አስተንትኖ ቃል አምላኽ ግንቦት 3.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.14:6-14

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ “ ደቀየ፥ ገና ቕሩብ ጊዜ ምሳኻትኩም እየ፥ ክትደሊዩኒ ኢኹም፥ ከምቲ ንአይሁድ ‘ናብቲ አነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመጹ አይከአለኩምን ኢዩ’ ዝበልኩዎም፥ ንአኻትኩምውን ሕጂ እብለኩም አለኹ።”ዮሓ.13.33 ብምባል ብዛዕባ  ምኻዱ  መግለጺ ድኅሪ  ሂቡ፡ እዚ መግለጺ እዚ አብ ቅዱስ ጴጥሮስ  “ ጎይታይ! ናበይ ክትከይድ ኢኻ፧ ዝብል ሕቶ የለዓዕል። ዮሓ.13.36 ክርስቶስ ጴጥሮስ ከምዝኽሕዶ ድሕሪ ገሊጹ ንሓዋሪያቱ መጸናንዒ ቃላት የስምዖም። ልብኹም አይሸበር፤ ብአምላኽውን እመኑ፡ ሕጂ ግና ስፍራ  ኸዳልወልኩም እኸይድ አለኹ” ቀጺሉ 14.4 ናብቲ አነ ዝኸዶ መገዱ ትፈልጥዎ ኢኹም” ይብሎም። ዮሓ.14.4

ቶማስ ከምዚ እናበለ ክሓቶ ይርከብ፡ – “ ጎይታይ! ናበይ ከም እትኸይድ አይንፈልጥን ኢና፥ ነቲ መገዲ ደአ ኸመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ፧  ክርስቶስ ከአ “ መገድን ሓቅን ሕይወትን አነ እየ” እናበለ ይምልሰሉ።  ብዘይ ብአይ ሓደ እካ ናብ አቦ ዚመጽእ የልቦን። ዮሓ.14.5-6. አብዚ እቲ ምስጢራዊ መንነት ክርስቶስ ይገልጽ። እቲ ስጋና ዝለበሰ ክርስቶስ እቲ ሓቀኛ መንገዲ ናብ አቦ ዝወስድ ኮይኑ ይርከብ።  መግለጺን ትምህርትን ክርስቶስ ይቕጽል፦: “ንአይ ፈሊጥኩምኒ እንተትኾኑስ ነቦይውን ምፈለጥኩምዎ ኔርኩም፤ ካብ ሕጂ ግና ፈሊጥኩምዎን ርኢኹምዎን አሎኹም። ዮሓ14.7. ንኽርስቶስ ምፍልጥ ማለት ንእግዚአብሔር አቦ ምፍላጥ ማለት ምኻኑ ይገልጸሎም። ሓዋሪያት ንእግዚአብሔር አቦ ብወዲ አምላኽ ፈሊጦሞን ርእዮሞን  ኢዮም።. ሕቶ ናይ ፊሊጶስን መልሲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን እቲ ሓድነት እግዚአብሔር አብን ወልድን የረጋግጸልና። “ ጎይታይ! ነቦ ደአ አርእየና እምበር ይአኽለና”” በሎ።  ኢየሱስ ከአ ከምዚ በሎ፦ “ ፊሊጶስ፥ እዚ ኽንዲዚ ዚአክል ጊዜ ምሳኻትኩም ክነብር ከሎኹዶ አይፈልጥካንን ኢኻ፧ እቲ ንአይ ዝረአየ ነቦ ረአዮ፤ ከመይ ኢልካ ደአ  ‘ ነቦ አር እየና’ ትብል አሎኻ።

መገድን ሓቅን ሕይወትን አነ እየ”

መገዲ ዝብል ቃል አብ ብሉይ ኪዳን ነቲ እሳራኤላውያን ናብቲ ምድረ ተስፋ ንምእታው ዝተጋዕዝዎ የመልክት። አብ ሓድሽ ኪዳን ግና ክርስቶስ ባዕሉ እቲ መንገዲ ምኻኑ ይገልጽ። መገዲ እቲ ናብ እግዚአብሔር አቦ ዝመርሕን ዝወስድን። ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ንሱ እቲ መገዲ ምካኑ አሚና በቲ ንሱ ዝከዶ ብምኻድ ነቲ ሓቂ እንታይነት ናይ እግዚአብሔር አቦ ንርዳእ። እቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር አቦ ብኽርስቶስ ጎይታና ዝተገልጸ ሓቂ እግዚአብሔር ፍቕሪ ምኻኑ፡ በቲ ዘፍቅሮ ወዱ ንደቂ ሰባት ተገልጸ። በዚ ኸአ ነቶም አሚኖም ዝተቀበልዎ ዘበሉ ብስሙ ንዚአመኑን ኹሎም ውሉድ አምላኽ ክኾኑ፥ ሥልጣን ሃቦም። ፩፡፩፪ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ካብ እግዚአብሔር አብ ዝተላእከ ምኻኑ ምእማን እምበአር ነቲ ንሱ ዝኸዶ መንገዲ ንምኻድ ይሕግዘና፤ በዚ ነቲ ዘዳለወልና መንግስተ አምላኽ ክንወርስ ንኽእል፡፡

