አስተንትኖ ቃል አምላኽግንቦት -16.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.17:11-19

ደጊም ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርን ኢየ። ንሳቶም ግና ኣብ ዓለም ኣለዉ፥ አነውን ናባኻ እመጽእ አለኹ። ኦ ቕዱስ አቦ! ነቶም ዝሃብካኒ ኸማና ሓደ ምእንቲ ኽኮኑ  ብስምካ ሓልዎም። ኣነ ምስኣታቶም ከለኹ በቲ ዝሃብካኒ ስምካ ሓሎኹዎም፥ ከምኡውን ተኸናኸንክዎም፥ እቲ ቕዱስ ጽሑፍ ምእንቲ ኺፍጸም ብዘይካ እቲ ወዲ ጥፍአት ካብአቶም ሓደ እካ ዝጠፍአ የልቦን። ሕጂ ግና ናባኻ እመጽእ አሎኹ፥ ሓጎሰይ አብአቶም ምእንቲ ኪፍጸም ድማ እዚ አብ ዓለም እዛረብ አሎኹ።

አነ ቓልካ ሃብክዎም፥ ከምቲ አነ ናይ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶምውን ናይ ዓለም አይኮኑን እሞ፥ ዓለም ጸልአቶም፡፤ ካፍቲ ኽፉእ ክትሕልዎም እምበር ካብ ዓለም ክትወስዶም አይኮንኩን ዝልምን ዘሎኹ። ከምቲ አነ ናይ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶምውን ናይ ዓለም አይኮኑን። በቲ ሓቂ ቐድሶም፥ ቃልካ ሓቂ እዩ። ከምቲ ንዓይ ናብ ዓለም ዝለአኽካኒ ከም ኡውን አነ ናብ ዓለም ለአኽክዎም፡፤ ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ኪቕደሱ አነ ንርእሰይ ም እንትኦም እቕድስ አሎኹ፡:

  • አስተንትኖ

ኦ ቕዱስ አቦ! ነቶም ዝሃብካኒ ኸማና ሓደ ምእንቲ ኽኮኑ ብስምካ ሓልዎም። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዋሪያቱ ተኸተልቱ ማሕበር አመንቲ ብሓድነት ክጋዓዙ ካብ እግዚአብሔር አብኡ ክጽልየሎ ይርከብ። በዚ ከአ ነቲ ናይ ዓለም ስደትን መከረና ም እንቲ ክጻወርዎ፡ምኽኒያቱ አብቲ ሕብረት ዘለዎ ክርስቶስ አብኡ አሎ፡  ሕጂ ግና ናባኻ እመጽእ አሎኹ፥ ሓጎሰይ አብአቶም ምእንቲ ኪፍጸም ድማ እዚ አብ ዓለም እዛረብ አሎኹ። ክርስቶስ ንሃዋሪያቱ ናይ ምፋናው ቃል  የስምዖም።። ድሕሪ ቁሩብ ናብቲ ሰማያዊ አብኡ ክኸይድ ኢዩ። ሓዋሪያት ግና ጉዑዞኦም አብ ዓለም ክቕጽል ኢዩ። መከራ ስደትውን ክረኽቦም ኢዩ። ስለዚ ኸአ ይሓዝኑ። ክርስቶስ ጎይታና ግና ሓጎሶም ምሉእ ክኸውን ይደሊ። አነ ቓልካ ሃብክዎም፥ ከምቲ አነ ናይ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶምውን ናይ ዓለም አይኮኑን እሞ፥ ዓለም ጸልአቶም። አብ ቅዱስ መጽሓፍ ዓለም ክብል ከሎ ብዙሕ ትርጉም ክህቦ ይርከብ። መጀመርታ ንሙሉእ ፍጥረት የመልክት። አብ ዘፍ፡፩ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ፈጠረ…ማለት መድኃኒና ኣኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ “ ካፍቲ ኽፉእ ክትሕልዎም እምበር ካብ ዓለም ክትወስዶም አይኮንኩን ዝልምን ዘሎኹ”። እግዚአብሔር አምላኽ ንዓለም ሱቡቕን ሰናይን ጌሩ ኢዩ ፈጢሩዎ። ዓለም ሓጢአት አይኮነትን ምኽኒያቱ በእዳው እቲ ልዑል አምላኽ ስለዝተፈጥረትን ወይ ስለዝተገብረትን። አምላኽ ሰማይ ምድርን – ጠፈርን -ማያትን ምስ ፈጠረ ጽቡቕ ከምዝኾነ ረአየ ይብለና አብ ዘፍጥረት። ደቂ ሰባት ግና ነዛ ዓለምና ብተግባራትና አብ እምነትና ጎደሎታት ኮይና ብምርክብና ሕማቅ ገበርናያ።

