ሰንበት ዘኖላዊ

ዮሓ.10:1-21

ክርስቶስ ሕያዋይ ጓሳን ጉንዲ ወይንን

እግዝኣብሔር ምስ ኢስራኤል ሕዝቡ ዝነበሮ ሓልዮትን ተገደስነትን ክግለጽ እንከሎ ብናይ ጓሳን ማጓሰን ኣምሳል ይግለጽ። ንሱ ኣብ በረኻ ነባጊዑ ዝኹብኩብ (መዝ.95፡7) ዝመርሕን (መዝ 80፡2) ንመጓሴኡ ዝርሕርሕን (ኢሳ 49፡10) ብፋጽኡ (ዘካ.10፡8) ነቶም ዝተበታተኑ ኢስራኤልውን ይእክቦም (ኢሳ. 56፡8)።

እቲ መጓሰ እግዝኣብሔር ዝኾነ ሕዝቢ ከኣ ብወገኑ ጽኑዕ ዝኾነ እምነት ይሕድር “እግዝኣብሔር ጓሳየይ ኢዩ፥ ዚጐድለኒ የብለይን። ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ፥ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ። ንሱ ሓድሽ ኃይሊ ይህበኒ፥ ከምቲ ዝተስፈወኒ፥ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ። ግብ ዝበለ ጸልማት ብዘለዎ ርባ እካ  እንተ ኸድኩ፥ እግዛብሔር ምሳይ ኢኻ እሞ ኽፋእ  አይፈርህን ኢየ። በትርኻን ምርኩስካን ይሕልዋኒ ኢየን። (መዝ.23፡1-4) እናበሉ ከአ እምነቶም ይገልጹ። ክርስቶስ አብዚ ዓለም እዚ ሰብ ኮይኑ ምስ መጸ ከአ፣ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ኢየ (ዮሓ 10፡11) ብምባል ይምህርን ይሰብኽን። ንሱ ኣብ ርእሲ ኣባጊዑ ስልጣን ዘለዎ ኮይኑ ይቐርብ።ሕያዋይ ጓሳ ጥራይ ዘይኮነስ ማዕጾ፤ ደንበ ኣባጊዕውን ኢዩ። ብክርስቶስ ጥራይ ክኣትዋን ክወጻን ይኽእላ። ክርስቶስ ናብ እግዝኣብሔር ዝወስድ መንገዲ ኢዩ፤ ብአኡ  ዝኣቱን ዝወጽእን ድማ ኣብ እግዝኣብሔር ይበጽሕ። እተን ኣባጊዕ ክወጻን ክኣትዋን ኢየን፤ መጓሰ ከኣ ይረኽባ። ንሳተን ካብኡ ኣይርሕቃን ድምጹ ስለ ዘለልያኦ ከኣ ክጽውዔን እንከሎ ይስምዕኦ። “ ሕያዋይ ጋሳ አነ ኢየ፤ ኣቦ ነ አይ ከም ዚፈልጠኒ ኣነውን ንኣቦ ከም ዝፈልጦ፥ ነባጊዐይ እፈልጠን እየ፤  ኣባጊዔይውን ይፈልጣኒ ኢየን፤ ንነፍሰይ ከኣ በጃ እተን ኣባጊዕ አሕልፍ። (10፡14-15)።

እተን ኣብ መጓሰ ዝኣትዋ ኣባጊዕ፡ ወይ አመንቲ  እቶም ድምጺ አምላኾም፤ መድሕኖም ዘለልዩ ጥራይ ኢዮም። እቲ ኣብ መንጐ እግዚአብሔር አብን ወልድን ዘሎ ፍልጠትን ፍቕርን ሓድነትን፣ እምበኣር ኣብ መንጐ መጓሰን ጓሳን’ውን ይምስረት። ማለት አብ መንጎን ክርስቶስን  ነፍሲ ወከፍናን ይምስረት።   “ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕውን ኣለዋኒ ንኣታተን ድማ ከምጽኤን ኢየ። ቃለይውን ክሰምዓ ኢየን ሓደ መጓሰን ሓደ ጓሳን ከኣ ኪኾና ኢየን” (10፡16)። ኣባጊዕ ክርስቶስ ካብ ቤት ኢስራኤል ጥራይ ኣይኮናን፡ እቶም ኩሎም ብእግዝኣብሔር ዝተሳሕቡን ቃሉ ዝስምዑን አብ መጓስኡ ይኣትዉ፤ ክርስቶስ ከኣ ናይ ሓድነቶምን ሕብረቶምን ምኽንያት ኮይኑ ይርከብይ። ምኽንያቱ እቲ ጓሳ ሓደ እንተ ድኣ ኮይኑ፤ ዝተፈላለየ መጓሰ ክህብ ኣይኽእልን ኢዩ’ሞ ሓደ መጓሰን ሓደ ጓሳን ጥራይ ኢዩ ክህሉ ዘለዎ። ብክርስቶስ ዝተፈጥረ ሓዲሽ ሕይወት፤ ሓዲሽ መጋሰ ንኹልና ዝሓቖፈ ኢዩ። እዚ ከኣ ነታ ብደም ክርስቶስ ዝተሃንጸት ቤተክርስትያን የመልክት። ክርስቶስ ንሓዋርያቱ ክሳብ መፈጸምታ ዓለም ምሳኹም ኢየ ስለ ዝበላ፤ ናይ ቤተ ክርስትያኑ ጓሳ ኮይኑ ይተርፍ። ካብዚ ብምብጋስ ናይ ሓዲሽ ኪዳን ጸሓፍቲ ክርስቶስ እቲ ሓደ ሓቀኛን ጓሳ ምኳኑ ይዛረቡ። “እቲ ሰላም ዚህብ ኣምላኽ፥  ብደም እቲ ዘለዓለም ኪዳን  ገይሩ ንጐይታና ኢየሱስ ካብ ሞት ብምትንሣእ ዓቢይ ጓሳ ኣባጊዕ ዝገበሮ፥ ፍቃዱ ምእንቲ ክትፍጽሙ ብሠናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ የዕጥቁኩም (ዕብ. 13፡20) ይብል። ጴጥሮስ ከኣ ክርስቶስ ጐይታ ናይ ኩሎም ጓሶት ምኳኑ ይዛረብ። ነቶም ጓሶት ቤ/ያን ክምዕድ ድሕሪ ጸኒሑ፡ እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገልጸ ድማ  ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ክቕበሉ ምኳኖም የረጋግጾሎም (1ጴጥ 5፡4)።

ዝኸበርኩም አመንቲ ክርስቶስ፤ ሎሚ ካብዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ተበጊስና እምበአር ንሕና –  ከም አመንቲ ብጸጋ እግዚአብሔሄር ሓደ ዓመት ንድሕሪት ገዲፍና፤ አብ ሓድሽ ዓመት ንአቱን ንጅምርን አለና። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስውን ንሱ ደምበ – ማዕጾ – ጋስና – ምኻኑ የሰምዓልና አሎ። ነፍሲ ወከፍ አብዚ መጋሰ እዚ ዝአቱ ከአ ቃሉ ክሰምዕ ማለት ድምጹ ከለሊ፡ ትእዛዛቱ ከኽብር፤ በቲ ንሱ ዘዳለዎ አፍደገ ክአቱ  ይዕደም።

ስለዚ ሎሚ

 • ንእግዚአብሔር አምላኽና እነመስግነሉ፤
 • ናይዚ ዝሓለፈ ዓመት እምነታዊ ጉዑዞና እንምርምረሉ
 • ምስ ገዛእ ርእስናን – አምላክናን – ሓውናን – ሓፍትናን ጸብጻብ እንገብረሉ ግዜ ኢዩ።
 • ነቲ ክርስቶስ ዘዳለዎ አፍደገ ሲሕትና እንቶሎና፤ ናብቲ ቅኑዕ አፍደገ እንምለሰሉ ግዜ እዩ።
 • ነዚ እንጅምሮ ዘለና ሓድሽ ዓመት ከአ ብዝተሓደሰ መንፈስ፤ ብቁርጺ ፍቓድ ተዓጢቅና ንኽንጅምር እንብገሰሉ ግዜ እዩሞ .. ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና።

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 22. 2018

ሉቃ. 1.46-55

እቲ ኹሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ ኢዩ እሞ፥ ስሙ ቕዱስ እዩ።

ማሪያም ነቲ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽ ክትወልድ ብገብሬል መልኣኽ ድሕሪ ተበሲራ፡ ነቲ ብስስራት እቲ “እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ፥ ከም ዝበልካለይ ይኹነለይ” ብምባል መደብ እግዚኣብሔር ኣብኣ ኽፍጸም ፍቓደኛ ኮይና ድሕሪ ተረኺባ፡ ንኤልሳቤጥ ክትበጽሕ ትብገስ። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ሰላምታ ማሪኣይ ምስ ሰምዕት እቲ ኣብ ከርሳ  ዝነበረ ሕጻን ከምዝተሰራሰረ ቃል ወንጌል የዘንትወልና። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊ ኣ ዕብየት ማሪኣማ “ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ንዝተባረኽኪ ኢኺ፡ እቲ ካባኺ ዝውለድውን ሕጽጻንውን ዝተባረከ እዩ” እናበለት ትምስክር። ማሪኣይም ነዚ ኩሉ ዓቢ ተግባራት እግዚኣብሔር ብምዕዛብን ብምስትንታንን ብመንፈስ ተላዒላ፡ “ነፍሰይ ንግዚአብሔር ተዕብዮ፤ መንፈሰይ ከዓ ብአምላኸይ፥ በቲ መድኃንየይ፥ ባህ ይብሎ። ውርደት ባርያኡ ርእዩ እዩ እሞ እንሆ ኻብ ሕጂ ኹሎም ወለዶ ብጽዕቲ ኺብሉኒ እዮም። እቲ ኹሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እዩ እሞ፥ ስሙ ቕዱስ እዩ። እናበለት መዝሙር ምስጋና መዝሙር ሓጎስ ትዝምር።

