አስተንትኖ ቃል አምላኽ 14.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.15:9-17

“ ከምቲ ኣቦ ዘፍቀረኒ ኣነውን ኣፍቂረኩም ኢየ፣ ኣብ ፍቅረይ ንበሩ። ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ሓልየ ኣብ ፍቕሩውን ጸኒዐ ዝነብር ዘሎኹ፥ ከምኡ ኸአ ንስኻትኩም ትእዛዘተይ እንተ ሓሎኹም አብ ፍቅረይ ጸኒዕኩም ክትነብሩ ኢኹም። ሓጎሰይ አባኻትኩም ምእንቲ ኺነብር፥ ሓጎስኩምውን ሙሉእ ምእንቲ ክከውንሲ እዚ ነገርኩኹም። ከምቲ አነ ዘፍቀርኩኹም ንስኻትኩምውን ንሓድሓድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ። ሰብ ካብቲ አብ ክንዲ አዕሩኹ ንሕይወቱ በጃ አኅሊፉ ዚህቦ ዚዓቢ ፍቕሪ የብሉን። ንስኻትኩም እዚ ዝአዘዝኩኹም ዘበለ እንተ ፈጸምኩም አዕሩኸይ ኢኹም። ደጊም ጊላዎት አይብለኩምን እየ፤ ጊልያስ ጎይቱኡ ዚገብሮ  አይፈልጥን እዩ፤ አነ ግና እቲ ኻብ አቦይ ዝሰማዕኽዎ ዘበለ ንአኻትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም አዕሩኸይ ኢኹም እብለኩም አሎኹ።

  • አስተንትኖ

መጀመሪያ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኢዩ። ወዲ ሰብ ብኣምሳል ኣምላኽ ተፈጢሩ፡ን አምላኹ  ክፈልጥን ከፍቅርን  ከኣ ይጽዋዕ። ኣነ ነቶም ዘፍቅሩኒ ኣፍቅሮም፦ እቶም ዚደልዩኒ ኸኣ ይረኽቡኒ። ሃብትን ክብረትን ነባሪ ጥሪትን በረኸትን ኣባይ ኣሎ”።ምሳ 8:17-18 ነዚ ኹሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብእግዚኣብሔር አብ ዝተገልጸ ፍቕሪ … ኢየሱስ ደጊሙ   ንፍቕሪ ከቕርባ ንረኽቦ። ዮው 13:1 ነቶም ናቱ ክሳብ መፈጸምታ  ብምፍቃር: ነቲ ንሱ ንርእሱ ዝተቐበሎ ፍቕሪ ኣብኡ ኪገልጾ ተረኽበ። እቶም ደቂ መዛሙርቱ ድማ: ነንሓድሓዶም ብምፍቃር፤ ነቲ ርእሶም ዝተቐበሉዎ ፍቕሪ ኢየሱስ ኪኽተሉን ኪመስሉን ይረኣዩ። ስለዚ እዩ ኸኣ ኢየሱስ :“ ከምቲ ኣቦ ዘፍቀረኒ፤ ኣነውን ኣፍረኩም እየ፤ ኣብ ፍቕረይ ንበሩ” ዝበለ። ደጊምውን  “ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም: ንስኻትኩም ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዩ” ዝብል።

