አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 7.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ.9:14,15

  • አስተንትኖ

ሓዋሪያት ብዙሕ ግዜ ክጸሙ አይርከቡን ስለዚ ኢዮም ፈሪሳውያን ንመድኃኒን ኢየሲስ ክርስቶስ ከምዚ እንዳበሉ ክሓትዎ ዝተረኽቡ። ደቀ መዛሙርቲ ዮሓንስን ፈሪሳውያንን ይጾሙ ነበሩ። ገለ ሰባት መጺኦም ከአ ንኢየሱስ ሓተትዎ፥ “ ደቀ መዛሙርቲ ዮሓንስን ደቀ መዛሙርቲ ፈሪሳውያንን ይጾሙ ኢዮም። ስለምንታይ ደአ ደቀ መዛሙርትኻ ዘይጾሙ፧” ድማ በሉዎ። ኢየሱስ ከአ፦ “ አዕሩኽ መርዓዊ ደአ እቲ መርዓዊ ምስ አቶም ከሎ ኺጾሙዶ ይከአሎም እዩ፧ መርዓዊ ምስ አቶም ከሎስ ኪጾሙ አይከአሎምን ኢዩ። እንተኾነ ግዳ መርዓዊ ካባቶም ዚውሰደላ መዓልቲ ኽትመጽእ እያ፤ ሽዑ በታ መዓልቲ እቲአ ኪጾሙ እዮም። ማር፡2:18-20

ኣብ ማቴዎስ አንተረኣና፡ ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ዮውሓንስ ናብ ኢየሱስ መጺኦም “ ንሕና ፈሪሳውያን ብዙኅ ንጸውም፥ ደቀ መዛሙርትካ ደአ ስለምንታይ እዮም ዘይጾሙ፧” በልዎ” ኢየሱስ ከምዚ በሎም፦ “ መርዓዊ ምስ አቶም ከሎዶ አዕሩኽ መርዓዊ ኪኃዝኑ ይኽእሉ እዮም፧ ግናኸ መርዓዊ ካብ አቶም ዚውሰደላ መ ዓልቲ ኽትመጽእ እያ‹ ሽዑ ኸአ ኪጾሙ እዮም። ማቴ.9:14,15

እዚ መጀመሪያ ናይ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መልሲ ወይ ምሳሌ ብዛዕባ ሓጎስ ወይ መርዓ ይዛረብ። ሓዘንን ጾምን አብዚ ግዜ እዚ ቦታ አይነበሮን። ስለዚ ሓዋሪያት አብዚ ግዜ እዚ ክሕጎሱን ክፍስሁን ነይሩዎም። ምኽንያቱ ኢቲ መራዓዊ ክርስቶስ ምስአቶም ስለዝነበረ። እንተኾነ ግዳ ይብል ቀጺሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “መርዓዊ ካብአቶም ዚውሰደላ መዓልቲ ክትመጽእ እያ፤ ሽዑ በታ መዓልቲ እቲአ ኪጾሙ እዮም። ማር፡ 2:19,20 እንዳበለ ብዛዕባ ምትሓዙን ስቕለቱን ትንሳኤኡን ይዛረብ። አብዚ ግዜ እዚ ሓዋሪያት ብርግጽ ኪሓዝኑ ኢዮም። እንተኾነ ድሕሪ እቲ ስቓይን ሓዘንን ሓዋሪያት ዘለዓለማዊ ሓጎስ ከምዝጽበዮም ከአ የብረሃሎም። ሰበይቲ ክትወልድ ከላ ሕማም ሕርሲ ስለ ዝበጽሓ ትጭነቕ፥ ቁልዓ ምስ ወለደት ግና፥ ሰብ አብ ዓለም ስለ ዝተወልደ፥ ተሓጊሳ ነቲ ጻዕራ አይትዝክሮን ኢያ። እምበአርከ ንስኻትኩምውን ሎሚ ጋሂ አሎኩም፥ ግናኸ ከም ብሓድሽ ስለ ዝርእየኩም ልብኹም ኪሕጎስ ኢዩ፥ ንሓጎስኩም ድማ ኻባኻትኩም ዚወስዶ ሓደ እካ የልቦን። ዮሓ. 16:21,22

ድሕሪ ብዙሕ ስቕያትን ሓዘንን ክርስቶስ ካብ ሞት ብምትሳእ ንሕይወቶም ሓጎስ መልኦ። ንሓድሕዶም ከአ “እቲ አብ መገዲ ኺዛረበናን ነተን ጽሑፋት ኪትርጉመልናን ከሎዶ ግዳ ልብና ይነደና አይነበረን፧” ሉቃ.24:32 እናበሉ ከአ በቲ ዘደንቕ ተመክሮኦም ይምስክሩ።

“ሓድሽ ቁራጽ ዓለባ አብ ብላይ ክዳን ዚልግብ ከቶ የልቦን። እንተዘይኮነስ እቲ ሓድሽ መልገባ ነቲ ብላይ ይቐዶ፥ ምቅዳዱ ኸአ ዝገደደ ይከውን። ማር. 2:21. እቲ ብላይ ክዳን ነቲ ደጋዊ ዝኾነ ምህላው ሕግታት የመልክት። እዚ ድሮ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሓቀኛ ጾም፥ ሓቀኛ ምሕላው ሕጊ እግዚአብሔር ደጋዊ ዘይኮነ ውሻጣዊ ለውጢ ዝሓትት ምኻኑ ኢዩ። ተልእኾ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ እዚ ኢዩ ነሩ። ነቲ ብሉይ ከሐድስ፡ አብ ሓቅን ፍቕርን ዝተመርኮሰ ጉዑዞ ንኽተክል ኢዩ ዝመጸ። ሕይወት ወዲ ሰብ ብወንጌል ክሕደስ ነሩዎ። ብትምህርትን ምስክርነትን ክርስቶስ ክሕደስ ኔሩዎ። ስለዚ ጾምና ነዚ ዘንጸባርቕ ክኸውን የዲሊ። ጾምና ኣብቲ ሓቀኛ ቃል ኣምላኽ መሰረት ዝገበረ ጾም ክንጸውም። ከምቲ ተቀባል ቀረጽ አብ ርሑቕ ደው ኢሉ፥ ዓይኑ ናብ ሰማይ ቓሕ ኬብል እካ ኸይደፈረ፥ ‘ኦ አምላኸይ! ንአይ ንኅጥእ ምሓረኒ’ እናበለ አፍልቡ ዝወቅዕ ዝነበረ፡ ንሕናውን ብኃጢኣትና ብውሽጢና ተጣዒስና ‘ኦ አምላኸይ! ንአይ ንኅጥእ ምሓረኒ” ኢልና ክንክእል ኣለና።

“ንሓድሽ ወይኒ አብ ሓደስቲ አሕርብቲ ደአ የዕርቖዎ እምበር፥ ንሓድሽ ወይንስ አብ አረገውቲ አሕርብቲ ዜዕርቖ የልቦን”፡ እንተዘይኮይኑስ እቲ ሓድሽ ወይኒ ነቲ አሕብርቲ ይቐዶ፥ እቲ ወይኒ ኸአ ይፈሥስ፥ እቲ አሕርብቲውን ይባላሾ” በሎም”።” ማር. 2:22 ክርስቶስ እምበአር ሓድሽ ወይኒ ኮይኑ ይቐርብ፡ ክርስቶስን እቲ ሕይወት ዝህብ ቃሉን ምስቲ አረጊት አተሓሳስባ አነባብራ ደቂ ሰባት ክነወዳድሮ አይንኽእልን። ምጽአት ናይቲ መርዓዊ ዝኾነ ክርስቶስ፡ ወዲ ሰብ ንምሕዳስ ኢዩ ነሩ። ስለዚ ኩሎም እምነታት፦ ዕብራውያን፥ መዛሙርቲ ደቂ ዮሓንስን ነዚ ሓድሽ ሓቂ ንኽቅበልዎ አይክአሉን። ነቲ ሓድሽ ሕይወት ምስ ክርስቶስ ንምጉዓዝ ይጽግሞም። ስለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ብዝተሓደሰ መንፈስ ናብቲ አምላኽና ጎይታናን ዝኾነ ክርስቶስ ተመሊስና፤ ሓደሽ ሕይወት ብመንፈስ ቅዱስ ክንጅምር ድንግል ማሪያም ወላዲተ አምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ትሓግዘና! አሜን።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

7ይ ክፋል – ሰብ

ሰብ

ዓለም ታሪኽ ወዲ ሰብን: ታሪኽ ድሕነት እግዚኣብሔር እትገልጽ ቦታን ስፍራን ኢያ። ስለዚ እግዚኣብሔር ከም “ፈጣሪ ሰማይን ምድርን” ምእማን ማለት ኩሉ እቲ ኣብዚ ዓለም እዚ  እንርእዮን እንድህስሶን ፍጥረት: ተግባረ ኢድ  ኣምላኽ ምኻኑ ምቕባል ማለት ኢዩ። ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ። ምድሪ ቅርጺ ዘይብላ ነበረት። ጸልማት ከኣ ኣብ ልዕሊ እቲ ብማዕበል ዝናወጽ መዓሙቕ ባሕሪ ሰፊኑ ነበረ።  መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝምቢ ነበረ። ሽዑ ኣምላኽ “ብርሃን ይኹን” በለ። ብርሃን ድማ ኾነ። ኣምላኽ ድማ እቲ ብርሃን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ።  ፍጥረት ብሓፈሻ ከምኡውን እዛ እንነብረላ ዓለም: ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣስተንትኖና ዝረኣናዮ ክብሪ ኣምላኽ: ህላዌ ኣምላኽ ዝገልጹ ኢዮም።

አብ ዘፍ1: 26-27

ኣምላኽ ከኣ “ብመልክዕና ኸም ምስልና ሰብ ንፍጠር። ንዓሳ ባሕርን ነዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳ ዘቤትን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመም ንዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ” በለ።  ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ። ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ። ተባዕታይን ኣንስተይትን ገይሩ ፈጠሮም። እዚ ሓሳብ እዚ ወዲ ሰብ ብኣምሳል ኣምላኽ ዝተፈጥረ ኢዩ ዝብል ትምህርቲ ወይ ሓቂ ካብ ቁዱስ መጽሓፍ ዝመንጨወ ትምህርቲ ኢዩ። ስለዚ ነዚ ጸጋ ወይ ህያብ እዚ ተቐቢሊና ክንክእል የድሊ: ነዚ ህያብ ዝሃበ እግዚኣብሔር ንምምስጋን ወትሩ ክንዕጠቕ የድሊ: ፍረ ናይዚ ህያብን ጸጋን እዚ ኣብ ሕይወትና ንኽዓቢ ወትሩ ክንሰርሕ : ኣብ መዓልታዊ ሕይወትና ብትብዓት ብኣምሳል እግዚኣብሔር ከምዝትፈጠርና ክንምስክር፤ ንዑኡ ክንመሲል:

እግዚብሔር ብኣምሳሉ ፈጠረ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና ኢዩ እዚ ማለት፦ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣስተንትኖና ዝገለጽናዮ “ ነፍሲ ወከፍና እንታይነትን ንጽባቐን እግዚኣብሔር ክነንጸባርቕ ስለዝተደለ .. እግዚኣብሔር ጽባቕኡ ኣባና የንጸባርቕ: ንሱ ኣብ ሕይወት ነፍሲ ወክፍና መደብ ስለዝነበሮን ስለዘዎ እዩ:: ነፍሲ ወከፍና ኣብቲ ንሱ ዘዳለዎ መንግስተ ኣምላኽ ንኽንኣቱ ሕጹያት ስለዝገበረናን ስለዝኽናን እዩ::

በየናይ መገዲ ኢና ንሕና ሰብ ብኣምሳል እግዚኣብሔር ተፈጢሩ ክንብል እንበቅዕ! እንኮ ፍጡር ብናጽነት ንፈጣሪኡ ኽፈልጥን ኸፍቅርን ክእለትን ሓይልን ዘለዎ ፍሉይ ፍጥረት ብምኻኑ ብምርኣይ:: እንኮ ፍጡር ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር መለኮታዊ ሕይወት ንኽሳተፍ ብፍቕሪ ዝተፈጠረን ዝተጸወዕን ምካኑ ብምእማንን ብምርኣይን።

ንሱ ከም ብኣምሳል ኣምላኽ ዝተፈጥረ ብገዛእ ርእሱ ንእግዚኣብሔር ክፈልጥን ምስኡ ሕብረት ክገብርን ብነጻነት ዝተጸውዕ ፍሉይ ፍጥረት ኢዩ። ሰብ ኣብ መደብ ፍጥረት ኣምላኽ ፍሉይ ዝኾነ ቦታ ይሕዝ፦ ከመይ ንሱ “አምሳል ኣምላኽ” ኢዩ፥ ኣብቲ ባሕሪኡ: ነቲ መንፈሳውን ግዙፍን ወገን ኣወሃሂዱ ዝርከብ ፍጥረት ኢዩ። ተባዕታይን ኣንስተይትን ኮይኑ ነቲ ናይ ምፍጣራ ስራሕ ንኽቅጽል ዝተሓርየ ኢዩ፥ እግዚኣብሔር ፈታዊኡ ዝገበሮ ፍሉይ ፍጥረት ኢዩ።

ቅ.መጽሓፍ ብዛዕባ ኣፈጣጥራ ሰብን ኣፈጣጥራ ካልኦት ፍጡራትን እንክዛረብ እንከሎ: ኣፈጣጥራ ሰብ ካብ ናይ ካልኦት ዝተፈልየ ምኳኑ ይገልጽ። “ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ። ብመልክዕ-ኣምላኽ ፈጠሮ፤ ተባዕታይን ኣንስታይን ገቢሩ ፈጠሮም”። ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምስክረልና እቲ ሓቂ: ደቂ ሰባት ካብ ምስሊ እግዚኣብሔር ዝተፈጥሩ ኢዮም።  እቲ ሓቂ ማእከል እምነት ክርስትናና ከኣ እዚ ኢዩ። ቤተክርስትያንን ኩሎም መማህራን ትምህርተ መሎኮትውን እንተኾኑ ነዚ ዓቂ እዚ ተቀቢሎም ኢዮም ክምህሩን ክምስክሩን ጸኒሖም። እዚ ኣርእስቲ ወይ መልእኽቲ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንሓደ እንታይነት ወይ ወዲ ሰብ ንምርዳእን ምፍላጥን ከም ሓደ መፍትሕ ገሮም የቕርብዎ።

መጽሓፍ ቅዱስ “ብኣምሳል-ኣምላኽ” ተፈጥረ እንዳበለ ንወዲሰብ ገሊጹዎ ይርከብ። ምስጢር ወዲ ሰብ ካብቲ ምስጢረ እግዚኣብሔር ፈሊኻ ክርኣ ኣይክእልን። ሰብ ብአምሳል እግዚአብሔር ከምዝተፈጥረን ንፈጣሪኡን ከፍቅርን ክፈልጥን ከምዝኽእልን፡ አብ ልዕሊ ኩሉ ምድራዊ ፍጡር፦ ንእግዚአብሔር እናወደሰ ክገዝእን ክጥቀመሎምን ከምዝተሾመን የስተምህር።

እቲ ንስኻ እትዝክሮ ሰብ፡ እቲ እትሓልየሉ ወድ ሰብሲ እንታይ ኢዩ፧ ካብ መላእኽቲ ቁሩብ አንአስካዮ፥ ብኽብርን ጊጽን ከአ ከለልካዮ። አብ ልዕሊ ኩሉ ግብሪ አእዳውካ ሸምካዮ፥ ንኹሉ አብ ብትሕቲ እግሩ ጌርካሉ” መዝ. 8:5-7

ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብኣምሳል እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ ኢዩ። እዚ ማለት ወዲ ሰብ ነጻ ዝኾነ ምርጫ ንክገቢር ነጻነት አለዎ ማለት ኢዩ። እንተኾነ በቲ ናጽነቱ ተጠቂሙ ነቲ አብኡ ዝነበረ ምሽጣዊ ምስሊ አምላኽ ከጥፍእ ኪኢሉ። አንጻር አምላኹ ክኸይድ ጀሚሩ። ግጉይ ምርጫ ገበረ። በዚ ምኽኒያት እቲ ዝነበሮ ምስሊ ክባላሾ ኽ ኢሉ።

“ብሰሪ ሓደ ሰብአይ ኃጢአት ናብ ዓለም አተወ፥ ብምክኒያት ኃጢአትውን ሞት መጸ፥ ኩላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ተመኃላለፈ። ሮሜ. 5:12.