ድንግል ማሪያም ሽሕካ እግዚአብሔር ብጸጋታቱ እንተሸለማ፡ ካብ ኩሉ ፍጥረትውን ሓፍ እንተበላ፡ ኣደ እቲ ወልደ እግዝኣብሔር ክትከዊን እንተመረጻ፡ ኩሉ ፍጡርውን እውን ብጽዕቲ ኪብላ እንተፈቐደ፡ ብጽዕነታ ካብ ኅልዮት እግዚአብሔር ጥራይ ዘይኮነ፡ ብሓቂ እቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘለዋ ተአማንነትን፡ ተወፋይነትን አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብቑዕን ንጹሕን መሥዋዕቲን ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ እዩ። በዚ ኢያ ኸአ ኢልሳቤጥ “እዩ ካብ እግዚአብሔር ዝተነግረኪ ቓል ከም ዝፍጸም ዝለ ዝአመንኪ ብጽዕቲ ኢኺ” ሉቃ.1:45 እናበለት ብጽዕንአ ትምስክርን ተረጋግጽን። ምኽኒያቱ እግዚኣብሔር ጸጋታቱ ከፍስስ ከሎ ክንቅበሎ የድሊ፡ ብኣኡ ክንምእዘዝ የድሊ።  ዕብየት ማሪያም ክግለጽ ዘይከአል ዓቢ ሕያብ አምላኽ ኢዩ። ማሪያም እምበኣር በቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ዝገበረላ ጸጋ “እቲ ኹሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ ኢዩ እሞ፥ ስሙ ቕዱስ እዩ።” እናበለት ተመስግን።  ንአምላኻ ሞገስ ክትህብ ትርከብ፡ ክትሕጎስ፡ ን ኣምላኻ ክትውድስን ክትዝምር ትርከብ።  ምኽንያቱ እግዚአብሔር ንሓደ መድኅኒ ክትከውን ስለዝመረጻ።  እግዚአብሔር እቲ ኡንኮ ወዱ ብአአ ክመጻና መሪጹ፡ ስለዚ አብ ከርሳ ሓዲሩ፡ ከማና ሰብ ኮይኑ። ንዓለም ብርሃን ድኅነት አበሲሩ።

ኤልሳቤጥ “ አደ ጎይታይ ናባይ ክትመጺኸ ኸመይሉ ኮነለይ፧ እናበለት ንማሪያም ክተመስግን ከላ፡ ማሪያም ግን ኩሉ ስራሕ እግዚአብሔር ምኻኑ ተስተንትንን ትቕበልን። ከምቲ ማሪያም ሓብቲ አሮን፥ ደቂ እስራኤል ብሓይሊ እግዚአብሔር ባሕሪ ምስተሳገሩ “ እግዚአብሔር አዝዩ ልዑል ኢዩ እሞ ዘምሩሉ፥ ዘጽ.15:21 እናበለት ብሓጎስ ከቦራአ ሒዛ ዝዘለለትን ሓይሊ – ስራሕ እግዚአብሔርን ዝምስከረትን፡ ማሪያምውን ነቲ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ መዝሙር ምስጋና ትዝምረሉ።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ንሕና ካብዚ ናይ ማሪያም ተግባራት እንታይ ንመሃር ኢልና ንገዛእ ርእስና ክንሓትት ይግበአና። እግዚአብሔር አብ ሕይወትና ብዙሕ ጸጋታት ኢዩ ዝ ዕድለና። አብ ዝወደቅናሉ ብምስጢረ ንስሓ ይሓጽበና፡ ምሕረቱ ይልግሰልና። ምስ እንደክም መአዱ ሰሪዑ ስጋኡን ደሙን ክንበልዕን ክንሰቲን ይዕድመና። ነዚ ኩሉ ተአምር አብ ሕይወትና ዝገብር እግዚአብሔር ከም ማሪያምዶ በቲ ኩሉ ዝገበረልና ነመስግኖ። ንእግዚአብሔር  አምላኽና እቲ ቀዳማይ ቦታ ምስጋና አብ ሥርዓት አምልኾና ኢዩ። ስለዚ ርሕቀት ሰዓታት ንውሒ ብዘየገዲስ ስጋብ ክንደይ ኢና ነቲ ጸዋዕታ አምላኽ ሰሚዕና አብ ስርዓት አምላኾና ንእግዚአብሔር አምላኽና ንኸነመስግን ቀዳምነት እንሰርዖ።”  ግዜን ንሰዓትን ምውፋርናን ምእታውናን ናይ እግዚአብሔር ምኻኑከ ብሓቂ ንርዳኦዶ፧ እዚ ሓቂ እዚ እንተተረዲኢና ንእግዚአብሔር አምላክና  ንምምስጋንን ንምውዳስን ቀዳምነት ንምሃብ አይከጸግመናን ኢዩ። ማሪያም ነቲ ተግባር አምላኽ ብምስትንታን ንእግዚአብሔር « ስሙ ቕዱስ ኢዩ” እናበለት ትጽውዖ። እወ አምላኽና ብሓቒ ሱሙ ቕዱስ ኢዩ። አነ ቕዱስ ኢየ እሞ ንስኻትኩምውን ቕዱሳት ኩኑ ይብለና ባዕሉውን እንተኾነ። አብ መጨርሻ ማሪያም ንእግዚአብሔር፤ እግዚአብሔር ናይ ትሑታት፡ ናይ ድኻታት፡ ናይ ጥሙያት፡ ጌራ ተቕርቦ። መድኃኒየይ እናበለት ከአ ትጽውዖ። ምኽንያቱ ንሳ ልዕሊ ኹሉ ንተግባራትን ድኅነትን አምላኽ ዘስተማቐረ ፍጡር አይነበረን።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን  ሎሚ ንኹሉ ካብ እግዚአብሔር ዝተቐበልናዮ ጸጋታት ዝተቐበልናዮ ጸጋታት እናዘከርና ምስ ማሪያም ኮይና “እቲ ኹሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እዩ እሞ፥ ስሙ ቕዱስ እዩ” እናበለና ምስጋናና ነቕርበሉ። እግዚአብሔር ብአማላድነት እኖና ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ነዚ  ንኽነተግብር ይሓግዘና። አሜን!

 

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

 

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 21. 2018

ሉቃ. 1:39-45

በቲ ጊዜ እቲ ማሪያም ንመገሸኣ ተበገሰት፥ ቀልጢፋ ድማ ንዝባን ይሁድ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት። ናብ ቤት ዘካሪያስ አትያ ኸአ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ።

ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማሪያም ምስ ስምዐት፥ እቲ ሕፃን አብ ከርሣ ተሰራሰረ፤ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ። ብዓቢይ ድምፂውን ዓው ኢላ “ ንስኺ ኻብ አንስቲ ዝተባረኺኪ ኢኺ፥ እቲ ኻባኺ ዚውለድ ሕፃንውን ዝተባረኸ እዩ። አደ ጎይታይ ናባይ ክትመጺኺ እዚ ኻበይ ኮነለይ፧ እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ እቲ ሕፃን አብ ከርሠይ ብሓጎስ ተሰራሰረ። እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተነግረኪ ቓል ከም ዚፍጸም ስለ ዝአመንኪ ብፅዕቲ ኢኹ” በለት።

 • አስተንትኖ

“ማርያም ድማ “እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ፥ ከም ዝበልካለይ ይኹነለይ”። እናበለት ኣብ ጉዕዞ ሕይወታ ንፍቃድ እግዚኣብሔር ኣብ ብምልኣት ብምፍጻም፡ ኣብ ናይ ወዳ ስራሕ ድሕነት ሰሚራ፡ ንኹሉ ናይ መንፈስ ቁዱስ ሕሹኽታ ብምቕባል፣ ድንግል ማሪያም ንቤተኽርስቲያን ናይ እምነትን ኣፍቕሮትን ኣብነት ኮይና ተረኽበት። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ ናይ ቤተኽርስቲያን ፍጽምቲ ኣምሳል ትብሃል። ብፍሉይ ዝኾነ መገዲ፣ ብተኣዝዞኣን እምነታን ተስፈኣን፣ በቲ ዘቓጽል ኣፍቅሮታን>፡ ንነፍሳት መልእልተ-ባሕሪያዊ ሕይወት ንምሃብ ኣብ ዝግበር ስራሕ መድሃኔ ዓለም ተሓባባሪት ኮነት። በዚ ምኽንያት ንነፍሲ ወከፍና ኣዴና ትኸውን። ቅዱስ ኢረንዩስ …. ተኣዛዚት ብምኻና ንርእሳን ንመላዕ ዓሌት-ሰብን ምኽንያት ድሕነት ኮነት። ኣዚ ኩሉ ጸጋታት ህያባት ናይ ማርያም ካብቲ ናይ ክርስቶስ ምልኣተ ጸጋ ዝፈሰሰ፣ እዩ።

