አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 5.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ.9:1-8

ኢየሱስ ናብ ጃልባ ደይቡ ተሳገረ፥ ናብ ዓድውን መጸ። እንሆ ኸአ አብ ዓራት ዝደቀሰ ሓደ ልሙስ አምጽእሉ፥ ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርእዩ፥ ነቲ ልሙስ “አጆኻ እዚ ወደይ፥ ኃጥአትካ ተኃዲጉልካ እዩ” በሎ። እንሆ ኸአ ገሊኦም ካብ መምህራን ሕጊ ንሓድሓዶም ብልቦም “እዝስ ይጸርፍ አሎ” በሉ። ኢየሱስ ድማ ሓሳባቶም ፈሊጡ ኸምዚ በሎም፦ “ ስለምንታይ ብልብኹም ክፉእ እትሓስቡ፧ አየናይ ይቐልል፧‘ኃጢአትካ ተኃዲጉልካ’ ምባልዶ ወይ ‘ተንሥእ እሞ ኪድ ምባል፧ እምበአርከስ፥ ወዲ ሰብ አብ ምድሪ ኃጢ አት ኪኃድግ ሥልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ኽትፈልጡ’’ ኢሉ ሽዑ ነቲ ልሙስ ‘ተንሥእ ዓራትካ አል ዒልካውን ናብ ቤትካ ኪድ’ በሎ። ተንሢኡ ድማ ናብ ቤቱ ኸደ። እቶም ሕዝቢ ኸአ እዚ ርእዮም ፈርሁ፥ ንሰብ ከምዚ ዝበለ ሥልጣን ንዝሃበ አምላኽ ድማ አመስገንዎ።

  •     አስተንትኖ

ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርእዩ፥ ነቲ ልሙስ “አጆኻ እዚ ወደይ፥ ኃጥአትካ ተኃዲጉልካ እዩ” በሎ። ኃጢአት ክንገብር እንከሎና ምስ አምላኽን ምስ ከማና ዝበሉ ሰባት ከምኡ ምስ ርእስና ዘሎና ርክብ ይዝረግ እሞ፤ አብ መንፈሳውን ስጋውን ስቓይ ንነብር።

