ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ግንቦት 2.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓን.15.1-8

“ ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ እየ፡ ተኻሊኡ ኸኣ ኣቦይ ኢዩ። ነቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈሪ ጨንፈር ኩሉ ይቑረጾ፤ ነቲ ፍረ ዚፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና ብዙኅ ምእንቲ ኺፈሪ የጽርዮ። ንስኻትኩም ከአ ሳላ እቲ ዝነገርኩኹም ቃል  ድሮ ንጹሓት ኢኹም። አባይ ንበሩ፥ አነውን አባኻትኩም ክነብር እየ። ጨንፈር አብቲ ጉንዲ ወይኑ እንተ ዘይነበረ ካብ ርእሱ ኺፈሪ ከም ዘይክእል፥ ንስኻትኩምውን አባይ እንተ ዘይነበርኩም ከምኡ ኢኹም።  እቲ ጎንዲ ወይኒ አነ እየ፥ ጨናፍር ከአ ንስኻትኩም ኢኩም፥ እቲ አባይ ዚነብር አነውን አብኡ፥ ንሱ እዩ ብዙኅ ፍረ ዝፈሪ፤ ምኽኒያቱ ብጀካይ ሓንቲ እካ ኽትገብሩ አይትኽእሉን ኢኹም። አባይ ዘይነብር ዘበለ ኸም ጨንፈር ንወፃኢ ተደርቢዩ ይነቅጽ፥ አኪቦም ድማ አብ ሓዊ ይድርብይዎ እሞ ይነድድ። አባይ እንተ ነበርኩም፥ ቃለይውን አባኻትኩም እንተ ኃደረ፥ እትደልይዎ ዘበለ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም። ብዙኅ ፍረ እንተ ፈሬኹም አቦይ በዚ ኪኸብር እዩ፥ ንስኻትኩም ከአ ደቂ መዛሙርተይ ክትኮኑ ኢኹም።

 

  • ኣስተንትኖ

ነዚ ቃል እዚ ክነስተንትን ከለና ማለት ብዛዕባ ጉንዲ ወይኒን ጨናፍሩን ክነስተንትን ከለና ነቲ አባና አብ አመንቲን አብ ክርስቶስ ጎይታና ዘሎ ዝምድናን ርክብን  ኢና ነስተንትን። በዚ ጥራይ ኢና ከአ አብ ሕይወትና አብ እምነትና ፍረ ክንፈሪ ንኽእል። ምኽኒያቱ ብጃካኡ ሓንቲ ክንገቢር ስለዘይንኽእል። ስለዚ ጎይታና አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕይወት ንኽነቢር ሓደ ቅድመ ኩነት የቕርበለና “ አባይ ንበሩ፥” ይብለና። ቅዱስ ጳውሎስውን ነዚ ሓቂ እዚ ይምስክርን ይምህርን፦ ከመይ ከምቲ ኣብ ሓደ ሰብነት ብዙሕ ኣካላት ዘሎና፥ እቶም ኣካላት ድማ ተግባሮም ሓደ ዘይኮነ፥ ንሕና ከኣ ብዙሓት ከሎና ኣብ ክርስቶስ ሓደ ሰብነት ኢና። ሮሜ,12,4,5 ሓደ አካል ካብቲ ሰብነት እንተፈለየ  ሕይወት አይህልዎን፡ አይፈርን  ሓንቲ ክገቢር አይክእልን፡ይመውት።