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ማሪያም ንኤልሳቤጥ ከም ዝበጽሓታ የዘንትወልና። በቲ ጊዜ እቲ ማሪያም ንመገሸኣ ተበገሰት፥ ቀልጢፋ ድማ ንዝባን ይሁድ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት። ናብ ቤት ዘካሪያስ አትያ ኸአ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ። አብዚ ነፍሲ ወከፍና ነቲ ናይ ማሪያም አብነት ብምኽታል አብ መዓልታዊ ሕይወትና ብሓቂ ደቂ ማሪያም እንተኾይና ነሕዋትና ካብ ምብጻሕን ምግልጋሊን ክንቁጠብ የብልናን። ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ አኅዋትና አኃትናን ክንሓስብ የተሓሳስበና። አብ መዓልታዊ ሕይወታን ከም ማሪያም ንኽርስቶስ ሕዝና አብዚ ምድራዊ ጉዑዞን ክንጎዪ፡ ቃል አምላክ ነሕዋትና ክንእውጅ፡ ንዕደም። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ  ጽላሎት ማሪያም ናብኣ ምስ መጸ፡ እቲ ኣብ ማኃጸና ዝነበረ ሕጻን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ፡ መንፈስ ቅዱስ መሊኡዋ ድማ፡ ብዓቢይ ድምጺ፡ < ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ፡ እቲ ካባኺ ዝውለድ ሕጻን’ውን ዝተባረኸ እዩ> እናበለት ክትምስክረላ ተረኽበትበ። < ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጺ’ኸ እዚ ካበይ ኮነለይ? እንሆ ድምጺ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ እቲ ህጻን ኣብ ከርሰይ ብሓጐስ ተሰራሰረ፡ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነግረኪ ቃል ከም ዚፍጸም ስለ ዝኣመንኪ ብጽዕቲ ኢኺ> ትብላ። ሉቃ።1.41-44

አብ ቅዱስ ወንጌል  ሓንቲ ሰበይቲ ብስራሕ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምግራም “ ንዓኻ ዝጥበዋ አጥባትን ንዓኻ ዝተሸከመት ማሕጸንን ብፁዓን እየ” ሚስ በለቶ “ ብፁዓትስ እባ እቶም ንቃል አምላክ ዚሰምዑ እዮም” እናበለ ይምልሰላ፡ እዚ ማለት ድንግል ማሪያም ብጽዕቲ ዝግብራ ንቓል አምላኽ ብዘይ መኸላእታ ብምቕባላ ምኻኑ ንምግላጽ ኢዩ። ከመይ ብእምነታ ብጽዕቲ ምኻና ዝተመስከረላ ቅድስቲ አደ  ኢያ። ስለዚ ንሕናውን ከም ደቂ ማሪያም ንቃል አምላኽ አብ ምስማዕ ክንተግህ የድሊ። ቃል አምላኽ አብ ሕይወትና መኻን ኮይኑ ከይርከብ አብነት ቅድስቲ ማሪያም ክንስዕብ የድሊ። እቲ ብእምነት ብትሕትና ንቓል አምላክ ዚሰመዕ፡

ማርያም ክርስቶስ ጎይታ ንቤተክርስትያን ዝሃባ ዓባይ ህያብ’ያ፣ ከም ኣደ ኩሉ ኮይና ከኣ ንኣመንቲ ደቃ ተገልግል፣ ንሳ ኣዴና ኢና – እዚ ከኣ ካብ ጥንቲ እግዚኣብሔር ኣደ ክትኮነና ስለ ዝመደባን ብወገና ከኣ ሕራይ ኢላ ስለ ዝተቐበለትን እያ። ስለዚ ኢያ ቅድስቲ ኤሊሳቤጥ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነግረኪ ቃል ከም ዚፍጸም ስለ ዝኣመንኪ ብጽዕቲ ኢኺ> ትብላ። ኣብ መደብ ድሕነት ሕራይ ማርያም ወሳኒ እዩ ነይሩ – ተጠይቓ ሕራይ ምስ በለት ወዳ’ውን ካብአ ተወሊዱ ከድሕነና ሕራይ በለ። ብሓቂ ደቂ እግዚኣብሔር ደቂ ማርያምን ክንከውን ከኣ ነቲ ምስጢ ድሕነት ክርስቶስ “ሕራይ” ክንብል ኣሎና።

ዝኸበርኩ አኅዋትን አኃትን ሎሚ ነዚ ቃል እዚ ክነስተንት ከለና መጀመርታ አብ ሕይወትና ክብሪ እኖና ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ክነኽብርን ንዓለም ማለት ነኅዋትና ቅድስናአ ክንምስክሪን ንዕደም።  እቲ አብአ ዝነበረ እምነት ትሕትና አባና ቀንጸባርቕ መዓልታዊ ክንጽ ዕር የድሊ። ንኩሉ ጉዕዛዊ ሕይወትና  ምስቲ ናይ ማሪያም ሕይወት ክነማሳስሎ ንጽዓር። አብነት ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ብምስዓብ፡ ሎሚውን ንሕና ከምቲ ዘማራይ “ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን ኢዩ” እናበለን አብ ቃሉ እሙንታ ኮይና ክንጎ ዓዝ ቅድስቲ ማሪአም አማልድነታ አይፈለየና።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 20. 2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ሉቃ. 1:26-38

ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብሬል መልአኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ፥ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ አምላኽ ተላእከ። ንሳ ካብ ቤት ዳዊት ንዮሴፍ ዝስሙ ሰብአይ ተሓጽያ ነበረት፤ ስም እታ ድንግል ከአ ማሪያም እዩ። እቲ መልአኽ ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ አትዩ፥ “ ሰላም ንአኺ ኦ ምልእተ ጸጋ፥ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ፥ ንስኺ ካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ”  በላ። ንሳ ድማ ምስ ረአየቶ በቲ ቃሉ አዝያ ሰምበደት፤ “ እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን፧” ኢላውን ሓሰበት። እቲ መልአኽ ከአ “ ማሪያም! አብ ቅድሚ አምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ አይትፍርሂ። እንሆ ክትጠንሲ፥ ወዲውን ክትወልዲ፥ ስሙ ኸአ ኢየሱስ ክትሰምይዮ ኢኺ። ንሱ ዓቢይ ኪኸውን፥ ወዲ እቲ ልዑልውን ኪበሃል እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ዝፋን አብኡ ዳዊት ኪህቦ ኢዩ። ንሱ አብ ሕዝቢ እስራኤል ንዘለዓለም ኪነግሥ እዩ። መንግሥቱ ኸአ መወዳ እታ የብሉን” በላ። ማሪያም ድማ ነቲ መልአኽ፥ “ አነ ድንግል እየ፥ እዚ ነገር እዚ ኸመይ ኢሉ ኺኸውን ይኽእል፧” በለቶ።

እቲ መልአኽ መሊሱ “መንፈስ ቅዱስ አባኺ ኺወርድ እዩ፤ ኃይሊ ልዑልውን ኬጽልለኪ እዩ፤ ስለዚ ኸአ እቲ ኻባኺ ዚውለድ ቅዱስ ወዲ አምላኽ ኪበሃል እዩ። እን ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እካ አብ እርግናአ ወዲ ጠኒሳ አላ፥ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ሳድሳይ ወርኃ እዩ። ከመይ ንእግዚአብሔር ዚሰአኖ ነገር የልቦን” በላ። ማሪያም ድማ “እኔኹ አነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” በለቶ። ብድኅርዚ እቲ መል አኽ ካብ አ ኸደ።

 • አስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ልደተ ክርስቶስ ክነስተንትን ይዕደመና።  ገብሪኤል መልአኽ ሰላም ንአኺ ኦ ምልእተ ጸጋ፥ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ፥ ንስኺ ካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ” እናበለ ሰላምታ የቅርበላ፡፤  ሰላም ንአኺ ኦ ምልእተ ጸጋ፥ ማሪያም   “ኦ ምልእተ ጸጋ” ተባሂላ  ብገብሪኤል መልአኽ ተጸውዓት። እዚ ነቲ ናይ መጻኢ ተልእኽኣ ጸዋዕታኣን ዘመልክት ስም ነበረ። ማሪያም ክትፍጽሞ ዝነበራ ተልእኾ ነይሩዋ።  እግዚኣብሔር አደ እቲ ምንጪ ጸጋታት ዝኾነ ኣምላኽ ክትከውን ጸወዓን ሓረያን። ዘካሪያስ ካህን አብ ውሽጢ ቤት መቅደስ አገልግሎት እናፈጸመ እንከሎ መልአኽ መጺኡ ከምዚ እናበለ  አበሰሮ፦ “ዘካርያስ! ጸሎትካ ተሰሚዑልካ እዩ እሞ አይትፍራህ፤ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ኽትወልደልካ እያ፤ ስሙውን ዮሓንስ ኢልካ ኽትሰምዮ ኢኻ። ዘካሪያስ “ አነ ሸምጊለ ኢየ፥ ሰበይተይ ከአ መዋዕላ ኃሊፉ እዩ እሞ፥ ነዚ ነገር እዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ፧” እናበለ ክጠራጠር ተረኽበ።

