15 መጋቢት 2021 – “ ግላዊ ጸሎት፡ አድላዪነት ጸሎት፡ አብነት ክርስቶስ

ኢየሱስ አብ ሓንቲ ስፍራ ኺጽሊ ጸኒሑ ምስ ወድአ፥ ሓደ ኻብ ደቂ መዛሙርቱ፥ “ ጎይታይ፥ ከምቲ ዮሓንስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝመሃሮም ጸሎር መሃረና” በሎ። ንሱ ኸአ በሎም፦ “ ክትጽልዩ ኸለኹም ኸምዚ  በሉ፥ “አብ ሰማያት እትነብር አቦና! ሉቃ.11:1-3

አብ ወንጌል ብዙሕ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝስዕቦ ዝነበረ ሕዝቢ ንሓዋሪያቱን ፍልይ ኢሉ ይጽሊ ኸምዝነበረ የዘንቱ፡፡ “ነቶም ሕዝቢ አፋኒዩ ኸአ ብሒቱ ኺጽሊ ናብ እምባ ደየበ።” ማቴ.14:23 መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍላይ አብቶም አገደስቲ  ናይ ሓዋሪያዊ አገልግሎቱ ንአብነት አብ ጥምቀቱ፡ ሉቃ.3:21 ዓሰርተ ክልተ ሓዋርያት አብ ዝመርጸሉ፡ ሉቃ. 6:12 አብቲ መጀመርታ  ወዘተ ኣብዚ ግዜ ጾም ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ሉቃ. 22:39 ዘሎ ቃል ከነተኩር ሓጋዚ እዩ። ቅድሚ እቲ ንገዛእ ርእሱ ንሞት አሕሊፉ ዝህብ፡ ከምዚ ዝብል ንረክብ፡ 

“ኢየሱስ ወፂኡ ኸምቲ ልማዱ ናብ ደብረ ዘይቲ ኸአ፤ እቶም ደቂ መዛሙርቱውን ሰዓብዎ። አብታ ስፍራ ምስ በጽሐ ኸአ፥ “ ናብ ፈተና ኸይትአትዉ ጸልዩ” በሎም። ምኽኒያቱ ክርስቶስ ጎይታና ከምዝተሓዝ ይፈልጥ ነሩ እዩ፡ ሓዋሪያት እምነቶም አብ ፈተና ከምዝአቱ፡ ከምዝፍተን ይፈልጥ ነሩ እዩ፡ ስለዚ እዩ ጸልዮ ዝብሎም። ስለዚ የጠንቅቆም ኩሉ ግዜ ነቒሖም እንተዘይጸለዩ ነቲ ዝመጾም ፈተና ክስዕርዎ ከምዘይክእሉ። ጸሎት አብ ሕይወት ክርስቲና አድላዪ እዩ።  አብ ጸሎት እንተዘይተጋህና እቲ ምስ እግዚአብሔር ዘለና ርክብ ይልሕልሕ። “ብጀካይ ሓንቲ ኽትገብሩ አይትኽእሉ ኢኹም” ዮሓ.15:5 ኩሉ ግዜ ክንጽሊን እቲ ምስጢር እምነትና ከነስተንትንን ይግበኣና። ግላዊ ጸሎት ኣብ እምነት መሰረት ዝገበረ ርክብ ምስ እግዚኣብሔር እዩ፡፡

“ ንሱ ኸኣ ኻብኣቶም ዳርባ እምኒ ዚ ኣክል ረሓቐ፥ ተንበርኪኩ ኸአ  “ ኦ አቦይ! ፍቓድካ እንተ ኾይኑስ ነዛ ጽዋዕ እዚአ ኻባይ አኅልፋ፥ ግናኸ ፍቃድካ ደአ እምበር ፍቃደይስ አይኹን” እናበለ ጸለየ። ሉቃ.22:41-42 አብቲ መንፈሳዊ ስቓዩ ናብቲ ሰማያዊ አብኡ ቀሪቡ ብእምነት ይጽሊ። አቦ ኢሉ ይጽው ፡  እዚ አብነት እዚ ንሓና ከም አመንቲ ከነዘውትሮ ዘለና አገባብ ጸሎት።