እዚ አገላልጻ ናይ መድኃኒና ኢየሱሱ ክርስቶስ ብዛዕባ  ክርስትናዊ ሕይወትና  ከም እነስተንትን  ይገብረና። ክርስቲያናዊ ሕይወት ሓደ እትኸዶ መገዲ ወይ ጉዑዞ ኢዩ፡ ብምስጢረ ጥምቀት ከአ እቲ መንገዲ እቲ ጉዑዞ  ክርስቶስ ባዕሉ ምኻኑ ተቐቢልናዮ ኢና። ስለዚ ነቲ ብጥምቀት ዝተቐበልናዮ ክርስቶስ ጎይታን አሰሩ ክንስ ዕብ የድሊ። አብ ክርስቲያናዊ ሕይወት፦ ዘይንቀሳቐስ፡ አብ ሓደ ጠጠው ዝበል፡ ንቕድሚት ዘይከይድ፡ ዘይፈሪ ክርስቲያን አሎ።. ገለውን አለና በቲ ግጉይ መገዲ እንጎዓዝን እንቀሳቐስን። ክርስቶስ አምላኽና ግና ወትሩ አብ ጎድና አሎ ንክሕግዘና ናብቲ ቅኑዕ መንገዲ ንክመልሰና። ነዚ ሓገዝ እዚ ተቀቢልና ክንምለስ ይግበአና።

ገለውን አለና ንጎዓዝ ንቀሳቐስ ግና ናበይ ንኸይድ ከምዘለና ዘይንፈልጥ። ዕላማ ምንባርና ጉዑዞና ዘይንፈልጥ። እቲ ጽባቐ ክሪስቲያናዊ ሕይወትን መቐረቱን ዝጠፍአና፡ በዚ ምኽኒያት አብ ኮለል ሕይወትና ነሕልፎ። ካብ ክርስቶስ ካብቲ ሓቀና መንገዲና ንርሕቕ፡ መቐረት ሕይወት ይጠፍአና። ናብ መዋጽኦ ዘይብሉ ገደል ነምርሕ። ገለውን አለና አብ ክሪስቲያናዊ ጉዑዞና በዚ ናይ ዓለም ነገራት ተሰሓሒትና አብ መንጎ መንገዲ ጠጠው እንብል። ካብቲ እንርእዮ ነገራት ተሳሒብና። ክርስቲያናዊ ሕይወት ሓደ ሓቂ ምካኑ ንርስዖ። ቅድስቲ ተሬዛ ዘአቪላ ዝተባህለት ብዛዕባ እዚ ከምዚ እናበለት ትዛረብ፡ “ንሕና ንጎዓዝ አብ ክርስቶስ ንምብጻሕ ወይ ምስ ምስ ክርስቶስ ንምርኻብ ኢዩ ትብል።”»: ከምቲ ሓደ ስበ አብ ሓደ ቦታ ንምብጻሕ ዝጎ ዓዝ። ከይበጽሓ ከአ ጠጠው ዘይብል ከምኡ ከአ ሓደ ክርስቲያን ነቲ እግዚአብሔር ዝፈጠሮም ጽባቀ እናስተማቐረ በዚ ከአ ንአምላኽ እናወደሰን ክርስቶስ ንምርካብ ክጋዓዝ ይግበኦ።

ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ወይ አስተንትኖና ተበጊስና እምበአር ነፍሲ ወከፍና ነቲ ብጥምቀት ዝተቀበልናዮ  እምነት ዝጀመርናዮ  ጉዑዞ አበይናይ ኩነታት ይርከብ ኢልና ንገዛእ ርእሰና ክንሓትት ይግበአና። ጠጠው ኢሉ ከይህሉ፡ መንፈሳዊ ጉዑዞይ መገዱ  ስሒቱ ከይህሉ፡ መገድን ሓቅን ሕይወትን አነ እየ” ይብለና አሎሞ ነቲ መንገዲ እቲ ነቲ ሕይወት ኢቲ ነቲ ሓቂ እቲ ንስዓብ። አብዚ ናይ መጨረሻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ዓበይቲ ተስፋታ ይህበና፦ እቲ ቀዳማይ ንአመንቲ  ማለት ንነፍሲ ወከፍና አብ ክርስቶስ ጎይታ እንአምን  ካብቲ ናቱ ተግባራት ዝዓቢ ተግባራት ክንገቢር ከም እንኽእል  የረጋግጸልና። ዮሓ14.12 እቲ ካልአይ  ንኹልና  ነቶም ብስሙ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ጸጋታት እንሓትት ከምዝሰምዓና ቃል ይአትወልና። ዮሓ14.13-14.

ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን ብፍላይ እዚ ግዜ እዚ ወርሒ ግንቦት ንማሪያም ዝተወፈየ ወርሒ “ ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ኃለፋ ኩሉ፡ ናይ ቤተክርስቲያን ማለት ናይ ነፍሲ ወከፍና አመንቲ እታ ዝበለጸት መራሒትን አብነታዊትን አደ ምኻና ክነስተንትን አማልድነታ ክንሓትትን ይገበአና። ንሳ  ብእምነታ ብጽዕቲ ምኻና ዝተመስከረላ  ፍጥረት ኢያ። ብተአዝዞ “ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” ብምባል ንፍቓድ እግዚአብሔር ምስ ተቀበለት ክሳብ መወዳእታ ወዳ አብ መስቀል ተሰቒሉ ድኅሪ ብዙኅ ስቃይ ዝመውት – ንሱ መገዲን ሓቅን ሕይወትን ከምዘለዎ አሚና –  በቲ ንዝወርዳ ዝነበረ ስቅያት  ከይተሓለለት ጉዑዞአ አብ ምሕራፉ ዘብጸሓት ናይ ኩሉና አብነታዊ አደ እያ እሞ ሃየ ካብአ ንመሃር።

Leave a Reply

Your email address will not be published.