አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 27.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ.13.18-23

“እምበአር ንስኻትኩም ናይቲ ዘራኢ ምስላ ሰምዑ። ቃል መንግሥቲ ሰሚዑስ ዘየስተውዕሎ ኹሉ እቲ እኩይ መጺኡ ነቲ አብ ልቡ ዝተዘርአ ቓል ይምንጥሎ፥ ስልዚ እቲ አብ መሰን መገዲ ዝተዘርአ ድማ ነቲ ቃል ሰሚዑ ብኡብኡ ብሓጎስ ዚቅበሎ ሰብ ኢዩ። እንተ ኾነ ሱር ስለ ዘይብሉ ንጊዜኡ እዩ እምበር ስለቲ ቓል ስደት ወይ መከራ ምስ ኮነ ብኡብኡ ይኽሕድ። እቲ አብ እሾኹ ዝተዘርአ ኸአ ነዚ ቓል ዚሰምዕ እዩ፥ ሓልዮት እዛ ዓለም እዚአን ምዕሻው ሃብትን ድማ ነቲ ቓል ይሓንቆ፥ ከይፈረየውን ይተርፍ። እቲ አብ ጽቡቕ መሬት ዝተዘርአ ግና እቲ ነዚ ቓል ሰሚዑ ዜስተውዕል ኢዩ፥ ንሱ እቲ ብሓቂ ፍረ ዚፈሪን፥ ገሊኡ ሚእቲ፥ ገሊኡ ስሳ፥ ገሊኡ ኸአ ሠላሳ ዚህብን እዩ።

  • አስተንትኖ

እንሆ ዘራኢ ክዘርእ ወፈረ ክዘርእ ከሎ ድማ፡ ገሊኡ አብ መንገዲ፡ ገሊኡ አብ ከውሒ፡ ገሊኡ አብ ማእኸል እሾኽ፡ ገሊኡ ድማ አብ ጽቡቕ መሬት ከምዝወደቐ የዘንቱ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ምሰላ ገሩ ከኣ፡- እቲ ወዲ ሰብ ምስ ቃል አምላኽ ዘለዎ ርክብ ወይ ክህልዎ ዘለዎ ርክብ ይዛረብን ይምህርን። አብዚ ትምህርቲ እዚ ወይ ምሰላ እዚ አርባዕተ ዓይነት መሬት ተገሊጾም ንረኽቦም። እዞም አርባዕተ ዓይነት መሪት ወይ ባህሪ ደቂ ሰባት መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሳሌ ገሊጹዎም ዝርከብ፤

እንሆ ዘራኢ ኪዘርእ ወፈረ። ኪዘርእ ከሎ ገለ አብ ጥቃ መገዲ ወደቀ። አዕዋፍ መጺአን ድማ በልዕኦ። እቲ ሰራኢ አምላኽ ባዕሉ ኢዩ፡ ኢቲ ዘርኢ ኸአ ቃል አምላኽ ኢዩ። እዚ አብ መንገዲ ዝወደቀ ዘርኢ አብ ላዕሊ ኢዩ ዝተርፍ፤ ብዕምቀት አብ መሬት አብ ልቢ ወዲ ሰብ ክአቱ አይክእሊን፡ ከምቲ ዘድሊ ሱር ክሰድድ ክበቁል አይክእልን።

ምኽንያቱ እቲ መሬት እቲ ነቲ ቃል ክስከም ክቕበል ቁሩብ አይነበረን። ከም ውጺኢቱ እቲ ቃል መግቢ አዕዋፍ ኮይኑ ይተርፍ። ምክኒያቱ አብቲ መሬት እቲ ክዓቢ ይኽእል ኣይነበረን። እዚ ነቲ ዮሓንስ አብ 8.37 ዝብሎ ክነንብብ ንኽእል፦ ንስኻትኩም ዘርኢ አብርሃም ምኻንኩምሲ እፈልጥ እየ። ቃለይ አባኻትኩም ስለዘይሓደረ ግና ኽትቀትሉኒ ትደልዩ አሎኹም። እዚ ዝበሎ ከአ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ አብ ሰማዕቱ ቦታ ስለዘይረኸበ ኢዩ። ብርግጽ ሎሚ ንዓይ ኢዚ ቃል እዚ እንታይ ይብለኒ። ብሓቂ ነዚ ዝሰምዖ ዘለኹ ቃል ሕይወት አብ ሕይወተይ፤ አብ መዓልታዊ ምንቅስቃሰይ፤ አብ ልበይ፤ አብ ሓዳረይ ቦታ ይረክብዶ አሎ፧ ወይስ ከምቲ አብ መገዲ ዝተዘርአ ቃል ኮይኑ ቀለብ አዕዋፍ ይኸውን አሎ። ወይስ ልበይ ከስተውዕለሉ ስለዘይከአለ ነቲ ብእግዚአብሔር አምላኽ አብ ልበይ ዝተዘርአ ቃል ሕይወት እቲ እኩይ መጺኡ ይምንጥሎ አሎ፥

