አስተንትኖ ቃል አምላኽ ግንቦት 4.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ. 15:15

ከምቲ አነ ዘፍቀርኩኹም ንስካትኩምውን ንሓድሕድኩም  ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ። ሰብ ካብቲ አብ ክንዲ አዕሩኹ ንሕይወቱ በጃ አኅሊፉ ዚህቦ ዚዓቢ ፍቅሪ የብሉን። ንስኻትኩም እዚ ዝአዛዝኩኹም ዘበለ እንተ ፈጸምኩም አዕሩኸይ ኢኹም። ደጊም ጊላዎት አይብለኩምን እየ፥ ጊልያስ ጎይትኡ ዚገብሮ አይፈልጥን እዩ፤ አነ ግና እቲ ኻብ አቦይ ዝሰማዕክዎ ዘበለ ንዓካትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም አዕሩኸይ ኢኹም እብለኩም አሎኹ። አነ እየ ዝኃረኹኹም እምበር ንስኻትኩም አይኃሬኹምንን። ኬድኩም ፍረ ምእንቲ ኽትፈርዩ፥ ፍሬኹምውን ምእንቲ ነባሪ ኺከውን ሸምኩኹም። ስለዚውን እቲ ነቦ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኪህበኩም እዩ። ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ እዚ እእዝዘኩም አለኹ።

  • አስተንትኖ

“ከምቲ አነ ዘፍቀርኩኹም ንስካትኩምውን ንሓድሕድኩም  ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ”

ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ:  ምእንቲ ርእሱ ኢልና: ልዕሊ ኹሉ ነገር እነፍቕረሉ፤ ንብጻይናውን ምእንቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ኢልና ከም ርእስና ገቢርና እነፍቅረሉ መንፈሳዊ ሓይሊ  ንሱ ኸኣ ፍቕሪ እዩ። ምእንቲ እቲ ኩሉ ዝገበረልና.. ክገብረልና ዘለዎን — ንሱ ፈጣሪና ሓደን ዘለ ዓለማውን መድሓኒና ምኻኑ ኣሚና ኢና እነፍቅሮ። ኣነ ነቶም ዘፍቅሩኒ ኣፍቅሮም፦ እቶም ዚደልዩኒ ኸኣ ይረኽቡኒ። ሃብትን ክብረትን ነባሪ ጥሪትን በረኸትን ኣባይ ኣሎ”። ምሳ 8:17-18 ነዚ ኹሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብእግዚኣብሔር አብ ዝተገልጸ ኢየሱስ ደጊሙ ንፍቕሪ ሓዳስ ትእዛዝ ገቢሩ የቕርbo። ዮው 13:1

ነቶም ናቱ ክሳብ መፈጸምታ ብምፍቃር: ነቲ ንሱ ንርእሱ ዝተቐበሎ ፍቕሪ ኣብኡ ኪገልጾ ተረኽበ። እቶም ደቂ መዛሙርቱ ድማ: ንሓድሓዶም ብምፍቃር፤ ነቲ ርእሶም ዝተቐበሉዎ ፍቕሪ ኢየሱስ ኪኽተሉን ኪመስሉን ይረኣዩ። ስለዚ እዩ ኸኣ ኢየሱስ: “ከምቲ ኣቦ ዘፍቀረኒ፤ ኣነውን ኣፍረኩም እየ፤ ኣብ ፍቕረይ ንበሩ” ዝበለ። ደጊምውን “ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም: ንስኻትኩም ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዩ”። ፍቕሪ ሓንቲ ካብተን 3 መንፈሳውያን ሓይላት ኮይና: እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረን፤ ምልኣተ ሕግን ዝኾነ ፍቕሪ: ነቲ ንእግዚኣብሔርን ንክርስቶስን ትእዛዝ ዝሕሉ እዩ። ኣብ ፍቕረይ ንበሩ … ትእዛዛተይ እንተ ሓለኹም ኣብ ፍቕረይ ጸኒዕኩም ክትነብሩ እኹም። ማቴ. 5.44