ብኻኢእ መዳይ ዓለም ክብል ከሎ ነቲ ነገራት ናይዚ ምድሪ’ዚ የመልክት። “ንሰብከ ኹሉ ዓለም ረቢሑስ ነፍሱ እንተ አጥፈአ እንታይ ይጠቕሞ፧ ነቲ ሓላፊ ነገራት፡ ገዲፍናዮ እንሓልፍ፡ አብ ሕይወትና ንዑኡ ከይነቕድም ቅድም መንግስተ አምላኽን ጽድቑን ክንደሊ ከምዘለና የረድ አና። አብ መወዳእታ ዓለም ክንብል ከለና፡ ነቲ ኩሉ አንጻር አምላኽ ዝኸይድውን የመልክት። ነቶም ንኽርስቶስን ንተኸተልቱን  ዝቃወሙ። “አብ ዓለምውን ነበረ፥ ዓለም ከአ ብእኡ ተፈጥረት፥ ዓለም ግና አይፈለጠቶን፡፤ ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ግና አይተቐበልዎን”፡: ዮሓ.1:10-11  አብዚ እምበአር ዓለም ሓጢአት ኮይኑ ይቐርብ ምኽኒያቱ ነቲ ወዲ አምላኽ ክቃወም ስለዝተረኽበ።

በቲ ሓቂ ቐድሶም፥ ቃልካ ሓቂ እዩ። ከምቲ ንዓይ ናብ ዓለም ዝለአኽካኒ ከምኡውን አነ ናብ ዓለም ለአኽክዎም፡፤ ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ኪቕደሱ አነ ንርእሰይ ምእንትኦም እቕድስ አሎኹ፡: ማለት ምሉእ ሕይወቶም አብቲ ጸዋዕተኦም አገልግሎቶም ምስክርነቶም ውፉያት ንኽኾኑ ይጽሊ፡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብቲ ምድራዊ ሕይወቱ ነቲ ሰማያዊ አብኡ ብምግላጽ ዝተቐደሰ። ንሓዋሪያቱውን እዚ ናቱ መንገዲን አሰርን ብምኽታል ንኽቅደሱ ይዕድሞም። እቲ ተልእኾኦም ተልእኾ ክርስቶስ ኢዩ ነሩ። ንሳቶም ከአ አብ ተልእኾኦም  አብ ፍቅሪ ብምንባር ንኽርስቶስን ንእግዚአብሔር አቦን ብዝገላጽ ይቕደሱ ።

ስለዚ ክርስቶስ ምእንቲ ቅድስና ሓዋሪያቱ ክጽሊ ይርከብ። እግዚአብሔር ጥራይ ኢዩ እቲ ፍጹም ቅዱስ፡፤ ንሕና ደቂ ሰባት ከአ አብቲ ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ቅድስና ንሳተፍ። ቅድስና ሞራላዊ ሕይወት ዝሓትት ኢዩ። ሓዋሪያትውን ነቲ እግዚአብሔር ዘዳለዎሎም ተልእኾ ብቑዓት ኮይኖም ንኽርከቡ ብቕድስና ክጋዓዙ ነይሩዎም። “ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ኪቕደሱ አነ ንርእሰይ ምእንትኦም እቕድስ አሎኹ”። እዚ ማለት ክርስቶስ በቲ ናይ ደቂ ሰባት ሓጢአት ዝደኸመ፡ ምእንቲ ቕድስና ደቂ ሰባት ገዛእ ርእሱ  አብ መቀል መስዋዕቲ ይኸፍል። በዚ ከአ ኩሎም ደቂ ሰባት ይቕደሱ፡ ኢየሱስ ከአ ንሕዝቢ ብደሙ ምእንቲ ኪቕድስ አብ ወፃኢ እታ ኸተማ ተሳቐየ።” ዕብ.13:12

“ሰዓብቲ ክርስቶስ ብእግዚአብሔር ተጸዊዖም፡ ብተግባሮም ዘይኮነ ብመደቡ ንጸጋኡን ብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸዲቖም፡ ብጥምቀት ናይ እምነት ደቂ እግዚአብሄር ተማሳሕቲ መለኮታዊ ባህሪን ኮይኖም፡ ብሓቂ ከአ ተቐዲሶም ኢዮም” ይብል ጉባኤ ቫቲካን 2 አብ ብርሃን አሕዛብ 40

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.