ገሊኡ ድማ አብ ኸውሒ ወደቀ። ከውሒ – ስጋና እዩ እቲ አንጻር መንፈስ አምላኽ ዝቃለሰና። እዚ ኸአ ነቲ ቓል ሰሚዑ ብኡብኡ ብሓጎስ ዚቕበሎ ሰብ እዩ። አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ክንደይ ግዜ ኢና ነቲ ዝስበኸና ቃል አምላኽ ብሓጎስ እንሰምዖ፡ እንተኾነ ሱር ስለ ዘይብሉ መሰረት ስለዘይብሉ ንጊዝኡ እዩ እምበር ስለቲ ቓል ስደት ወይ መከራ ምስኮነ ብኡብኡ ይኽሕድ።

ገሊኡ ኸአ አብ ማእከል እሾኽ ወደቐ፡ ምልክት ናይዛ ዓለም እንነብረላ እዩ፡፤ እቲ አብ እሾኽ ዝተዘርአ ኸአ ነዚ ቓል ዚሰምዕ እዩ፡ ሓልዮት እዛ ዓለም እዚአን ምዕሻው ሃብትን ድማ ነቲ ቓል ይሓንቆ። ከይፈረየውን ይተርፍ። አብ ሕይወትና ቃል ኣምላክ ቀዳምነት ዘይምሃብ። ብጣዕሚ ናይዛ ዓለም ተሓኒቁ ወይ ካልአይ ደረጃ ሒዙ ከይርከብ፤ ኩሉ አድህቦና ቀዳምነት ንቃል አምላኽን ትእዛዛቱን ክንህብ

እቲ አብ ጽቡቕ መሬት ዝተዘርአ ግና እቲ ነዚ ቓል ሰሚዑ ዜስተውዕል እዩ፤ ንሱ እቲ ብሓቂ ፍረ ዚፈሪ፤ ገሊኡ ሚእቲ፤ ገሊኡ ስሳ ገሊኡ ኸአ ሠላሳ ዚህብን እዩ። ይብለና ቃል አምላኽ። ንሕና ዘሪኢ ቃል አምላኽ አለና። ናይ ነፍሲ ወከፍና ጸዋዕታን ሓላፍነትን ከአ ይኸውን እዚ ቃል እዚ አብ ልባትና ንኸዕርፍ ክነፍቅድን ቦታ ክነዳልወሉን። እዚ ምስላ እዚ ነቲ አብ ሕይወትና ዘጋጥመና ኩነታት ጠባያት ነቲ ቃል አማልኽ ብምቕባልን ምስትንታንን ቦታ ብምሃቢን፡ ነቲ ሚእቲ ስሳ ሰላሳ ከይንፈሪ ዕንቕፋት ዝኮነና ንክነለሊ ካብኡ ክንወጽ እን  ይዕድመና። ደጊም ንኽርስቶስ ኢየሱስ “ጎይታ እዩ ኢልኩም ካብ ተቐበልኩምዎ ብአኡ ንበሩ። ከምቲ ዝተመሃርክምዎ፡አብኡ ተሠሪትኩምን ተሓኒጽኩምን ብምስጋና መሊእኩምን፥ አብ እምነት ጽንዑ። አብ ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ፤ አብ ባህሊ ሰብን አብ አተሓሳስባ እዛ ዓለም እዚአን ዝተመስረተ ኮንቱን መዓሸውን ዝኾነ ፍልስፍና ገይሩ ሓደ እካ ከይማርኸኩም ተጠንቀቑ። ቆላ. 2:6–7

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን አብ ጉዑዞ ክርስቲያናዊ እምነትና ደልዲልና ምእንቲ ክንመላለስ መግቢ የድልየና።  ወትሩ ሱር ንኽሰድድ አብ እምነት ንክድልድል ቀጻሊ ቃል አምላኽ ከስተንትንን ክንጽሊ ይግብአና። መንፈሳዊ መግቢ የድሊየና። ብፍላይ በዚ ሎሚ ዓለምና ካብ እግዚአብሄር ሪሒቑ ንናይ ዓለም ነገራት አብዘምልኸሉ ዘሎ ግዜ  ብዙሕ ነገራት ነቲ እምነትና ዘዳኽም ተዘሪኡሉ አብ ዘሎወሉ ግዜ አብቲ መንፈሳዊ ሕይወትና ክንድልድል መዓልታዊ ብቃል አምላኽ ተሰኒና ክንሰርሕ ይግበአና። አብቲ መንፈሳዊ ሓቂ ክነድህብ ይግበአና፤ ምእንቲ እምነትና ክዓቢ አብ ወንጌል ዝተመስረተ ሕይወት ክንምስርት አለና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.