ማሪያም ግን በቲ ብስራት ወይ በቲ ቓል  ገብሪኤል መልአኽ   ኣዝያ እካ እንተ ሰንበደት፣ “ “እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን? ብምባል ክተስተንቲን እንተ ተረኽበት። ” ትሕትናን እምነትን ትብዓትን ብዝመልኦ መንፈስ  ነቲ ናይ ገብርኤል መልአኽ   ብሥራት እኔኹ፤ አነ ባርያ አግዚአብሔር ኢየ፡ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ፡ ብምባል እግዚአብሔር አብአ መደቡ ክፍጽም ክተፍቅድ ተረኽበት። በዚ ምኽኒያት እኖና ቅድስቲ ማርያም ብትሕትና ንቃል ኣምላኽ ስለ ዝተቐበለቶ ኣደ ኢየሱስ፤ አደ ኢቲ መድኅን ዓለም ኮነት። ብምሉእ ልባ ድላይ ኣምላኽ ብምቕባል ነቲ ናይ ወዱ ኣካልነትን ሥራሕን ብምሉእ ተወፈየት፡ ብትሕቲኡን ምስኡን ኮይና ብጸጋ  እግዚኣብሔር ተደጊፋ አብቲ  ናይ ምስጢር ድሕነት ኣገልግሎት ተወፈየት። ብሰንኪ ቀዳማይ ኃጢአት ጸላእቲ እግዚአብሔር ኮይና ዝነበርና፡ በዛ አደ አምላኽ ክትከውን ዝተሓርየት ሰበይቲ፡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ወዳ ደቂ እቲ ልዑል አምላኽ ክንከውን መሰል ተዋህበና። “እኔኹ አነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” ምስ በለቶ ውሕደት ቅድስቲ ሥላሴ አብአ  አዕረፈ፤ እቲ ንዓለም ዝፈጠረ ቃል፡ እቲ ንሕዝቡ ዝመርሕ ዝነበረ ቃል፡ እቲ ብአፍ ነብያትን ገይሩ ዚዛረብን ዝመርሕን  ዝነበረ ቃል፤ ግዚኡ ምስበጽሐ ሥጋና ንኽለብስ፤ ከም ተራ ፍጡር ካብ ማሪያም ተወልደ። ቃል ስጋ ኮነ አባናውን ሓደረ። ስጋአ ብምልባስ አብ መንጎና ሓደረ። ዝበልካኒ ይኹነለይ ብምባላ  ብርሃን ናብዚ ዓለም መጸ።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ድንግል ማሪያም ኃለፋ ኩሉ ናይ ቤተክርስቲያን እታ ዝበለጸት መራሒት ኢያ። ከመይ ቅድስንአ ብፅዕነታ ብእግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስከረላ ፍጥርቲ ኢያ። አብ ቅድሚ አምላኽ ጸጋ ዝረኺበትን ብጸጋታቱን ንዝተሸለመት ኢያ።  ብተአዝዞአ  ፍቃድ እግዚአብሔር ንምፍጻም ሓንሳብ ሕራይ “ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ ብምባል ብእምነት ንወዳ ስጋብ አብ መስቀል ተሰቒሉ ሞይቱ አብ ሕቑፍአ ትቕበሎ ብትብዓት ተኸተለቶ። ብተስፋ ነቲ ኹሉ ዚመጻ ዝነበረ መከራታት ብእምነት ክትጾሮ ኪኢላ። ስለዚ ኢዩ ቅዱስ ኢረንዮስ “ ሔዋን ብዘይ ምእማና  አሰረቶ ማሪያም ብምእማና ፈትሓቶ” ክብል ዝተረኽበ። ቅዱስ አጎስጢኖስውን “ ማሪያም ነቲ ብሥራት መልአኽ አብ ዝተቀበለትሉ ጊዜ  ብምእማና መንግሥተ ሰማይ ከፈተትልና እናበለ ብዛዕባ እቲ ዓቢ እምነታ ይዛረብ።

ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ እምበአር ንሕና ከም አመንቲ ነፍሲ ወከፍና አብነት እኖና  ቅድስቲ ማሪያም  ክንክተል ንዕደም አለና። አብ መዓልታዊ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ተአዝዞ ትሕትና ክነዘውትር፡ መደብ አምላኽ አባና ክፍጸም ፍቃድካ ይኹን እናበልና ክነፍቅድ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 19. 2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ሉቃ. 15-25

ብዘመን ሄሮዶስ ንጉሥ ይሁዳ፥ ሓደ ኻብ ክፍሊ ኽህነት አብያ ዝኾነ ዘካርያስ ዚበሃል ካህን ነበረ፤ ካብ ዘርኢ አሮን ዝኾነት ኤልሳቤጥ እትብሃል ሰበይቲ ኸአ ነበረቶ። ክልቲኦም ከአ አብ ቅድሚ አምላኽ ብኹሉ ት እዛዝ እግዚአብሔር ሕግታቱን ብዘይ ጉድለት ዚመላለሱ ጻድቃን ነበሩ። እንተኾነ ኤልሳቤጥ መኻን ስለ ዝነበረት ውሉድ አይነበሮምን፥  ክልቲ ኦም ድማ መዋ ዕሎም ዝኃለፈ አረገውቲ ነበሩ። እንሆ ኸአ ዘካሪያስ ብተራ ኽፍሉ አብ ቅድሚ አምላኽ ብግብሪ ክህነት ኬገልግል ከሎ፥ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤት መቕደስ እግዚአብሔር አትዩ ዕጣን ኪ ዓጥን ዕጫ በጽሖ። በቲ ግዜ ዕጣን ከአ ኹሉ እቲ ሕዝቢ ብወጻኢ ኾይኑ ይጽሊ ነበረ። ሽዑ መል አኽ እግዚአብሔር ብወገን የማን እቲ መሠውዒ ዕጣን ቆይሙ ተራእዩ። ዘካሪያስ ከአ ር እይዎ ሰምበደ፥ ፍርሃትውን ኃዞ። እቲ መል አኽ ድማ ኸምዚ በሎ፦ “ ዘካር ያስ! ጸሎትካ ተሰሚ ዑልካ እዩ እሞ አይትፍራህ፤ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ኽትወልደልካ እያ፤ ስሙውን ዮሓንስ ኢልካ ኽትሰምዮ ኢኻ። ንሱ ሓጎስን ደስታን ኪኾነልካ እዩ፤ ብልደቱ ኸአ ብዙኃት ኪሕጎሱ እዮም። ምኽኒያቱ ኸአ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓቢይ ኪኸውን እዩ። ወይንን ዚስክር መስተን ከአ ኸቶ አይኪሰቲን እዩ። ገና አብ ከርሢ አዲኡ ኸሎ መንፈስ ቅዱስ ኪመል ኦ እዩ። ንሱ ንእግዚአብሔር ብቑዕ ሕዝቢ ምእንቲ ኼዳሉ፥ ልቢ አቦታት ናብ ውሉድ፥ ንዘይ እዙዛት ድማ ናብ ናብ ትበብ ጻድቃን ምእንቲ ኪመልስ፥ ብናይ ኤልያስ መንፈስን ኃይሊን ቀቅድሚ ጎይታ ኪኸይድ እዩ።”

“ አነ ሸምጊለ ኢየ፥ ሰበይተይ ከአ መዋዕላ ኃሊፉ እዩ እሞ፥ ነዚ ነገር እዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ፧” በሎ። እቲ መል አኽ ከአ መሊሱ ከምዚ በሎ “፦ “ አነ አብ ቅድሚ አምላኽ ቆይመ ዘገልግል ገብሪኤል እየ። ናባኻ ዝተለአኽኩ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ክዛረበካን ከበሥረካን እዩ። እንሆ ኸአ ነቲ ብግዚኡ ዚፍጽም ዘረባይ ስለ ዘይአመንካ፥ ክሳዕ እዚ ነገር እዚ ዚፍጸመሉ መዓልቲ ዓባስ ክትከዊን ምዝራብውን ክትስእን ኢኻ።” እቶም ሕዝቢ ኸአ ንዘካሪያስ ይጽበይዎ ነበሩ፤ በቲ አብ ቤት መቅደስ ምድንጋዩውን ተገረሙ። መፂኡ ኺዛረቦም ስለ ዘይከአለ ድማ፥ አብ ቤት መቅደስ ራእይ ከም ዝረአየ ፈለጡ፤ ንሱ ኸአ ብኢዱ የመልክቶም ነበረ፥ ዓባስ ኮይኑውን ይነብር ነበረ። ዘካሪያስ ድማ መዓልቲታት አገልግሎቱ ምስ ፈጸመ ናብ ቤቱ ተመልሰ።

 • ኣስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ምብጻሕ ናይ ገብሪኤል መልኣኽ ናብ ዘካሪያስ የዘንቱ።  ብዘመን ሄሮዶስ ንጉሥ ይሁዳ፥ ሓደ ኻብ ክፍሊ ኽህነት አብያ ዝኾነ ዘካርያስ ዚበሃል ካህን ነበረ፤ ካብ ዘርኢ አሮን ዝኾነት ኤልሳቤጥ እትብሃል ሰበይቲ ኸአ ነበረቶ። ክልቲኦም ከአ አብ ቅድሚ አምላኽ ብኹሉ ትእዛዝ እግዚአብሔር ሕግታቱን ብዘይ ጉድለት ዚመላለሱ ጻድቃን ነበሩ” ክልቲኦም ከአ አብ ቅድሚ አምላኽ ብኹሉ ትእዛዝ እግዚአብሔር ሕግታቱን ብዘይ ጉድለት ዚመላለሱ ጻድቃን ነበሩ”

እቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ገብሪኤል መልአኽ ንዘካሪያስ ዝነበረ “ ዘካሪያስ ጸሎትካ ተሰሚዑ ኢዩ እሞ አይትፍራሕ” ዝብል ብስራት ኢዩ ነይሩ። ጸሎት ወልደ እግዚአብሔር ምስ ሰማያዊ አቡኡ ዚገብሮ ዘተ ኢዩ። ጸሎት መፍትሕ ጸገማትና ኢዩ፡፡ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ንኽንሓብር ዝገቢር ሓይሊ ኢዩ። ምኽኒያቱ ክንጽሊ ኸለና ምስ እግዚአብሔር ኢና ንዛረብ። ስለዚ ጸሎትና አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክስማዕ ወትሩ ከይደኸምና ክንጽሊ ይግበአና። ገብሬል መልአኽ ንዘካሪያስ  ብምላድ ናይ ዮሃንስ ክሕጎስ ምኻኑ ፫ ምኽኒያታት ይህቦ ፦ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓቢ ክኸዊን  – ንብዙሓት ናብ እግዚአብሔር ክመርሖም  –  ምሉእ ሕይወቱ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ነቲ ኪመጽእ ዘለዎ መሲሕ መገዲ ከዳሉ ምኻኑ …. እግዚአብሔር ጎይታ ሠራዊት “ እንሆ” አነ ልኡኸይ እልእኽ አለኹ፥ ንሱ ቐቅድመይ መገዲ ኺጸርግ እዩ። ዝብል ትንቢት ሚልክያስ ከኣ ኣብዚ ኽፍጸም ንረኽቦ። ። ምል.3:1 እቲ ካብ ዘካሪያስን ኤልሳቤጥ ዝውለድ ሕጻን እምበአር ምሉእ ሕይወቱ ንእግዚአብሔርን ተልእኾኡን  ዝተወፈየ  ነቢይ ክኸዊን ከምዘለዎ ብገብሬል መልአኽ ተገልጸ። እግዚአብሔር ክጽውዕ ኸሎ ዕላማ አለዎ። ሎሚ ነዚ ቃል አምላኽ ክነስተንትን ከለና እግዚአብሔርውን አብ ነፍሲ ወከፍና መደብን ተልእኾን ከምዘለዎ – ክንአምን  አሚና አብቲ ዝተዋህበና ጸዋዕታን ተልእኾን ክንጽመድ ንዕደም።  ንሱ ንእግዚአብሔር ብቑዕ ሕዝቢ ምእንቲ ኼዳሉ፥ ልቢ አቦታት ናብ ውሉድ፥ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ናብ ትበብ ጻድቃን ምእንቲ ኪመልስ፥ ብናይ ኤልያስ መንፈስን ኃይሊን ቀቅድሚ ጎይታ ኪኸይድ እዩ።” ዘካሪያስ በዚ ቃላት  ናይ ገብሬል መልአኽ ወይ ብስራት ይጠራጠር አይአምንን፡ “ አነ ሸምጊለ ኢየ፥ ሰበይተይ ከአ መዋዕላ ኃሊፉ እዩ እሞ፥ ነዚ ነገር እዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ፧” እናበለ ክሓትት ንርእዮ።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን አብ ፍቅዲ ሓሙሽተ አቀዲምና ከምዝሰማዕናዮ ዘካርያስን  ኤልሳቤጥን “ አብ ቅድሚ አምላኽ ብኹሉ ትእዛዝ እግዚአብሔር ሕግታቱን ብዘይ ጉድለት ዚመላለሱ ጻድቃን ነበሩ” እናበለ ይገልጾም። ትእዛዝ እግዚአብሔርን ሕግታቱን ብምሕላው ጻድቃን ተባሂሎም። ሓደ  መንእሰይ ንመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መምህር ንመንግስተ ሰማይ ክወርስ እንታይ ክገቢር አለኒ ሚስ በሎ “ ትእዛዛቱ ሓሉ “ እናበለ ይምልሰሉ። ስለዚ ንሕናውን ነቲ እግዚአብሔር ዘዳለወልና መንግሥተ አምላኽ ንኽንወርስ – አብ ቅድሚ አምላኽ ጻድቃናት ተባሂልና ንኽንጽዋዕ  አብ ትእዛዛቱን ሕግታቱን እሙናት ኮይና ክንርከብ የድሊ። ጽድቂ ኣምላኽ ብእምነት ኢዩ ዝርከብ ። እምነት ከአ ነቲ ብኣምላኽ ዝዋሃበካ ጸጋ ተቀቢልካ ምኽአል ኢዩ። ጸጋ አምላኽ ንኽትቅበል ከአ እምነት የድሊ። እምነት ወዲ ሰብ ከአ ነቲ ጸዋዕታ ኣምላኽ እንህቦ መልሲ ኢዩ። ነቲ ኣምላኽ ንሰብ ብነጻ ክዕድሎ ዝደሊ ህያባት ተቐቢልካ ምኻል ወይ ክፉት ምኻን ማለት ኢዩ። አብዚ ዘካሪያስ ጎዶሎ ኮይኑ ይርከብ። እቲ መልኣኽ ጊና መሊሱ “አነ አብ ቅድሚ አምላኽ ቆይመ ዘገልግል ገብሪኤል እየ። ናባኻ ዝተለአኽኩ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ክዛረበካን ከበሥረካን እዩ” እናበለ ተልእኽኦ እንታይ ምኻኑ ይገልጸሉ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎሚውን ኣብ ሕይወትና መደቡን ተልእኽኡን ብቤተክርስቲያኑ ብሓዋሪያቱን ካብ ምዝራብን ምጽዋዕን ኣይቃረጸን፡ ነቲ መደብን ተል እኾን ወይ ጸዋ ዕታን ተቀቢልና ክንክእል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኣማልድነት እኖና ቅድስቲ ማሪያም ይሓግዘና። ኣሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 18. 2018

ማቴ. 1፡18-24

ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ኸምዚ እዩ፦ አዲኡ ማሪያም ንዮሴፍ ተሓጽያ ኸላ፥ ከይተቓረቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት። ዮሴፍ ሕጹይ ጻድቕ ስለ ዝነበረ፥ ብኅቡእ ኪኃድጋ  ደአ ሓሰበ እምበአር ኬጋልጻ አይደለየን። ንሱ እዚ ኪሓስብ ከሎ፥ እንሆ መልአኽ እግዚአብሔር ብሕልሚ ተራእዮ፥ ከምዚ ድማ በሎ፦ “ዮሴፍ ወዲ ዳዊት፥ እቲ ኻብአ ዚውለድ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕጽትኻ ማሪያም ምውሳድ አይትፍራህ። ወዲ ኽትወልድ እያ ንሱ ኸአ ንሕዝቡ ኻብ ኃጢአቶም ኼድኅኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ።

እዚ ኹሉ ድማ እቲ እግዚአብሔር ብነቢይ “ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲውን ክትወልድ እያ፥ ስሙ ኸአ አማኑኤል ኪብልዎ እዮም፥ ትርጉሙ ኸአ ‘አምላኽ ምሳና’ ማለት እዩ” እናበለ ዝተዛረቦ ምእንቲ ኪፍጸም ኮነ።

ዮሴፍ ካብ ድቃስ ተንሢኡ መልአኽ እግዚአብሔር ከም ዝአዘዞ ገበረ፥ ንማሪያም ሕጽይቱ ወሰዳ፥ [በኹሪ}  ወዳ ክሳዕ እትወልድ አይፈልጣን፥ ስሙ ድማ ኢየሱስ ኢሉ ሰመዩ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 18. 2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ማቴ. 1፡18-24

ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ኸምዚ እዩ፦ አዲኡ ማሪያም ንዮሴፍ ተሓጽያ ኸላ፥ ከይተቓረቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት። ዮሴፍ ሕጹይ ጻድቕ ስለ ዝነበረ፥ ብኅቡእ ኪኃድጋ  ደአ ሓሰበ እምበአር ኬጋልጻ አይደለየን። ንሱ እዚ ኪሓስብ ከሎ፥ እንሆ መልአኽ እግዚአብሔር ብሕልሚ ተራእዮ፥ ከምዚ ድማ በሎ፦ “ዮሴፍ ወዲ ዳዊት፥ እቲ ኻብአ ዚውለድ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕጽትኻ ማሪያም ምውሳድ አይትፍራህ። ወዲ ኽትወልድ እያ ንሱ ኸአ ንሕዝቡ ኻብ ኃጢአቶም ኼድኅኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ። እዚ ኹሉ ድማ እቲ እግዚአብሔር ብነቢይ “ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲውን ክትወልድ እያ፥ ስሙ ኸአ አማኑኤል ኪብልዎ እዮም፥ ትርጉሙ ኸአ ‘አምላኽ ምሳና’ ማለት እዩ” እናበለ ዝተዛረቦ ምእንቲ ኪፍጸም ኮነ። ዮሴፍ ካብ ድቃስ ተንሢኡ መልአኽ እግዚአብሔር ከም ዝአዘዞ ገበረ፥ ንማሪያም ሕጽይቱ ወሰዳ፥ [በኹሪ}  ወዳ ክሳዕ እትወልድ አይፈልጣን፥ ስሙ ድማ ኢየሱስ ኢሉ ሰመዩ።