“እቲ ጎንዲ ወይኒ አነ እየ፥ ጨናፍር ከአ ንስኻትኩም ኢኩም፥” ንሕና  ከምጨናፍር እምበአር አየናይ ኢዩ ጸዋዕታና፧ ክርስⶆስ አምላኽና  ከምዚ ይብለና “ አባይ ንበሩ፥”  ምስቲ ሕይወት ዘለዎ  ክርስቶስ አምላኽና ሕብረት ክህልወና ይግበኦ። አባይ ንበሩ፥ አነውን አባኻትኩም ክነብር እየ። አብቲ ሕይወት ለጊብኩም ንበሩ፡ ማለት አብ ክርስቶስ ጎይታኹም ንበሩ ፡ እዚ ማለት ከአ ነቲ አብ ጥምቀት ዝተቐብልክምዎ ተልእኾ ሓላፍነት እሙናት ኮይንኩምም  ተመላለሱ ወይ ንበሩ ማለት ኢዩ። ከምቲ ጥፉእ ወዲ ካብ ክርስቶስ አምላኹምን ጎይታኹም ርሑቕ አይትኺዱ ማለት ኢዩ። አብ ፍቕሩ፤ አብ ሕግታቱ ተመላለሱ፤ ንበሩ ማለት ኢዩ።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ሎሚ ክርስቶስ አምላኽና ደጊሙ ንነፍሲ ወከፍና  “አባይ ንበሩ፥ አነውን አባኻትኩም ክነብር እየ። ጨንፈር አብቲ ጉንዲ ወይኑ እንተ ዘይነበረ ካብ ርእሱ ኺፈሪ ከም ዘይክእል፥ ንስኻትኩምውን አባይ እንተ ዘይነበርኩም ከምኡ ኢኹም። ክርስቶስ እቲ ጉንዲ ወይኒ እቲ ኩሉ ውሽጣዊ ሕይወቱ ንኣና ንጨናፍሩ ዝኾና ብሙሉኡ የካፍለና። ጨናፍር ናይ ዝኾነ ኦም ኪጥጥዕን፣ ኪዕንብብን ክፈርን እንተ ደኣ ኮይኑ ዘድልዮ መግቢ ካብ ሡር ብጉንዲ ገይሩ ክመሓላለፍ ኣለዎ። እምበአር ክርስቶስ ጎይታና እቲ ጉንዲ ወይኒ ካብ ኮነ ንሕና ጨናፍሩ ኢና። ሕይወት ክንረክብ ከአ አብኡ ክነብር ይግበአና። ካብኡ ወጻኢ ሕይወት ከምዘይብልና ክንፈልጥን ክንቅበልን አለና። ቤተ ክርስቲያ ሕርሻ  ወይ ግራት እግዚአብሔር ኢያ። ቆሮ.3:9 አብዚ መሬት እዚ  ሱር ቀዳሞት አበው ዝኾነት ጥንታዊት አውሊዕ ትበቁል። አብአ ድማ ዕርቂ አይሁድን አረማውያንን ተፈጸመ፥ ብሕጂውን ክፍጸመላ ኢዩ። ሮሜ.11:13-26 እዛ ግራትዚአ ከም መጠን ሕርይቲ ዓጸደ ወይኒ በቲ ሰማያዊ ሓረስታይ ተዘርአት። እቲ ሓቀይና ተኽሊ ወይኒ ኸስ፡ እቲ ነቲ ጨንፈር ማለት ንኣና ነቶም ብቤተክርስቲያን  ኣቢልና ኣብኡ እንነብርን ብዘይካኡ ሓንቲ ነገር እካ ክንገብር ዘይንኽእል፡ ሕይወትን ፍረን ዝዕድል ክርስቶስ ኢዩ። ትብለና ቤተክርስትያና አብ ብርሃን ኣሕዛብ 6 ።

እቲ ጎንዲ ወይኒ አነ እየ፥ ጨናፍር ከአ ንስኻትኩም ኢኩም፥ ነዞም ጨናፍር ጉንዲ ወይኒ ዝኾንና አመንቱ ተኸተልቱ ንእግዝኣብሔር ዝበቅዕ ፍረ ንምፍራይ ኣባይ ንበሩ እናበለ ይዕድመና አሎ።   ከም ጨናፍር ኣብኡ እንተ ደኣ ንነብር ኮይና ሱታፌ ሕይወቱ ኣሎና፤ ንሕና ከኣ ተለዊጥና ንርከብ። ንሱ ዝደልዮን፣ ንሱ ዝሓስቦን ንሱ ዝፍጽሞን ነገራት ክንገብር ንርከብ፡ ካብ ድላዩን መደቡን ወጻኢ ገለ ነገር እኳ ክንልምን ወይ ክንደሊን ክንገብርን  ኣይንኽእልን በዚ ከኣ ንሕና አብ ክርስቶስ፤ ክርስቶስ ከአ አባና ይነብር። ነቲ አባይ እንተ ነበርኩም፥ ቃለይውን አባኻትኩም እንተ ኃደረ፥ እትደልይዎ ዘበለ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም። ዝብል ተስፋ አምላኽና  አባና ይፍጸም።

ጨንፈር አብቲ ጉንዲ ወይኑ እንተ ዘይነበረ ካብ ርእሱ ኺፈሪ ከም ዘይክእል፥ ንስኻትኩምውን አባይ እንተ ዘይነበርኩም ከምኡ ኢኹም። “ሠናይ ፍረ ዘይፈሪ ኩሉ  ኣብ ጉንዲ ወይኒ ማለት ኣብ ክርስቶስ እነብር ኣሎኹ ክብል ኣይኽእልን ኢየ። ክርስቶስ አምላኽና ብጽቡቕ መልሓስን ከተምስል ኢልካ እትገብሮ ሥራሕን አይጥበርን። ብሠናይ ሥራሕናን ብጽቡቕ ፍሬናን ጥራይ ኢና ንቤት እግዝኣብሔር ክንነድቃን ክንሃንጻን  እንኽእል። ስለዚ አብ ትሕቲ መሪሕነት  መርዓት ክርስቶስ ዝኾነ  ቤተክርስቲያኑ እሙናት ኮይና ክንጎዓዝ ሎሚ ክርስቶስ ብወንጌሉ ይዕድመና አሎ። ሎሚ ብዙሓት ብአንነትን ትዕቢትን ካብ ቤተክርስቲያን ወጻኢን አብ ውሽጢ ቤተክርስቲያናን  ኮይኖም ወይ አለና እናበሉ ዝተፈላለየ ማሕበርን ምንቅስቃስን ጉጂለን እናቖሙ ካብ ጽላል ቤትክርስቲያናን ቁምስናታትናን መሪሕነታን ከዘናብሉና ዝጽዕሩ ብዙሓት ኢዮም እሞ ካብዚ ብምስትውዓል ክንጎዓዝ ይግበና። ጨንፈር አብቲ ጉንዲ እንተዘይነበረ፡ ሕይወት የብሉን፡ መኻን ኮይኑ ይነብር።

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.