25 መጋቢት 2021- “ብሥራት ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ”

ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብሬል መልአኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ፥ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ አምላኽ ተላእከ። ንሳ ካብ ቤት ዳዊት ንዮሴፍ ዝስሙ ሰብአይ ተሓጽያ ነበረት፤ ስም እታ ድንግል ከአ ማሪያም እዩ።እቲ መልአኽ ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ አትዩ፥ “ ሰላም ንአኺ ኦ ምልእተ ጸጋ፥ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ፥ ንስኺ ካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ”  በላ። ንሳ ድማ ምስ ረአየቶ በቲ ቃሉ አዝያ ሰምበደት፤ “ እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን፧” ኢላውን ሓሰበት። እቲ መልአኽ ከአ “ ማሪያም! አብ ቅድሚ አምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ አይትፍርሂ። እንሆ ክትጠንሲ፥ ወዲውን ክትወልዲ፥ ስሙ ኸአ ኢየሱስ ክትሰምይዮ ኢኺ።ንሱ ዓቢይ ኪኸውን፥ ወዲ እቲ ልዑልውን ኪበሃል እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ዝፋን አብኡ ዳዊት ኪህቦ ኢዩ። ንሱ አብ ሕዝቢ እስራኤል ንዘለዓለም ኪነግሥ እዩ። መንግሥቱ ኸአ መወዳ እታ የብሉን” በላ። ማሪያም ድማ ነቲ መልአኽ፥ “ አነ ድንግል እየ፥ እዚ ነገር እዚ ኸመይ ኢሉ ኺኸውን ይኽእል፧” በለቶ። እቲ መልአኽ መሊሱ “መንፈስ ቅዱስ አባኺ ኺወርድ እዩ፤ ኃይሊ ልዑልውን ኬጽልለኪ እዩ፤ ስለዚ ኸአ እቲ ኻባኺ ዚውለድ ቅዱስ ወዲ አምላኽ ኪበሃል እዩ። እንኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እካ አብ እርግናአ ወዲ ጠኒሳ አላ፥ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ሳድሳይ ወርኃ እዩ። ከመይ ንእግዚአብሔር ዚሰአኖ ነገር የልቦን” በላ። ማሪያም ድማ “እኔኹ አነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” በለቶ። ብድኅርዚ እቲ መል አኽ ካብ አ ኸደ።

አስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ልደተ ክርስቶስ ክነስተንትን ይዕደመና።  ገብሪኤል መልአኽ ሰላም ንአኺ ኦ ምልእተ ጸጋ፥ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ፥ ንስኺ ካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ” እናበለ ሰላምታ የቅርበላ፡: ሰላም ንአኺ ኦ ምልእተ ጸጋ፥ ማሪያም   “ኦ ምልእተ ጸጋ” ተባሂላ  ብገብሪኤል መልአኽ ተጸውዓት። እዚ ነቲ ናይ መጻኢ ተልእኽኣ ጸዋዕታኣን ዘመልክት ስም ነበረ። ማሪያም ክትፍጽሞ ዝነበራ ተልእኾ ነይሩዋ።  እግዚኣብሔር አደ እቲ ምንጪ ጸጋታት ዝኾነ ኣምላኽ ክትከውን ጸወዓን ሓረያን።ዘካሪያስ ካህን አብ ውሽጢ ቤት መቅደስ አገልግሎት እናፈጸመ እንከሎ መልአኽ መጺኡ ከምዚ እናበለ  አበሰሮ፦ “ዘካርያስ! ጸሎትካ ተሰሚዑልካ እዩ እሞ አይትፍራህ፤ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ኽትወልደልካ እያ፤ ስሙውን ዮሓንስ ኢልካ ኽትሰምዮ ኢኻ። ዘካሪያስ “ አነ ሸምጊለ ኢየ፥ ሰበይተይ ከአ መዋዕላ ኃሊፉ እዩ እሞ፥ ነዚ ነገር እዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ፧” እናበለ ክጠራጠር ተረኽበ። ማሪያም ድማ ነቲ መልአኽ፥ “ አነ ድንግል እየ፥ እዚ ነገር እዚ ኸመይ ኢሉ ኺኸውን ይኽእል፧” በለቶ። እቲ መልአኽ መሊሱ “መንፈስ ቅዱስ አባኺ ኺወርድ እዩ፤ ኃይሊ ልዑልውን ኬጽልለኪ እዩ፤ ስለዚ ኸአ እቲ ኻባኺ ዚውለድ ቅዱስ ወዲ አምላኽ ኪበሃል እዩ።አብ ማሪያም እቲ ወዲ አምላኽ ሰብ ይኸዊን፡ አብዚ ከአ እቲ “ እንሆ ፥ ድንግል ክትጠንስ፥ ወዲ ኸአ ኽትወልድ እያ፥ ስሙውን አማኑኤል ኢላ ኽትሰምዮ እያ” ኢሳ.7:14  ዝብል ትንቢት ኢሳይያስ ክፍጸም ንር እዮ።  እቲ ቓል ሰብ ኮነ፥ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸአ ምሳና ነበረ፥” ዮሓ.1,14  እግዚአብሔር ብፍቃዱ አብ መንጎና ክሓድር ፈቐደ። እንኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እካ አብ እርግናአ ወዲ ጠኒሳ አላ፥ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ሳድሳይ ወርኃ እዩ። “ከመይ ንእግዚአብሔር ዚሰአኖ ነገር የልቦን” በላ። ማሪያም ግን በቲ ብስራት ወይ በቲ ቓል  ገብሪኤል መልአኽ   ኣዝያ እካ እንተ ሰንበደት፣ “ “እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን? ብምባል ክተስተንቲን እንተ ተረኽበት። ” ትሕትናን እምነትን ትብዓትን ብዝመልኦ መንፈስ  ነቲ ናይ ገብርኤል መልአኽ   ብሥራት “እኔኹ፤ አነ ባርያ አግዚአብሔር ኢየ፡ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ፡” ብምባል እግዚአብሔር አብአ መደቡ ክፍጽም ክተፍቅድ ተረኽበት። በዚ ምኽኒያት እኖና ቅድስቲ ማርያም ብትሕትና ንቃል ኣምላኽ ስለ ዝተቐበለቶ ኣደ ኢየሱስ፤ አደ ኢቲ መድኅን ዓለም ኮነት። ብምሉእ ልባ ድላይ ኣምላኽ ብምቕባል ነቲ ናይ ወዱ ኣካልነትን ሥራሕን ብምሉእ ተወፈየት፡ ብትሕቲኡን ምስኡን ኮይና ብጸጋ  እግዚኣብሔር ተደጊፋ አብቲ  ናይ ምስጢር ድሕነት ኣገልግሎት ተወፈየት።