ኣብዚ መድኃኒና ክርስቶስ ትእዛዝን እንተሓሊኹም ይብል: ስለዚ እቲ ዘፍቅር ኣብ ትእዛዝ ይነብር እቲ ዝእዘዝ ከኣ የፍቅር። ንሕና ገና ጸላእቲ ከሎና በቲ ኣባና ዘለዎ ፍቕሩ ክርስቶስ ምእንታና ሞይቱ። ከምቲ ንሱ ዘፍቅሮ: ክነፍቅር፤ ጸላእትናውን ከይተረፉ ክነፍቅር: ነቶም ሪሒቆም ዚርከቡውን ከም ብጻይ ክንኮኖም፤ ከምኡውን ከም ክርስቶስ ብርእሱ ገቢርና ንሕጻናትን ድኻታትን ነሕዋትና ክነፍቅርን ጎይታ ባዕሉ ኣዚዙና እዩ። ሓዋርያ ጳውሎስ መዳርግቲ ዘይብሉ ናይ ፍቕሪ ስእሊ ይህብ። 1ቆር.13:4-7 “ፍቕሪ ዘይብለይ እንተኾይነ ከንቱ እየ “ይብል ቅ.ጵውሎስ። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሓለፋ: ኣገልግሎት፤ መንፈሳዊ ሓይሊውን ከይተረፈ እንተሎኒ፤ እሞ ፍቕሪ ዘይብለይ እንተኾይነ ሓንቲ እካ ኣይጠቅመንን” ይብል ። ስለዚ ንፍቕሪ ንኹለን ሓይላት ከም እትበልጸን። ካብተን መንፈሳዊ  ሓይላት ዝበሃላ ከኣ ዝቕደመትን  ኮይና  ካብተን ካልኦት  መንፈሳውያን ሃይላት እምነት – ተስፋ – ፍቕሪ: እተዓቢ ኮይና ትርከብ።

እቲ ናይ ሰብኣውን መንፈሳውን ሓይላት ተግባር በታ “ንኹሉ ኣሲራ ኣብ ፍጹም ስኒት እትጥርንፍ” ቆል 3:14 .. ፍቕሪ ሕይወት ይዘርእን ይንቕሳቐስን። ኩሉ ሰናይ ነገር ፍቕሪ ዘይብሉ ኮንቱ ምኻኑ እዩ። ነዞም ክልተ ነገር ዝኣሳስሮም ከኣ ንሱ እዩ። ኣብ ነንሓድሓዶም የኣሳስሮምን፤ ይሰርዖምን። ናይ ክርስትናዊ ልሙድ ተግባሮም ምንጭን መወዳእታ ዕላማን ኻኑ እዩ። ብመንፈስ ፍቕሪ ዝተንቀሳቐሰ ሞራላዊ ሕይወት: ነቲ ከርስቲያን: ናይ ደቂ-እግዚኣብሔር መንፈሳዊ ናጽነት ይህቦ። ስለዚ እዩ ኸኣ ቅ. ጳውሎስ ፍቕሪ: ዓቃል – ለዋህ – ኣይትቐንእን ኣይትጀሃርን – ኣይትዕበን – ስዲ ኣይኮነትን – ንዓይ ይጥዓመኒ ብምባል ኣይትብገስን – ኣይትቁጣዕን- ኣይትቅየምን … ወዘተ እናበለ ክገልጻ እንረኽቦ። ስለዚ እምበኣር ኣሕዋት ናትና ቅድስና ኣብቲ ምስ ክርስቶስ ዘለና ፍቕሪ ዘለና ርክብ …. ወይ ኣብ ነሕድሕድና ዘለና ፍቕሪን ርክብን  ዝተመስረተ እዩ። የው 16:27

