አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 12.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ማቴ.11:25-30

‘’ኣቱም ኩሉኹም እትጽዕሩ ፆር ዝኸበደኩምን፥ ናባይ ንዑ፥ አነ ኸአ ከዕርፈኩም እየ። አነ ለዋህ እየ፥ ልበይውን ትሑት እዩ እሞ፥ አርዑተይ ፁሩ፥ ካባይውን ተምሃሩ፥ ንነፍስኹም ከአ ዕረፍቲ ኽትረኽቡ ኢኹም። ከመይ  አርዑተይ ልዙብ ፆረይ ከአ ፈኩሽ እዩ።”

አስተንትኖ

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ክርስቶስ ነቶም ብሰንኪ ኃጢአትና አብ ትሕቲ ጸቕጥን ድካምን እንነብር ኣቱም ኩሉኹም እትጽዕሩ ፆር ዝኸበደኩምን፥ ናባይ ንዑ፥ አነ ኸአ ከዕርፈኩም” እናበለ አብ እግሩ ሕቕፍኡ ብምምጻእ ንኽንዕርፍ ይዕድመና። እቲ መጀመርያ ክርስቶስ ዝሓተና ከም  ደቂ መዛሙርቱ ኮይና መዓልታዊ ክንስዕቦ ኢዩ።  ምስኡ ዕርክነት ሕብረት ክንምስርት። ካብዚ ሓሊፍና አብቲ ተልእኸኡ ተሳተፍቲ ክንከዊን። ክርስቶስ ከም መምህር አብ መንጎና ተረኺቡ እቲ ሓቀና መገዲ ናብ እግዚአብሔር አቦ ዝወስድ  ጥራይ አይኮነን ዝሓብረና።  እንታይ ደአ ነቶም ዝደኸምና ጾር ዝኸበደና አብኡ ንኽነዕርፍ፡ ሓይሊ ንኽንረክብ፡ ንኽንሓዊ ክንነጽሕ ማዕጾ ልባቱ ይኸፍተልና። ንሱ ልባትና ዝፈልጥ አምላኽ ኢዩ። አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ክንደይ ግዜ ኢና ንደኪም ንወድቕ ጉዑዞ ክርስቲያናዊ እምነትና ከምቲ ዝድለ ንኽንቅጽል ዕንቅፋት ዝኾነና፡ ንድሕሪት እንምለስ፡ ክርስቶስ ነዚ ይፈልጦ ኢዩ ስለዚ ኢዩ “ኣቱም ኩሉኹም እትጽዕሩ ፆር ዝኸበደኩምን፥ ናባይ ንዑ፥ አነ ኸአ ከዕርፈኩም እየ” እናበለ አብቲ ጸጋማትና ተሳታፊ ክኸዊን ዝመርጽ።  ክርስቶስ ጸገማትና ጥራይ አይኮነ ተሳታፊ ዝከዊን – እንታይ ደአ እቲ ዘድሊየና ዕረፍቲ ከምዝህበና ተስፋ ይህበና።

ክርስቶስ ነፍሲ ወከፋን ናብኡ ክንመጽእ ይዕድመና፤ አብኡ ጥራይ ኢዩ ዝርከብ እቲ ሓቂ ምሕረት ድኅነት። “ ብዙኅ ሕዝቢ ምስ ረአየ፥ ጋሳ ከምዘይብለን አባጊዕ፥ ግፉዓትን ፋሕ ዝበሉን ነበሩ እሞ ራኅርኃሎም”።

አነ ለዋህ እየ፥ ልበይውን ትሑት እዩ እሞ፥ አርዑተይ ፁሩ፥ ካባይውን ተምሃሩ፥  ንኽርስቶስ ንምኽታል  መዓልቲ መዓልቲ መስቀልና ክንጸዊር ይግበአና። በቲ ንሱ ዝኸዶ መንገዲ ክንመላለስ ክንከይድ ንዕደም። አሰር ክርስቶስ ብምኽታል ካብ መስቀል ንዝመጻና ውርደት ብትሕትና ክንቅበሎ ቅሩባት ክንከዊን የዲሊ። ክርስቶስ እምበአር ነዚ ምንጪ ድኅነት ዝኾነ መስቀል ክንጸዊር ኢዩ አርዑተይ ፁሩ፥ ካባይውን ተምሃሩ፥  እናበለ ሎሚ መስቀልና ክንሽከም ዝሓተና ዘሎ። ኢየሱስ መስቀሉ ኪሽከም ነቲ ሰማያዊ አብኡ ሕራይ ዝበለን ዝተ አዘዘን ንሕና ሕይወት ምእንቲ ክንረክብ ኢዩ፡፤ ንሕናዊን ብወገና ከም መህርና ምእንቲ ፍቕሪ ጎይታና ስቓይን ድካምን ብትሕትና ኪንቅበል ዕረፍቲን ታሕጋስን ክንረክብ ንዕደም። እግዚአብሔር አምላኽና ከአ ዕረፍቲ ክህበና ኢዩ። በቲ መወዳ እታ ዘይብሉ ፍቕሩን ምሕረቱን ካብ ኩሉ ሸኸምና ዕረፍቲ ሚስ ሃበና፡ ንሕናውን ብወገና ንኅዋትናን አኃትናን ካብ ኩሉ ጸገማቶምን ሽግራቶምን ክነውጽኦም ክነገላግሎም ዕረፍቲ ክንህቦም ንዕደም።

ትሕትናን ተግባራት ክርስቶስ ጎይታና ክንመሃሪን ክንስዕቢን እምበአር ንሕማማቱ ተመላሊስና ክነስተንትኖ ይግበአና።  እዚ ምስ እንፍጽም ነፍስና  ዕረፍቲ ኽረክብ ኢዩ። ነቲ ብሓቂ ነዚ ጸዋዕታ ሰሚዑ ብእምነት  መዓልታዊ መስቀሉ ዝሽከም አርዑት መስቀል ክርስቶስ ልዙብ  ፆሩ ከአ ፈኩሽ ምኻኑ ክርደአና ኢዩ።

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.