አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሚያዚያ – 25.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ከምዚውን በሎም፦ “ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ፡ ንብዘሎ ፍጥረት ከኣ ወንጌል ስበኹ፥እቲ ዝአመነን ዝተጠምቀን ኪድኅን እዩ፤ እቲ ዘይአመነ ግና ኪኹነን እዩ። ነቶም ዚአምኑ እዚ  ምልክት  አዚ ኪስዕቦም እዩ፦ ብስመይ አጋንንቲ ኼውፅኡ፥ ብሓድሽ ቃንቃ ከአ ኺዛረቡ፥ አትማን ኪኅዙ፥ ዚቐትል እንተ ሰተዩ ኸአ ከቶ አይኪጎድኦምን እዩ፤ አእዳዎም አብ ሕሙማት ኬንብሩ ንሳቶምውን ኪሓውዩ እዮም።”

መድኃኒና ኢየሱስ ነዚ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ፥ አብ የማን አምላኽውን ተቐመጠ። ንሳቶም ድማ ወጺኦም አብ ኩሉ ሰበኹ፤ ጎይታ ኸአ ምስአቶም ይዓዩ፥ ነቲ ቓልውን በቲ ዜሰንዮ ተአምራት የጽንዖ ነበረ። አሜን! እዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ክነስተንትኖ ዘለና እቲ ናይ መወዳእታ ክፋል ናይ ወንጌል ማርቆስ ኢዩ። እዚ ከአ ክርስቶስ ጎይታና ንሃዋሪያት ከምዝተራ እዮም፥ ነቶም ዓሰርተ ክልተ ሓዋሪያት ተልእኾ ከምዝሃቦም፡እዚ ተል እኾ እዚ ከአ ብመንገዶም ናብ ናብ ቤተ ክርስቲያኑ ከምዝተመሃላለፈ።

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ “ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከኣ ወንጌል ስበኹ” እናበለ ይእዝዞም። ስለዚ ቤተክርስቲያን ሓደ ተልእኮ ወይ ትአዝዞ አለዋ አብዚ ዓለም እዚ ክትፍጽሞ ዘለዋ፡ ንሱ ከአ ንዓለም ቃል አምላኽ ክትሰብኽ ማለት ጸዋዕትአ ነቲ ካብ ሙታን ዝተንሥአ ክርስቶስ ንዓለም ምፍላጥ ኢዩ። እቶም ናይዚ ቃል ህይወት ተቀበልቲ ክኮኑ ዘለዎም ኩሎም አሕዛብ እዛ ዓለም። “ንብዘሎ ፍጥረት” ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ነዚ ቃል ሕይወት እዚ ክንሰምዕ ንዕደም። እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ስብከት ውንጌል፡ ነቲ ሰናይ ዜና ናይ ድኅነት ብኽርስቶስ ዝተሰብከ፡ እንታይነት ክርስቶስ፤ ተገባራቱን። እዚ ስብከት እዚ ብተባዕነትን እምነት አብ እግዚአብሔር መድኅን ክፍጸም አለዎ።

ቤተክርስትያን ቤት እግዚኣብሔር ኮይና ኣብ ናይ ሓዋርያትን ነቢያትን መሠረት ዚተሃንጸት ክርስቶስ  እምንነ መኣዝና ዝኾነ እያ። (ኤፍ 2፡19)። ሓዋርያት ቀጸልቲ ተልእኮ ክርስቶስ ኮይኖም ንሙሉእ ዓለም ወንጌል ከበስሩ ዝተላእኩ እዮም። ዝተፈላለየ ውህበት ሃልይዎም ከከም ውህበቶም ንምህናጽን ንምምዕራጋን ክሠርሑ ዝተጸውዑ እዮም።

ካብ መንጐኦም ጴጥሮስ ብኣምላኽ ጸጋ ተዋሂብዎ እንታይነት ክርስቶስ ምስ ገለጸ፡ “ኢየሱስ ድማ… ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ፡ ኣብ ልዕሊ እዚ ኸውሒ እዚ ድማ ንቤተክርስትያነይ ክሃንጻ እየ፡ ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይኪኅይልዋን እዮም። መርኆታት መንግሥተ ሰማያት እህበካ ኣሎኹ…እናበለ- ጴጥሮስ ኣብ ልዕሊ 12 ስልጣን ከም ዝነብሮን ናይ ሓድነቶም ውሕስነት ክሕሉ ሓላፍነት ይቕበል። ጴጥሮስ ምስ ካልኦት ሓዋርያት ኮይኑ ኣሰር ክርስቶስ ብምክታል ወንጌል ከበሥሩ ተላእኩ። “ኪዱ ወንጌል ስበኹ” ዝብል ትእዛዝ ከኣ ካብቲ ካብ ሙታን ዚተንስኤ ክርስቶስ ትእዛዝ ይቕበሉ። ነዚ ስብከትን ቃል ወንጌልን ዝአመነ አሚኑ ዝተጠምቀን ከአ ከምቲ ክርስቶስ ዘተስፈወና መንግስተ አምላኽ ይወርስ፡  ድኅነት ይጭብጥ።

ዝአመነን ዝተጠምቀን ኪድኅን እዩ፤ እቲ ዘይአመነ ግና ኪኹነን እዩ።

እምነት – ነቲ ብተስፋ እንጽበዮ ነገር ከም እንረኽቦ ዜረጋግጽ፣ ነቲ ዘይርኤ ነገር ከም ዘሎ ዘረድእ እዩ። ነቶም ናይ ቀደም ሰብውን ብእምነቶም እዩ ዝተመስከረሎም ። ኩሉ ዓለማት ብቃል አምላኽ ከም ዝተፈጥረ፥ እቲ ዚርአ ድማ ካብ ዘይርአ ኸም ዝፈጠረ ብእምነት ኢና እነስተውዕሎ።  (ዕብ.11᎓1 -3) እምነት  ሓደ ህያብ አምላኽ ኢዩ። እዚ ህያብ እዚ ኸአ ብሉጻትን፡ ፍሉያትን ፍጥረት ይገብረና። እዚ ጸጋ እዚ እግዚአብሔር አብ ሕይወትና ከምዘሎ ዘብርህን ጸረጋግጽን ኢዩ። ብምሉእ ልብኻ ብእግዚአብሔር ተአመን፥ አብ ልቦናኻ አይትጸጋዕ። አብ ኩሉ ተግባርካ ንእግዚአብሔር ሕሰብ፥ ንሱ ኸአ ነታ ቕንዕቲ መገዲ ኼርእየካ” ኢዩ። ምሳ. 3. 5-6 ቅዱስ መጽሓፍ ብኑጽር ብእምነት ከም ንድኅን የረጋግጸልና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Leave a Reply

Your email address will not be published.