ሸሞንተ አፍደገ መንግስተሰማያት -“ ትምህርቲ ብጽዕና”

1ይ ክፋል

“ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ መንግስተ ሰማያት ናታቶም እያ እሞ፥ ብፁዓን እዮም”  ማቴ.5:3

ሸሞንተ አፍደገ መንግስተሰማያት ኢልና እንጽውዖኦም እቶም አብ ወንጌል ማቴዎስ አብ 5:3-10 ተዘርዚሮም እንረኽቦ፡ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ትምህርቲ ብጽዕና ዝመሃሮም እዮም። አብዚ ምድሪ እዚ  በዚ መንገዲ ጥራይ ኢና ሓደ ሕጉስ ዝኾነ ክርስቲያናዊ ሕይወት ክነብር እንኽእል: በዚ መንገዲ ጥራይ እና ሓደ ጥዑይ ሕብረተውሰብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዎ ሕብረተስብ ክንምስርት እንኽእል።  ብፍላይ ሎሚ ወዲ ሰብ ብትዕቢትን አንነትን ሓሚሙሉ አብዘለወሉ ግዜ ንግዚያዊ ህብትን ንዕብለላን አብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ግዜ ነዚ መልእኽቲ ወንጌል እንተዘይተቐበለ ክሓዊ አይክእሊን እዩ።

አብዚ ምድራዊ ጉዑዞና ነቲ ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፍና ዝሃበና ተልእኾ ብዝግባእ ክንፍጽም ጨውን ብርሃንን ኮይና ክንርከብ ብመንፈስ ድኻታት፡ ትሑታት ፡ለወሃት፡ መሓርቲ ኮይና ክንርከብ አለና። ነዚኦም ክርስቶስ  አብ መስቀል ምልአት ከልብሶም ተረኺቡ። አብ ጎልጎልታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ ድኻ ኮይኑ ተረኺቡ፡ አብ ጎልጎልታ ሕያዋይ ፡ ጥሙይ፡ ንፍትሒ ክጸምእ ተረኺቡ፡ መሓሪ፡ ንጹሕ ልቢ፡ ገባሪ ሰላም፡ ምእንቲ ፍትሒ ክስደድ ተረኺቡ። ነዞም ብፅዕና ብምልአት ስለዝነበሮም ኸአ ብምልአት አብ ትንሣኤ እግዚአብሔር ዓቢ ክብሪ ሃቦ።

እዞም ትምህርቲ ብጽዕና እምበአር ንዓና ሕያባት አምላኽ ኢዮም። ሕይወትና ክቕይሩ፡ ክልውጡ አብቲ ዘለዓላማዊ መንግስቱ ሓጎስ ከሳተፉና ዝተዋህቡና መጋበሪ ኢዮም። “ድኅሪ እዘን መዓልታት እዚአተን ምስ ሕዝቢ እስራኤል ዝአተዎ ኺዳንሲ እዚ እዩ፦ ሕገይ አብ ውሽጦም ከነብር፥ አብ ልቦም ከአ ኽጽሕፎ እየ፥ አነ አምላኾም ክኸዊን እየ፥ ንሳቶም ድማ ሕዝበይ ኪኮኑ እዮም፥ አነ እግዚአብሔር ተዛሪበ አለኹ።” ይብለና  ኤርሚያስ። ትምህርቲ ብጽዕና መግለጺ ናይቲ ንሕና ክንኮኖ ከነጥርዮ ዘለና ሓድሽን ሓቀኛን ፍትሓዊን ለዋህን ፈቃርን ልቢ ኢዩ።  እቲ ሓቀኛ ምሥጢር እግዚአብሔር አቦ ዝገልጸሉና ኢዮም፡ ፈውሲ መንፈሳዊ ሕይወትና ኢዮም። ንምንታይ ከምዝተጸዋዕና ዝገልጹልና ኢዮም። እቲ ሓቀኛ መንፈሳዊን ሰብአዊን ብስለት ናይ ወዲስብ መግለጺ ኢዮም። ሰባውነት፡ ለዋሃትን ድንጋጸን ዝጎድለና ከአ እዚ ዕብየትን ብስለትን ዝለዝጎደልና ኢዩ።

