ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ሚያዝያ – 30.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ. 14:21-16

እቲ ንትእዛዛተይ ተቐቢሉ ዚሕልወን  ንሱ ኢዩ ዜፍቅረኒ፣ ነቲ ዜፍቅረኒ ድማ፥ እቲ ኣቦይ የፍቅሮ እዩ፥ ኣነውን ኣፍቅሮ እየ፣ ርእሰይ ከኣ ኣገልጸሉ።”  ይሁድ ድማ ፥ እቲ ኣስቆሮታዊ ዘይኮነስ እቲ ሓደ, “ ጎይታይ! እቲ ር እስኻ ንዓለም ዘይኮነ  ንኣና እትግለጸሉ እንታይ እዩ፧ “ በሎ። ኢየሱስ ድማ ኸምዚ ኢሉ መለሰሉ፦ “ እቲ ዜፍቅረኒ ቃለይ ኪሕሉ እዩ፥ አቦይ ከአ ኬፍቅሮ እዩ፥ ናብኡ መጺእና ድማ አብኡ ማኅደር ክንገቢር ኢና። እቲ ዘይፍቅረኒ ግና ንቓለይ አይሕልዎን እዩ። እዚ እትሰምዕዎ ዘሎኹም ቃል ከአ ናይቲ ዝለአኸኒ አቦ ኢዩ እምበር ናተይ አይኮነን።

እቲ ንትእዛዛተይ ተቐቢሉ ዚሕልወን  ንሱ ኢዩ ዜፍቅረኒ፣

እታ ሓንቲ መንገዲ  መግለጺ ፍቕርና ነቲ ዘፍቀረና ጎይታና አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ትእዛዛቱ እሙናት ኮይንካ ምምላስ ኢዩ።  ስለዚ ነቲ ቃሉ ክንቅበል ጥራይ ዘይኮነ አብ ሕይወትና ከንጸባርቕ አለዎ። አብ 14, 6 “መገዲን ሓቅን ሕይወትን አነ ኢየ” ኢሉ ነሩ ኢዩ። ስለዚ ኢቲ ክንከዶ ዘለና መንገዲ ክርስቶስ ጎይታና ባዕሉ ብንጹር ሓቢሩና ኢዩ። ኣየናይ ኢዩ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ሎሚ ክርስቶስ ብወንጌሉ ገሩ ንኽንሕልዎ ዝምህረናን ዝዕድመናብ ዘሎ? “ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ  ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ኃይልኻን አፍቅሮ። {እታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ እዚአ ኢያ።} እታ  ንአአ እትመስል ካልአይቲ ድማ፥ ‘ ንብጻይካ ኸም ነፍስካ አፍቅሮ” እትብል ኢያ። አብ ጉዑዞ ሕይወትና እዚ ምስ እንፍጽም ፍቕሪ እግዚአብሔር አቦን ወልድን አባና ይህሉ። ክርስቶስ ጎይታ ከአ አብ ሕይወትና ይግለጽ። ቅ.ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ እንክጽሕፍ ከምዚ ይብል፤፦ “ ንሓድሕድኩም ምፍቓር እንተ ዘይኮይኑ፥ ምስ ሓደ እካ ዕዳ አይሃልኹም። ምኽኒያቱ እቲ ንብጻዩ ዜፍቅር ንሕጊ ፈጺሙዎ ኢዩ። “ አይትዘሙ፥ አይትቕተል፥ አይትስረቕ፥ ብሓሶት አይትመስክር፥ ዘይገንዘብካ አይትመነ” ዚብል፥ ካልእ ትእዛዝውን ኩሉ፥ በቲ “ ንብጻይካ ኸም ነፍስካ አፍቅር” ዚብል ትእዛዝ ክቱት እዩ። ሮሜ. 13:8-9 እግዚኣብሔር ፍቕሪ  ኢዩ” (1Gv 4,8). “ እቲ ዜፍቅረኒ ቃለይ ኪሕሉ እዩ፥ አቦይ ከአ ኬፍቅሮ እዩ፥ ናብኡ መጺእና ድማ አብኡ ማኅደር ክንገቢር ኢና።

መድሓኒና ክርስቶስ ቤተክርስቲኣያኑ ኣብዚ መሬት ክምስርት ከሎ ንሃዋርያቱ ከምዚ እናበለ ቃል ተስፋ ክህቦም ንሰምዕ። እተፍቅሩኒ እንተ ኾንኩምሲ ትእዝዛተይ ክትሕልዉ ኢኹም። ኣነ ኸኣ ነቦ ክልምኖ እየ። ንሱ ድማ ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዚነብር ኻልእ መጸናንዒ ኽህበኩም እዩ። ንሱ ኸኣ ዓለም ዘይትርእዮን ዘይትፈልጦን  ብምኻና ኽትቅበሎ ዘይትኽእል መንፈስ ሓቂ እዩ። 14,16 17 መንፈስ ቅዱስ ንሓዋሪያቱ ነቲ ድሮ ዝሰምዕዎን ዝረአይዎን  ብዕምቀት ንኽፈልጥዎን ክርድእዎን ብርሃን ክኾኖም ኢዩ። ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ ብዘይ መሪሕነት አይገደፎምን።

ቅድሚ ናብ ሰማያዊ አብኡ ምምላሱ መንፈስ ቅዱስ ከምዝሰደሎም አተስፈዎም።   እቲ አቦይ ብስመይ ዚሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ፥ ንሱ ኹሉ ኪምህረኩም ነቲ አነ ዝነገርኩኩም ዘበለውን ኬዘክረኩም እዩ። እናበለ ቃል አተወሎም። እዚ ምንፈስ ቅዱስ እዚ ኢዩ እምበአር ሎሚውን ነቶም ተካእቲ ቅ.ጴጥሮስ ዝኾኑ ጳጳሳት  ዝመርሖም ዘሎ። ምኽኒያቱ ነዚ ኦም ኢዩ ነቲ ሓዋሪያት ዝተቐበልዉ እምነት ክሕልዉን ክምህርኑ ወንጌል ክርስቶስ ክሰብኩን ሓላፍነት ተዋሂብዎም። “ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ፥ ንብዘሎ ፍጥረት ክአ ወንጌል ስበኹ” ማር.16:15

እቲ ኣቦይ ብስመይ ዚሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቕዱስ፥ ንሱ ኹሉ ኪምህረኩም ነቲ ኣነ ዝነገርኩኹም ዘበለውን ኬዘክረኩም እዩ። ነዚ ቃል ብልቢ ብምስትንታንን እቲ ናቱን ትሕዝቶን መልእኽትን  ምስ እግዚኣብሔር ዘለና  ርክብ ክነሕድስን ክንቅይርን ጸገም ኣይምስሃለወናና። እግዚኣብሔር እቲ ካባና ዝጽበዮ ኣብ ሕይወትና ክንቅበሎን ቦታ ክንህቦን እዩ። ኣብዚ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ ኢልና ክንሓትት ንኽእል። ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እምበኣር ሓዲስ ትምህርቲ ምምሃር ኣይኮነን። ከምቲ ዝሰማዕናዮ ነቲ ኩሉ ብመድኅኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ዘዝካክርን ግልጺ ዝገብርን እዩ። ሰላም እኃድገልኩም ኣለኹ፥ ሰላመይውን እህበኩም ኣለኹ። እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን፥ ኣይትሸበሩ፥ ኣይትፍርሁ። እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ናብ ኩሉ ሓቂ ዘበለ ኺመርሓኩም፤ ንሱ ነቲ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዚዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ።

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.