እቲ ሰናይ ነገር ግና እግዚአብሔር ርሕሩሕን ፈቃርን አምላኽ ስለዝኾነ ነቲ ዝነበረና ምስሊ አምላኽ ናብቲ ንቡር ንምምላስ እቲ ዘፍቅሮ ሓደ ወዱ ይሰድድ። “ነቲ ቅድም ትነብርሉ ዝነበርኩም ብኽፋእ ትምኒት ዝተበላሸወ አረጊት ሰብነትኩም ቀንጥጡ፥ በተሓሳስባኹም እውን ተሓደሱ። ነቲ በርአያ እግዚአብሔር፥ ብጽድቅን ብቕድስናን ዝተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ከአ ልበስዎ

እግዚኣብሔር ንኹሎ ፍጡር “ይኹን” ብማለት ሓንቲ ቃል እናተጠቀመ ድኅሪ ፈጢርዎ ንኩሉ ተመልከተ’ሞ ጽቡቕ ምኳኑ ረኣየ። ኣብቲ ዘብህግን ደስ ዝብልን ኩሉ ዘማልኤን ቦታ ንመሬት ምእንቲ ኺዓያን ኪሕልዋን ኣብ ገነት ኤደን ኣቐመጦ። ዘፍ 2:15 እዚ ናይ ኪዳን መስርሕ ኢዩ። ኣምላኽ ንሕዝቢ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብጺ ወሲዱ፡ ኣብ መዓርን ጸባን ትውሕዝ መሬት ኣቀሚጥዎ። ንሰብ ካብቲ መሬታዊን ምድረ-በዳዊን ባህሪኡ ወሲዱ፡ ኣብ ሓደ ጽቡቅ ቦታ ኣስፊርዎ። ኣምላኽ ናይ ሰብ ጽቡቅ ኢዩ ዝደሊ። ካብ ሓደ ጥሩሑን ንቁጽን ቦታ ወሲዱ፡ ኣብ ሓደ ጽቡቅን ፍርያምን ኩነት ኣቀመጦ። ሰብ ኣብዚ ጀርዲን ናይ ምዕያይን ምሕላውን ስራሕ ወይ ተልእኾ ይህልዎ። ምዕያይ ናይ ኣምልኾ ኣንቀጽ ኢዩ።  ምሕላው ሃይማቶታዊ ትርጐምውን ኣለዎ። እዞም ክልተ ቃላት፡ ንኣምላኽ ምምላኽን ምግልጋልን፡ ትእዛዛት ኣምላኽ ምሕላው (ኣብ ግብሪ ምዎዓል የመልክቱ። ንስራሕ ዘመልክቱ ጥራይ ዘይኮኑ፡ ሰብ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ርክብ ዘመልክቱ ኢዮም።

ጀርዲን  ናይ ዕርክነታዊ ርክብ ኣምላኽን ሰብን ምልክት ኢዩ። እዚ ርክብ እዚ ኽኩስኮስን ክሕለውን ይግበኦ። ኣምላኽን ቃላቱን ክሕለዉ ኣለዎም። እቲ ኣብ ዘፍጥረት እንረኽቦ ቃል እግዚኣብሔር እዚ ሓቂ እዚ የዘንትወልና – ብካልእ ወገን ከኣ ሰብ ክሳብ ፣ ክንደይ ዓቢ ምኳኑ ከረድእ፡ እግዚኣብሔር ብቃል ጥራይ ዘይኮነስ ብኢዱ ብኽብሪ ከም ዝፈጠሮ ይዛረብ “እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከኣ ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ፡ ኣብ ኣፍንጭኡ ድማ ትንፋስ ሕይወት ኡፍ በለሉ’ሞ እቲ ሰብ ህያው ነፍስ ኵነ። (ኦ.ዘፍ 2፡7) ይብል።

ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ “ነፍሲ” ዚብል ቃል ንሕይወት ሰብ ወይ ከኣ ንመላእ ሰብኣዊ ኣካል እዩ ዜስምዕ። “ከመይ እቲ ንሕይወቱ ኬድሕና ዚደሊ ኬጥፍኣ እዩ፥ እቲ ንሕይወቱ ምእንታይ ዜጥፍኣ ኸኣ ኪረኽባ እዩ” ። ማቴ 16:25 ግና ከኣ ነፍሲ ኪበሃል ከሎ፤ ነቲ ናይ ሰብ ውሽጣዊ ኣተናኡ፤ ኣብኡ ዝዓበየ ግምት ንዝወሃቦ ኩነቱ፤ ነቲ ኣምሳል ኣምላኽ ዚገብሮ ወገኑ ከመልክት ይርከብ፤

ነፍሲ ማለት እቲ ኣብ ሰብ ዘሎ መንፈሳዊ ሠረት ኢዩ። “ነቲ ነፍስን ስጋን  ኣብ ገሃነም ኬእቱ ዚከኣሎ ደኣ ፍርህዎ እምበር፥ ነቶም ንሥጋ ዝቐትሉ፥ ንነፍሲ ግና ኪቐትልዎ ዘይከኣሎም ኣይትፍርህዎም” ሰብ ግዙፍ ሥጋዊ ኣካሉ ኣብቲ ናይ “ኣምሳል-ኣምላኽ” ክብሪ ግርማ ዚሳተፍ እዩ። ንሱ ሰብኣዊ ግዙፍ ሥጋ እዩ፤ ከመይሲ ቦታ መንፈሳዊት ነፍሲ ሕይወት ዝረኸበ ኢዩ፤ እቲ ኣብ ምሥጢራዊ ኣካለ-ክርስቶስ: ታቦት-መንፈስ ቅዱስ ኪኸውን ዝተመደበሉ ከኣ እቲ መላእ ሰብኣዊ ኣካል ኢዩ። “መቕደስ ኣምላኽከ ምስ ጥዖታት እንታይ ስምምዕ ኣለዎ! ኣምላኽ “ምስኣቶም ክነብር ኣብ መንጎኦም እውን ክመላለስ እየ፥ ኣነ ኣምላኾም ክኸውን እየ፥ ንሳቶምውን ሕዝበይ ኪኾኑ እዮም” ከምዝበለ፥ ንሕና ቤት መቕደስ ሕያው ኣምላኽ ኢና። 1ቆሮ 6:19-20 እቲ ካብ ግዙፍ ነገር ሥጋ፤ ሕይወት ዘለዎ ሰብኣዊ ኣካል ዚኸውን ብሳላቲ መንፈሳዊት ነፍሲ ስለዝኾነ እዩ።

ኣብ ሰብ ዘሎ: መንፈስን ግዙፍን ነገርን: ክልተ ዝተወሃሃደ ባሕርያት ገቢርካ ዚሕሰብ ዘይኮነስ፤ እቲ ምውህሃዶም ሓደ ባሕርይ እዩ ዜቕውም። ሰብ: ኣምሳል ኣምላኽ ብምኻኑ ናይ ሰብ ክብረ ግርማ ዝጨበጠ ኣካል እዩ።  ርእሱ ዚፈልጥን: ዚቆጻጸርን: ነጻ ብዝኾነ መንፈስ ከኣ ርእሱ ንኻልኦት ዜወፊ:  ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ኅብረትን ሱታፌን ዚኣቱ እዩ። ምስ ፈጣሪኡ ኪዳን ኪኣቱ፤ ካልእ ፍጡር ኪገብረሉ ዘይከኣሎ፤ ንኣምላኹ ብእምነትን ብፍቕርን ንኺምልሸሉ ብመደብ ጸጋ ዝተጸውዐ ኢዩ።

እግዚኣብሔር ብተወሳኺ ንወዲ ሰብ ንውልቑ ክነብር ኣይፈጠሮን እንታይ ደኣ ምስ ካልኦት ንክነብር። ማሕበራዊ ወይ ሓበራዊ ሕይወት ንኽነቢር። ኣብ መጀመሪያ ፍጥረቱ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዝምድና ንኽነብር ፈጠሮ። ሰብአይን ሰበይትን ጌሩ ሓደ ምስ ሓደ ንኽነብሩ ፈጠሮም። እግዚአብሔር ሰብ አይን ሰበይትን ብሓባር ፈጠሮም፡ ሓደ ነቲ ካልእ ኪኾኑ መደቦም። ቃል አምላኽ ድማ ነዚ እንርደአሉ ዝተፈላለየ አብነት አብ ቅዱስ መጽሓፍ የቅርበልና። “ሰብአይ በይኑ ኪነብር ጽቡቕ አይኮነን፤ ንአኡ እትሰማማዕ ደጋፊት ክገብረሉ። እየ” ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ወዲ ሰብ ምስ ካልኦት ንኽነብር ከምዝተፈጥረ ብግልጺ ይምህረና። ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝምድና ክህልወና  ምስ ሓውና- ምስ ገዛ ርእስና።

ኣብሉይ ኪዳን እንተረኣና “ብኣምሳል-ኣምላኽ” ተፈጥረ ዝብል ትምህርቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ወይ ሓቂ ብምስሊ ክርስቶስ ምልኣት ክረክብ ንረኽቦ። ኣብ ትምህርቲ ሓዲስ ኪዳን ብዛዕባ እዚ 2 ምዕባለ ክንርኢ ንኽእል፦ እቲ ምሉእ ምስሊ ኣምላኽ ዘልዎ ባዕሉ ክርስቶስ ኢዩ። ክርስቶስ ናይቲ ዘይርኣ ኣምላኽ ምስልን፥ ልዕሊ ኹሉ ፍጥረት ዝኾነ በኹሪ ወዱ ንእግዚኣብሔር እዩ። ቆላ.1.15 ሰብ ነቶም ኣቐዲሙ ዝፈለጦም፥ ንሱ ንብዙሓት ኣኅዋት በኹሮም ምእንቲ ኺኸውን፥ ንምስሊ ወዱ ኺመስሉ ቐድም መደቦም ሮሜ. 8፡29 ከምኡውን ነቲ ንእኡ ምእንቲ ኺፈልጥ እቲ ፈጣሪኡ በርኣያኡ ዚሕድሶ ዘሎ አብነት ዝለበስኩም ስለ ዝኾንኩም ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰዉ። ቆላ 3:10 ስለዚ ምሕዳስን ለውጥን የድሊየና። እዚ ምሕዳስዚ ብትምህርቲ ሓዲሽ ኪዳን ብኸመይ ይካየድ ብመገዲ ምስጢራት ልዕሊ ኩሉ ብምስጢረ ቁርባን። ሰብ እምበኣር ብመልክዕን ብኣምሳልን እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ ሕይወት ዘለዓለም ዝህብን ውሽጣዊ ሕይወት እግዚኣብሔር ዘሳትፍን እስትንፋስ ኣምላኽ ዝተቐበለ ኢዩ። በዚ ከኣ ሕይወቱ ብናይ ሥጋን ዓለምን ነገር ዓጊባ ክትነብር ዘይከኣል ኢዩ።  እቲ ዝተቐበሎ ሀብቲ ጸጋ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝመደበሉ መጻኢን መወዳእታ ዘይብሉን ዘለዓለማዊ ሕይወት ኣቢሉ ሃረር ከም ዝብልን ናብኡ ገጹ ከም ዘተኩርን ዝጓዓዝን ገይሩ ኢዩ ፈጢሩዎ። ንመጻኢ ዕላማ ክዓትር ኣብ ዝገብሮ ጉዕዞ ከኣ እግዚእብሔር ይረከብ።  ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ አብቲ እግዚኣብሔር ዝመደበሉ መደብ ዝመላለስ ሰብ እግዚአብሔር ይርከብ፡ ምስ እግዚአብሔር ይሓብር። እግዚኣብሔር ዝረኸበን ምስ እግዚአብሄር ብሕብረት ዝጎዓዝ ከአ መጻኢ ሕይወቱን ዕላማኡን ረኺቡ ማለት ኢዩ።

ምኽኒያቱ ወዲ ሰብ አብዚ ዓለም እዚ ብእምነትን ፍቕርን ንአምላኽ ንኽረክብ ዝተጸወዕ ኢዩ። ሰብ እምበአር ምእንቲ እግዚአብሔር ዝተፈጥረ ኢዩ።  እቲ ካብ ኩሎም ፍጡራት ንናይ መጻኢ ሕይወት ዘማዕዱ ንቅድሚት ዝጥምት፡ ከምቲ ዳዊት አብ መዝሙሩ 89፡5-6 ዝዝምሮ “ሕይወት ውዲ ሰብ ነቲ ንግሆ በቒሉ ምሸት ዚጽምሉ ዕንባባ ሜዳ ኢዩ ዚመስል” ኢሉ አሚኑ ዝጎዓዝ ፍጡር ሰብ ጥራይ ኢዩ፡

እግዚኣብሔር በቲ ዓቢይ ፍቕሩ ንዓለምን ኣብኣ ንዘለዉ ኩሎም ፍጡራትን እካ እንተ ፈጠረ እቲ ቀንዲ ናይ ምፍጣር ዕላማ ግን ሰብ ንምፍጣር ኢዩ ዝነበረ። በዚ ከኣ ንሰብ ኣብ ርእሲ ኩሎም ሥልጣን ዝሀቦ። ዘፍ. 1፡26 እንተኾነ ግና ብዙሕ ግዜ ደቂ ሰባት ኩሉ ዘድሊየና ካብ እግዚአብሔር አምላኽና ክንረኽቦን – በቲ እንረኽቦ ከአ ክንዓግብን እናኸአልና ከለና ዕግበትና ካብ ፍጡራት ከማና ንደልዮ።  ዕድላትናን ጸዋዕታናን ዘለዓለማዊ ክንሱ ተስፋና አብ ኃልፊ ነገር ንገብሮ። ዝለዚ ዘለዓለማዊ ጸዋዕታና አይንረስዕ። ነቲ እግዚአብሔር አምላኽና ክህበና ኢሉ ቃል አትዩልና ዘሎ ዘይበርስ ውርሻን፡ ዘለዓለማዊ ክብርን አይንረስዕ። እዚ ዕላማ መፍጠሪና፡ነቲ ንሱ ዘዳለወልና መንግስተ ሰማያት ንኽንወርስ። ወድ ሰብ እግዚኣብሔር ዝሀቦ ሓላፍነት ብምውሳድን ትእዛዛቱ እናሓለወ ምስ ኣምላኹን ምስ ኩሎም ፍጡራትን ብሰላም ይነብር ነበረ። ሕይወቶም ምልኣት ረኺቡ ብምልኣት ሰላምን፣ ቅሳነትን፣ ስምምዕን ዝሰፍኖ ኩነት ረኽበ፡ እዚ ከኣ ካብቲ ምስ ኣምላኹ ዝነበሮ ርክብ ዝመንጨወ ኢዩ ነይሩ። ነዚ ክብሪን ጸጋን ህያብን ኣምላኽ ክነጥፍእ ግና ንኽእል ኢና፥ ስለዚ  ምልአት ዘለዎ ሕይወት ንኽነብር፤ ነዚ ኩሉ ክንጭብጥን ክነስተማቅርን  ምስቲ ፈጣሪና ትእዛዛቱ ብምሕላው ሓቀና ዝኾነ ርክብ ክንምስርት የድሊ። ካብ ፈለማ ኣትሒዙ፤ ወዲ ሰብ ንዓለም ከመሓድር ብኣምላኽ ዝተዋህቦ መዝነት ቅድሚ ኹሉ ኣብ ሊዕሊ-ርእሱ ኪፍጽሞ ዘለዎ ኢዩ፤ ርእስኻ ምምላኽ። እቲ ቀዳማይ ጸዋዕታና እምበአር ነፍሲ ወከፍና   ርእሱ ክመልኽ አለዎ። እዚ ኢዩ ኸአ ካብቶም ካልኦት ፍጡራት ወይ እንሣታት ዝፈሊየና።