 • አስተንትኖ

ብዛዕባ ልደተ ክርስቶስ የዘንትወልና። ገብሪኤል መልአኽ“ ሰላም ንዓኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ፥ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ፥ ንስኺ ካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ” ዝብል ብስራት ምስ አስመዓ ወላ እካ አብቲ መጀመርታ እዚ ከምይ ኢሉ ይኸዊን እንተበለት፡ እዚ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ምኻኑ ምስነገራ  “እኔኹ አነ ባሪያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” እናበለት ነቲ ብስራት ተቐበለቶ። ወዲ አምላኽ አብአ ክሓድር አፍቀደት።

ግዜኡ ምስበጽሐ ግን፤ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ከድሕን፤ ንሕናውን ናይ ውልድነት መሰል ምእንቲ ኽንረክብ፤ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ: ኣብ ትሕቲ ሕግውን ዝሓደረ ወዱ ለኣኾ። ይብል ጳውሎስ አብ መልእኽቱ። የውሃንስውን” እቲ ቃል ስጋ ኮነ፤ ጸጋን ጽድቅን መሊኡዎ፤ ኣብ ምንጎና ሓደረ፤ ሓደ ወዱ ነቡኡ ዝኾነ: መጠን ዚረኸቦ ክብሪ ዚኣክል ክብሩ ረአና  ንሕና ኹልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና። ኣብቲ ናይ ጸሎት ሃይማኖትውን ውትሩ እንደግሞ … ንአና ንደቂ ሰብ: ምእቲ ድሕነትና ኢሉ ካብ ሰማይ ከም ዝወረደ። ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ከም ተሰግወ፤ ሰብውን ከም ዝኾነ ኢልና ንጽልን ንደግምን። እቲ ነብያት እተነበይሉ፡ ድንግል ክትወልድ፤ ስሙ ከአ አማኑኤል ክትሰምዮ ኢያ ዝብል ቃል አምላኽ፡ እቲ ንማሪያም ዝተዋህበ ቃል ብስራት፡ አነ ሰብአይ ዘይፈልጥስ፤ እዚ ነገር እዚ ደአ ከመይ ኢሉ ኪኸውን እዩ፧ ንዝብል ናይ ማሪያም ሕቶ፡ ዝተዋህበ መለኮታዊ ምላሽ፤ ማለት እቲ ዝውለድ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምኻኑ ምስተገልጻ ማሪያም ብእምነት ብትሑት መንፈስ ተቐበለቶ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንወድሰብ ናብቲ መሰረቱ ንምላስን፡ ንምድሓንን ምእንቲ ካሕሳ ሓጥያትና ኣምላኽ ሰብ ኮነ። ናብ ዓለም መጸ ስጋና ለበሰ። ብኣኡ ሕይወት ምእንቲ ክንረክብ፤ ኣምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ለኣኾ። በዚ ኸኣ ኣሕዋት ፍቕሪ ኣምላኽ ኣባና ተገልጸ ይብል 1የው. 4:9። ንሱ ኣምላኽ እካ እንተኾነ ነቲ ኹሉ ኣምልኽነቱ ብምግዳፍ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ማርያም ብምላድ ሰብ ብምኻን፡ ንዓለምና ድሕነት አበሰረ፡፡ ንነፍሲ ወከፍና እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩ ገለጸ።

ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ኸምዚ እዩ፦ አዲኡ ማሪያም ንዮሴፍ ተሓጽያ ኸላ፥ ከይተቓረቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት። እቲ ብመልአኽ ዝተነግረ ኪፍጸም ንርእዮ። ምስጢረ ድኅነት ወዲ ሰብ አብዚ ይጅምር። ዮሴፍ ሕጹይ ጻድቕ ስለ ዝነበረ፥ ይብል። ዮሴፍ ጻድቕ ኢሉ ይሰምዮ ቅዱስ መጽሓፍ – ምኽኒያቱ አብ ሕይወቱ እቲ ኩሉ እግዚአብሔር ዝአዘዞ ኪፍጽም ስለዝተረኽበ። ከምቲ አቀዲምና ዝበልናዮ ስለዚ ኢዩ ቃል አምላኽ ቅዱስ እናበለ ቅጽል ዝህቦ። ብዕብራይስጢ ቅዱስ ሰብአይ ኪብል ከሎ “ እሙን አገልጋሊ አምላኽ ማለት ኢዩ። አብቲ መደብ እግዚአብሔር እሙን ኮይኑ ዝርከብ ወይ መደብ እግዚአብሔር አብ ሕይወቱ ዝፍጽም ማለት ኢዩ። እግዚአብሔር ንኖኅ ዘፍ.7:1  ከምእንረኽቦ “ አብዛ ወለዶ እዚአ አብ ቅድመይ ጻድቕ ኮንካ ረኺበካ እየ እሞ፥ ምስ ብዘላ ቤትካ ናብ መርከብ እቶ” እናበለ ንእግዚአብሔር ብምእዛዙ ናብታ ናይ ድኅነት መርከብ ኪኣቱ ይእዝዞ። ዘፍ.7:1  ጆስማሪያ ዝተባህለ ቅዱስ “ ቅዱስ ሰብ ዝበሃል “ንእግዚአብሔር ዘፍቅር፥ እዚ ፍቕሪ እዚ ከአ ሕግታቱ ብምሕላውን ምሉእ ሕይወቱ አብ አገልግሎት አሕዋቱ ብምጽማድን ዘርእዮ ወይ ዝምስክሮ   ኢዩ ይብል።

ቅዱስ ዮሴፍ አብ ማሪያም ዘጋጠመ ናይ ጥንሲ ኩነታት ስለዘጋጠሞ ብኅቡእ ኪኃድጋ  ደአ ሓሰበ እምበአር ኬጋልጻ አይደለየን። ንሱ እዚ ኪሓስብ ከሎ፥ ግና  መልአኽ እግዚአብሔር ብሕልሚ ተራእዮ፥ ነቲ ሓቂ ከአ ከምዚ እናበለ ገለጸሉ፦ “ዮሴፍ ወዲ ዳዊት፥ እቲ ኻብአ ዚውለድ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕጽትኻ ማሪያም ምውሳድ አይትፍራህ። ወዲ ኽትወልድ እያ ንሱ ኸአ ንሕዝቡ ኻብ ኃጢአቶም ኼድኅኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ። እግዚአብሔር ነቶም ብሓቂ አብ ሓይሊ ቃሉን ጥበቡን  ዝአምኑ ብርሃኑ ይህቦም ኢዩ። ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕጽትኻ ማሪያም ምውሳድ አይትፍራህ። እናበለ ኸአ የጸናንዖ።  ወዲ ኽትወልድ እያ ንሱ ኸአ ንሕዝቡ ኻብ ኃጢአቶም ኼድኅኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ። ኢየሱስ መድድህን ማለት ኢዩ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን……………. አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 15. 2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ማቴ. 17፡10-13

ደቂ መዛሙርቱ ኸኣ “ንምንታይ ደኣ መምህራን ሕጊ፥ ‘ቅድም ኤልያስ ኪመጽእ አለዎ’ ዚብሉ” ኢሎም ሓተትዎ።  ንሱ ኸአ መሊሱ “ እወ፥ ኤልያስ ቅድም ኪመጽእ እዩ፥ ንኹሉ ድማ ኼቃነዕ እዩ፥ ንሳቶም ግና ዝደለዩ ገበርዎ እምበር አይፈለጥዎን። ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ብአአቶም ሓሣረ መከራ ኪቕበል ከም ዘለዎ እብለኩም አሎኹ” በሎም።

 • አስተንትኖ

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ  ናይ ደቂ መዛሙርቱ “ንምንታይ ደኣ መምህራን ሕጊ፥ ‘ቅድም ኤልያስ ኪመጽእ አለዎ’  ዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ “ እወ፥ ኤልያስ ቅድም ኪመጽእ እዩ፥ ይብሎም፡ እዚ ክብል ከሎ ብዛዕባ ዮሓንስ መጥምቕ ኢዩ ዝዛረብ ዘሎ። ዮሓንስ መጥምቕ ሓደ ንጹር ዝኾነ ተልእኾ ሒዙ ማለት ንምጽአት ክርስቶስ መገዲ ከዳሉ ኪመጽእ ነይሩዎ። መምህራን ሕጊ ነዚ ግን ክቕበሉዎን   ኪርድእዎ አይከአሉን።

ሓዋሪያት ሙሴን ኤሊያስን አብ እምባ ምስ ክርስቶስ ኪዘራረቡ ረአዩዎም፡  ነዚ  ዝተዓዘቡ ኩሎም ኤሊያስ መገዲ ከዳሉ ኪምለስ ኢዩ ኢሎም ይአምኑ ነበሩ። ሓዋሪያት ነቲ ‘ቅድም ኤልያስ ኪመጽእ አለዎ’  ዝብል ትምህርቲ መምህራን ሕጊ ክርድኡን ኪፈልጡን ይደሊዩ። ክርስቶስ ከም መሲሕ ጊና ዲሮ አብ መንጎኦም ነበረ። ከምኡውን  ኤሊያስ ዲሮ ከምዝመጸ ጊና ከምዘይሰምዕዎ ይዛረቦም። ኤልያስ ቅድም ኪመጽእ እዩ፥ ንኹሉ ድማ ኼቃነዕ እዩ፥ ንሳቶም ግና ዝደለዩ ገበርዎ እምበር አይፈለጥዎን። ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ብአአቶም ሓሣረ መከራ ኪቕበል ከም ዘለዎ እብለኩም አሎኹ” በሎም። አብዚ ሓዋሪያት ብዛዕባ ዮሓንስ መጥምቕ ይዛረብ ከምዘሎ ተረደኦም።