ክትነጽሕ ክትምሓር ክትሓዊ እቲ ቀዳማይ መበገሲ እምነት እዩ። አምላኽ ከም ዝምሕረና ክንአምን ምስ ጀመርና ሽዑ ናብ ጉዕዞ ንስሓ ነምርሕ። ናብ አምላኽና ነምርሕ።  ዝኾነ ካብ አምላኽ ዝተፈለ ሰብ አብ ልቡ ተመሊሱ ምስ አምላኽ ተፈልዩ ከም ዘሎ አሚኑ እሞ ክምለስ እንተ ጀመረ አምላኽ ብማዕዶ ከም ዝቕበሎ አብቲ ናይ በታኒ ወዲ ታሪኽ (ሉቃ 15) ክንርእዮ ንኽእል። እንሆ ኸአ አብ ዓራት ዝደቀሰ ሓደ ልሙስ አምጽእሉ፥ ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርእዩ፥ ነቲ ልሙስ “አጆኻ እዚ ወደይ፥ ኃጥአትካ ተኃዲጉልካ እዩ” በሎ። ካብ ዓሰርተ ክልተ ዓመት ደም ዚፈሳ ሰበይቲ፤ ንሳ ኹሉ ገንዘባ ንሕክምና ዝወድአት፥ እንተኾነ ሓደ እካ ኬሕውያ ዘይከአለ። ብድሕሪ ኢየሱስ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ተንከፈት፥ ብኡብኡ ድማ እቲ ምፍሳስ  አቃረጸ። ኢየሱስ መን ኢዩ ዝተንከፈኒ፧ ንሳ ግና ራዕራዕ እንዳበለት መጺአ ሰገደትሉ። አጆኺ እዛ ጋለይ፣ እምነትኪ እያ ዘሕወየትኪ፣ ብሰላም ኪዲ፣ በላ። እምነት የሕዊ፤ ነጻ ይገብር። ሎሚ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ስጋውን መንፈሳዊን ሕይወት የድሊየና አሎ። እዚ ሕይወት ምፍዋስ እዚ እዚ ከአ ካብ ክርስቶስ ጥራይ ኢና እንረኽቦ።  አጆኺ እዛ ጋለይ ዝወደይ፣ እምነትካ/ኪ እያ ዘሕወየትኪ/ካ፣ ብሰላም ኪዲ፣ በላ። እዛ እምነት እዚኣ ኢያ፤ እተሕዊ፤ ሓድነት ምስ ክርስቶስ እትፈጥረልና – ሕይወት እትህበና ንዓኡ ከም እንመስል እትገብረና – እግዚአብሔር ሓኪምና ኢዩ ንሕና ኸአ ሓኪም ዘድሊየና ሕሙማት ኢና። እምነት ስንቂ ጉዕዞና ገርና ንንስሓን ዕርቂን ምስ አምላኽን ሰብን ደፊርና ንእተዎ፤ ሽዑ  ወደይ ጓለይ እናበለ ክቕበለና እዩ። አብዚ ኢየሱስ መን ምዃኑ እካ እንተገለጸ ፥ ካልአይ ኃጢአትና አብ ግዙፍ አካልና’ውን ሳዕቤን ከምዘለዎ ንርኢ። ምስጢረ ንስሓ ንመንፈሳዊ ልምሰት ዘሕዊ ምስጢር ምኻኑ አሚና አብኡ ክንቐርብ የድሊ። ኃጢአት ክንፍጽም እንከሎና፡ ምስ አምላኽ ዘሎና ርክብ ነቋርጽ። አብ መንጎናን አምላኽን ብናትና ምርጫ ዓቢ ፍልልይ ንፈጥር። ብዘይ አምላኽ ዝምራሕ ሕይወት ንነብር። ብሰንኪ እንገብሮ ኃጢአት ንናይ እግዚአብሔር ክብርን ፍቕርን ንብድል፥ ውሉድ አምላኽ ንምዃን ንዝተጸወዕናሉ ሰብአዊ ክብሪና  ነዋርድ፥ ሰብ ኃጢአት ብምግባር እቲ መልክዕ አምላኽ ዝኾነ ተፈጥርኡ የበላሹ፥ ተጻይ እቲ አብ ልዕሌና ዝፈሰሰ ፍቕሪ አምላኽ ብምዃኑ ንልብና ካብኡ የርሕቖ። አፍደገ ሰማይ ይዓጽወልና። መንፈስና ለሚሱ ጽቡቕ ካብ ምግባር ንደክም፤ ብቐሊል አብ ዝገደደ ኃጢአት ንወድቕ። ማኅደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ልብና ናይ ሰይጣንን ስምዒትናን ቦታ ንገብሮ በዚ ካብ አምላኽ ተፈሊና ንነብር። እምብአር ካብዚ ቃል እዚ ናብቲ ፈዋሲ አበሳ ዝኾነ አምላኽና ጉዕዞ ንስሓን ሕድገት ኃጢአትን ነምርሕ። ወዲ ሰብ አብ ምድሪ ኃጢአት ኪኃድግ ሥልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ኽትፈልጡ’’ ኢሉ ሽዑ ነቲ ልሙስ ‘ተንሥእ ዓራትካ አልዒልካውን ናብ ቤትካ ኪድ’ በሎ። ሎምውን እንተኾነ እቲ ብበደሉን ሕማሙን አሚኑ ብእምነት ናብ ክርስቶስ፤ ናብ መንበረ ንስሓ፤ ዘምርሕ  እግዚአብሔር አምላኽ እምነትና ርእዩ፡  “አጆኻ እዚ ወደይ፥ ኃጥአትካ ተኃዲጉልካ እዩ፡ ‘ተንሥእ ብሰላም ኪድ ዝብል ቃል ቃል ሓጎስ ከስመዓና ኢዩ። ስለዚ ናብኡ ንቅረብ፡ ምሕረቱ ንሕተት።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Abba Hagos Tesfagabir

Leave a Reply

Your email address will not be published.