ሰንበት ዘኖላዊ

ዮሓ.10:1-21

ክርስቶስ ሕያዋይ ጓሳን ጉንዲ ወይንን

እግዝኣብሔር ምስ ኢስራኤል ሕዝቡ ዝነበሮ ሓልዮትን ተገደስነትን ክግለጽ እንከሎ ብናይ ጓሳን ማጓሰን ኣምሳል ይግለጽ። ንሱ ኣብ በረኻ ነባጊዑ ዝኹብኩብ (መዝ.95፡7) ዝመርሕን (መዝ 80፡2) ንመጓሴኡ ዝርሕርሕን (ኢሳ 49፡10) ብፋጽኡ (ዘካ.10፡8) ነቶም ዝተበታተኑ ኢስራኤልውን ይእክቦም (ኢሳ. 56፡8)።

እቲ መጓሰ እግዝኣብሔር ዝኾነ ሕዝቢ ከኣ ብወገኑ ጽኑዕ ዝኾነ እምነት ይሕድር “እግዝኣብሔር ጓሳየይ ኢዩ፥ ዚጐድለኒ የብለይን። ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ፥ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ። ንሱ ሓድሽ ኃይሊ ይህበኒ፥ ከምቲ ዝተስፈወኒ፥ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ። ግብ ዝበለ ጸልማት ብዘለዎ ርባ እካ  እንተ ኸድኩ፥ እግዛብሔር ምሳይ ኢኻ እሞ ኽፋእ  አይፈርህን ኢየ። በትርኻን ምርኩስካን ይሕልዋኒ ኢየን። (መዝ.23፡1-4) እናበሉ ከአ እምነቶም ይገልጹ። ክርስቶስ አብዚ ዓለም እዚ ሰብ ኮይኑ ምስ መጸ ከአ፣ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ኢየ (ዮሓ 10፡11) ብምባል ይምህርን ይሰብኽን። ንሱ ኣብ ርእሲ ኣባጊዑ ስልጣን ዘለዎ ኮይኑ ይቐርብ።ሕያዋይ ጓሳ ጥራይ ዘይኮነስ ማዕጾ፤ ደንበ ኣባጊዕውን ኢዩ። ብክርስቶስ ጥራይ ክኣትዋን ክወጻን ይኽእላ። ክርስቶስ ናብ እግዝኣብሔር ዝወስድ መንገዲ ኢዩ፤ ብአኡ  ዝኣቱን ዝወጽእን ድማ ኣብ እግዝኣብሔር ይበጽሕ። እተን ኣባጊዕ ክወጻን ክኣትዋን ኢየን፤ መጓሰ ከኣ ይረኽባ። ንሳተን ካብኡ ኣይርሕቃን ድምጹ ስለ ዘለልያኦ ከኣ ክጽውዔን እንከሎ ይስምዕኦ። “ ሕያዋይ ጋሳ አነ ኢየ፤ ኣቦ ነ አይ ከም ዚፈልጠኒ ኣነውን ንኣቦ ከም ዝፈልጦ፥ ነባጊዐይ እፈልጠን እየ፤  ኣባጊዔይውን ይፈልጣኒ ኢየን፤ ንነፍሰይ ከኣ በጃ እተን ኣባጊዕ አሕልፍ። (10፡14-15)።