ትምህርቲ ብጽዕና መጀመርታ ግላዊ ጸዋዕታ ውሽጣዊን ደጋዊን ንለውጢ ንኽንገብሪ ዝዕድሙ ኢዮም። ግን ከአ ማሕበራዊ ናይ ኅብረተስብ ጸወዕታ እዮም፡ ምኽኒያቱ ብዘይካልኦት ክነብሮም አይንኽእሎ ኢና። እዞም ትምህርቲ ብጽዕና እንብሎም ዘለና አብ ሕብረትሰብ ኢና ንነብሮም። አብ ሕብረተሰብ ሰላም፡ ፍትሒ፡ ሕውነት ንኸምጽኡ ኸአ ወሰንቲ እዮም። ”ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ መንግስተ ሰማያት ናታቶም እያ እሞ፥ ብፁዓን እዮም” እዚ ቀዳማይ ትምህርቲ ብጽዕና እምበአር መሰረት ናይ ኩሎም እዩ። ከምቲ ሱር ናይ ሓደ ተኽሊ ነቲ ኩሉ ተኽሊ ጨናፍር ዝስከም እዚ ቀዳማይ ትምህርቲ ብጽዕና ከአ ንኹሎም ተሰኪምዎም ይርከብ።

አብዚ ወንጌልን፡ አብ ሓደ አማናይ፡ ናይ ክርስቶስን ምስጢረ ድኽነት አሎ። እዚ ነቲ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ንኽንርዳእ መሰረታዊ መፍቲሒ ኢዩ፡  “ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም፥ንስኻትኩም በቲ  ድኽነቱ ምእንቲ ኽትህብትሙ፥ ሃብታም ከሎ ምእንታኻትኩም ደኸየ። 2ቆሮ.8:9 መንፈሳዊ ድኽነት መፍጥሕ ናይ መንፈሳዊ ሕይወት፡ ናይ ቅድስና እዩ። እቲ አብ ቅድሚ አምላኽ ድኻ ዝኾነ ሰብ ጥራይ እዩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ፡ ግልጸት ምስጢረ አምላኽ  ክቕበል ዝኽእል። ሓቀኛ ናይ መንፈስ ድኽነት ምንጪ ሓጎስ፡ ሰላም ኢዩ። ብነጻነት ከም እትነቢር ይገብረካ፡አብ ዙርያኻ ሰላም ከም እትዘርእ ይገብረካ። ብጽቡቕ ከም እትሕጎስ፡ ብሕማቕ ከም እትሓዝን ይገብረካ። ናይ ሕልና ሰብ፡ ብሰብአውነት ዝተማረኸ ሰብ ይገብረካ። ብብርሃን ክርስቶስ ከም እትመላለስ ይገብረካ። ስለዚ አብዚ “ሸሞንተ አፍደገ መንግስተ  ሰማያት” ዘርእስቱ አስተንትኖና፡ እዚ ቀዳማይ  ትምህርቲ ብጽዕና “ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ መንግሥተ ሰማያት ናቶም እያ” ማቴ. 5:3 ዝብል ውሽጣዊ ድኽነት ክንለብስ ይዕደመና። እዚ መንፈስ እዚ ወይ እዚ ሕይወት እዚ አብ ልባትና እንታይ ከምዘሎ ፡ ገዛእ ርእስና ከም እንፈልጥ፡ ይገብረና። ብተወሳኺ ሓድሽ ጥምየት ጽምኢ ናይ አምላኽ ከም እነሕድር ይገብረና፡ አብዚ ግዜ እዚ ኢዩ፡ ሃብቲ፡ መግቢ ሳዕስዒት፤ መስተ፡ ብሓፈሻ ጣዕሚ ናይዛ ዓለም ሓጎስ ክህበና ከምዘይክል እንርዳእ። እንታይ ደአ በዚ መንፈስ ክነብር አብ ዝጀመርናሉ ግዜ እግዚአብሔር ይግለጸልና፡ እቲ ዘይንፈልጦ ካብ  እግዚአብሔር ዝወጽእ ሓቀኛ መግቢ ይዕድለና።

