትርኢ ከምዘለዋን፡ በታ መዓልቲ ኢቲአ ሰባት ከምዚ ዝሰዕብ ኢሎም ኪዝምሩ ኢዮም ይብል ፥ “ ንእግዚአብሔር አመስግንዎ፥ ኪረድአኩም ስሙ ጸውዑ። ንኹሎም አሕዛብ ግብሩ አፍልጥዎም፥ ስሙ ልዑል ከም ዝኾነ ንገሩ። ኢሳ 12፡4 ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ አብ መንጎና ተረኺቡ ….. አብ መጨረሻ ከአ ስጋኡን ደሙን ክንምገብ ሓደገልና። እዚስ ጽላለዶ አይኮነን? ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ ምስጢረ ቁርባን ክሓድገሎም ምስገለጸሎምን ነገሮምን፤ ገሊኦም ካብ ሓዋሪያት ክአምንዎ አይከአሉን።

“ እዝስ ሥጋኡ ኽንበልዕ ከመይ ገይሩ ኺህበና ይከአሎ፧” እንናበሉ ንሓድሕዶም ተኸታዑ። ዮሓ.6፡52 ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም “ እዚ ዘረባ እዝስ፥ ዕጹብ እዩ፥ መን ክስዕቦ ይኽእል፧ በሉ።  ግና እቲ ወዲ ሰብ ክሓስቦን ክርድኦን ዘይኽእል ዓቢ ዘደንቕ  ተግባር አምላኽ ክፍጸም ተረኽበ። ውሰዱ ብልዑ፤ ኢሉዎም ንሓዋሪያቱ፣ ብመንገዶም ከአ ንኹሉና ነቶም አብ ፍቕሩን አምላኽነቱን እነአምን ነዚ ሰማያዊ መግቢ እዚ ክንምገብ ይዕደመና። ነዚ ኢና ክንዝክር ሎሚ፡ ነዚ አናዘከርና ኢና ንአምላኽና ክነመስግን ሎሚ።

ክርስቶስ በዚ መዓልቲ እዚ ንሓዋሪያቱን ንነፍሲ ወከፍናን ዓቢ ትምህርቲ ሓዲጉልና ከደ። ካብ ድራር ተንሲኡ ክዳውንቱ አንበረ፥ ዓለባ አልዒሉውን ተዓጥቀ። ሽዑ ማይ አብ ሒላብ  አዕሪቑ አእጋር ደቂ መዛሙርቱ ኺሓጽብን በቲ ዝተዓጥቆ ዓለባ ገይሩ ኺደርዝን ጀመረ። በዚ ኸአ ሓደ ዓቢ ጥበብ መሃሮም። ብትሕትናን ፍቕሪን አእጋሮም ብምሕጻብ አገልገሎም። ከም ሓዋሪያት አገልገልቲ ክኾኑ ከምዘለዎም መሃሮም።  ስምዖን ጴጥሮስ ክርስቶስ መምህሩ ትሕት ኢሉ ስለዝረአዮ “ “ ጎይታይ፥ ንስኻዶ አእጋረይ ክትሓጽበኒ ኢኻ፧” በሎ። ተግባራት ክርስቶስ ዓሚቕ ትርጉም ዝነበሮ ስለዝኾነ ጴጥሮስ ክርድኦ አይክእለን። ስለዚ ኢዩ መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ “ነዚ አነ ዝገብሮ ዘሎኹ ንስኻ ሕጂ አይትፈልጦን ኢኻ፥ ደኃር ግና ኽትፈልጦ ኢኻ” ዝብሎ።  ገና መደብ ድኅነት ወዲ ሰብ ብመስዋዕቲ ክርስቶስ ከምዝረጋገጽ አይተረደኦን። ወዲ አምላኽ ኬገልግል ሕይወቱ ም እንቲ ብዙ ኃት በጃ ኪህብን ደአምበር ኬገልግልዎ ኢሉ አይመጸን” ዝብል ቃል ገና አይተረድእዎን ሓዋሪያቱ። ከምቲ ክርስቶስ ዝበሎ እዚ ኩሉ ድኅሪ ትንሣኤኡ ተረደኦም። ጴጥሮስ “ከቶ አይከውንን እዩ፥ አእጋረይ ፍጹም አይትሓጽበንን ኢኻ” በሎ። ኢየሱስ ከአ “ አነ እንተ ዘይሓጸብኩኻስ ምሳይ ግደ የብልካን” ኢሉ መለሰሉ፡፤ ስምዖን ጴጥሮስ ድማ “ ጎይታይ! እምበአር አእዳወይን ርእሰይን ድማ እምበር አእጋረይ ጥራይ አይኮነን” በሎ። ኢየሱስ ከአ “እቲ ሰብነቱ ዝተሓጽበ ኩሉንተናኡ ንጹሕ እዩ እሞ፥ ብዘይካ አእጋሩ ምሕጻብ አየድልዮን ኢዩ። ንስኻትኩም ከአ ንጹሓት ኢኹም፥ ክርስቶስ አብዚ ብዛዕባ ንጽሕና ሓዋሪያት እንክዛረብ ቅድሚ መአዲ ቁዱስ ቁርባን ምስራዑ፡ ስጋኡን ደሙን ንምምጋብ ንጽሕና ነብሲ፡ ካብ ኃጢአት ንጹሕ ምኻን ከምዘዲሊ ንምርዳእ ኢዩ።   “ ስለዚ ከይተገብኦ እንጌራ ጎይታ ዚበልዕ ወይስ ዝሰቲ፥ አብ ናይ ጎይታ ሥጋን ደምን እዩ ዚዕግብ። እምበአር ሰብ ካብዚ እንጌር እዚ ቅድሚ ምስታዩን ርእሱ ይመርምር። ፩ቆሮ.27-28

አእጋሮም ምስ ሓጸቦም ክዳውንቱ ተኸዲኑ ከም ብሓድሽ ተቐመጠ፤ ከምዚ ኸአ በሎም፦ “እዚ ዝገበርኩልኩምሲ አስተውዒልኩምዎዶ አሎኹም፧ ንስኻትኩም ‘መምህር! ጎይታ!” ኢልኩም ትጽውዑኒ፤ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ኸአ ጽቡቕ በልኩም። አነ ጎይታን መምህርን ከሎኹ አእጋርኩም ካብ ሓጸብኩ ንስኻትኩምውን ከምኡ አእጋር ሓድሓድኩም ክትሓጽቡ ይግበአኩም እዩ። ከምቲ አነ ንአኻትኩም ዝገበርኩዎ ንስኻትኩምውን ከምኡ ኽትገብሩ አርአያ ሂበኩም አሎኹ፡ ይብል። ሎሚ እምበአር ንሕና ነቲ ስጋኡን ደሙን ምእንቲ ድኅነትና ኢሉ ዝሰርዓ አምላኽ ክነመስግን፡  ነቲ ናይ ፍቅሪ ናይ ትሕትና አገልግሎት ዝገደፈልና አርአያ ክንስዕብ ንጽዋዕ ዘለና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.