ከመይ ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ፥ ፍትወት ሥጋን ክፋእ ትምኒትን ዓይንን ብሃብትኻ ዕቡይ ምኻንን፥ ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ ኣቦ ኣይኮነን። ዓለምን እቲ ኹሉ ፍትወታን ኃላፋይ እዩ፥ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዚገብር ግና ንዘዓለም ይነብር” ። 1ዮው2:16-7 ብናይ ፍትወት ስጋ ጣዕሚ ከይንታለል –  ካብ እንስሳ ፍሉይ ዝገብረና፥ ብህርፋን ምድራዊ ነገራት ከይንታለል – መጀመርያ መንጉስቱን ጽድቁን ድለዩ ዝተረፈ ኩሉ ክወሃበኩም ኢዩ፥ ብትዕቢት ተጻይ እግዚኣብሔር ከይንኸይድ። እዚ ንመላእኽቲውን ኣይጠቐመን፡ ትሕት ክንብል። በዚ ኸኣ እቲ ካብ ኩሉ’ቲ ዚርኣ ፍጥረት፤ ሰብ ጥራሕዩ “ንፈጣሪኡ ኪፈልጥን ከፍቅርን ዕቕሚ ዘለዎ” ዝብል ሓቂ ወይ ትምህርቲ ርዱእ ክኸውን ዝኽእል።

ከምቲ ኣቐዲማን ዝበልናዮ: አብ ምእንቲ ርእሱ ኢሉ ኣብ ምድሪ ዝፈጠሮ ኡንኮ ፍጡር ሰብ ኢዩ። ንሱ ንበይኑ ከኣ፤ ብፍልጠትን ብመደብ ፍቕርን ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ሕይወት ኪሳተፍ ዝተጸውዐ ኢዩ። ነዚ ዕላማዚ ስለ ዝተፈጥረ ኸኣ፤ ናይቲ ክብሪ-ግርማኡ መሠረታዊ ምንጪ ኮይኑ ይርከብ። ንሕና ኩሉና ኸኣ ብቕሉዕ ገጽ ክብሪ ጎይታ ኢና ነንጸባርቕ፥ እዚ ካብቲ መንፈስ ዝኾነ ጎይታ ዝመጸ ኽብሪ ኸኣ ናብ ምስሊ ኣርኣያኡ እናተለወጥና፥ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ንኃልፍ። 2ቖሮ. 3፡18 ከምይ ንሕና ኣሁድ ኮንና ግሪኻውያን፥ ባሮት ኮንና ጭዋታት ኩሉና ሓደ ሰብነት ምእንቲ ኽንከውን ብሓደ መንፈስ ጠጠመቕና፥ ሓደ መንፈስውን ሰተና። ቆሮ.12፡13

ሕብረት ምስ ክርስቶስ ካብ እምነት ብጥምቀት ዝመጽእ ኢዩ። ንእየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ኩሉኻትኩም ውሉድ ኣምላኽ ኢኹም።  በዚ ኸኣ ካብቲ ኣረጊት ሰብነት ብሙማት ሓዲሽ ሰብነት ንለብስ። ከመይ ብኽርስቶስ ዝተጠመቑም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለቢስክምዎ ኢኹም። ገላ.3፡27 ንስሓ ቅድስ ቁርባን ካልኦትን ከኣ ነዚ ኩሉ ኣቐዲምና ንዝበልናዮ ዘሐይሉ ይኾኑ። ብምስሊ ኣምላኽ ተፈጢርና ንሓይሊ መንፈ ቅዱስ ምስጋን ይኹኖ ከኣ ብመንገዲ ምስጢራት ብኽርስቶስ ጎይታ ምልኣት ንረክብ። ኣብ ሕቑፊ እግዚኣብሔር ኣብ ከኣ ንነብር። “ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ አነ አብኡ ይነብር ንሱ ኸአ አባይ ይነቢር” ዝብል ቃል ክርስቶስ  ክንዝክር ንኽእል።

ብሓቂ ኪረኣ ከሎ፤ ናይ ወዲ ሰብ ምስጢሩ  ኪንጸር ዝከኣል: ብመንጽርቲ ሥጋ ስለበሰ ቃል ኪጥመት ከሎ ኢዩ። ፍሰሃን ተስፋን.22.1 ምስጢር ወዲ ሰብ ብሓቂ ግሉጽ ዝኸውን: ኣብ ምሥጢር’ቲ ሥጋ ዝኾነ ቃል ጥራሕ ኢዩ። ምኽንያቱ እቲ ቀዳማይ ሰብ: ኣምሳል ናይቲ ክመጽእ ዝነበሮ ክርስቶስ ጎይታ ኢዩ። ክርስቶስ እቲ ሓዲስ ኣዳም: ናይ ኣቡኡ ምሥጢሪን ፍቕርን ብምግላጽ: ንሰብ ብርእሱ ብምልኣት ይገልጾ: ነቲ ልዑል ጸዋዕታኡ ድማ የፍልጦ። ንሱ “መልኽዕ ናይቲ ዘይረኣ ኣምላኽ: ነቲ ናይ መጀመርታ ኃጢኣት ካብ ዝፍጸም ግዜ ኣትሒዙ ተባላሽዩ ዝነበረ መለኮታዊ ኣምሳል ንደቂ ኣዳም እንደገና መሊሱ ዝሃቦም ፍጹም ሰብ ኢዩ።

Abba Hagos Teesfagabir

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 6.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ. 9:9-13

ኢየሱስ ካብኡ ምስ ኃለፈ፥ ማቴዎስ ዝስሙ ሰብአይ አብቲ መደበር ቀረጽ ተቐሚጡ ረአየ እሞ፥ “ሰዓበኒ” በሎ፥ ንሱ ድማ ተንሢኡ ሰዓቦ። ብድኅሪዚ አብ እንዳ ማቴዎስ አብ መ አዲ ምስ ተቐመጠ፥ እንሆ ብዙኃት ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን ምስ ኢየሱስ ደቂ መዝሙርቱን ተቐመጡ። ፍሪሳውያን ከአ እዚ ርእዮም ንደቂ መዛሙርቱ  “መምህርኩም ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን ስለምንታይ ይበልዕ፧” በልዎም። ኢየሱስ ግና ሰሚዑ፥ “ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበአር፥ ጥዑያት አይደለይዎን እዮም። ‘ምሕረት ደአ እምበአር መሥዋዕቲ  አይኮንኩን ዝደሊ’ ዚብል እንታይ ምኻኑ ኪዱ ተምሃሩ። ከመይ አነ ንኃጥአን እምበር ንጻድቃን ናብ ንስሓ ኽጽውዕ አይመጻእኩን” በሎም።

  • አስተንትኖ

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ዚወስድ መንገዲ እዩ (ዮሓ.14᎓6) ነቶም ኣብኡ ዝሃቦ ይጸውዕ ሕይወቶም’ውን በቲ ናቱ አብነትን ሕይወትን ንኽመርሑ  ይዕድሞም። ካብቲ ዝነበርዎ ዚነበረ ሕይወት ብኣገባብን ኣነባብራን ፍልይ ዚበለ ሕይወት ንኽነብሩ  ከኣ ይጽውዖም፣ ማቴዎስ ሓደ ካብቶም ተቐበልቲ ቐረጽ ብፈሪሳውያን ሓጥአተኛን ዘይንጹሕን ዝቑጸር ዝነበረ አብቲ መደበር ቀረጽ ተቐሚጡ ረአየ እሞ፥ “ሰዓበኒ” ይብሎ፥ ንሱ ድማ ተንሢኡ ሰዓቦ። እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍና አብቲ ናቱ ሕይወት ንኸሳትፈና ብጥምቀት ይጽወዓና። ቀጺሉውን ንሓደ ፍሉይ ተልእኮ ይጽወዓና።  ብዝተፈላለየ መንገዲ አብ መንጎና ብምርካብ ናብቲ መንገዲ ድኅነት ይመርሓና። ወዲ ሰብ ነዚ ጸዋዕታ’ዚ ብእመንት ክምልሰሉ ይዕደም።

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳ ማቴዎስ አብ መአዲ ምስ ብዙኃት ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን ምስ ተቐመጠ –  ፍሪሳውያን  እዚ ርእዮም ንደቂ መዛሙርቱ  “መምህርኩም ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን ስለምንታይ ይበልዕ፧” እናበሉ ክሓትዎም ይርከቡ። ምኽኒያቱ ንሳቶም ንገዛእ ርእሶም ከም ቅኑዓትን ቅዱሳትን ይሓስቡ ነበሩ። ነቲ “ ብዝፈረድክምዎ ፍርዲ ኪፍረደኩም፥ ብዝሰፈርክምዎ መስፈር ኪስፈረኩም እዩ እሞ ከይፍረደኩም አይትፍረዱ” ማቴ.7:1 ዝብል ቃል ክርስቶስ ይእዘኡ አይነበሩን። ከምኡውን ነታ አብ ዙሙት ዝተረኽበት ሰበይቲ ናብኡ አምጺኦም፤ አብ ከምዚ ዝተረኽበት ሰበይቲ ብዳርባ እምኒ ክጥቅተል  ሙሴ ከምዝ አዘዞም ምስ ሓተትዎ ንሱ “ ካባኻትኩም እቲ ኃጢአት ዘይብሉ ቅድም እምኒ ይደርብየላ በሎም።” ንሕናዊን ሎሚ አብ ቅድሚ አምላኽ ኩሉና ኃጢአተናታት ምኻና ክንአምንን ክንቅበሊን ይግበአና። ንነፍሱ ቅንዕቲ  ገይሩ አብ ቅድሚ አምላኽ ዘቅርባ ጸጋ አምላኽ ምሕረት አምላኽ ንኸይቅበል መገዲ ይዓጹ። ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ብኃጢአት አኅዋቱን አኃቱን ከዕንቀፍ የብሉን ምኽኒያቱ ነፍሲ ወከፍና ኃጢአት ንምፍጻም ድኹማትን ወደቅትን ስለዝኾና። ኢየሱስ ግና ንፈሪሳውያን ከምዚ እናበለ ክምልሰሎም ይርከብ፡ ክርስቶስ ጎይታና ነቲ “መምህርኩም ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን ስለምንታይ ይበልዕ ዝብል ሕቶ ፈሪሳውያን “ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበአር፥ ጥዑያት አይደለይዎን እዮም። ‘ምሕረት ደአ እምበአር መሥዋዕቲ  አይኮንኩን ዝደሊ’ ዚብል እንታይ ምኻኑ ኪዱ ተምሃሩ። ከመይ አነ ንኃጥአን እምበር ንጻድቃን ናብ ንስሓ ኽጽውዕ አይመጻእኩን” እናበለ ተልእኹኡ  ንኃጢ አተኛታ ናብ ንስሓ ኽመልስ ምኻኑ ይምህር።

ስለዚ ኢዩ ከአ ክርስቶስ አምላኽ ብምሕረት ምእንቲ ኃጢአትና አብ መስቀል ዝተሰቅለን ዝሞተን። ስለዚ ኢዩ ምስ ኅጢአተኛታት ክበልዕን፤ ክሰትን ዝርአ። ክኽንኖም አይተረኽበን፡ እንታይ ደአ  ..  ብአብነቱ ትሕትንኡን መገዲ ንስሓ መገዲ ምሕረት ይሕብሮም። የፍቅሮም፡ ከምኡ ከአ ሎሚ ንሕና በዚ ቃል ክርስቶስ ተጸናኒዕና ብእምነት ምኅረት ንቕንቅበል ናብኡ ክንቀርብ ንዕደም አለና፡፡ ከምኡውን ነሕዋትና ክነፍቅርን ብዓይኒ ምሕረት ክንጥምትን።

መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያ’ሞ ተነስሑ ብወንጌል እመኑ’’ ብምባል ኣብዚ ምድር’ዚ  ተለእኾ ናይ ጎይታና ኅድገት ኃጢኣትን ድሕነትን፡ ምሕረትን  ከም ዝኾነ ኣበሰረ። ስለዚ ወዲ ሰብ ብሓይሉ ካብ ውድቀት ሓጢኣት  ንኽትንስእ  ሓይሊ ወይ ምሕረት እግዚኣብሔር የድልዮ። “ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበአር፥ ጥዑያት አይደለይዎን እዮም። ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ካብ ኃጢአት ካብ ሕማምና ክንሓዊ ካብ ሓጥያቱ ምሕረት ክንቕበል ኣብ ምሕረት ኣምላኽ  ክቐርብ የዲሊ። ንክርስቶስ ብትአማንነት ንኽንስዕብን መንፈሳዊ መግቢ ንኽንሰንቅን ኣብዚ ምስጢር እዚ ክንመላለስ የዲሊ።  ፍረ ምሥጢረ ንስሓ “ምሕረት ኣምላኽ ምርካብ” ኢዩ።

ኵላትና እምበኣር ናብቲ መኣዲ ምሕረት ዘብጸሓና “ምሥጢረ ኑዛዜ” ንቕረብ”።  ኃጢኣትካ ንድሕሪት ደርቢኻ ናብ እግዚኣብሔር ተመለስ። ኣብ ቅድሚኡ ጸሊ፥ ካብ ምብዳሉ ኸኣ ተቖጠብ። ካብ ሓጢኣት ርሓቕ፥  ናብቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ ድማ ተመለስ። ንሱ ኻብ ጸልማት ኣውጺኡ፥ ናብ ናይ ሕይወት ብርሃን ኪመርሓካ ኢዩ። (ጥበብ ሲራክ.17:25-27)

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Abba Hagos Tesfagabir

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 5.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ.9:1-8

ኢየሱስ ናብ ጃልባ ደይቡ ተሳገረ፥ ናብ ዓድውን መጸ። እንሆ ኸአ አብ ዓራት ዝደቀሰ ሓደ ልሙስ አምጽእሉ፥ ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርእዩ፥ ነቲ ልሙስ “አጆኻ እዚ ወደይ፥ ኃጥአትካ ተኃዲጉልካ እዩ” በሎ። እንሆ ኸአ ገሊኦም ካብ መምህራን ሕጊ ንሓድሓዶም ብልቦም “እዝስ ይጸርፍ አሎ” በሉ። ኢየሱስ ድማ ሓሳባቶም ፈሊጡ ኸምዚ በሎም፦ “ ስለምንታይ ብልብኹም ክፉእ እትሓስቡ፧ አየናይ ይቐልል፧‘ኃጢአትካ ተኃዲጉልካ’ ምባልዶ ወይ ‘ተንሥእ እሞ ኪድ ምባል፧ እምበአርከስ፥ ወዲ ሰብ አብ ምድሪ ኃጢ አት ኪኃድግ ሥልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ኽትፈልጡ’’ ኢሉ ሽዑ ነቲ ልሙስ ‘ተንሥእ ዓራትካ አል ዒልካውን ናብ ቤትካ ኪድ’ በሎ። ተንሢኡ ድማ ናብ ቤቱ ኸደ። እቶም ሕዝቢ ኸአ እዚ ርእዮም ፈርሁ፥ ንሰብ ከምዚ ዝበለ ሥልጣን ንዝሃበ አምላኽ ድማ አመስገንዎ።