እዚ እንታይ ማለት እዩ፤ ነቲ እንርእዮ ሓውና ዘይፍቀርና ንእግዢኣብሔር የፍቅሮ እየ ክንብል ኣጸጋሚ እዩ። ኣብ እግዚኣብሔር ክቐርብ ከለኹ ነቲ ምስ ሓወይ ዘለንኒ ፍቕሪ ሓቢኤ ክቐርቦ ኣይኽእልን። ባዕሉውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉና እዩ። መባእካ ክተቕርብ ከለኻ ሓውኻ ተቐይሙልካ ከምዘሎ እንተዘከርካ ኪድ መጀመሪያ ምስ ሓውኻ ተዓረቅ ስለዚ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ሓው ቀዳምነት ከምዘለዎ የረድኣና። ብዙሓት ቅድስና ወዲ ሰብ ኣብቲ መዓልታዊ ጸሎት፤ተሳትፎ ምስጢራት ዝተወሰነ ይመስሎም እዩ እቲ ሓቀኛ ቅድስና ግና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ብምሉእ ልብናን ሓይልናን ምስ እነፍቅሮ እዩ። ቅ.ጵውሎስ ናብ ቆላስያስ  ክጽሕፍ ከሎ 3.14 ኣብ ልዕሊ እዚ ኹሉ ግና ንኹለን ኣሲራ ኣብ ፍጻሜ እተብጽሐን ፍቕሪ ኢያ እሞ ልበስዋ ይብል፤ ፍቕሪ ናይ ኩሉ ሕጊ መፈጸምታ እዩ። ስለዚ ፍቕሪ ንኹለን መንፈሳውያን  ሃይላት እተጠቃልልን  እተሓቁፍን ኮይና ንሓደ ኣማናይ ኣብቲ ሕቀኛ ፍጽምና እተብጽሖ ኢያ። ወዲ ሰብ ነዚ ኩሉ ፈተናታት ናይ ዓለም ሰጊሩ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተወሃሂዱ ናብ ፍጽምና ዝተጸውዐ እዩ።

ቅ: ኣጎስጢኖስ ስለዚ እዩ “ንእግዚኣብሔር ኣፍቅር ድሕሪኡ ድላይካ ግበር ዝብል”። ምኽንያቱ እቲ ዘፍቅርን ኣብ ፍቕሪ ዝመላልስን ንእግዝዚኣብሔርን ሰብን ከሕዝን ስለዘይክእል። ቀጺሉ ቅ.ኣጎስጢኖስ እንታይ ይብል “ሰማይን ምድርን ኩሎም ነገራት ናይዚ ዓለም እዚ ዝፈጠርካዮምን ዝገበርካዮምን ንዓኻ ንኸፍቕርን፤ ምእንቲ ፍቅረይ ኢልካ ኣባይ ዘለካ ፍቕሪ ንምግላጽን ዝገበርካዮም ምኻኖም ይምህሩኒ።እግዚኣብሔር ግና ኣሕዋት ኣብዚ ኣይብቀዕን በዚ ጽባቐ እዚ ኣይዓገበን …. ምእንቲ ንሕና ነቲ ሰናይን ተኣምርን ዝኾነ ተግባር ኣምላኽ ተደንቕና፤ ብኹሉ ልባትና ክነፍቅሮ ካብዚ ንላዕሊ እዩ ኸይዱ። ማለት ስጋብ ንሕይወቱ ኣሕሊፉ ንመግረፍትን ሞትን ምሃብ።

በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ “ኩሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ክረክብ እምበኣር ከይጠፍእሲ፦ ኣምላኽ ንወዱ በጃ ኽሳብ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ…የው 3:16  ወዲ ሰብ  ነቲ ኹሉ  ኣቀድሚና ስበልናዮ ፍጥረት ነገራት ነቲ ኩሉ ተኣምር ረሲዕና መገዲ ጥፋኣት ሞት ምስመረጽና እግዚኣብሔር ብመወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩ  ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ክልእኾ ንሞት ኣሕሊፉ ክህቦ ንረኽቦ። ሰብ ካብቲ አብ ክንዲ አዕሩኹ ንሕይወቱ በጃ አኅሊፉ ዚህቦ ዚዓቢ ፍቅሪ የብሉን።

ግናኸ ይብል ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፈሶን ክጽሕፍ ከሎ: ግናኸ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ፤ ምእንቲ እታ ብእኣ ጌሩ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ፦ ንኣና፦ ብበደልና ምውታት እካ እንተ ነበርና ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና። ኤፈ 2:4-5 ስለዚ ነቲ ኩሉ ጸጋታ ህይባት ኣምላኽ ብፍቓድና ዘጥፋእናዮ ንምምላስ ናባና መጸ ስጋብ ሞት ከኣ ኣፍቀረና…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.