ዮሓንስ መጥምቕ “ አቱም ውሉድ ተመን፥ ካብቲ ዚመጽእ ቁጥዓ ክትመልቁኸ መን ሓበረኩም፧ እምበአር ንንስሓ ዝበቕዕ ፍረ ግበሩ”ሉቃ.  3፡7-14). እናበለ ተልእኾ ናይ ኤሊያስ ክፍጽም ተረኽበ። ንሱ ንእግዚአብሔር ብቑዕ ሕዝቢ ምእንቲ ኼዳሉ፥ ልቢ አቦታት ናብ ውሉድ፥ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ምእንቲ ኪመልስ፥ ብናይ ኤሊያስ መንፈስን ኃይልን ቀቅድሚ ጎይታ ኪኸይድ እዩ።”(Lc 1,17). እዚ ቃል እዚ ብየውሓንስ ይፍጸም። በዚ ምኽኒያት ከአ ንሞት ይፍረድ። ክርስቶስ ነዚ ተልእኾ ዮሓንስ መጥምቕ  ይቕጽል። ማሕበራዊ ሕይወት ደቂ ሰባት ክሃንጽ ይጅሚር። ምኺኒያቱ እግዚአብሔር አቦ ንሕና ኩሉና አኅዋትን አኃትን ስለዚኾና። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕይወቱን ቃላቱን ክልተ ፍቕሪ ይምስርት፡ ፍቕሪ  እግዚአብሔርን ፊቕሪ ብጻይን። ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ብአአቶም ሓሣረ መከራ ኪቕበል ከም ዘለዎ እብለኩም አሎኹ” ኢሉ ዝተነበዮ። በቲ ተልእኽኡ ዘይተሓጎሱ አይሁዳውያን ንመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስዊን እንተኾነ ከም ዮሓንስ መጥምቕ ንሞት አሕሊፎም ይህብዎ።

ዝኸበርኩም አሕዋትን አኃትን አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ እምበአር ንሕናዊን  ተልእኾ ክርስቶስ ጎይታና ቤተክርስቲያኑ እንታይ ምኻኑ አሚና ብእምነት ተቐቢልና ክርስቲያናዊ ሕይወትና ብቓል አምላኽ ክንመርሕ ይግበአና። ብፍላይ በዚ ናይ ምጽአት ግዜ ስብከት ዮሓንስ መጥምቕ መሪሕ ሕይወትና ክንገብሮ ይግበአና።  ዮሓንስ መጥምቕ ንኽርስቶስ መንገዲ ክቕርበሉ ክሰብኽ ምስ ጀመረ እታ ቀዳመይቲ ቃሉ ወይ ስብከቱ  – ኣተሓሳስባኩም ቀይሩ ወይ ለውጡ – መንገድታት እግዚኣብሔር ኣቕንዑ፤ ስንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል፣ እምባን ኵርባን ኩሉ ትሕት ይበል፤ ጥውይዋይ ዝኾነ ኩሉ ትኽ ይበል፤ ድንጉር ይተኻኸል። ሥጋ ዝለበሰ ኩሉ ከኣ ምድኃን ኣምላኽ ኪርኢ እዩ። አብዚ ግዜ እዚ እቲ ዓለማዊ ወይ ስጋዊ አተሓሳስባና ገዲፍና ብመንፈስ አምላኽ ጉዑዞ እንጅምረሉ፡ ካብቲ ጉጉይ መንገዲና ገዲፍና በቲ ቅኑዕ ዝኾነ መገዲ አምላኽ ክንጎዓዝ ንዕደም። ግዜኡ ግዜ ንስሓ ኢዩ፡ ግዜ ዕርቂ ኢዩ፡ ምሕረት አምላኽ እንቕበለሉ ግዜ ኢዩ፡ ሚስ አኅዋትናን አኃትና እንዕረቐሉ ግዜ ኢዩ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 14.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ማቴ.11:16-19

“ እዚ ወለዶ እዚ እሞ ብምንታይ ኽምስሎ እየ፧ ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ነዕሩኾም ዚጽውዑ ቑልዑ እዩ ዚመስል። ከምዚ ኸኣ ዚብልዎም፦ ‘ እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሳዕሳዕኩምን፥ አልቀስናልኩም አይበኼኹምን።’ ዘይበልዕን ዘይሰትን ዮሓንስ እንተ መጸ ጋኒን አለዎ ይብሉ። ዚበልዕን ዚሰትን ወዲ ሰብ እንተ መጸ ኸአ፥ እንሆ በላ ዕን ሰታይን ወይንን ዓርኪ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥ አንን ይብሉ። ጥበብ ግና ብተግባራ ረትዐት።”

 • አስተንትኖ

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ዮሓንስ 11:13 “ከመይ ኩሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሓንስ ተነብዮም እዮም። ክትቅበልዎም እንተ ደአ ደሊኹምሲ እቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ዮሓንስ ኢዩ።  እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ። ድሕሪ ኢሉ መቐጸልታ ናይዚ ትምህርቲ እዚ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጺሉ ነቶም ንኸይፈልጥዎን ከይቅበሉዎን ምኽኒያታት ዘብዝሑ “እዚ ወለዶ እዚ እሞ ብምንታይ ኽምስሎ እየ፧   ብምባል ክወቅሶም ይርከብ።

እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ ንወዲ ሰብ ናብኡ ንምስሓብ ዘይገበሮ ነገር አይነበረን። ደቂ ሰባት በቲ ኩሉ ዝተገብረሎም ጸጋታት ንቃል አምላኽ ክአምኑን ክቕበሉን ስለዘይከአሉ።  “ነታኽልቲ ወይነይሲ ኃለፋ እቲ አነ ዝገበርክሉ እንታይ ኮን ምተገብረሉ ነይሩ፧ ዘቢብ የፍሪ ኢዩ ኢለ እናተጸበኽዎስ፥ ስለምንታይ እዩ መጺጽ ፍረ ዘፍረየ፧ ኢሳ.5:4 ኣብ ወንጌል ዮሓንስ እንተረኤና – ዮሓንስ መጥምቕ ከም ጸራግ መንገዲ ወይ ንብርሃን ክምስክር መጸ ። ንብርሃን ይመስክር እምበር ንሱ ብርሃን ከምዘይነበረ ከኣ ይገልጽ።

እቲ ዘለዓለማዊ ቃል፡ ክርስቶስ ዓለም ብኣኡ ድሕሪ ተፈጢራ፣ ንፍጥረት ካብ ዝነበሮ ጸልማትን ባርነትን ንምልቃቕ፣ ኣብቲ ናይ ቀደም ናብራኡ ንምምላስን ሥጋ ለቢሱ፡ ከም ምንጪ ሕይወትን ብርሃንን ኮይኑ ናብ ዓለምና መጸ። ዓለም ግና አይተቐበለቶን ጸልማት መሪጻ።

ናይ ሎሚ  ቃል ወንጌል እምበአር  መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትሪ ልቢ ናይቶም ንስብከት ዮውሃንስ ይኹኑ ስብከቱ ስብከቱ ክሰምዑ ዘይከአሉ ከምቲ አቀዲምና ዝሰማዕናዮ “ እዚ ወለዶ እዚ እሞ ብምንታይ ኽምስሎ እየ፧ እናበለ ይዛረብ። ምኽንያቱ ነቲ እግዚአብሔር ዘቅርበሎም ዝነበረ ጸዋዕታ ወይ ዕድመ ናይ ንስሓ ናይ ድኅነት  ክርድእዎን ክቕበሉዎን አይከአሉን። ከምኡውን ሎሚ አብ ግዜና ነፍሲ ወከፍና፡ አብ ሕይወታን  ገዛእ ርእስና እሞ ንመርምር። ስጋብ ክንደይ ኢና ንቃል አምላኽ አብ ሕይወትና ቦታ እንህቦ፧  ቃል አምላኽ ብኸመይ ንሰምዖ ንቕበሎ፧ ስጋብ ክንደይ ኢዩ አብ ሕይወትና ንስሓ ለውጢ ንኽንገቢር ዝሕግዘና። ክርስቶስ ጎይታና ነቶም ናይቲ ግዜ ሰማዕቱ  ብምሳሌ ገሩ “ እምብልታ ነፋሕናልኩም አይሳዕሳዕኩምን፥ አልቀስናልኩም አይበኼኹምን ዝብል።’ ሕጂውን እንተኾነ አምላኽና ንነፍሲ ወከፍና በብስምና ንቃል አምላኽ ክንሰምዕ፡ አብ ትእዛዛቱ እሙናት ኮይና ክንርከብ፥ ሕይወትና ብሰላምን ቅሳነትን ክንብሮ ዕድምኡ የቅርብ አሎ ። ‘እምብልታ ይነፋሓልና አሎ – ነዚ ጸዋዕታ እዚ ክነጸጎ አይንኽእልን። ምክንያቱ ጸዋዕታ ድሕነት ኢዩ። የሱስ ካብቲ ናይ ዮሓንስ አምጻጽአ ዝተፈልየ አብ በረኻ ይሁዳ ዘይኮነስ፡ አብ ከተማታትን ሃገረሰባትን ወንጌል መንግሥቲ እናሰበኸ፡ ኩሉ ሕማምን፥ አብ ህዝቢ ዝነበረ ድናስን እናሕወየ ፥አብ ኩለን ከተማታትን ዓድታትን ይዘውር ከምዝነበረ ባዕሉ ቃል ወንጌል የዘንትወልና።  ክርስቶስ አብ መንጎ ህዝቢ ይነብር  ነበረ  ምስ ሕዝቢ ይምገብ ይሰቲ፡ ምኽንያቱ ብኩሉ ንዓና ክመስል ነይሩዎ።