  •     አስተንትኖ

ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርእዩ፥ ነቲ ልሙስ “አጆኻ እዚ ወደይ፥ ኃጥአትካ ተኃዲጉልካ እዩ” በሎ። ኃጢአት ክንገብር እንከሎና ምስ አምላኽን ምስ ከማና ዝበሉ ሰባት ከምኡ ምስ ርእስና ዘሎና ርክብ ይዝረግ እሞ፤ አብ መንፈሳውን ስጋውን ስቓይ ንነብር።

ክትነጽሕ ክትምሓር ክትሓዊ እቲ ቀዳማይ መበገሲ እምነት እዩ። አምላኽ ከም ዝምሕረና ክንአምን ምስ ጀመርና ሽዑ ናብ ጉዕዞ ንስሓ ነምርሕ። ናብ አምላኽና ነምርሕ።  ዝኾነ ካብ አምላኽ ዝተፈለ ሰብ አብ ልቡ ተመሊሱ ምስ አምላኽ ተፈልዩ ከም ዘሎ አሚኑ እሞ ክምለስ እንተ ጀመረ አምላኽ ብማዕዶ ከም ዝቕበሎ አብቲ ናይ በታኒ ወዲ ታሪኽ (ሉቃ 15) ክንርእዮ ንኽእል። እንሆ ኸአ አብ ዓራት ዝደቀሰ ሓደ ልሙስ አምጽእሉ፥ ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርእዩ፥ ነቲ ልሙስ “አጆኻ እዚ ወደይ፥ ኃጥአትካ ተኃዲጉልካ እዩ” በሎ። ካብ ዓሰርተ ክልተ ዓመት ደም ዚፈሳ ሰበይቲ፤ ንሳ ኹሉ ገንዘባ ንሕክምና ዝወድአት፥ እንተኾነ ሓደ እካ ኬሕውያ ዘይከአለ። ብድሕሪ ኢየሱስ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ተንከፈት፥ ብኡብኡ ድማ እቲ ምፍሳስ  አቃረጸ። ኢየሱስ መን ኢዩ ዝተንከፈኒ፧ ንሳ ግና ራዕራዕ እንዳበለት መጺአ ሰገደትሉ። አጆኺ እዛ ጋለይ፣ እምነትኪ እያ ዘሕወየትኪ፣ ብሰላም ኪዲ፣ በላ። እምነት የሕዊ፤ ነጻ ይገብር። ሎሚ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ስጋውን መንፈሳዊን ሕይወት የድሊየና አሎ። እዚ ሕይወት ምፍዋስ እዚ እዚ ከአ ካብ ክርስቶስ ጥራይ ኢና እንረኽቦ።  አጆኺ እዛ ጋለይ ዝወደይ፣ እምነትካ/ኪ እያ ዘሕወየትኪ/ካ፣ ብሰላም ኪዲ፣ በላ። እዛ እምነት እዚኣ ኢያ፤ እተሕዊ፤ ሓድነት ምስ ክርስቶስ እትፈጥረልና – ሕይወት እትህበና ንዓኡ ከም እንመስል እትገብረና – እግዚአብሔር ሓኪምና ኢዩ ንሕና ኸአ ሓኪም ዘድሊየና ሕሙማት ኢና። እምነት ስንቂ ጉዕዞና ገርና ንንስሓን ዕርቂን ምስ አምላኽን ሰብን ደፊርና ንእተዎ፤ ሽዑ  ወደይ ጓለይ እናበለ ክቕበለና እዩ። አብዚ ኢየሱስ መን ምዃኑ እካ እንተገለጸ ፥ ካልአይ ኃጢአትና አብ ግዙፍ አካልና’ውን ሳዕቤን ከምዘለዎ ንርኢ። ምስጢረ ንስሓ ንመንፈሳዊ ልምሰት ዘሕዊ ምስጢር ምኻኑ አሚና አብኡ ክንቐርብ የድሊ። ኃጢአት ክንፍጽም እንከሎና፡ ምስ አምላኽ ዘሎና ርክብ ነቋርጽ። አብ መንጎናን አምላኽን ብናትና ምርጫ ዓቢ ፍልልይ ንፈጥር። ብዘይ አምላኽ ዝምራሕ ሕይወት ንነብር። ብሰንኪ እንገብሮ ኃጢአት ንናይ እግዚአብሔር ክብርን ፍቕርን ንብድል፥ ውሉድ አምላኽ ንምዃን ንዝተጸወዕናሉ ሰብአዊ ክብሪና  ነዋርድ፥ ሰብ ኃጢአት ብምግባር እቲ መልክዕ አምላኽ ዝኾነ ተፈጥርኡ የበላሹ፥ ተጻይ እቲ አብ ልዕሌና ዝፈሰሰ ፍቕሪ አምላኽ ብምዃኑ ንልብና ካብኡ የርሕቖ። አፍደገ ሰማይ ይዓጽወልና። መንፈስና ለሚሱ ጽቡቕ ካብ ምግባር ንደክም፤ ብቐሊል አብ ዝገደደ ኃጢአት ንወድቕ። ማኅደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ልብና ናይ ሰይጣንን ስምዒትናን ቦታ ንገብሮ በዚ ካብ አምላኽ ተፈሊና ንነብር። እምብአር ካብዚ ቃል እዚ ናብቲ ፈዋሲ አበሳ ዝኾነ አምላኽና ጉዕዞ ንስሓን ሕድገት ኃጢአትን ነምርሕ። ወዲ ሰብ አብ ምድሪ ኃጢአት ኪኃድግ ሥልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ኽትፈልጡ’’ ኢሉ ሽዑ ነቲ ልሙስ ‘ተንሥእ ዓራትካ አልዒልካውን ናብ ቤትካ ኪድ’ በሎ። ሎምውን እንተኾነ እቲ ብበደሉን ሕማሙን አሚኑ ብእምነት ናብ ክርስቶስ፤ ናብ መንበረ ንስሓ፤ ዘምርሕ  እግዚአብሔር አምላኽ እምነትና ርእዩ፡  “አጆኻ እዚ ወደይ፥ ኃጥአትካ ተኃዲጉልካ እዩ፡ ‘ተንሥእ ብሰላም ኪድ ዝብል ቃል ቃል ሓጎስ ከስመዓና ኢዩ። ስለዚ ናብኡ ንቅረብ፡ ምሕረቱ ንሕተት።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Abba Hagos Tesfagabir

6ይ – ሰማይን ምድርን

 

እግዚኣብሔር “ብመጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ።” ዘፍ 1:1

እግዚኣብሔር ንኩሉ ፍጥረት ብነጻን ብፍቕርን ዝመልኦ ብድልየቱ ፈጢርዎ ንብል። እዚ ካብ ኮነ እምነትና  “እግዚኣብሔር ንኩሉ ካብ መለኮታዊ ባህሩ ወጻኢ ዝኾኑ …  ብቃሉ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንኹሉ ፍጥረት ፈጢርዎ ብማለት ስራሕ እግዚኣብሔር ክንደይ ጽቡቕን ዘደንቕን ምኻኑ ክነስተንትን ንኽእል። መንፈስካ ኦጐይታ ንዓለም መልኣ ኣምላኽ ብመጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ምድሪ ድማ በረኻን ጥራይ ነበረት ጸልማት ከኣ ኣብ ልዕሊ መዓሙቕ ነበረ መንፈስ ከኣ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዘንብ ነበረ (ዘፍ 1: 2)

ነዚ ዝረኣ ዓለም ምስቲ ኩሉ ሃብትታቱ፤ ዝተፈላለየ  ዓይነቱን ሥርዓቱን ዝፈጠሮ እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ። ይኹን እንዳበለ ዝፈጠረ ንሱ ኢዩ። ክፈጥር ስልጣን ዘለዎን ንሱ ኢዩ። ቅዱስ መጽሓፍውን ነዚ ናይ ፈጣሪ ተግባር: ብሽዱሽተ መዓልታታ ናይ ፍጥረት ስራሕ ከም ዝፈጸመ፤ ብናይታ ሽብዓይቲ ዕለት ከኣ “ብዕረፍቲ” ከም ዝዛዘመ መለኮታዊ “ስራሕ”  ገቢሩ የቕርቦ። እግዚኣብሔር “ፈጣሪ ስማይ ምድርን” ምኻኑ ጸሎት ሃይማኖት ዘሓዋርያት ብግልጺ ይምህረና። እዚ እምነትዚ ነቲ “ ኩሉ ዚረኣን ዘይረኣን” ዚብል ከምዘጠቓልል፤ እቲ ጸሎት ሃይማኖት ናይ ንቅያ ግልጺ ይገብሮ። ሰማይን ምድርን ዚብል ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ብሂል ንኹሉ ህልው ዘበለ፤ ንፍጥረት ብመልኡ ዜስምዕ ኢዩ። ከምኡውን ነቲ ኣብ ፍጥረት ብዓሚቑ ዘሎ: ንሰማይን ምድርን ዜራኽብ ሓድነት፤ በቲ ሓደ ከኣ ዚፈላልዩ መደብ ይገልጽ። “ምድሪ” ክበሃል ከሎ ከቲ ኣብ መዝገበ ሃይማኖት ኣስፊሩዎ ዝርከብ:  ናይ ሰባት ዓለም (ሃለዋት) እንነብረሉ የስምዕ፤ “ሰማይ” ወይ “ሰማያት” ከኣ ነዚ ጠፈር-ሰማይ, ስለዓለ ቦታ (ሃዋህው) ከምኡውን ከም ቦታ እግዚኣብሄር የስምዕ።

ኣብ “ሰማያት እትነብር ኣቦና” ንብል፤ ኣብዚውን “ሰማይ” ናይ ልዕልና … ናይ መወዳእታ ክብሪ ዕብየት እግዚኣብሔር መግለጺ ማለት ኢዩ። ከምኡውን “ሰማይ” ነቶም ቅዱሳንን መልእክትን  ዝበሉ ኣብ ዙርያ ኣምላኽ ዚርከቡ መንፈሳውያን ፍጥረትን ንዘለውዎ ስፍራ ወይ ሃለዋት የመልክት። እግዚኣብረሔር እምበኣር ንኹሉ ..ሰማያት  ይኹኑ ምድሪ .. ደቂ ሰባት ይኹኑ መላእኽቲ ከይተረፉ ብኣኡ ከምተፈጥሩ ባዕሉ መጽሓፍ ቁዱስ ይምህረና። ወዲ ሰብ ናይ ስራሕ ፈጣሪ ኣኽሊል ኢዩ። መላእኽቲ ከኣ ብኹሉ ህላዌኦም ናይ እግዚኣብሔር ኣገልገልቲን ተለኣኽትን እዮም።

ሰማየ ሰማያት ናይ እግዚኣብሔር ኢዩ፥

ምድሪ ግን ንደቂ ሰብ ሃቦም። መዝ. 115:1

ኩሉሳዕ ገጽ  እቲ ኣብ ሰማይት ዘሎ ኣቦይ ይርእዩ ስለዝኾኑ ንሳቶም ንቓሉ ዚሰምዑ: ንትእዛዙ ዚፍጽሙ ኃያላትን ብርቱዓን እዮም።ማቴ.18:10 ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንረኽቦ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን እንተኾነ ኢየሱስ እግዚብሔር ፈጣሪ ምካኑ ኢዩ ዝምስክር። እግዚብሔር ንኩሉ ፍጥረት ሕይወት ከምዝሃቦ ጥራይ ዘይኮነውን ይሕልዎን ይከናኸኖን። ከምቲ አብዝ ሓለፈ ትምህርትና ኢቲ ኣባትነት ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወይ ከኣለ ኩሉ ምኻኑ ንምግላጽ፥ “ነዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ፥ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምግበን እምበር፥ ኣይዘርኣ፥ ኣይዓጽዳ፥ ኣብ ማዕከነንውን ኣይእክባን ኢየን። ብዛዕባ ክዳንከ ስለምንታይ ትጭነቑ! ዕምባባታት መሮር ተመልከቱ ኣይፈትሉ፥ ኣይደኽሙ፥ ከመይ ኢሎም ከም ዚዓብዩ ተመልከቱ። ማቴ. 6: 26-28 እንዳበለ እግዚኣብሔር ንፍጥረቱ ክሳብ ክንደይ ከምዝከናኸኖን ዝሕልዎን ይናገር። ንሱ ንኹፍኣትን ንሕያዎትን ፀሓይ የብርቕ፥ ንጻድቃንን ንሕጥኣንን ድማ ዝናም የዝንም። 5:45

ሓደ ክርስትያን እግዚኣብሔር ከም ፈጣሪ ክኣምንን ክቕበልን  ዝኽእል ግና ኣሕዋት ምስ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግላዊ ርክብ ምስዝገብር ኢዩ። ኣብርሃም ብእምነት ኣቦ ኹሉና ኢዩ። እዚ ድማ “ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ገይረካ እየ” ዚብል ተጻሒፉ ስለዘሎ እዩ። ኣብረሃም ኣብ ቅድሚ እቲ ዝኣመኖ ኣምላኽ ኣቦና ኢዩ። እዚ ኣምላኽ እዚ ንዝሞቱ ሕይወት ዚህብ፥ ንዘየለዉውን ናብ ህላዌ ዚጽውዕ እዩ።” ሮሜ.4:17. ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክንደይ ዘደንቕ ምክኑ ይገልጽ።

እግዚኣብሔር መድሕን፥ እግዚኣብሔር ፈጣሪ፥ ዓለም ከኣ ከም ተጋባር ወይ ፍጥረት እግዚኣብሔር ኮይኑ፤ እግዚኣብሔርን ወዲ ሰብን ዝራኸብሉ ሓደ ቦታ ወይ ስፍራ ወይ ጉዕዞ  ኣሎ። ንሱ ኸኣ  ጉዕዞ እምነት ይከውን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ፈጣሪናን ፈጣሪ ሰማይን ምድርን እንቕበሎ ወይ እንገልጾ ኣብ እምነተዊ ሕይወትና  ኢዩ። ዓለም ታሪኽ ወዲ ሰብን: ታሪኽ ድሕነት እግዚኣብሔር  እትገልጽ ቦታን ስፍራን ኢያ። ስለዚ እግዚኣብሔር ከም “ፈጣሪ ሰማይን ምድርን” ምእማን ማለት ኩሉ  እቲ ኣብዚ ዓለም እዚ  እንርእዮን እንድህስሶን ፍጥረት:  እቲ ተግባረ ኢድ  ኣምላኽ ምኻኑ ምቕባል ማለት ኢዩ። ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ። ምድሪ ቅርጺ ዘይብላ ነበረት። ጸልማት ከኣ ኣብ ልዕሊ እቲ ብማዕበል ዝናወጽ  መዓሙቕ ባሕሪ ሰፊኑ ነበረ። መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝምቢ ነበረ። ሽዑ ኣምላኽ “ብርሃን ይኹን” በለ። ብርሃን ድማ ኾነ። ኣምላኽ ድማ እቲ ብርሃን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ። ፍጥረት  ብሓፈሻ ከምኡውን እዛ እንነብረላ ዓለም: ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣስተንትኖና ዝረኣናዮ ክብሪ ኣምላኽ: ህላዌ ኣምላኽ ዝገልጹ ኢዮም። ኣብ መዝ.19 ከምዚ ነንንብብ፦

መዝ.19

ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንትው፥

ጠፈር ከኣ ግብሪ ኣእዳዉ ይነግሩ።

መዓልቲ ነታ እትመጽእ መዓልቲ ተዘንትወላ፥

ለይቲ ድማ ነታ እትመጽእ ለይቲ ትነግራ።

ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ!

ንእግዚኣብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ፥

ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ። መዝ:148

ኩሉኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ፥

ብዘለኹም ሠራዊቱ፥ ኣመስግንዎ።

ፀሓይን ወርሕን፥ ኣመስግናኦ፥

ብሩሃት አዋኽብቲ፥ ኣመስግንዎ።

ንሱ ስለ ዝኣዘዘ ተፈጢሮም ኢዮም እሞ፥

ንእግዚኣብሔር የመስግንዎ።

ንዘለዓለም ዓለም ሰሰፈሮም ኣትሓዞም፥

ዘይልወጥ ሕጊ ኸኣ ሃቦም።

እግዚኣብሔር ከም ፍጣሪ ምድርን ሰማይን ምቕባልን ምእማንን እምበኣር: እግዚኣብሔር ጎይታ ሰማይን ምድርን ምካኑ: ኩሉ ብእኡ  ከዝተፈጥረ ምእማን ኢዩ። ህላዌኡ ካብ እግዚኣብሔር ፈጣሪ ዘይቅበል ወላ ሓደኻ የልቦን። ምኽኒያቱ ንሕና ፍጡራቱ ኢና፡፣ ዓለም ኪህሉ ዝኸኣለ ከኣ: ቃል-ኣምላኽ ካብ ዘይልቦ ምስ ኣምጽኦ ጥራሕ ኢዩ። ኩሉ ህልው ዘበለ፤ ኩሉ ፍጥረት፤ መላእ ታሪኽ-ወድሰብ እውን ከይተረፈ: ኣብቲ ናይ ኩሉ ምንጪ ዝኾነ፤ ኣብቲ ዓለም ዝተገብረሉን፤ ግዜ ዝጀመረሉን ቀዳማይን ጥንታውን ፍጻሜ ዝተመስረተ ኢዩ። ወዲ ሰብ እምበኣር ካብቲ ተመክሮ ድሕነት ዝኾነ ትንሣኤ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ተበጊሱ፥ ሓዲሽ ፍጥረት ንሕና ግና ከምቲ ተስፋኡ፥ ጽድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማይን ሓዲሽ ምድርን ንጽበ ኣሎና።2ጴጥ. 3,13

ክርስቶስ ናይቲ ዘይረኣ  ኣምላኽ ምስልን፥ ልዕሊ ኹሉ ፍጥረት ዝኾነ በኹሪ ወዱ ንእግዚኣብሔር እዩ። ከመይ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ኹሉ፥ ዚርኣን ዘይረኣን መናብርቲ ይኹኑ ጎይትነት፥ ሊቃናት ይኹኑ ሥልጣናት ኩሎም ብኣኡን ንእኡን ዝተፈጥሩ ኢዮም። ቆላ.1.15-20

ብዛዕባ ፍጥረት ሰማይን ምድርን ኢሳ 65፡17

እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፦ “እንሆ ኣን ሓዲሽ ሰማይን ሓዲሽ ምድርን እፈጥር ኣለኹ። እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን “ሓዲሽ ሰማይን ሓዲሽ ምድርን” እንታይ የስምዕ ኢስራኤላውያን ካብ እግዝኣብሔር ሪሒቆም ዝማላለሱሉ ኣብ ዝነበርሉ ግዜ  ነቢያት ብናይ እግዝኣብሔር መንፈስ ሓይሊን ተሰንዮም  ተስፋ ዚህብ ቃልይ ይእውጁ ነበሩ። እግዝኣብሔር “ሓዲሽ ሰማይን ሓዲሽ ምድርን” ኪፈጥር ምኳኑ የተስፍዉ። ሕዝቢ ኢስራኤል ብወገኖም እግዚኣብሔር ቃሉ ዘይጠልም ኣምላኽ  ሓንቲ መዓልቲ ድህህነት ድኅነት ክል እኸሎም ምኽኑ: እዚ ከኣ ኣብ ሕይወት  ሓቀኛ  ዝኾነ ለውጢ ንምምጻእ ሓይሊን ስልታንን ዘለዎ  ከኣሌ ኩሉ  አምላኽ ምኳኑ ይኣምኑ ነበሩ።

“ሓዲሽ ሰማይን፡ ሓዲሽ ምድርን” ጉዙፋት ምሳሌ ናይቲ ውሽጣዊ ለውጢ’ዩ። እዚ ለውጢ’ዚ ኸአ ኢስራኤላውያን እቲ ቅቡእ ወይ መሲሕ ምስ መጸ ክኸውን ኢዩ ኢሎም ይ አምኑ ነበሩ። መሲሕ ንኩሉ ዘተዓራሪን ዝልውጥን ሓዲሽ ዚገብርን ብምኳኑ ብተስፋን ጸሎትን  ይጽበይዎ። ኢሳያስ ነቢይ ኣብ ምዕ 11፡1-4 ዘሎ እንተ ረኣና- መሲሕ ብመንፈስ ኣምላኽ መሊኡ ንፍሉይ ተልእኮ ንዓለም ኪመጽእ ዘለዎ ወዲ ዳዊት ኢዩ። እዚ መንፈ’ዚ ህያብ ኣምላኽ ጥራይ ዘይኮነ ብርእሱ ምንጪ ህያባት ምኳኑ ይኣምንሉ። በዚ ከኣ ንሱ ምስ መጸ ስላምን ፍትሕን ከምዝነግስ ይዛረብ። ሎምውን ክርስቶስ አብ ሕይወትና ምስ ዝነግስ ምስ ዝመጽእ – አብ ህይወትና ሰላምን ፍትሕን ፍቕሪን ይነጊስ።  አብዚ ዓለም እዚ ምስ ኢየሱስ ሓቢርና ክነብር – ክርስቶስ አብ ህይወትና ክነግሲ – ማሕደር ኪገቢር መዓልታዎ ክንሰርሕ ይግበና።

እዚ አብ ሕይወትና ንኽፍጸም እቲ ከኣ ፍረ ናይ ቅኑዕ ኂልና ዚኾነ ሰናይ ተግባራት ክፍጽሙ ነይሩዎም ሎሚውን ንሕና ክንፍጽም ይግበአና። እምነትና አብ መዓልታዊ ሕይወትና ብተግባር ክነርእዮ አለና። ብዙኃት ካብዚ ሓቀኛ ትምህርቲ ሃይማኖትና ሪሒቖም ዚርከቡ፡ እቲ ክርስቲያናዊ ሕይወቶም ምስቲ እምነቶም ማዕረ ማዕረ አሳኒዩ ክኸይድ ስለዘይከአለ ኢዩ። ንሱ ማለት ኢቲ መሲሕ ነቲ ብኣዳምን ሔዋንን ዚጠፍኤ ገነት ኪምለስ’ዩ ይብሉ ነበሩ። ስለዚ ፍጥረት መግለጺ  ኣምላኽ – መግለጺ ህላዌ ኣምላኽ ኢዩ – እዚ ኩሉ ኸአ አብ ክርስቶስ ምልኣት ይረክብ።

ኣብ ኢሳ 66፡22 “ሓዲሽ ሰማይን ሓዲሽ ምድርን”  ኩሉ እቲ ብ አምሳል እግዚአብሔር ዝተፈጥረ ፍጡር እግዝኣብሔር ብዘይ ኣፈላላይ ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላል አምላኽ ኪነብሩ –  ኣብ መንጐኦም ዝኾነ ኣፈላላይ ንድሕሪት ገዲፎም ብሓባር ንእግዝኣብሔር አምላኾም ከመስግኑ የስምዕ። እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ግብሪ ሓዋርያት ንጴጥሮስ ክግለጸሉ ይርኤ: እግዝኣብሔር ዘንጽሖ ሰብ ኣይንጹሑን ኪብሎ ኣይክእልን ኢዩ። ስለዚ ኣብዛ ሓዳሽ ምድሪ መንፈስ ቅዱስ ዚመልኣ ከተማ ኵሎም ብእምነቶም ሓድነት ዘመስከሩ ደቃ ብቅድስና ኪመላለሱ እዮም።

ሓዲሽ ሰማይን ሓዲሽ ምድርን ኣብ ሓዲሽ ኪዳን

ጥቅስታት፦ 2ጴጥ 3፡13, ራእይ 20፡11, 21፡1 (ማቴ 19፡28) ጥቅስታት ሓዲሽ ኪዳን ብዛዕባ’ዚ እንክናገሩ ዘመሓላልፍዎ ትምህርቲ እግዝኣብሔር ነቲ ዘኣረገ ኣጥፊኡ ፍትሒ ዚነግሠሉ ሓዲሽ ፍጥርት ኪፈጥር ምኳኑ የስምዕ። ነዚ ዚተረድኤ ቅ.ጳውሎስ “ደጊም ካብ ሕጂ ንድሓር ብሥጋዊ ኣረኣእያ ንሓደ እኳ ኣይንፈልጥን ኢና። ሽሕ እኳ ንኽርስቶስ ብሥጋዊ ኣረኣእያ ፈሊጥናዮ እንተ ነበርና፡ ሕጂ ኸምኡ ጌርና ኣይንፈልጦን ኢና። ስለዚ ሓደ እኳ ብኽርስቶስ እንተ ኣልዩ ንሱ ሓዲሽ ፍጥረት ኢዩ። እዚ ኵሉውን ካብቲ ባዕሉ ብክርስቶስ ገይሩ ዝተዓረቀና፡ ንኻልኦት’ውን ምስኡ ከነተዓርቕ መዚ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ። 2ቆሮ 5፡16-18 ይብለና።

ንሕና አብ ክርስቶስ ክንህሉ ይግበአና። እቲ ቃል አምላኽ ዝኾነ ኢየሱስ፤ ንዓና መለኮታዊ ባሕሪ ኬልብስ ቢሉ፡ ሰብ አዊ ስጋና ለበሰ። ንሕና ካብ ጥፍ አት ኩኔነ ነጻ ንምግባር – አገልጋሊና ኮነ፥ ንሕና ምእንቲ ክንጸድቅ መንግስተሰማይ ምእንቲ ክንወርስ – ናብዚ ምድሪ ብምራድ ኃጢአትና ጾረ። እግዚኣብሔርን ናይ ሰብን ዓለማትን ከምቲ ዚድለ ርክብ ኪነብራን፡ ማለት እግዝኣብሔር ንሰብ ምስ ኩሉ ኣተሓሳስብኡ ከም ብሓዲሽ ለዊጡ ኣብ ዚለዓለ ደረጃ ናይ ሰብ ኵነት ኣብጽሑ – ሓሳቡን ድላዩን ናብ እግዝኣብሔር ከም ዚኸውን ኪገብሮ እንከሎ ኢዩ።

ንክርስትያን እምበኣር ሓዲሽ ሰማይን ሓዲሽ ምድርን ብመስቀል ክርስቶስ ዝተበሠረ ብትንሳኤ ከኣ ብወግዒ ዝተገልጸ ሓዲሽ ሕይወት የስምዕ። ትንሳኤ በቲ ሕይወት ዚህብ መንፈስ ቅዱስ ዝፍጸም’ዩ ሕይወት ክርስትያን ዚተሓደሰ ከኣ ብሳላኡ ይኸውን። ‘እቲ ንኽርስቶስ ካብ ምውታን ዘተንስኤ ንሱ ነቲ መዋቲ ሥጋኹም በቲ ኣባኻትኩም ኃዲሩ ዘሎ መንፈስ ገይሩ ሕያው ኪገብሮ ኢዩ” ሮሜ. 8፡11 ይብለና ቅ.ጳውሎስ። ክርስቶስ ብወገኑ ንሞት ኣሸኒፉ ምስ ተንስኤ ንሓዋርያት ዚገብረሎም ህያብ “መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ኡፍ ኪብለሎም ይርኤ። ክርስትያን ከኣ ብምስጢራት ጥምቀትን ሜሮንን ተሸከምቲ መንፈስ እግዝኣብሔር ይኾኑ፡ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ኮይኖም ይርከቡ። ኣብዚ ኵነታት’ዚ ሰብን መለኮትን ኣብ ሓደን ብሓደን ተሰማሚዖም ይነብሩ። እዚ ዝኸውን ግና  ወድ ሰብ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ብነፃ ድልየትና –  ነቲ መደብ ኣምላኽ እንተ ደኣ ተቐቢልናዮ ማለት’ዩ። ህላዌ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ምንባር ማለት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘለዎ ምትእስሳር ክሳብ ክንደይ ዓቢ ምኳኑ የረድእ። መንፈስ ቅዱስ ህያብ ኣምላኽ ምንጪ ናይ ሕይወትን ቅድስና ናይ አመንቲ ኮይኑ ይርከብ።

ዝለዚ ኣብ መጨርሻ ቅዱስ ጽሑፍ እግዚኣብሔር ንድኅነትና ኢሉ ንዝገለጸልና ሓቂ ሒዙ ዝርከብ ቅድሱ ጽሑፍ፤ ነዚ ሓቂ እዚ ፈሊጥናን ተቐቢልናን: ከኣ ናይ ኩሉ ፍጥረት ባህሪኡን: ቁምነገሩን ንውዳሴ-ኣምላኽ ምኻኑ ክንፈልጥን ክንቅበልን ንኽእለና። ናትናን ናይ ኩሉ ፍጥረት  ህላዌ ከኣ ናይ እግዚኣብሔር  ጽባቐን ህላዌን እንታይነትን ዝገልጹ ምኻኖም የረደኣና። ነፍሲ ወከፍ ፍጡር ናይ ውልቂ ዝኾነ ናቱ ጽባቔን ፍጽምናን ዘለዎ እዩ። እዚ ኣብቲ ናይ 6 መዓልቲ ተግባር እግዚኣብሔር ተገሊጹ ንረኽቦ። ነፍሲ ወከፉ ከኣ ናይ እግዚኣብሔር ሰናይን ጥበብን የንጸባርቕ። ኣብ መንጎ ኩሎም ፍጡራት ሓድነት .. መንፈስ ኣሎ። እዚ ሓድነት እዚ ከኣ ካብቲ ፈጣሪኦም ዝመንጨወ ኢዩ። ምኽኒያቱ ነፍሲ ወከፍና ንኽብሪ ኣምላኽ ክንገልጽ ስለዝተፈጠርና።

ነዚ ቅዱስ ፍራንቸስኮ እንክገልጾ፡

“ኦ ጎይታ! በዛ ኣዴና ዝኾነት እትጾረናን እትምግበናን ዝተፈላለየ ፍረታትን በብዓይነቱ ዕንባባታትን ሣዕርታትን እተጽእ ኃውትና መሬት ዝተወደስካ ኩን … ንጎይታ ወድሱን ባርኹን ናኡ ኣመስግኑን: ብታሕትና ከኣ ኣገልግሉ”። ቅዱስ ፍራንቸስኮ