እተን ኣብ መጓሰ ዝኣትዋ ኣባጊዕ፡ ወይ አመንቲ  እቶም ድምጺ አምላኾም፤ መድሕኖም ዘለልዩ ጥራይ ኢዮም። እቲ ኣብ መንጐ እግዚአብሔር አብን ወልድን ዘሎ ፍልጠትን ፍቕርን ሓድነትን፣ እምበኣር ኣብ መንጐ መጓሰን ጓሳን’ውን ይምስረት። ማለት አብ መንጎን ክርስቶስን  ነፍሲ ወከፍናን ይምስረት።   “ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕውን ኣለዋኒ ንኣታተን ድማ ከምጽኤን ኢየ። ቃለይውን ክሰምዓ ኢየን ሓደ መጓሰን ሓደ ጓሳን ከኣ ኪኾና ኢየን” (10፡16)። ኣባጊዕ ክርስቶስ ካብ ቤት ኢስራኤል ጥራይ ኣይኮናን፡ እቶም ኩሎም ብእግዝኣብሔር ዝተሳሕቡን ቃሉ ዝስምዑን አብ መጓስኡ ይኣትዉ፤ ክርስቶስ ከኣ ናይ ሓድነቶምን ሕብረቶምን ምኽንያት ኮይኑ ይርከብይ። ምኽንያቱ እቲ ጓሳ ሓደ እንተ ድኣ ኮይኑ፤ ዝተፈላለየ መጓሰ ክህብ ኣይኽእልን ኢዩ’ሞ ሓደ መጓሰን ሓደ ጓሳን ጥራይ ኢዩ ክህሉ ዘለዎ። ብክርስቶስ ዝተፈጥረ ሓዲሽ ሕይወት፤ ሓዲሽ መጋሰ ንኹልና ዝሓቖፈ ኢዩ። እዚ ከኣ ነታ ብደም ክርስቶስ ዝተሃንጸት ቤተክርስትያን የመልክት። ክርስቶስ ንሓዋርያቱ ክሳብ መፈጸምታ ዓለም ምሳኹም ኢየ ስለ ዝበላ፤ ናይ ቤተ ክርስትያኑ ጓሳ ኮይኑ ይተርፍ። ካብዚ ብምብጋስ ናይ ሓዲሽ ኪዳን ጸሓፍቲ ክርስቶስ እቲ ሓደ ሓቀኛን ጓሳ ምኳኑ ይዛረቡ። “እቲ ሰላም ዚህብ ኣምላኽ፥  ብደም እቲ ዘለዓለም ኪዳን  ገይሩ ንጐይታና ኢየሱስ ካብ ሞት ብምትንሣእ ዓቢይ ጓሳ ኣባጊዕ ዝገበሮ፥ ፍቃዱ ምእንቲ ክትፍጽሙ ብሠናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ የዕጥቁኩም (ዕብ. 13፡20) ይብል። ጴጥሮስ ከኣ ክርስቶስ ጐይታ ናይ ኩሎም ጓሶት ምኳኑ ይዛረብ። ነቶም ጓሶት ቤ/ያን ክምዕድ ድሕሪ ጸኒሑ፡ እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገልጸ ድማ  ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ክቕበሉ ምኳኖም የረጋግጾሎም (1ጴጥ 5፡4)።

ዝኸበርኩም አመንቲ ክርስቶስ፤ ሎሚ ካብዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ተበጊስና እምበአር ንሕና –  ከም አመንቲ ብጸጋ እግዚአብሔሄር ሓደ ዓመት ንድሕሪት ገዲፍና፤ አብ ሓድሽ ዓመት ንአቱን ንጅምርን አለና። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስውን ንሱ ደምበ – ማዕጾ – ጋስና – ምኻኑ የሰምዓልና አሎ። ነፍሲ ወከፍ አብዚ መጋሰ እዚ ዝአቱ ከአ ቃሉ ክሰምዕ ማለት ድምጹ ከለሊ፡ ትእዛዛቱ ከኽብር፤ በቲ ንሱ ዘዳለዎ አፍደገ ክአቱ  ይዕደም።

ስለዚ ሎሚ

  • ንእግዚአብሔር አምላኽና እነመስግነሉ፤
  • ናይዚ ዝሓለፈ ዓመት እምነታዊ ጉዑዞና እንምርምረሉ
  • ምስ ገዛእ ርእስናን – አምላክናን – ሓውናን – ሓፍትናን ጸብጻብ እንገብረሉ ግዜ ኢዩ።
  • ነቲ ክርስቶስ ዘዳለዎ አፍደገ ሲሕትና እንቶሎና፤ ናብቲ ቅኑዕ አፍደገ እንምለሰሉ ግዜ እዩ።
  • ነዚ እንጅምሮ ዘለና ሓድሽ ዓመት ከአ ብዝተሓደሰ መንፈስ፤ ብቁርጺ ፍቓድ ተዓጢቅና ንኽንጅምር እንብገሰሉ ግዜ እዩሞ .. ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና።

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.