አስተንትኖ ቃል አምላኽ ኅዳር – 09.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ዮሓ.2.13-22

ፋሲካ አይሁድ ቀሪቡ ነበረ፥ ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። አብ ቤት መቅደስ ከአ አብዑርን አባጊዕን ረገቢትን ዚሸጡ፥ መሽረፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ። ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተቲዑ ኸአ ምስተን አባጊዕን አብዑርን ንኹሎም ካብ ቤት መቕደስ አውፅኦም፥ ንገንዘብ እቶም መሽረፍቲውን ፋሕ አበሎ፥ ንሰደቃኦም ከአ ገልበጦ። ነቶም ሸየጥቲ ረገቢት ድማ “ እዚ ኻብዚ አልዕልዎ፥ ንቤት አቦይ ቤት ሸቐጥ አይትግበርዎ’’ በሎም። ደቀ መዛሙርቱ ኸአ  “ቅንአት ቤትካ በልዓኒ’’ ዚብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘክሩ። ሽዑ አይሁድ፥ ‘’ ነዚ ኽትገብር ሥልጣን ከም ዘሎካ እንታይ ትእምርቲ ተር እየና፧” ኢሎም ሓተትዎ። ኢየሱስ  ድማ፥ ‘ነዚ ቤት መቕደስ እዚ አፍርስዎ፥ አነ ኸአ ብሠለስተ መዓልቲ ኸልዕሎ  እየ’’ ኢሉ መለሰሎም። እቶም አይሁድ ከአ “ እዚ ቤት መቕደስ እዚ በርብዓን ሽዱሽተን ዓመት እዩ ዝተሓንጸ፥ ንስኻዶ ብሠለስተ  መዓልቲ ከተልዕሎ ኢኻ፧” በልዎ። ንሱ ግና ብዛዕባ  ቤት መቕደስ ሰብነቱ እዩ ዝተዛረበ። ስለዚ ኸአ ካብ ምውታት ምስ ተንሥአ ደቂ መዛሙርቱ  ነቲ ዝበሎም ዘከሩ፥ በቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቓልን ድማ አመኑ።

  • አስተንትኖ

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ  ክርስቶስ ንቤት እግዚአብሔር አብኡ ዘለዎ ፍቕሪ ክገልጽ ንረኽቦ። እዚ ቤት እዚ ንሕና ደቂ ሰባት ምስቲ ሰማያዊ አቦና እንራኸበሉ ቤት ኢዩ። ብዙሕ ግዜ ብድኻምነትናን ሸልልነትናን  ዘይነስተውዕለሉ። ሓደ ፍሉይ ቦታ ውሽጣውን ደጋዊን ሱቕታ ዘድሊዮ ቅዱስ ቦታ ኢዩ።