ዘይበልዕ ዘይሰቲን ዮሓንስ መጸ ጋኔን አለዎ ይብሉ። ነዚ ክነስተንትን ከለና ንገዛእ ርእስና ንጠምት። ንሕናኸ ንሕዋትና በቲ አብ ሕይወቶም ዝገብሩዎ ሰናይ ተበግሶታት ክንደይ ኢና ዘይንወቅሶም፡፡ ክንደይ ነገራትከ ዘይነልግበሎም። ብምስላ  ብዛዕባ እቶም ቖልዑ ክዛረብ ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “አብ ዕዳጋ ዝተቀመጡ” ይብሎም። እዞም ቖልዑ እዚኦም እንተ ብትህኪት እንተስ ብኻሊእ ምኽንያታት ካብቲ ኮፍ ኢሎሞ ዘለዎ ቦታ ክትስኡ አይደለዮን። ነቲ ዕድመ ጸዋዒት እምብልታ ይነጽግዎ አይቅበሉዎን። ልክዕ ፈሪሳውያንውን ነቲ ክርስቶስ ዘምጽኦ ቃል ሕይወት ክቅበልዎ አይርከቡን። እካ ደአ  ነቲ ቅዱስ ተግባራት ክርስቶስ ነጺጎም፡ ንክርስቶስ ከም ሓደ በላዕን ሰታይ ወይንን ዓርኪ   ተቀበልቲ ቀረጽን፥ ኃጥአንን ገሮም የቅርብዎን ይኸስዎን። መንፈስ ቅዱስ ተቀቢሎም ሓድሽ ጉዑዞ ክጅምሩ አይደለዩን። እዚ ኩሉ አብ መዓልታዊ ህይወትና እንጥቀመሉ አገባብ ኢዩ። ነቲ ሓቀና ትምህርቲ ክርስቶስ፣ ትምህርቲ ቤተክርስቲያን፡ ሕግታት ቤተክርስቲያን ክንቅበል ምስ ዝጽግመና ልክዕ ከም ፈሪሳውያን ኮይና ንርከብ።

ስለዚ እግዚአብሔር በዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል ገሩ ንነፍሲ ወከፍና፡ ንቃል ወንጌል ከም ማሪያም ብትሑት ልብን መንፈስን ክንቅበሎ ይጽወዓና አሎሞ – ነቲ ቤተክርስቲያና ብዝተፈላለየ መገዲ መዓልታዊ ቃል ሕይወት ንኽንሰምዕ ሰሚዕና ሕይወትና ቅንⷅር ሚስ ክርስቶስ አምላኽና ሕብረት ንኽህልወና ‘እምብልታት ትነፍሓልና አላ።  ነዚ ብሓቂ ዕውታት ኮይና ንኽንርከብ እግዚአብሔር ንነፍሲ ወእክፍና ይሓግዘና። አሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 13.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ማቴ.11:11-15

ካብ ኣንስቲ ዝተወልዱ ዘበሉ ካብ ዮሓንስ መጥምቕ ዚዓቢ ሓደ እካ ከም ዘይተንሥአ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። አብ መንግሥተ ሰማያት  ግና እቲ ዚንእስ ካብኡ ይዓቢ። ካብ ዘመነ ዮሓንስ መጥምቕ ክሳዕ ሎሚ መንግሥተ ሰማያት ትግፋዕ አላ፥ ገፋዕቲ ድማ ይዘርፍዋ አለዉ። “ከመይ ኩሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሓንስ ተነብዮም እዮም። ክትቅበልዎም እንተ ደአ ደሊኹምሲ እቲ ኺመጽ እ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ዮሓንስ ኢዩ።  እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ።

 • አስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ዮሓንስ መጥምቕ ኪዛረብ ንረኽቦ። ክርስቶስ ሚስ ኩሎም ደቂ ብሉይ ኪዳን ብምውድዳር ከአ ካብኡ ዝዓቢ ከምዘይተፈጥረ ይምስክር። ዮሓንስ መጥምቕ ካብ ኤርሚያስ አብርሃም፡ ኢሳይያስ ዝዓቢ ኮይኑ ይቐርብ። ምኽኒያቱ ዮሓንስ መጥምቕ ብዓይኒ ብሉይ ኪዳን እቲ ዝዓበ ተልእኾ ዝተቐበለ ኢዩ ነይሩ። እግዚአብሔር አምላኽ ሓደ ተልእኾ ይህቦ፡ ነቲ ዝመጽእ መሲሕ መገዲ ንከዳሉ። መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኢያ እሞ ተነስሑ” እናበለ ከኣ ይሰብኽ። ዮሓንስ አቀዲሙ ደቂ መዛሙርቱ ልኢኹ “እቲ ዚመጽእ ንስኻ ዲኻ ፥ ወይ ድማ እንጽበዮ ኻልእ አሎ፧” እናበለ ሓቲቱዎ ነይሩ ኢዩ። አብዚ ዮሓንስ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝተጠራጠረ ይመሲል። ምኽኒያቱ ተግባራት መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቲ ዮሓንስ ብዛዕባ እቲ ክመጽእ ዘለዎ መሲሕ  ዝሰበኾ ዝጋጮ ይመሲል ነይሩ። ዮሓንስ ብዛዕባ እቲ ክመጽእ ዘለዎ ክርስቶስ መድኅን “ ሓደ ሕሱም ፈራዳይ፡ ናብዚ ዓለም ዝመጽእ ዘሎ ብቕጥዓ ክፈርድን ክኹንን ምኻኑ፡ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ኦም ዝቕርጽ፥ ናብ ሓዊ ድማ ዝድርቢ።  ዓውዲ ዘጽርየሉ መስአ አብ ኢዱ ዘለዎ ፥ ስርናይ አብ ቆፍኡ ዝእክብ፥ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ኬንድድ” ምኻኑ ይሰብኽ።

ክርስቶስ ጊና ሓደ ሕሱምን ጨካንን ፈራዳይ ዘይኮነ ዓርኪ ወዲ ሰብ፡ ኩላትና ኮይኑ ይርከብ። “ለዋኅን ትሑትን ኮይኑ ይርከብ። ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን ኪበልዕን ኪሰትን ይርከብ፡ በዚ ተግባራት ዝተዓንቀፉ ፈሪሳውያን “ስለምንታይ ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን ዚበልዕን ዝሰቲን” ኢሎም ኪሓቱ ተረኽቡ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ዘሚዑ “ ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥ ዑያት አየድልይዎን እዮም፤ አነ ኸአ ንኃጥአን እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ አይመጻኹን” ማር.2:16-17 እናበለ ይምልሰሎም። ዮሓንስ እቲ ናይ መጨርሽታ ብሉይ ኪዳን ኢዩ ነሩ። ንሱ እዩ ንመጀመርታ “እንሆ ገንሸል ኣምላኽ”ዮሓ. 1፡36 እናበለ ንደቂ ሰባት ዝሓበረ። እቲ  ብአብራሃም ዝጀመረ ነዊሕ ታሪኽ ብዮሓንስ  አብ ዕላማኡ ይበጽሕ።  ዮሓንስ ግና ህላዌ መንግስ ተሰማይ አብ ክርስቶስ ከምዘላ  ንኽርድኦ የጸግሞ፡ ይጠራጠር፡ ስለዚ ኢዩ ኸአ “እቲ ዚመጽእ ንስኻ ዲኻ ፥ ወይ ድማ እንጽበዮ ኻልእ አሎ፧” እናበለ ኪሓትት ዝተረኽበ። ምኽኒያቱ ታሪኽ ብሉይ ኪዳን ንበይኑ   ነቲ ብኽርስቶስ ዝመጻና ሰናይ ዜና እግዚአብሔር ንኽንርዳአና አይክእሊን። ቅዱስ አጎስጢኖስ እቲ ሓድሽ አብ ብሉይ ኪዳን ተሓቢኡ አሎ ይብል” ስለዚ ነቲ ሓድሽ ንምርዳእ ሓገዝ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶኢስ የድሊየና። እቲ አብ ክርስቶስ ብእምነት ዝመላለስ ምስኡ ሕብረት ዘለዎ ከአ ነቲ ኩሉ አብ ብሉይ ተሓቢኡ ዘሎ ሓቂ ንኽርዳእ ብርሃን ይርከብ። “ከመይ ኩሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሓንስ ተነብዮም እዮም። ክትቅበልዎም እንተ ደአ ደሊኹምሲ እቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ዮሓንስ ኢዩ።  እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ።  መንግሥተ ሰማይ መንግሥቲ ድኻታት፡ መንግሥቲ ትሑታት፡ ለዋሃት፡ ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ ኢያ።.

1 2 3