ብሰንኪ ቀዳማይ ኃጢአት ጸላእቲ እግዚአብሔር ኮይና ዝነበርና፡ በዛ አደ አምላኽ ክትከውን ዝተሓርየት ሰበይቲ፡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ወዳ ደቂ እቲ ልዑል አምላኽ ክንከውን መሰል ተዋህበና። “እኔኹ አነ ባርያ እግዚአብሔር እየ፥ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ” ምስ በለቶ ውሕደት ቅድስቲ ሥላሴ አብአ  አዕረፈ፤ እቲ ንዓለም ዝፈጠረ ቃል፡ እቲ ንሕዝቡ ዝመርሕ ዝነበረ ቃል፡ እቲ ብአፍ ነብያትን ገይሩ ዚዛረብን ዝመርሕን  ዝነበረ ቃል፤ ግዚኡ ምስበጽሐ ሥጋና ንኽለብስ፤ ከም ተራ ፍጡር ካብ ማሪያም ተወልደ። ቃል ስጋ ኮነ አባናውን ሓደረ። ስጋአ ብምልባስ አብ መንጎና ሓደረ። ዝበልካኒ ይኹነለይ ብምባላ  ብርሃን ናብዚ ዓለም መጸ።ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ድንግል ማሪያም ኃለፋ ኩሉ ናይ ቤተክርስቲያን እታ ዝበለጸት መራሒት ኢያ። ከመይ ቅድስንአ ብፅዕነታ ብእግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስከረላ ፍጥርቲ ኢያ። አብ ቅድሚ አምላኽ ጸጋ ዝረኺበትን ብጸጋታቱን ንዝተሸለመት ኢያ።  ብተአዝዞአ  ፍቃድ እግዚአብሔር ንምፍጻም ሓንሳብ ሕራይ “ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ ብምባል ብእምነት ንወዳ ስጋብ አብ መስቀል ተሰቒሉ ሞይቱ አብ ሕቑፍአ ትቕበሎ ብትብዓት ተኸተለቶ። ብተስፋ ነቲ ኹሉ ዚመጻ ዝነበረ መከራታት ብእምነት ክትጾሮ ኪኢላ። ስለዚ ኢዩ ቅዱስ ኢረንዮስ “ ሔዋን ብዘይ ምእማና  አሰረቶ ማሪያም ብምእማና ፈትሓቶ” ክብል ዝተረኽበ። ቅዱስ አጎስጢኖስውን “ ማሪያም ነቲ ብሥራት መልአኽ አብ ዝተቀበለትሉ ጊዜ  ብምእማና መንግሥተ ሰማይ ከፈተትልና” እናበለ ብዛዕባ እቲ ዓቢ እምነታ ይዛረብ።ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ እምበአር ንሕና ከም አመንቲ ነፍሲ ወከፍና አብነት እኖና  ቅድስቲ ማሪያም  ክንክተል ንዕደም አለና። አብ መዓልታዊ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ተአዝዞ ትሕትና ክነዘውትር፡ መደብ አምላኽ አባና ክፍጸም ፍቃድካ ይኹን እናበልና ክነፍቅድ።

Aba Hagos Tesfagabir

Leave a Reply

Your email address will not be published.