አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 19. 2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ሉቃ. 15-25

ብዘመን ሄሮዶስ ንጉሥ ይሁዳ፥ ሓደ ኻብ ክፍሊ ኽህነት አብያ ዝኾነ ዘካርያስ ዚበሃል ካህን ነበረ፤ ካብ ዘርኢ አሮን ዝኾነት ኤልሳቤጥ እትብሃል ሰበይቲ ኸአ ነበረቶ። ክልቲኦም ከአ አብ ቅድሚ አምላኽ ብኹሉ ት እዛዝ እግዚአብሔር ሕግታቱን ብዘይ ጉድለት ዚመላለሱ ጻድቃን ነበሩ። እንተኾነ ኤልሳቤጥ መኻን ስለ ዝነበረት ውሉድ አይነበሮምን፥  ክልቲ ኦም ድማ መዋ ዕሎም ዝኃለፈ አረገውቲ ነበሩ። እንሆ ኸአ ዘካሪያስ ብተራ ኽፍሉ አብ ቅድሚ አምላኽ ብግብሪ ክህነት ኬገልግል ከሎ፥ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤት መቕደስ እግዚአብሔር አትዩ ዕጣን ኪ ዓጥን ዕጫ በጽሖ። በቲ ግዜ ዕጣን ከአ ኹሉ እቲ ሕዝቢ ብወጻኢ ኾይኑ ይጽሊ ነበረ። ሽዑ መል አኽ እግዚአብሔር ብወገን የማን እቲ መሠውዒ ዕጣን ቆይሙ ተራእዩ። ዘካሪያስ ከአ ር እይዎ ሰምበደ፥ ፍርሃትውን ኃዞ። እቲ መል አኽ ድማ ኸምዚ በሎ፦ “ ዘካር ያስ! ጸሎትካ ተሰሚ ዑልካ እዩ እሞ አይትፍራህ፤ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ኽትወልደልካ እያ፤ ስሙውን ዮሓንስ ኢልካ ኽትሰምዮ ኢኻ። ንሱ ሓጎስን ደስታን ኪኾነልካ እዩ፤ ብልደቱ ኸአ ብዙኃት ኪሕጎሱ እዮም። ምኽኒያቱ ኸአ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓቢይ ኪኸውን እዩ። ወይንን ዚስክር መስተን ከአ ኸቶ አይኪሰቲን እዩ። ገና አብ ከርሢ አዲኡ ኸሎ መንፈስ ቅዱስ ኪመል ኦ እዩ። ንሱ ንእግዚአብሔር ብቑዕ ሕዝቢ ምእንቲ ኼዳሉ፥ ልቢ አቦታት ናብ ውሉድ፥ ንዘይ እዙዛት ድማ ናብ ናብ ትበብ ጻድቃን ምእንቲ ኪመልስ፥ ብናይ ኤልያስ መንፈስን ኃይሊን ቀቅድሚ ጎይታ ኪኸይድ እዩ።”

“ አነ ሸምጊለ ኢየ፥ ሰበይተይ ከአ መዋዕላ ኃሊፉ እዩ እሞ፥ ነዚ ነገር እዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ፧” በሎ። እቲ መል አኽ ከአ መሊሱ ከምዚ በሎ “፦ “ አነ አብ ቅድሚ አምላኽ ቆይመ ዘገልግል ገብሪኤል እየ። ናባኻ ዝተለአኽኩ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ክዛረበካን ከበሥረካን እዩ። እንሆ ኸአ ነቲ ብግዚኡ ዚፍጽም ዘረባይ ስለ ዘይአመንካ፥ ክሳዕ እዚ ነገር እዚ ዚፍጸመሉ መዓልቲ ዓባስ ክትከዊን ምዝራብውን ክትስእን ኢኻ።” እቶም ሕዝቢ ኸአ ንዘካሪያስ ይጽበይዎ ነበሩ፤ በቲ አብ ቤት መቅደስ ምድንጋዩውን ተገረሙ። መፂኡ ኺዛረቦም ስለ ዘይከአለ ድማ፥ አብ ቤት መቅደስ ራእይ ከም ዝረአየ ፈለጡ፤ ንሱ ኸአ ብኢዱ የመልክቶም ነበረ፥ ዓባስ ኮይኑውን ይነብር ነበረ። ዘካሪያስ ድማ መዓልቲታት አገልግሎቱ ምስ ፈጸመ ናብ ቤቱ ተመልሰ።

  • ኣስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ምብጻሕ ናይ ገብሪኤል መልኣኽ ናብ ዘካሪያስ የዘንቱ።  ብዘመን ሄሮዶስ ንጉሥ ይሁዳ፥ ሓደ ኻብ ክፍሊ ኽህነት አብያ ዝኾነ ዘካርያስ ዚበሃል ካህን ነበረ፤ ካብ ዘርኢ አሮን ዝኾነት ኤልሳቤጥ እትብሃል ሰበይቲ ኸአ ነበረቶ። ክልቲኦም ከአ አብ ቅድሚ አምላኽ ብኹሉ ትእዛዝ እግዚአብሔር ሕግታቱን ብዘይ ጉድለት ዚመላለሱ ጻድቃን ነበሩ” ክልቲኦም ከአ አብ ቅድሚ አምላኽ ብኹሉ ትእዛዝ እግዚአብሔር ሕግታቱን ብዘይ ጉድለት ዚመላለሱ ጻድቃን ነበሩ”

እቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ገብሪኤል መልአኽ ንዘካሪያስ ዝነበረ “ ዘካሪያስ ጸሎትካ ተሰሚዑ ኢዩ እሞ አይትፍራሕ” ዝብል ብስራት ኢዩ ነይሩ። ጸሎት ወልደ እግዚአብሔር ምስ ሰማያዊ አቡኡ ዚገብሮ ዘተ ኢዩ። ጸሎት መፍትሕ ጸገማትና ኢዩ፡፡ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ንኽንሓብር ዝገቢር ሓይሊ ኢዩ። ምኽኒያቱ ክንጽሊ ኸለና ምስ እግዚአብሔር ኢና ንዛረብ። ስለዚ ጸሎትና አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክስማዕ ወትሩ ከይደኸምና ክንጽሊ ይግበአና። ገብሬል መልአኽ ንዘካሪያስ  ብምላድ ናይ ዮሃንስ ክሕጎስ ምኻኑ ፫ ምኽኒያታት ይህቦ ፦ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓቢ ክኸዊን  – ንብዙሓት ናብ እግዚአብሔር ክመርሖም  –  ምሉእ ሕይወቱ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ነቲ ኪመጽእ ዘለዎ መሲሕ መገዲ ከዳሉ ምኻኑ …. እግዚአብሔር ጎይታ ሠራዊት “ እንሆ” አነ ልኡኸይ እልእኽ አለኹ፥ ንሱ ቐቅድመይ መገዲ ኺጸርግ እዩ። ዝብል ትንቢት ሚልክያስ ከኣ ኣብዚ ኽፍጸም ንረኽቦ። ። ምል.3:1 እቲ ካብ ዘካሪያስን ኤልሳቤጥ ዝውለድ ሕጻን እምበአር ምሉእ ሕይወቱ ንእግዚአብሔርን ተልእኾኡን  ዝተወፈየ  ነቢይ ክኸዊን ከምዘለዎ ብገብሬል መልአኽ ተገልጸ። እግዚአብሔር ክጽውዕ ኸሎ ዕላማ አለዎ። ሎሚ ነዚ ቃል አምላኽ ክነስተንትን ከለና እግዚአብሔርውን አብ ነፍሲ ወከፍና መደብን ተልእኾን ከምዘለዎ – ክንአምን  አሚና አብቲ ዝተዋህበና ጸዋዕታን ተልእኾን ክንጽመድ ንዕደም።  ንሱ ንእግዚአብሔር ብቑዕ ሕዝቢ ምእንቲ ኼዳሉ፥ ልቢ አቦታት ናብ ውሉድ፥ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ናብ ትበብ ጻድቃን ምእንቲ ኪመልስ፥ ብናይ ኤልያስ መንፈስን ኃይሊን ቀቅድሚ ጎይታ ኪኸይድ እዩ።” ዘካሪያስ በዚ ቃላት  ናይ ገብሬል መልአኽ ወይ ብስራት ይጠራጠር አይአምንን፡ “ አነ ሸምጊለ ኢየ፥ ሰበይተይ ከአ መዋዕላ ኃሊፉ እዩ እሞ፥ ነዚ ነገር እዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ፧” እናበለ ክሓትት ንርእዮ።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን አብ ፍቅዲ ሓሙሽተ አቀዲምና ከምዝሰማዕናዮ ዘካርያስን  ኤልሳቤጥን “ አብ ቅድሚ አምላኽ ብኹሉ ትእዛዝ እግዚአብሔር ሕግታቱን ብዘይ ጉድለት ዚመላለሱ ጻድቃን ነበሩ” እናበለ ይገልጾም። ትእዛዝ እግዚአብሔርን ሕግታቱን ብምሕላው ጻድቃን ተባሂሎም። ሓደ  መንእሰይ ንመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መምህር ንመንግስተ ሰማይ ክወርስ እንታይ ክገቢር አለኒ ሚስ በሎ “ ትእዛዛቱ ሓሉ “ እናበለ ይምልሰሉ። ስለዚ ንሕናውን ነቲ እግዚአብሔር ዘዳለወልና መንግሥተ አምላኽ ንኽንወርስ – አብ ቅድሚ አምላኽ ጻድቃናት ተባሂልና ንኽንጽዋዕ  አብ ትእዛዛቱን ሕግታቱን እሙናት ኮይና ክንርከብ የድሊ። ጽድቂ ኣምላኽ ብእምነት ኢዩ ዝርከብ ። እምነት ከአ ነቲ ብኣምላኽ ዝዋሃበካ ጸጋ ተቀቢልካ ምኽአል ኢዩ። ጸጋ አምላኽ ንኽትቅበል ከአ እምነት የድሊ። እምነት ወዲ ሰብ ከአ ነቲ ጸዋዕታ ኣምላኽ እንህቦ መልሲ ኢዩ። ነቲ ኣምላኽ ንሰብ ብነጻ ክዕድሎ ዝደሊ ህያባት ተቐቢልካ ምኻል ወይ ክፉት ምኻን ማለት ኢዩ። አብዚ ዘካሪያስ ጎዶሎ ኮይኑ ይርከብ። እቲ መልኣኽ ጊና መሊሱ “አነ አብ ቅድሚ አምላኽ ቆይመ ዘገልግል ገብሪኤል እየ። ናባኻ ዝተለአኽኩ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ክዛረበካን ከበሥረካን እዩ” እናበለ ተልእኽኦ እንታይ ምኻኑ ይገልጸሉ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎሚውን ኣብ ሕይወትና መደቡን ተልእኽኡን ብቤተክርስቲያኑ ብሓዋሪያቱን ካብ ምዝራብን ምጽዋዕን ኣይቃረጸን፡ ነቲ መደብን ተል እኾን ወይ ጸዋ ዕታን ተቀቢልና ክንክእል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኣማልድነት እኖና ቅድስቲ ማሪያም ይሓግዘና። ኣሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………: :

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.