ስለዚ ኣሕዋት እግዚኣብሔር ንኹሉና እንኣምን ሓደ ስሩዕ ዝኾነ መሠረትን ክንሕልዎን ክነብሮን ዘለና ሕግታት ሰሪዑልና ኢዩ። ነዚ ተቐቢልና እሙናት ኮይና ክነብር ይግብአና። ከም መደምደምታ ዘፍ.2:1 ክነንብብ: “ከምዚ ኢሉ ኸኣ ፍጥረት ሰማያትን ምድርን ናይ ኩሉ ኣብኦም ዘሎን ተፍጸመ። ኣምላክ ከኣ ኻብቲ ዚፈጠሮን ዚገበሮን ዝነበረ ኹሉ ግብሩ፥ በታ ሳብዓይቲ መዓልቲ ስለ ዘዕረፈ፥ ንእኣ ባረኻን ቀደሳን”። ከምቲ  ኣቀዲማና ዝበልናዮ ከኣ ስራሕ ፍጥረት በቲ ዝዓበየ ስራሕ ድሕነት ይዛዘም። እቲ ቀዳማይ ፍጥረት ምሥጢሩ ስለዓለ ክብሩን ዝጭብጥ፤ ኣብዚ ብኽርስቶስ ዝተሓደሰ ፍጥረት እዩ።

 

ኣስተንትኖ ቃላ ኣምላኽ ሠነ – 8.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.19:31-37

ስለዚ፥ ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ፥ እታ ሰንበት እቲአ ድማ ኽብርቲ በዓለ ዓመት ስለዝነበረት፥ እቲ ሬሳታት አብ መስቀል ምእንቲ ኸይኃድር መሓኹልቶም ሰሰቢሮም ኬውርድዎ መራሕቲ አይሁድ ንጲላጦስ ለመንዎ። ሽዑ እቶም ወተሃደራት መጺኦም መሓኹልቲ እቲ ቐዳማይን ናይቲ ምስኡ ዝተሰቕለ ኻልአይን ሰበሩ። ናብ ኢየሱስ ምስ መጹ ግና ድሮ ከም ዝሞተ ርእዩም መሓኹልቱ አይሰበርዎን። ሓደ ኻብቶም ወተሃደራት ግና ጎድኑ ብኹናት ወግኦ፥ ብኡብኡ ኸአ ደምን ማይን ወፅ። እቲ ነዚ ዝረአየ መስከረ፥ እቲ ምስክሩ ኸአ ሓቂ አዩ፤ ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትአምኑ ድማ ንሱ ሓቂ ኸም ዝመስከረ ይፈልጥ እዩ። እዚ ዝኾነ ኸአ አቲ “ካብኡ ሓደ ዓጽሚ እካ አይኪሰብሩን እዮም” ዚብል ጽሑፍ ምእንቲ ኺፍጸም እዩ። ካልእ ጽሑፍውን “እቶም ዝወግእዎ ክርእይዎ እዮም” ዚብል አሎ።

  • አስተንትኖ

ዮሓንስ ወንጌላዊ ካብዚ  ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ምስጢረ አምላኽን ሰብን ክነስተንትን ይዕድመና፤፡ እቲ ቃል ብቕደሙ ዝነበረ ብርእሱውን አምላኽ ዝኾነ ኩሉ ብአኡ ዝተፈጥረ፥ ብርሃን ኮይኑ ናብ ዓለም ምስ መጸ፥ ሕዝቢ ዓለም ምቕባሉ ስለ ዝተሳእኖም፥ ነቲ  ጸልማት መሪጹ፥ ግብሮም ክፍእ ስለ ዝነበረ ድማ ነቲ ጻድቕ ካብ  ገጽ ምድሪ ኬጥፍእዎ ተማኸሩ፡:አብ መስቀል ተሰቒሉ ክመውት ፈረድዎ። አብ ቀራኒዮ አእዳውን አእጋሩን ብጽኑዕ ሸንኪሮም አብ መንጎ ሰርቕቲ ሰቐልዎ።

ንሱ ብሰሪ ገበና ቆሰለ፡ ብሰሪ አበሳና ድማ ተኸትከተ፡ ንሕና ሰላም ምእንቲ ኽንረክብ መቕጻ ዕቲ ናብኡ ወረደ፡ ንሕናውን ብስምብራቱ ሓወና። አበሳና ኩሉ አብኡ ጸዓኖ፡ አብ መስቀል ክርስቶስ ተሳቐየ፡ ብናጽነት ምእንቲ ድኅነት ደቂ ሰባት ሕይወቱ አወፈየ። ን ዓና ከም ሓደ ዓቢ እቲ ዝዓበ ምልክት ከአ ብሞቱ ከአ ማይን ደምን ሃበ። አብ መስቀል ከአ ፍቕሩ ገለጸ፤፡ እቲ ጻድቕ ንሞት ተፈርደ ተኾነነ።

ክርስቲያናዊ ሕይወትና ከምቲ ዝግባእ ክነብሮ አብ ሓደ ዶግማ ጥራይ ምእማን፡ ናይ ሓደ ማሕበር ወይ ምንቕስቃስ አባል ምኻን፡ ቤተክርስቲያን ምምልላስ  ጥራይ እኹል አይኮነን። ነቲ እንአምኖ ብሕይወት ክትነብሮ፤ አሰር ክርስቶስ ክንክተል መስቀልና ክንስከም ይግበአና። በታ ናብ ሕይወት እትወስድ ጸባብ መንገዲ ክንሓልፍ ይግበአና። “ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረና፥ ከም ሓደ ምኡዝ ዝሽትኡ መባእን መሥዋዕትን ገይሩ ኸአ ንገዛእ ርእሱ ምእንታና አኅሊፉ ዝሃበ፥ ንስኻትኩምውን ብፍቕርን ንበሩ”። ኤፌ.5:2 እዚ ማለት ከአ እግዚአብሔር ምእንቲ ወዲ ሰብ፤ ምእንቲ ፍጡሩ፤ ሓጢአተኛ  ገዛእ ሕይወቱ ብገዛእ ፍቃዱ አኅሊፉ ሃበ ማለት ኢዩ። ሞቱ ከአ እቲ ዝዓበ መወዳድርቲ ዘይብሉ መግለጺ ፍቕሩ ኢዩ።  ስለዚ ከም ክርስቲያን ነቲ ሕማማት ክርስቶስ መዓልታዊ ሕይወትና ክነስተንትኖ ይግበአና። ንሱ ፍልጠትን ፍቕርን ምኻኑ ከአ ክርደአና ኢዩ።

ሓደ ኻብቶም ወተሃደራት ግና ጎድኑ ብኹናት ወግኦ፥ ብኡብኡ ኸአ ደምን ማይን ወፅ። ምልክት ሕይወትን መንፈስ ቅዱስን። ምልክት ናይቲ መስዋእቲ ክርስቶስ ምእንቲ ድኅነት ደቂ ሰባት። በዚ ኸአ ክርስቶስ ሕይወቱ ንነፍሲ ወከፍና ከካፍል ደለየ። እግዚአብሔር ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብደሙን ማዩን  ከም እንውለድን ክም እንነብርን ክገቢር ደለየ፡ ምኽኒያቱ ደም ምልክት ሕይወት ኢዩ። ክርስቶስ እምበአራብዚ ሕይወት እዚ ከሳትፈና ደለየ። እቲ ካብ ጎድኑ ዝወፀ ደም እምበአር ምልክት ናይቲ ሕይወቱ ምእንታና ዝተሰወዕ ኢዩ። ክርስቶስ እምበአር አብ ምሥጢረ ጥምቀት ብሕያብ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ነፍሲ ወከፍና ሕያው ማይ ይቕየር። በዚ ኸአ ንነፍሲ ወከፍና ጽምእና ከም እነርዊ ይገብረና። አብ ምድራዊ ጉዑዞና ዓርኪ ይኾነና። አብ ምሥጢርተ ቅዱስ ቁርባን ስጋኡን ደሙን ብምሃብ ከአ ምስ እግዚአብሔር አቦ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሕብረት ክምዝህልወና ይገብረና። እቲ ነዚ ዝረአየ መስከረ፥ እቲ ምስክሩ ኸአ ሓቂ አዩ፤ ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትአምኑ ድማ ንሱ ሓቂ ኸም ዝመስከረ ይፈልጥ እዩ። እዚ ዝኾነ ኸአ አቲ “ካብኡ ሓደ ዓጽሚ እካ አይኪሰብሩን እዮም” ዚብል ጽሑፍ ምእንቲ ኺፍጸም እዩ።

ክርስቶስ አብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ኺኃድር፥ አብ ፍቕሪ ሱር ክትሰዱን ክትስረቱን፥ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ኮንኩምውን ምግፋሑን ምንዋሑን ም ዕማቑን ቁመቱን እንታይ ምኻኑ ምስትውዓል ምእንቲ ኽትክእሉ፥ ነታ ንፍልጠት ኃፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ድማ ኽትፈልጥዋ፥ ክሳብ ኩሉ ምልአት አምላኽ ከአ ምእንቲ ኽትመልኡ፥ እጽሊ አለኹ። ኤፌ.2፡17-19

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ሠነ .7.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር. 12.28- 34

ካብቶም መምህራን ሕጊ ሓደ ኽርክሮም ሰሚዑ፥ ጽቡቕ ከም ዝመለሰሎም ከአ ርእዩ፥ ቐረበ። “ ካብ ኩለን ትእዛዛትሲ አየነይቲ እያ ቐዳመይቲ፧” ኢሉ ድማ  ሓተቶ፡፤ ኢየሱስ ከአ “እታ ቐዳመይቲ እዚአ እያ፥ ‘ኦ እስራ ኤል ስማዕ፥ እግዚአብሔር አምላኽና ንሱ በይኑ እግዚአብሔር እዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ አእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን አፍቅሮ።” እታ ቐዳመይቲ ትእዛዝ እዚአ እያ። እታ ንአአ እትመስል ካልአይቲ ድማ፥ “ንብጻይካ ኸም ንፍስኻ አፍቅሮ” እትብል እያ። ካብዚአተን እትዓቢ ትእዛዝ የልቦን” ኢሉ መለሰሉ። እቲ መምህር ሕጊ ኸአ “መምህር፥ ብሓቂ ጽቡቕ ተዛሪብካ ፤ አምላኽ ሓደ ኢዩ፥ ብዘይካኡ ድማ ኻልእ የልቦን።  ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ አእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን ከተፍቅሮ፥ ንብጻይካውን ከም ነፍስኻ ከተፍቅሮ” እዚ ካብ ኩሉ ዚሓርር መሥዋዕትን ካብ መሥዋዕቲ ሕሩድን ዚዓቢ እዩ” በሎ። ኢየሱስ ድማ ብምስትውዓል ከም ዝመለሰ ምስ ረአየ፥ “ንስኻስ ካብ መንግሥቲ አምላኽ ርሑቕ አይኮንካን” በሎ። ደጊሙ ኪሓቶ ኸአ ሓደ እካ አይደፈረን።

  • ኣስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ሓደ ካብቶም መማህራን ሕጊ ካብ ኩሉ ትእዛዛት አይናይ ከምዝዓቢ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መልሲ ክረክብ ክሓቶ ይርከብ፡፡  “ ካብ ኩለን ትእዛዛትሲ አየነይቲ እያ ቐዳመይቲ፧” ኢሉ ድማ  ሓተቶ፡፤ ሎሚውን እንተኾነ ብዙሓት ካባና አለና እቲ ቀዳማይ አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ሃይማኖትና ብቐዳምነት ዝስራዕ እንታይ ምኻኑ መዓልታዊ ክንሓትት እንርከብ። እንሓትት። ገለ ምስጢረ ጥምቀት፡ ገሌና ከአ  አብ ቅዳሴ ሰንበት ሰንበት ምስታፍ፡ ገለውን ኃውና ምፍቃር፡ ምእንቲ ፍትሒ ምግዳል፡ ወዘተ. መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ኸምዚ እናበለ ነቲ ሕቶ ናይቲ መምህር ሕጊ ከምዝመለሰ፡ ንዓናዊን እዚ መልሲ እዚ ሎሚ ይህበና አሎ። “እታ ቐዳመይቲ እዚአ እያ፥ ‘ኦ እስራ ኤል ስማዕ፥ እግዚአብሔር አምላኽና ንሱ በይኑ እግዚአብሔር እዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ አእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን አፍቅሮ።” አብ ግዜ ኢየሱስ አይሁዳውያን እዚ ከም ሓደ ጸሎት አብ መዓልቲ ሰለስተ ግዜ ንግሆ፡ ቀትሪ፡ ምሸት ይደግምዎ ነበሩ። ነዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “ንብጻይካ ኸም ንፍስኻ አፍቅሮ” ዝብል ከም ካልአይ ዓቢ ትእዛዝ ይጠቅስ። ካብዚአተን እትዓቢ ትእዛዝ የልቦን” እናበለ ሓጺርን ዓሚቅን መልሲ  ይህቦም።  እዚ ጽማቕ ናይቲ ኩሉ መድኃኒኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እግዚአብሔርን ሕይወትን  ዝመሃሮ ኢዩ።  እምበአር ሕግን ነብያትን እዚ ኢዩ እሞ ከምቲ ሰባት ኪገብርሉልኩም እትደሊዩዎ ኹሉ ንስኻትኩምውን ከምኡ ግበሩሎም። ማቴ. 7,12

እቲ መምህር ሕጊ ኸአ “መምህር፥ ብሓቂ ጽቡቕ ተዛሪብካ ፤ አምላኽ ሓደ ኢዩ፥ ብዘይካኡ ድማ ኻልእ የልቦን።  ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ አእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን ከተፍቅሮ፥ ንብጻይካውን ከም ነፍስኻ ከተፍቅሮ” እዚ ካብ ኩሉ ዚሓርር መሥዋዕትን ካብ መሥዋዕቲ ሕሩድን ዚዓቢ እዩ” በሎ። ኢየሱስ ድማ ብምስትውዓል ከም ዝመለሰ ምስ ረአየ፥ “ንስኻስ ካብ መንግሥቲ አምላኽ ርሑቕ አይኮንካን” በሎ። ደጊሙ ኪሓቶ ኸአ ሓደ እካ አይደፈረን።

እታ ንአአ እትመስል ካልአይቲ ድማ፥ “ንብጻይካ ኸም ንፍስኻ አፍቅሮ” እትብል እያ። ብጻይ ዝበሃል፡ እቲ እግዚአብሔር አብ ሕይወትካ ምሳኻ ከምዚራኸብ ዚገብሮ፡ ሰብ ኢዩ። እቲ ሓገዝካ ዘድሊዮ። ፍቕሪ አምላኽ እቲ ቐዳማይ ትእዛዝ ኢዩ። አቱም አሕዋተይ፥ አምላኽ ከምዚ ገይሩ ኻብ አፍቀረና፥ ንሕናውን ንሓድሓድና ኽንፋቐር ይግበአና ኢዩ። 1ዮሓ.1:11 ቅዱስ አጎስጢኖስ ዚበሎ ዘረባ አይትረስዕ፥  “ አብቱ ምስኡ ክትነብር ኢልካ ትኸዶ ዘሎኻ ምእንቲ ኽትበጽሕ፡ ነቲ ምሳኻ ኃቢሩ ዚጎዓዝ ዘሎ ብጻይካ ሓግዝ”። ፍቕሪ ብጻይ እምበአር ካብ ፍቕሪ አምላኽ ኢዩ ዝመጽእ። ንብጻይካ ምስተፍቕር ንአምላኽ ተፍቅር። ንሕና ንአምላኽና ፍቕርና እንገልጸሉ ንኃውና ምስ እነፍቅሮ ጥራይ ኢዩ። ገጽ አምላክ አብ ገጽ ኅሃውና ክርኢይ አለና።