ኣብ ፍቕረይ ንበሩ ትእዛዛተይ እንተ ሓለኹም ኣብ ፍቕረይ ጸኒዕኩም ክትነብሩ እኹም። ኣብዚ መድሓኒና ክርስቶስ ትእዛዘይ  እንተሓሊኹም ያብለና፤ ትእዛዝ እግዚአብሔርከ እንታይ ኢዩ፧ ፍቕሪ ኢዩ። “እታ ቀዳመይቲ እዚአ እያ፥ ኦ እስራኤል ስማዕ፥ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሱ በይኑ እግዚኣብሔር እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኻ ብምሉእ ንብኻን ብምሉእ ነፍስኻን፥ ብኹሉ ኣእምሮኻን ብኹሉ ሓልኻን ኣፍቅሮ” ኣንዳበለ ይምልሰ። ስለዚ እቲ ዘፍቅር ኣብ ትእዛዝ አምላኽ ይነብር …. እቲ ዝእዘዝ ከኣ የፍቅር። ከምኡ ኸአ ንስኻትኩም ትእዛዘተይ እንተ ሓሎኹም አብ ፍቅረይ ጸኒዕኩም ክትነብሩ ኢኹም፡ ብተወሳኺ ትእዛዝ አምላኽ ዝሕሉ አብ ፍቕሪ አምላኽ  ይነብር። ምስኡ ሓድነት ይህልዎ። ክርስቶስ ጎይታና እምበአር ከምዘፍቅረና ሎሚ ዲጊሙ ይነግረና አሎ።  ከምቲ ኣቦ ዘፍቀረኒ፤ ኣነውን ኣፍረኩም እየ፤ ነቲ ፍቕሪ ተቐቢልና አብ ፍቕሩ ክነቢር ግና ናትና ሓላፍነትን ጻዕርን ይሓትት፡፡ ኣብ ፍቕረይ ንበሩ” ዝበለ። ደጊምውን “ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም: ንስኻትኩም ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዩ” ዝብል።  ክርስቶስ የፍቅረና ኢዩ ክንብል ከለና ምንጪ ክርስቲያናዊ ሓጎስና ኢዩ። ግን ከአ ካባና ሓደ ብሱል ዝኾነ መልሲ ዘድሊዮ ጸዋ ዕታ ኢዩ። ካብቲ ልዑል ጎይታና ብፍሉይ  ካብ ተፈቐርና ፡ ንሕናውን ብወገና ነሕዋትና ንብጾትና ከነፍቅር ንጽዋዕ። ፍቕሪ ብጻይ ካብ ፍቕሪ አምላኽ ኢዩ ዚመጽእ። እቲ ንኃዉ ዘፍቅር ንእግዚአብሔር የፍቅር። ንሕና አብ ሕይወትና ንፍቕሪ አምላኽ እንገልጾ አኅዋትናን አኃትናን ምስ እነፍቅር ጥራይ ኢዩ። ንሕና ደቂ ኢቲ ሉዑል ኣምላኽ፡ ተኸተልቲ ሓዋሪያት ክርስቶስ ምኻና ንዓለም እንምስክር፡ ምስ ኣኅዋትና ፍቕሪ ምስ ዝህልውና ጥራይ ኢዩ። “ንሓድሕድኩም ፍቕሪ እንተ አላትኩም በዚ ደቂ መዛሙርተይ ምኽንኩም ኩሉ ኪፈልጥ እዩ። ዮሓ.13:15፡ገጽ አምላኽ አብ ፍቕሪ ብጻይና ኢዩ ዘሎ፡ ንሕና አብ ፍቕሪ ምስ እንመላለስ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና  ተወሃሂድና አብቲ አብቲ ብርእሳ ሓጎስ ዝኾነ አምላኽና ተሳተፍቲ ንከውን።

ንሕና ገና ጸላእቲ ከሎና በቲ ኣባና ዘለዎ ፍቕሩ ክርስቶስ ምእንታና ሞይቱ። ከምቲ ንሱ ዘፍቅሮ: ክነፍቅር፤ ጸላእትናውን ከይተረፉ ክነፍቅር: ነቶም ሪሒቆም ዚርከቡውን ከም ብጻይ ክንኮኖም፤ ከምኡውን ከም ክርስቶስ ብርእሱ ገቢርና ንሕጻናትን ድኻታትን ነሕዋትና ክነፍቅርን ጎይታ ባዕሉ ኣዚዙና እዩ። ሓዋርያ ጳውሎስ መዳርግቲ ዘይብሉ ናይ ፍቕሪ ስእሊ ይህብ፦ 1ቆር, 13: 4-7 “ፍቕሪ ዘይብለይ እንተኾይነ ከንቱ እየ “ ይብል ቅ. ጵውሎስ። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሓለፋ: ኣገልግሎት፤ መንፈሳዊ ሓይሊውን ከይተረፈ እንተሎኒ፤ እሞ ፍቕሪ ዘይብለይ እንተኾይነ ሓንቲ እካ ኣይጠቅመንን” ይብል ። ኩሉ ሰናይ ነገር ፍቕሪ ዘይብሉ ኮንቱ ምኻኑ እዩ።

ሰብ ካብቲ አብ ክንዲ አዕሩኹ ንሕይወቱ በጃ አኅሊፉ ዚህቦ ዚዓቢ ፍቕሪ የብሉን። ንስኻትኩም እዚ ዝአዘዝኩኹም ዘበለ እንተ ፈጸምኩም አዕሩኸይ ኢኹም። ደጊም ጊላዎት አይብለኩምን እየ፤ ጊልያስ ጎይቱኡ ዚገብሮ  አይፈልጥን እዩ፤ አነ ግና እቲ ኻብ አቦይ ዝሰማዕኽዎ ዘበለ ንአኻትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም አዕሩኸይ ኢኹም እብለኩም አሎኹ።

ብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.