አብ ሕይወት ቤተክርስቲያን ግላዊን ሓበራዊ ጸሎት አለና። እቲ ግላዊ እንብሎ እዚ እነስተንትኖ ዘለና ክኸዊን ከሎ እቲ  ሓበራዊ ዝበሃል ኸአ ናይ ሓባር ጸሎት፡  አምላኾ ማለትና እዩ፡ ማለት ንአብነት ከም መስዋዕተ ቅዳሴ። ክርስቶስ ባዕሉ ሓቢርና ክንጽሊውን የተባብዕ እዩ። አብ ማቴ. 18:19-20  “ ክልተ ወይ ሰለስተ ኾይኖም ብስመይ አብ ዝተአከብሉ፥ አነ ኸአ አብኡ አብ ማእከልኩም አሎኹ እሞ፥ ክልተ ኻባኻትኩም አብ ምድሪ ብዚልምንዎ ነገር ኩሉ እንተ ተሰማምዑ፥ ካብቲ አብ ሰማይ ዘሎ አቦይ ኪወሃቦም እዩ፥ ኢለ ከአ ብሓድሽ እብለኩም አሎኹ።”ማቴ. 18:19-20 እንተኾነ ግና  “ንስኻ ግና ክትጽሊ ኸሎኻ፥ ናብ ቤትካ እቶ፥ ማዕጾኻ ዓሲኻ ናብቲ ብሥውር ዘሎ አቦኻ ጸሊ። እቲ ብሥውር ዚርኢ አቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ እዩ።” ማቴ. 6:6 ስርዓት አምልኾ እቲ  ዝዓበን መወዳድርቲ ዘይብሉን ሓባራዊ ጸሎት እዩ።  እቲ ዝለዓለ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያን እዩ። እቲ ዝለዓለ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ዝግለጸሉን ዝፈሰሉን እዩ። መንፈሳዊ ሕይወት እንተኾነ ግና አብ ተሳትፎ መስዋዕተ ቅዳሴ አምልኾን ትራይ ዝተወሰነ አይኮእነ።

አመንቲ ብሓባር ክጽልዩ ጽዋዓት እዮም፡ እንተኾነ ግና ናብቲ ውሽጢ ክፍሊ ናይ ልባቶም አቲዮም  ምስቲ ሰማያዊ አብኦም አቲዮም ብምሥጢር ክጽልዩ ይግብኦም።  ብተወሳኺ አብቲ ትምህርቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መሠረት ብምግባር ከአ ከየቃረጽና ክንጽሊ ይግበአና። “ከየቃረጽኩም ጸሊዩ።” 1ተሰ.5:15 አብ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ኢና እንዛረብ፡ ምስኡ ከም ሓደ ዓርኪና ንዛረብ፡ ምኽኒያቱ አብቲ ቦታ እቲ እግዚአብሔር ምሳና አሎ ኢልና ስለ እንአምን። ኩሉ ግዜ ነቲ እንብሎ ዘለና አቃልቦ ይገበርሉ ፡ ይሰምዓና፡ ይምልሰልና። አብዚ ልባትና ክንከፍተሉ ይገባና። ክነመስግኖ፡ ሓገዙ ክንሓትት፡ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ምዝራብ እዩ ካብ በልናዮ፡ ብዛዕባ እንታይ ኢና እንዛረብ፡  ብዛዕባ እግዚአብሔር፡ ብዛዕባና፡ ብዛዕባ ሓጎስና፡ ሓዘና፡ ስቅያትና፡ ብዛዕባ ዓወትና፡ ውድቀትና፡ ብዛዕባ መዓልታዊ ድልየትናን ሻቕሎትናን፡ ተግባራት ምስጋና፡ ሕቶታናን፡ ብዛዕባ ፍቕርን፡ ካሕሳ ኃጢ አትናን። ቀጺልና ክንፈልጦን ገዛእ ርእስና ክንፈልጥን፡ ምስ እግዚአብሔር አምላኽና ዘለና ዕርክነት ክንምስርትን።

ስለዚ አብቲ መጨረሽታ ሕይወትና  ናይ ነፍሲ ወከፍና ድኅነትን ኩነኔን አብቲ ናይ መዓልታዊ ሕይወትና እንጽልዮ ጸሎት መሠረት ዝገበረ እዩ። አብቲ ግላዊ ንጸዋዕታ አምላኽ እንህቦ መልሲ መሠረት ዝገበረ እዩ። “ካብ ጸሎቱ ተንሢኡ ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስ ተመልሰ፥ ካብ ጋሂ ዝተላዕሊ ረዚዞም፥ ደቂሶም ረኸቦም። ንሱ ከአ “ስለምንታይ እትድቅሱ፧ ናብ ፈተና ኸይትአትዉስ ተንሥኡ፥ ጸልዩ” በሎም። ሉቃ. 22:45-46 ሓዋሪያት ነቲ ናይ መምህሮም ትእዛዝ ክስዕብዎ አይከአሉን።  ንሱ አብ ጥቕኡ ገበሮም አብነቱ ብምርአይ ምስኡ ንጸሎት ክተግሁ፡ ናብ ፈተና ንኸይ አትዉ፡ እንተኾነ አይከአሉን ብድኻምን ብድቃስ ተሳዕሩ፡ ክነቕሑ አይከአሉን።

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.