አስተንትኖ ቃል አምላኽ ዳግማይ ትንሳኤ – 2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.20:26-ፍ

  • ኣስተንትኖ

ምጽጢረ ፋሲካ፤ ክልተ ገጽታ አለዎ። ሓደ  ክርስቶስ ብሞቱ ካብ ኅጢአት ሓራ የውጻአና፤ በቲ ሓደ ድማ ናይታ ሓዳስ ሕይወት መንገዲ ይኸፍተልና። ድኅሪ ሾመንተ መዓልቲ ኸአ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ከም ብሓዲሽ አብ ውሽጢ ቤት እንከለዉ፤ ኢየሱስ አብ ማእከሎም ተረኺቡ “ ሰላም ንዓታትኩም ይኹን ይብሎም”   ሓዋሪያት ብፍርህን ጋህን ተአኪቦም አንከለዉ አብ መንጎኦም ተረኺቡ ሰላም ንዓታትኩም ይኹን አንዳበለ ዓቢ ብስራት የስምዖም። ምኽንያቱ አብ ፍርሂ .. አብ ጥርጥርን ወዲቆሙሉ አብ ዝነበሩ ግዜ ጎይታና ኢየሱ ክርስቶስ አብ መንጎኦም ይርክርብ ከጸናንዖም። ነቲ ስጋብ መጨረሻ ዓለም ኣነ ምሳካትኩም ኣለኹ ዝበሎ ቃል ይትግብር። ክስቀል፡ ክመውት፡ ክቅበር፡ ዝረአዩዎ ክርስቶስ አብዚ ግዜ አዚ ግና አብ መእንጎኦም ሕያው ኮይኑ ይርከብ፤ ክርኢዎ፡ ክትንክፍዎ፡ ምስኡ ክበልዑን ክሰትዩን የፍቅድ። ሉቃስ ንሳቶም ከአ መንፈስ ዝረአዩ መሲሊዎም ሰንበዱ ይብለና።

ሰላም ንዓታትኩም ይኹን “ ከምቲ አቦ ንዓይ ዝለአኸኒ አነውን ንዓታትኩም እልእከኩም አለኹ” ይብሎም። መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ይብሎም። ኣብ ዕንጨይቲ ስተሰቕለ ርጉም ይኹን ዚብል ጽሑፍ ከም ዘሎ፥ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መርገም ብምኻን ካብ ሕጊ መርገም ኣድሓነና። እዚ ኸኣ እቲ በረኸት ኣብርሃም ብኽርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ኣሕዛብ ምእንቲ ኺወርድ፡ ንሕና ከኣ ብእምነት፡ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ኽንቅበል ኢዩ። ገላ 3፡12-14 እቲ ዝተንሰአ ክርስቶስ እምበአር ካብ ሓጢአትና ነጻ ብምግባር ነቲ ብሓጢአቱ ተአሲሩ ዝነበረ መንፈሳዊነትና ብሞቱን ትንሣኤኡን ነጻ ብምግባር፦ ናብ ፍቅሪ ጸዋዓና፡ ሓደሽቲ ፍጥረት ገበረና፡ ንምስክርነት ቡቁዓት ንኽንከውን እንደገና ብደሙን ትንሤኡን ወለደና ።

ደቂ ሰባት ግና ብዙሕ ግዜ ከምቶም ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኤማውስ ዝጋዓዙ ዝነበሩ ሓዋሪያት ዘጋጠመ … ነቲ አብ ጉዑዞኦም ተጸንቢሩ ዝነበረ ክርስቶስ፤ ከለሊዩዎ ዘይከአሉ፤ እቲ ዝተንሥአ ክርስቶስ አብ ግዑዞ ሕይወትና ምሳና ክጋዓዝ ከሎ ከይነለልዮ አዕንቲና ተደፊኑ ይርከብ። ነቲ ምሳና ዝጋዓዝ ክርስቶስ ከይንርእዮ፡ ከይነለልዮ ዝዕንቁጹና ቡዛሓት ኢያቶም። ንሳቶም  ከአ ናይዚ ዓለም ነገራት ኢዩም።

ክርስቶስ ነዞም ሓዋሪያት እዚኦም … እቲ ነብያት ብዝተዛረብዎ ኹሉ ንምእማን ልቦም ዝደንጎየ ዓያሱ፡ ክርስቶስ ነዚ ሓሳረ መከራ እዚ ኪቅበል እሞ ናብ ክብሪ ኽአቱ ናይ ግዲ ደይኮነን? ብዘይ ምእማኖምን ትሪ ልቦምን ከአ ክዝልፎም ተረኽበ።

ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን .. አብ ሕይወትና ሰላም የምጽእ፡ እቲ ንሕና እንጽበዮ፡ እቲ ንዓና ጥራይ ዘርብሕ ሰላም ዘይኮነ እቲ ሓቀኛ ሰላም ፤ናብቲ ሓቀኛ መሰረት ሰላም፡ እርቂ ምስ እግዚአብሔር አቦ – አሕዋትና አሓትና .. ይአውጅ።

ንጎይታ እምበር ሪኢናዮ“ አሰር ኢቲ ሽንካር አብ አእዳው እንተ ዘይረአኹ፤ አጻብዓይ ድማ አብቲ ዝተሽነከሮ እንተ ዘየእቶኹ፡ አብ ጎድኑውን ኢደይ እንተ ዘይእቶኹስ አይአምንን ኢየ” ቶማስ  ነቲ ምስክርነት አሕዋቱ አይቅበሊን። ሎሚ ቶማስ ከምትማሊ ንነፍሲ ወከፍና ዝውክል ሰብ ወይ ሓዋሪያ ኢዩ።  ብፍላይ ነቶም አብዚ ናይዚ ዓለም ፍልጠትን፤ ሃብትን፤ ክእለት ዘረባን፤  ክብርን እንአምንን እነቀድምን፡ ነቶም ብፍልጠትና፤ ብኽእለትና ዝያዳ ንክርስቶስ ዝፈለጥናዮ፤  እንገልግሎ ዝመስለና ሰባት፡ ነቶም ምስክርነት ናይ አሕዋት ዘይንቅበል ሰባት።

ቶማስ “ ጎይታይን አምላኸይን” ስለዝረ አኻኒ ኢኻ ዝአመንካ፡ እቶም ከይረአዩ ዚአመኑ ግን ብጹዕን እዮም፡ ስለዚ ሎሚ ንዓናውን ነዚ ሓቂ ኢዚ ክንቅበልን ክንአምንን ንዕደም። ክርስቶስ አብ መስቀል ከምዝሞተን አብ ሳልሳይ መዓልቲ ከምዝተሰአን ክንአምንን ክንምስክርን።  ክርስቶስ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ከም መድሕና፣ ምሥጢር ሓጎስና ክንቅበሎን ክነብሮን።

ጴጥሮስ አብ ቀዳማይ ምዕራፍ ጽሑፉ አብ ፍቕዲ 8 ከምዚ ይብል። ከይረአኹምዎ ተፍቅርዎ፡ ሕጂውን ከይረአኽምዎ ብእኡ ትአምኑ አሎኹም፡ ነቲ ናይ እምነትኩም መደምደምታ ዝኾነ ድኅነት ነብስኹም ምስ ተቀበልኩም ከአ ብኺንገር ዘይከአል ክቡር ሓጎስ ትሕጎሱ አሎኹም።  ኣብ ንርእሰይ ይጥዓመኒ ዘድሃበ ሰብኣዊ ዝኾነ እምነት ጥራይ ከይነድህብ። ከም ኣመንቲ  ብክርስቶስ ዝተረኽበ ጽድቂ ለቢስና  ክንከይድ እንከለና – ንገዛእ ርእስና  ኣይኮናንን እንነብር እንታይ ድኣ ቤተ መቕደስ መንፈስ ቅዱስ ብምዃን – ናብቲ መንፈስ ኣምላኽ ዝመርሓካ ነገራት እናፈጸምና ንእግዚኣብሔር ክብሪ ብምሃብ እዩ። ኢየሱሱ ድማ አብዚ መጽሓፍ ኢዚ ዘይተጻሕፈ ብዙሕ ተአምራት አብ ቅድሚ ደቂ መዛሙርቱ ገበረ። ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ከምዝኾነ ምእንቲ ኽትአምኑ፡ አሚንኩምውን ብስሙ ሕይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ አዚ ዝተጻሕፈ።

ማርያም በቲ እግዝኣብሔር ዝገበረላ ዓቢይ ነገር ኣዚያ ትሕጐስ’ሞ ንኣምላኽ ከተመስግንን ክትውድስን ትርከብ። ትሕትነኣ ጐሊሑ ዚርኤ በቲ ዝኣመነቶ – ቀቅድሚኡ ኤልሳቤጥ ክትንእዶ ዚጸንሐት ከይተታለለት – እግዝኣብሔር ዓበይቲ ነገራት ኣብኣ ብምፍጻሙ ተመስግኖ – ንሕናውን በቲ ንዝተገብረልና ጸጋ ብምምስጋን፡ ነቲ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መገዲ ብቃላቱ እንክበጽሓና ክንቅበሎ ክን አምኖ ን ዕደም።

 

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Abba Hagos Tesfagabir

 

 

 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.