“ንስኻስ ካብ መንግሥቲ አምላኽ ርሑቕ አይኮንካን” በሎ፡፤ መንግስተ ሰማይ ሕብረት አብዞም ክልተ ሕግታት እግዚአብሔር መሰረት ዝገበረ ኢዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ አእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን “ንብጻይካ ኸአ ኸም ንፍስኻ አፍቅሮ”  እግዚአብሔር አቦ እንተኮይኑ ንሕና ኩሉና አኅዋትን አኃትን ኢና፡ ማቴዎስ  “ ኹሎም ኦሪትን ነቢያትን አብዘን ክልተ ትእዛዛት እዚ አተን ተጠርኒፎም አለዉ “ እናበለ ይጽሕፍ። ማቴ. 22,40 ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን ንሕና አመንቲ ክርስቶስ ተኸተልቲ ክርስቶⶊ ነዘን ትእዛዛት እዚአተን አብ ግብሪ ክነውዕለን ክንሰርሕ ይግበአና፡ ምኽኒያቱ ብዘይ እዞም ሕጊ እዚአቶም አብ እግዚአብሔር ክንበጽሕ አይንኽ እልን ኢና። ክርስቶስ አምላኽና ባዕሉውን እተፍቅሩኒ አንተ ኾንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓልዉ ኢኹም” ኢሉና ኢዩ። እዚ ፍቕሪ እዚ መሰረቱ ኣብ ክርስቶስ ኮይኑ ከምቲ ንሱ ዘፍቀረና ክነፍቅሮ። ከም እነፍቅሮ እንፍለጥ ከኣ ኣብቲ ዝሓደገልና ትእዛዛት እሙናት ኮይና ምስ እንርከብ ኢዩ። እዚ ዓይነት ጉዕዞን እምነትን እምበኣር ኣብ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ከምእንነብር ይገብረና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሠነ 6.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር.12:18-27

ትንሣኤ ሙታን ናይ እምነታ ዓቢይ ትምህርት ኢዩ። ቅዱስ መጽሓፍውን ብግልጺ ትንሣኤ ሙታን ከምዘሎ ይምህረና። ባዕሉውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋይ ዚበልዕን ደመይ ዚሰትን ዘለዓለማዊ  ሕይወት አለዎ፡ አነ ከዓ በታ ዳኅረይቲ መዓልቲ ከተንሥኦ እየ” ዮሓ. 6፡40 እናበለ  ድሕሪ ሞት ትንሣኤ ከምዘሎ ይምህር።  “ክርስቶስ ዘይተንሥአ እንተኾኑ፡ ስብከትና ከንቱ እዩ፤ እምነትኩም’ውን ከንቱ እያ”። “ክርስቶስ ካብ ምውታን ተንሥአ፡ በዚ ኸአ ናይቶም ዝሞቱ በኹሩ ትንሣኤ ኾነ። 1ቆሮ. 15:20-22

ሰዱቃውያን እምበአር ንኽርስቶስ ንምፍታን ሰበይቲ ሸውዓተ ሰብአይ አእቲያ ኩሎም ብዘይ ሓድጊ እንተሞቱ  እሞ ብትንሣኤ ሙታን ናይ መኖም ኽትከውን ኢያ ብምባል ሓተትዎ። ንሱ ከአ መጻሕፍቲ ኾነ ኃይሊ አምላኽ ሰአን ምፍላጥኩም አይኮነን ትጋገዩ ዘለኹም፧ ካብ ምውታት ምስ ተንሥኡስ ከምቶም አብ ሰማያት ዘለዉ መልእኽቲ አምላኽ እዮም እምበር፥ አይምርዓውን አየመረዓዕውን እዮም። አነ አምላኽ አብራሃምን አምላኽ ይስሓቕምን አምላኽ ያዕቆብን እየ” ኢሉ ኸም ዝተዛረቦዶ አየንበብኩምን፤

ንሳቶም ከም ቃል አምላኽ እቶም ቀዳሞት ፭ መጻሕፍቲ ጥራይ ይቕበሉ ነበሩ። መጻሕፍቲ ነቢያት ግና ይነጽግዎ ነበሩ ምክንያቱ አብ መጻሓፍቲ ነቢያት እግዚአብሔር ቀጻሊ ፍትሒ ይሰብኽ ስለዝነበረ ነቶም አብዚ ምድሪ እዚ ፍትሒ ዘይገብሩ ግና ይኹንን ስለዝነበረ፡ ስለዚ እቲ ዝነበረ ኩነታት ሕይወት ንዓታቶም ዘርብሕ ስለዝነበረ። አብ ትንሥኤ ሙታን አይአምኑን ነበሩ።  ክርስቶስ እምበአር ነቲ ሕቶኦም ከምቲ አቐዲምን ዝሰማዕናዮ ካብ ምውታት ምስ ተንሥኡስ ከምቶም አብ ሰማያት ዘለዉ መልእኽቲ አምላኽ እዮም እምበር፥ አይምርዓውን አየመረዓዕውን እዮም። ወዲ ሰብ እዚ ግዚያዊ ጉዑዙ ፈጺሙ  ካብዚ ዓለም እዚ ምስ ሓለፈ አብቲ እግዚአብሔር ዘዳለወሉ መንግሥተ ሰማይ ሕይወት መላእኽቲ ክነብር ከምዝተጸውዕ ይዛረብ። ምስ ተንሥኡስ ከምቶም አብ ሰማያት ዘለዉ መልእኽቲ አምላኽ እዮም እናበለ አብቲ መልሱ መላእኽቲ ይጠቕስ አብዚውን ሰዱቃውያን አብ ህላዌ መላእኽቲ ይአምኑ ስለዘይብነበሩ ኢዩ፡ ስለዚ ከምቲ መላእኽቲ ሕይወት ብቐጥታ ካብ እግዚአብሔር ዝቕበሉ ከምኡ ኸአ አብ ትንሣኤ ሕይወት ንሕና ነፍሲ ወከፍና ካብቲ እግዚአብሔር አምላኽና ዘለዓለማዊ ንወርስ። ነዚ ንኽንበቅዕ ግና አብቲ ናይ እግዚአብሔር ሕግታቱን ትምህርቱን እሙናት ኮይና ክንርከብ ይግበአና። አምላኽ ድማ ከምቲ ንጎይታና ካብ ምውታት ዘተንሥኦ፥ ንአናውን ብኃይሉ ኼተንሥ አና እዩ። 1ቆሮ. 6:14 አነ አምላኽ አብራሃምን አምላኽ ይስሓቕምን አምላኽ ያዕቆብን እየ” ኢሉ ኸም ዝተዛረቦዶ አየንበብኩምን።

አነ አምላኽ አብራሃምን አምላኽ ይስሓቕን አምላኽ ያዕቆብን እየ” ከምዚ ኽብል ከሎ እግዚአብሔር ነብራሃምን ንያዕቆብን ይሳቕን ከም ዝከላኸለሎም ኢዩ ዘረድእ። አብራሃምን ያዕቆብን ይስሓቕን  አብ ትሕቲ ሓላዋ እቲ ልዑል እግዚአብሔር ኢዮም ነሮም። እግዚአብሔር ንፍጡራቱ ብሕይወቱ ካብ ዘለዓለማዊ ሞት ይከላከለሎም። ንሕና አብ ትሕቲ ሓለዋ እግዚአብሔር ኢና ክንብል ከለና ንሕናውን እግዚአብሔር አምላኽና ፍጡራቱ ክንመውት አይደሊን፡ አብቲ ሕይወቱ የሳትፈና። ። አብዚ ሓደ ፍሉይ ሓደ ሓድሽ ትምህርቲ ብዛዕባ ሕይወት ሞትን ትንሣኤን ይምህር። እምበአር ንሱ አምላኽ ሕያዋን እምበር አምላኽ ምውታት አይኮነን።

ክርስቶስ  ጎይታና እምበአር በዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ነቲ ጎይታ ሕይወት ዝኾነ አምላኽ ልባትና ክንከፍተሉ ን ዕደም። ብዙሕ ግዜ አብቲ ደጋዊ ሕይወትና ጥራይ ብዙሕ ግዜ ንሓስብ ንአምላኽና ልባትናን  መንፈሳናን ክንከፍተሉ ግና የጸግመና።  ንሱ አምላኽ ሕያዋን እምበር አምላኽ ምውታት አይኮነን፡ ሕይወት አምላኽ ፍቕሪ ኢዩ፡ ብርሃን፡ ሓቂ ኢዩ። እምበአር እግዚአብሔር አምላኽና  ናብ ሕይወት ይጽወዓና አሎ። ብሰንኪ ኃጢአትና መንገዲ ዘለ ዓለማዊ ሕይወት ከይንስሕት፡ መገዲ ጸልማት ከይንመርጽ፡ ትንሣኤን ሕይወትን አነ እየ” ዮሓ.12:25 ንሕልውና መንግሥተ ሰማይ እና አመና ንቅድስና ወትሩ ክንሰርሕ ይግበአና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

ኣስተንትኖ ቃል አምላኽ ግንቦት – 29.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር.10:28-31

ጴጥሮስ ከአ “እንሆ እምበአር ንሕና ኹሉ ኃዲግና ሰዓብናካ” ኪብሎ ጀመረ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ኸምዚ በሎ፦ “ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ኢሉ፥ ቤት ወይ አኅዋት ወይ አኃት፥ ወይ አደ፥ ወይ አቦ፥ ወይ ሰበይቲ፥ ወይ ውሉድ፥ ወይ ግራሁ ዝኃደገ፥ ሕጂ አብዚ ዓለም እዚ ምስ ስደት፥ ቤት፥ አኃዋት፥ አኃት፥ አደ፥ ውሉድ፥ ግራሁ  ሚእቲ ካዕበት ዘይክፈል፥ አብ ዚመጽእ ዓለም ከአ ሕይወት ዘለዓለም ዘይቅበል ሓደ እካ የልቦን። ብዙኃት ቀዳሞት ዳኅሮት ኪኾኑ እዮም፥ ዳኅሮት ድማ ቐዳሞት ኪኾኑ እዮም።”

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ጸዋዕታ ይምህረና፡ ጴጥሮስ ንመድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ “እንሆ እምበአር ንሕና ኹሉ ኃዲግና ሰዓብናካ” እናበለ ክዘረቦ ንርእዮ። “ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ኢሉ፥ አብ ዚመጽእ ዓለም ከአ ሕይወት ዘለዓለም ዘይቅበል ሓደ እካ የልቦን።

ዝከበርኩም አኅዋትን አኃትን እዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ብፍላይ ነቶም ብፍሉይ መንገዲ ንተል እኾ ወንጌል ዝጽውዑ ማለት ዝርኢ እካ እንተኾነ፤ ንኹሉና ክርስቲያንውን ዝር ኢ ኢዩ፡ ምክኒያቱ ነፍሲ ወከፍና አብ ተልእኾ ወንጌል ጽውዓት ስለዝኾና።

ጸዋዕታ ኣብ ምስጢረ ጥምቀት ዝተመስረተ   ኵለንተናኻ ንአምላኽ  እትውፈዮ  ኮይኑ “ጥልቅን ውሽጣውን ዝኾነ ተወፋይነት ዝግለጸሉ ሓደ ዓይነት ሕይወት እዩ። ብመንፈስ ቅዱስ ዝተንቀሳቐሱ ምእመናን ክርስቶስ፣ ልዕሊ ኩሉ ንዚፍቀር ኣምላኽ ርእሶም ምእንቲ ከወፍዩ ኣብ ኣገልግሎት መንግስቲ እግዚኣብሔር ፍጽምና ፍቕሪ ተኸቲሎም ከኣ፣ ኣብ ቤተክርስትያን ናይቲ ዚመጽእ ሕይወት ማለት መንግሥተ አምላኽ ክብሪ ምልከቱን መበሠረቱን ብምዃን ንክርስቶስ ብዝቀረበ ኣገባብ ክኸተልዎ ዝመደቡ እዮም። እናበለ ይምህር  መዝገበ ሃይማኖት (916)

ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ እንተ ተመልከትና ከኣ እቲ ቀዳማይ ተበግሶ ናይ ጸዋዕታ ዝወስድ እግዚኣብሔር አምላኽ ባዕሉ እዩ። እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ብዘለዓለማዊ ፍቕሪ ምስ አፍቀሮ ድሕነት ክምስርት ምስ መደበ ንሕዝቢ እስራኤል ክጽውዖ ይርኤ። ነቶም ዝተጸውዑ ኸአ ነቲ ዝተጸውዑሉ ዕላማ ብቑዓት ኮይኖም ከምዝርከቡ ሓይሉን መንፈሱን ይህቦም።

ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ እንክጽሕፍ “ናብ’ቶም ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐደሱ ምስቶም ኣብ ኩላ ሥፍራ ስም እቲ ጐይትኦምን ጐይታናን ዝኾነ ኢየሱስ ጎይታ ዚጽውዑ ኹሎም ቅዱሳን ንምዃን ዝተጸውዑ እዮም። (1ቆሮ. 1᎓2) ስለዚ ነቲ ዝተጸዋዕኩምሉ ጽዉዓ ብቁዓት ኬንኩም ክትነብሩ እልምነኩም ኣሎኹ። (ኤፌ.4᎓1) እቲ ናብ መዓሙቕ ዝወረደ ከኣ ንኩሉ ብህላዌ ምእንቲ ክመልእ ልዕሊ ኩሉ ሰማያት ዝዓረገ ንሱ እዩ። ንሱ ከኣ ንገሊኦም ሓዋርያት፡ ንገሊኦም ነቢያት፡ ንገሊኦም ሰበኽቲ ወንጌል፡ ንገሊኦም ናይ ነፍሳት ጓሶት ንገሊኦም መምህራን ገበሮም። (ኤፌ.4᎓10-11) እዚ ኸኣ እታ ሰብነት ክርስቶስ ዝኾነት ቤተክርስትያን ምእንቲ ክትነጽሕ እቶም ቅዱሳን ኣብ ኣገልግሎቶም ፍጹማን ምእንቲ ክኾኑ እዩ። (ኤፌ.4᎓12)

አምላኽ ነዓ ሰዓበኒ እናበለ ብነጻ ዝኾነ ብመለኮታዊ ድላዩ ንደቂ ሰባት ይመርጽን ይጽው ዕን።   “እዚ እቲ ዝፈትዎ ወደይ በኣኡ ደስ ዝብለኒ እዩ ስምዕዎ እናበለ ከአ ንዑዑ ብምስማ ዕ ንኽርስቶስ ጎይታና ብቐረባ ክንስዕቦ ይዕድመና።  ደቂ ሰባት ነዚ ፍሉይ ጸዋዕታ ብውሽጣዊ ተመስጦ ተሓጊዞም ነዚ ጸዋዕታ ናቶም ይገብሮዎ፤ ሙሉእ ብምሉኡ ኣብ ኣገልግሎቱ ንዝጽውዖ ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ይምዕቆቡን ንኣምላኽን ኣብ መደብ ድሕነቱን ከኣ ይወፈዩ 1ቆሮ. 7᎓32-34

እግዚአብሔር እምበአር ሓዋሪያት ይመርጽ   ምእንቲ ወንጌል፥ ኢሎም ቤት  አኅዋት አኃት፥  አደ፥  አቦ፥ ሰበይቲ፥  ውሉድ፥  መሬት፤ ክገድፉ አብ ዚመጽእ ዓለም ከአ  ዘለዓለምዊ ህይወት የተስፍዎም። ስለዚ ጳውሎስ “ምእንቲ እቲ መዘና ዘይብሉ ፍልጠት ናይቲ ጐይታና ዝኾነ ክ.ኢ ንኩሉ ነገር ከም ክሳራ እቆጽሮ ኣሎኹ (ፊሊጵስዩስ 3᎓8)