ዝኸበርኩም ሕዝበ ክርስቲያን እዚ መንፈስ እዚ ንኽነቢር ማለት “ብመንፈስ ድኻታት” ማለት ትሑታት ኮይና ክንረክብ፡ ሓደ ዓሚቕ ተመክሮ ናይ ጸሎት፡ ርክብ ምስ እግዚአብሔር ኪንገብሪ ይግበአና። እዚ ብሓደ መዓልቲ ዝርከብ አይኮነን ወይ አብ ወርሒ ሓደ ግዜ አብ ጸሎት ብምስታፍ፡ አብ ሓደ ወርሒ ሓደ ሰንበት መስዋዕተ ቅዳሴ ብምስታፍ ዝርከብ ወይ ዝጭበጥ አይኮነን፡ እንታይ መዓልታዊ አብ ጸሎት ብምንቃሕ፡ ሰንበት ሰንበት አብቲ ስርዓተ አምልኾ ብምስታፍ እዩ ዝጥረ።  ምኽኒያቱ አብቲ መዓልታዊ ምስ እግዜብሔር እንገብሮ ርክብ አባና ዘሎ አንነትን ትዕቢት ኃጢአትን ከም እንጠፍእ ይገብረና። ብዘይ ሓገዝ አምላኽ ንሕና ድኹማት ምኻን ክንርድእ ንርከብ። እቲ ሓቀኛ አምላኽ ክንፈልጦ ንጅምር።  እቲ ድኻምነትና ብምፍላጥ ናብ ምስጢረ ንስሓ ከም እንቀርብ ይገብረና። እግዚአብሔር እንሰምዓሉን እንርእየሉ ብርሃን ይህበና፡ እዚ በቲ ቅዱስ ቃሉ ይፍጽሞ። ያዕቆብ እግዚአብሔር ድሕሪ ተዛሪቡዎ ንእግዚአብሔር ብስቕታ ክሰምዖ ከምዘለዎ ተረደኦ። “ብዛዕባ ብእዝነይ ሰሚዐ ነይረ፥ ሕጂ ግና ብዓይነይ እርእየካ አሎኹ። ስለዚ ንርእሰይ እፍንፍን አሎኹ፥ አብ ሓመድን ሓመኽሽትን ኮይነ ኸአ እንሳሕ አሎኹ፡”ያዕ. 42.5-6 ነዚ ክትብል የኽእለካ።  ኢሳይያስውን  ንእግዚⶊብሔር አብ ቤት መቅደስ ምስረአዮ፡  ሽዑ ድማ “ከናፍረይ ዝረኸሰ ኃጥእ ሰብ እየ፥ አብ ማእከል እቲ ኸናፍሩ ዝረኸሰ ኃጢእ ሕዝቢ ኸአ እነብር አሎኹ እሞ፥ ወይለይ። ንንጉሥ፥ ነግዚአብሔር ጎይታ ሠራዊት፥ በዒንተይ ርእየዮ እየ እሞ፥ ጠፋእኩ” በልኩ””

ሓዋሪያት ብተአምረታዊ መንገዲ ብትእዛዝ ጎይትኦም እቲ መርበቦም ክሳብ ዝብተኽ ዝደሊ ዓሳ ምስ ገፈፉ ጴጥሮስ አብ ብርኪ ኢየሱስ ተደፊኡ “ጎይታይ! አነ ኃት ሰብ እየ እሞ ካባይ ረሃቕ” ሉቃ. 5.8 ክብሎ ተረኽበ።  አነን ንስኻትኩምን አብዚ ደረጃ ናይ ትሕትና እንበጽሕ ከምቲ አቀዲምና  ዝበልናዮ ምስ እግዚአብሔር ዘለና ርክብ ምስዝዓሙቕ ጥራይ እዩ። ነቲ  ስጋብ መስቀል ብትሕትና ዝተአዘዘ ክርስቶስ አብነቱ ክንክተል ንዕደም ። “አቱም ኹሉኹም እትጽ ዕሩ ጽሶር ዝኸበደኩም ፥ ናባይ ንዑ፥ አነ ኸአ ከዕርፈኩም እየ። አነ ለዋህ እየ፥ ልበይውን ትሑት እዩ እሞ፥ አርዑተይ ጽሩ፥ ካባይውን ተመሃሩ፥ ንነፍስኹም ከአ ዕረፍቲ ኽትረኽቡ ኢኹም። ከመይ አርዑተይ ልዙብ ፆረይ ከአ ፈኪስ እዩ።” ማቴ.11:29 እምበአር ብመንፈስ ድኻ ምኻን ማለት እንታይ ማለት እዩ፡ ብምልአት አብ ምሕረት አምላኽ ምውካል ማለት እዩ። ነቲ በጀካይ ሓንቲ ክትገብሩ አይትኽእሉን ኢኹም ዝብል ምኽሪ ክርስቶስ ሰሚዕካ አብ ግብሪ ምውዓል ማለት እዩ። ብቕልጽመይ ብቕልጽምና ዝብል ፈኸራ ገዲፍካ አባይ አባና ቅንጽም አምላኽ ኢዩ ዝሰርሕ ዘሎ ክንብል ክንክእል ይግበአና። እዚ ማለት ግና ቅልጽም ሸይጣንውን አባና ክሰርሕ ከምዝኽእል ክንፈልጥ አለና። ስለዚ አለሊና፡ መሚና ክንክእል።  ብመንፈስ ድኻታት ምኻን ማለት ናይ ገዛእ ርእስና ወነንቲ ንሕና ዘይኮና እግዚአብሔር ምኻኑ ምፍላጥ ማለት እዩ።

እግዚአብሔር ነዚ ተግበርቲ ኮይና ክንርከብ ብአማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ይሓግዘና! አሜን

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.