አብ ቤት መቅደስ ከአ አብዑርን አባጊዕን ረገቢትን ዚሸጡ፥ መሽረፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ። ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተቲዑ ኸአ ምስተን አባጊዕን አብዑርን ንኹሎም ካብ ቤት መቕደስ አውፅኦም፥ ንገንዘብ እቶም መሽረፍቲውን ፋሕ አበሎ፥ ንሰደቃኦም ከአ ገልበጦ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ እንታይ ኢዩ ክምህር ደሊዩ፧ ዝኸበርኩም አሕዋትን አኃትን በዚ ቃል አምላኽ እዚ ፍቕሪ  ክርስቶስ አብ ልባትና ንኸይአቱ – ዕንቅፋት ዝኾነና ጸሪግና ካብ ሕይወትና ክንአሊዮ – ንዕደም። መን እዩ ካባና አብ ሓደ  ጋሓፍ ዝመልኦ  ገዛ ከይዱ ክቕመጥ ኮፍ ኪብል ዝደሊ፧ ወላሓደ ካብ ምኻድ ንቕጠብ። ከምኡውን ክርስቶስ ዝለዘፍቅረና አብ ልባትና ምእንቲ ከዕርፍ፤  ቦታ ክንህቦ ካብ ኩሉ ርስሓት ነጻ ኽንከዊን ይደሊ። ሓንቲ ብራካ ማይ እንተመሊእናያ – ወይኒ  ክንመልአ አይንኽእሊን፡ ወይኒ  ንኽንመልአ ነቲ ማይ ክነፍስሶ አለና። ከም ኡዊን ክርስቶስ አብ ልባትና ንኽአቱ ብፍቅሪ ንኽመልአና ከምቲ አቀዲምና ዝበልናዮ  እቲ ብኃጢአት ዝመልአ ቤትና ክጸሪ ክነጽሕ ይግበኦ። ስለዚ አብቲ ናይ ዓለም ነገራት እሱራት ኮይና ከይንርከብ  ክንሰርሕ ይግበአና። ከምቲ ክርስቶስ ነቶም አብ ቤት መቅደስ አምላኽ ክሸጡን ክልውጡን ዝረኸቦም እሞ ኩሉ ንገንዘበም  ፋሕ ዘበሎ፥ ንሰደቃኦም ከአ ዝገልበጦ። ንቤት አቦይ ቤት ሸቐጥ አይትግበርዎ’’ ዝበሎም። ሎሚውን ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፍና ዝእውጆ ዘሎ መልእኽቲ ኢዩ።  ቤት መቅደስ አምላኽ ቅዱስ ቦታ ኢዩ፡ ምስ እግዚአብሔር እንራኸበሉ – እንውድሰሉ እነምልኸሉ ኢዩ። ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ሎሚ እዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ናይ ካሊእ እግዚአብሔር ዘይደሊዮ ንእግዚአብሔር ዘየሕጉሶ መሳርሒ ወይ ናይ አንነትና መጋበሪ ገርናዮ ንርከብ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እምበአር ሎሚ ብቓል ወንጌሉ ጌሩ ነፍሲ ወከፍና ቤት መቅደስ አምላኽ እቲ ሓቀኛ ክብሩ ሒዙ ንኽርከብ ክንሰርሕ ይዕድመና አሎ። ከም ዳዊት ንቤትካ ዘሎኒ መንፈሳዊ ቕንኢ ኸም ሓዊ የንድደኒ አሎ፥ መዝ.69.9

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ቤት መቅደስ እግዚአብሔር ዘራኽሱ ዝነበሩ ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተቲዑ  ምስተን አባጊዕን አብዑርን ንኹሎም ካብ ቤት መቕደስ እንከውጸኦም ፥ አይሁድ ነዚ ኽትገብር ሥልጣን ከም ዘሎካ እንታይ ትእምርቲ ተርእየና፧” ኢሎም ሓተትዎ። ኢየሱስ  ድማ፥ ‘ነዚ ቤት መቕደስ እዚ አፍርስዎ፥ አነ ኸአ ብሠለስተ መዓልቲ ኸልዕሎ  እየ’’ ብምባል ከአ – ብዛዕባ  ሕንጻ ሰብነቱ ይዛረብ። ነቲ ሓቀና ዝኾነ ቤት መቅደስ ሰውነተይ  ክተፍርስዎ ኢኹም – አነ ጊና አብ ሳልሳይ መዓልቲ ከተንሥኦ ኢየ እናበለ ብዛዕባ ሞቱን ትንሣኤኡን ይዛረቦም። ሎሚዊን አሕዋትን አኃትን ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ንሕና ቤት መቅደስ አምላኽ ኢና፡ ስለዚ ነቲ ስጋና ዘይኮነ መንፈስና ክቐጢል ዝኽ እል ሓጢአት ብምፍራህ ካብኡ ብንስሓ ነጻ ብምኻን ፍቕሪ አምላኽ አባና ንኽዓዝዝ ወትሩ ክንሰርሕ ይግበአና።

አብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3:16-17 ከምዚ ነንብብ፦

ቤት መቅደስ አምላኽ ምኻንኩምን፥ መንፈስ አምላክ አባኹም ኃዲሩ ምህላዉንዶ አይትፈልጡን ኢኹም፧  ሓደ እካ ነታ ቤት መቕደስ አምላኽ እንታ አፍረሰ ፥ አምላኽ ኬፍርሶ እዩ። ቤት መቅደስ አምላኽ ቅድስቲ እያ ፣ እዚ ቤት መቅደስ እዚ አውን ንስኻትኩም ኢኹም። ህላዌ መንፈስ ቅዱስ ወይ ስላሴ አብ ህይወትና ንነፍሲ ወከፍና ሓደ ግላዊ ዝኾነ ርክብ ምስ አምላኽና ንኽህልወና ይዕድመና። ስለዚ ንሕና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ምኻና አይንዘንግዕ አምላኽ አብ ውሽጢና አሎ ንድለዮ ንስመዓዮ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

Abba Hagos Tesfagabir

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.