ንኹሉ ሓዲካ ንጸዋታ እግዚአብሔር ተቐቢልካ ምእንቲ ንመንግስተ ሰማይ ኢልካ ገዛእ ርእስኻ ምውፋይ ፡ ኣሰር ክርስቶስ ምስዓብ፡ ንክርስቶስ ምኽታል ወዲ መዝሙር ምዃን የስምዕ። ንዓይ, ካብ ኩሎም ቅዱሳን ዝነአስኩ እካ እንተ ኾንኩ፥ ነቲ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ንሕዛብ ክሰብኽ፥እዚ ሰጋ እዚ ተዋህበኒ። ኤፌ.3᎓8 ስለዚ ጸዋዕታ ጸጋ ኢዩ፡ ነዚ ጸጋ እዚ ከአ ከምቲ ዝድለ ንክነብሮ ናይ አምላኽ ደገፍ የድሊየና። ኩሉ ክንገዲፍ የዲሊ፡

ክኽተለኒ ዝደሊ መዓልቲ መዓልቲ መስቀሉ ተሸኪሙ ይስዓበኒ (ሉቃ.) ስለዚ ምኽታል ወይ ምስዓብ መግለጺ ናብ ክርስቶስ ምምላስ ሕይወቱ ሕይወትካ ክትገብሮ ምጽዓር የስምዕ። እቲ ኣምላኽን ሰብን ዝኾነ ክርስቶስ ንሱ እቲ እንኮ ንፍቃድ እግዚኣብሔር ብኩሉ ወገናቱ ዝነበረ እዩ። ትማልን ሎምን ንዘለዓለምን ስለ ዝኾነ ከኣ ነቶም ብስሙ ዝተኣከቡ ሰባት ጸጋኡ የፍስሰሎምን ነዓኡ ከም ዝስዕቡ ይገብሮም።

ኩሉ ገዲፍካ ንክርስቶስ ኣሰሩ ምስዓብ፣ ንተልእኾ ክርስቶስ ምቅጻል ማለት ኢዩ፡ ኣሰሩ ምስዓብ ማእሰር ሓድነት እዩ ኣብ ክርስቶስ ምስኡን ነዓኡን ኣብ ድላይ እግዚኣብሔር ጸኒዕካ በቲ ንሱ ዝሓለፎ መንገዲ ምጉዓዝ ማለት እዩ። ንዑ ሰዓቡኒ በሎም። ብኡብኡ ድማ መርበቦም ኃዲጎም ሰዓብዎ፣

ክርስቶስ እምበአር ነቶም ብፍሉይ መንገዲ ተካእቲ ሓዋሪያት ኮይኖም ክስዕብዎ ዝደሊዮ ሰባት፡ ነቲ ኩሉ ናይዚ ዓለም ነገራት ገዲፍካ፡ ናይ ስድራቤት ርክብን፤ ናይ ሥራሕ ርክብን ኣቋሪጽካ ወይ በቲካ ብወንጌል ተመሪሕካ ንአገልግሎትን ድኅነት አሕዛብን ምስራሕ  የስ ምምዕ።  ኣብቲ ናይ ክርስቶስ  ዕጫ ኣብ ስቓዩን  ሕይወቱን ክካፈል ድልው ክኸውን ኣለዎ “እቲ ድሕረይ ኪስዕብ ዝደሊ ገዛእ ርእሱ ይመንን፣ መስቀሉ ኣልዒሉ ከኣ ይስዓበኒ፣ (ማር.8᎓34)

መስቀል ማለት ኣብ ገዛእ ርእስኻ ኣብ ሰብን ዘሎካ ተኣማንነት ምምናንን ንኽትምንን ቅሩብ ምዃንን ማለት እዩ። እምነት ምሕላው “ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝእመነኒ ኹሉ፣ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክእመኖ እዩ (ሉቃ.12᎓8) ኣሰሩ ምኽታል ማለት ንሱ ዝገበሮ ምግባር ማለት እዩ። ኣብነቱ ምኽታል “ካብ መምህሩ ዝዓቢ ተማሃራይ ካብ ጐይታኡ ዚበልጽ ኣገልጋሊ የልቦን….. ንበዓል ቤት ብዔል ዘቡል ካብ በልዎ ንቤተሰቡ ግዳ ክንደይ ኣዝዩ ብዙሕ ዘይብልዎ። ኣሰሩ ምኽታል ማለት ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ምብሣርን እቲ ንሱ ዝፈጸሞም ተኣምራትን ትእምርትን ምፍጻም ማለት እዩ። ነዚ ኢዩ ከአ አክርስቶስ ንሓዋሪቱ ዝመርጾም፡፤

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

5.ክፋል – ዘፍጥረት

 

ኣምልኽ ብመጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠር: ዘፍ 1:1

ብዛዕባ ፍጥረት ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ ነቲ ሰብኣውን ክርስትያናውን ሕይወትና ዝትንክፍ ኢዩ። ሓደ መሰረታዊ ሕቶውን የኸትል ።

–  ካበይ ኢና መጺና

– ናበይ ኢናኸ እንኸይድ

– መወዳእታና ናበይ ኢዩ። ከመይ ኢዩ ክኸውን።

ሰብኣዊ ኣእምሮ ነዚ ሕቶዚ እዚ መልሲ ንምሃብ ካብቲ ናይ ፈጣሪ ህላዌ . . . ካብቲ ስራሓቱ ተበጊስካ ብርግጽነት ብብርሃን ሰብኣዊ ኣእምሮ ክፍልጥ ዝከኣል ኢዩ። ግና ኩሉ ግዜ ብእምነት ዝተሰነየ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ኢዩ ኸኣ እምነት መጺኡ ንእእምሮና ዘብርሆን: ኣብቲ ቅኑዕ ርዲኢትን ሓቅነትን ዘጽንዖ፤ ከምቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ክጽሕፍ ከሎ ዝብሎ ድማ: “ኩሉ ዓለም ብቃል ኣምላኽ ከም ዝተፈጥረ፤ እቲ ዝረኣ ድማ ካብ ዘይረኣ ከም ዝተፈጥረ ብእምነት ኢና እነስተውዕለሉዕብ.11:3 ብዘይ እምነት እቲ ሓቀኛ ርድኢት ናይ ፍጥረት ክህልወና ኣይክእልን። ስለዚ ክንአምን ይግበአና።ነዚ ኹሉ ግና ባዕሉ እግዚኣብሔር ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ንወድሰብ ክገልጸሉ ይርከብ። ሰብ ክህልዎ ዝኽእል ባሕርያዊ ፍልጠት ኪንየው ዝኸይድ ናይ ፍጥረት ምሥጢር፤ እግዚኣብሔር ንሕዝቢ እሥራኤል በብደረጃኡ ኪገልጸሉ ተረኽበ። እቲ ንኣበው ዝሓረየ፤ ንሕዝቢ እስራኤል ብሕሬቱ ዝወለዶን ዘዕበዮን፤ እዚ ኹሉ ዝገበረ ኣምላኽ ድማ ኩሎም ሕዝብታት ዓለምን ዓለም ብመሉኣን ናቱ ከምዝኾኑ ዝገልጸ፤ ንሱ ብቐንዱ እዩ። ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ። ኢሳ 43:1 – መዝ.115:15 – 124:8፤ 134:3

“ሕጂ ግና ኣታ እስራኤል፥ እቲ ዝፈጠረካን ዝደኮነካን እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ” ኢሳ.43:1 በቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ቡሩኻት ኩኑ። መዝ.115:15

ስለዚ ካብ ቃል ኣምላኽ ዘፍ.1:1 ተበጊስና እግዚኣብሔር ፈጣሪ ምኻኑ ንኣምንን ንቕበልን።  ብመጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ: ፍጥረት ስራሕ ቅድስቲ ሥላሴ ምኻኑ እዩ።እግዚኣብሔር “ብመጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ።” ዘፍ 1:1 ብመጀመርያ ቃል ነበረ፡ እቲ ቃል ድማ አምላኽ ነበረ፡ ኩሉ ነገር ብአኡ ተፈጥረ፡ ካብቲ ዝተፈጥረ ዘበል ድማ ብዘይካ በአኡ ሓንቲኻ ዝተፈጥረ የልቦን። ዮሓ.1፡1-3 እግዚኣብሔር ንኩሉ ፍጥረት ብነጻን ብፍቕርን ዝመልኦ ብድልየቱ ፈጢርዎ ። ማለት  “እግዚኣብሔር ንኩሉ ካብ መለኮታዊ ባህሩ ወጻኢ ዝኾኑ …  ብቃሉ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንኹሉ ፍጥረት ፈጢርዎ ብማለት ስራሕ እግዚኣብሔር ክንደይ ጽቡቕን ዘደንቕን ምኻኑ ክነስተንትን ንኽእል።

እቲ ዘለዓለማዊ እግዚአብሔር – አብ በቲ ጥበብን ሕያውነትን ዝመልኦ ነጻን ምሥጥራዊን መደቡ ንምሉእ ዓለም ፈጠረ። ንደቂ ሰብ እውን አብ መለኮታዊ ሕይወቱ ንኸካፍሉ ኽብ አበሎም፡ እናበለ ትምህረና ቤተክርስቲያን አብ ብርሃን አሕዛብ ቁጽሪ ክልተ። መንፈስካ ኦጐይታ ንዓለም መልኣ; ኣምላኽ ብመጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ምድሪ ድማ በረኻን ጥራይ ነበረት ጸልማት ከኣ ኣብ ልዕሊ መዓሙቕ ነበረ መንፈስ ከኣ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዘንብ ነበረ። ዘፍ 1: 2  መንፈስ ኣምላኽ ድሮ ካብ ጥንቲ ኣብ ምፍጣር ዓለም’ውን ህልው ምኳኑ ግልጺ ኢዩ።

ኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ፡ ጽሩይ መንፈስ ከኣ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ካብ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ብቅዱስ መንፈስ ከኣ ኣይተግድፈኒ” መዝ.51፡10-11 መንፈስ ኣምላኽ ከም ዝንቀሳቐስ ህልውና ናይ እግዚኣብሔር በይኑ ነቲ ዘሎ ዘይተስተኻከለ ኩነታት ፍጥረት ዘመዓራረየ፡ ቅርጺ ዘይብሉ ዝነበረ – ቅርጺ ዝሃቦ እዩ ዘስምዕ። መምህራን ሕጊ ኣይሁዳውያን እቲ መንፈስ ርዋሕ – መንፈስ ናይ ንጉሳዊ መሲሕ ኢሎም ይጽውዕዎ። ንገሊኦም፤ ከምኡ ኣብ መዝ.33፡6 ሰማያት ብቃል እግዚኣብሔር ብዘሎ ሰራዊቶም’ውን ብእስትንፋስ ኣፉ ተገብሩ ይብል። መንፈስ እግዚኣብሔር ብቀጻሊ ዚፈጥር ምኳኑ ኸኣ ይንገረሉ። ንስኻ ገጽካ ትኽውል ይስንብዱ መንፈሶም ተውጽእ ይሞቱ…መንፈስ ትልእኽ’ሞ ይፍጠሩ ንገጽምድሪ ከኣ ትሕድሳ መዝ.104፡29-30 እግዚኣብሔር ብመንፈስ ዓዳልን ኣሓዳስን ሕይወት ምኳኑ ከኣ ይንገረሉ።

እግዚኣብሔር እምላኽ ከኣ ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ ኣብ ኣፍንጭኡ ድማ ትንፋስ ሕይወት ኡፍ በለሉ’ሞ ሰብ ህያው ኮነ ዘፍ.2፡7። እቶም ኩሎም መንፈስ ኣምላኽ ብምርካብ ሕይወት ዝረኸቡ ከኣ ንእግዚኣብሔር አምላኾም ከምልኹን ክሰዱን ክውድሱን ትሑዛት ይኾኑ። መንፈስ አምላኽ ኣብ መንጐ ኣምላኽን ሰብን ጽኑዕ ዝኾነ ሕብረት ይፈጥር: ምኽንያቱ ካብ እግዚኣብሔር ፈጣሪ ወጺኡ ናብቲ ፍጡር ዝኾነ ሰብ ስለ ዝወርድ ምስኡ’ውን ስለ ዚነብር። በዚ ኢዩ ጳውሎስ “ንስኻትኩም ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ምኻንኩምዶ አይትፈልጡን ኢኹም” እናበለ ዝጽሕፍ።

ኣብ ጥበበ ሰለሙን 12፡1 “እቲ ዘይበርስ ዘይበላሾ መንፈስካ ኣብ ኩሉ ፍጡር ኣሎ” እናበለ ይዛረብ ኣብ ሕዝቂኤል ነቢይ እንተ ተመልከትና’ውን መንፈስ ቅዱስ ንዝደርቀ ዓጽሚ ከይተረፈ ሕይወት ዚህብ ምኳኑ የዘንቱ። ኣብ ናይ ቢዘንታይን ስርዓተ ኣምልኾ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እንክዛረቡ “ምምራሕን ምግዛእን፣ ምቅዳስን ምንቅስቃስ ተፈጥሮ – ሠራሕ መንፈስ ቅዱስ ኢዩ። ምኽንያቱ ንሱ ብባህሪኡ ምስ ኣቦን ውሉድን ሓደ ኢዩ: ኣብ ርእሲ ሕይወት ስልጣን ዘለዎ ከኣ መንፈስ ቅዱስ ኢዩ። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ብምኳኑ ኣብ ኣቦ ብወዲ ዓለም ፍጥረት ናይ ምሕላው ሓለፍነት ኣለዎ ይብለና።

እግዚኣብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ሕይወት ይህብ ይዕድል፤ ንሱ እቲ መጨረሻ እግዚኣብሔር ንፍጥረቱ ዝልግሰሎም ህያብ ኢዩ፤ ንዓታቶም ካብ ዘይምንባር የድሕኖም፡ ይዓቍሮም። ስለዚ ኣብ መንፈስምኳን ወይ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ምጽናዕ ማለት ህያው ምኳን ብሕይውት ምንባር ማለት ኢዩ።

ኣብ ምስጢር ቅድስቲ ስላሴ መንፈስ ቅዱስ ኣቦን ውድን ዘራክብ ዘተሓባብር ፍቕሪ ኢዩ። ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ፍጥረት እንክንዛረብ መንፈስ ቅዱስ ነፍስ ወከፍ ፍጡር ዋና ዓላማ ሕይወት ንኸስተማቕር ወይ ንኽነብር ኣብ ውሽጢ ሕይወቱ ኮይኑ ዝሰርሕ ኢዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጐ እግዚኣብሔርን ሰብን ኣብ መንጐ ሰብን ካልኦት ፍጥረትን ሕብረት ዚፈጥር ኢዩ። ንስነምግባር ዚርኢ’ውን መንፈስ ኣምላኽ ንሕይወትና ኣድላዪ ምኻኑ የረድኦ።  “ኦ ኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ፡ ጽሩይ መንፈስኽ ከኣ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ: ካብ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስ ከኣ ኣይተግድፈኒ” መዝ.51፡10-11      ቅዱስ መንፈስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ሓደ ሰብ ምንባር ማለት ኣብ ቅድሚ ህላዌ እግዚኣብሔር ምንባር ማለት ኢዩ ታሕጓስ ናይ ድሕነት ምርካብ ማለት ከኣ ኢዩ። እቶም ኩሎም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ንሳቶም ደቂ እግዚኣብሔር ኢዮም።

እግዚኣብሔር ነዚ ዓለምና ክጥምቶ እንከሎ- ከም ተገልጸ ናይ ኣምላኽ ዘለዎ ጌይሩ’ዩ ዝጥምቶ – ምኽንያቱ ዓለም ምልክት ናይ ህላዌ መንፈስ ቅዱስ ዘሎ ኢዩ። ኵሉ ሥራሕ ፍጥረት እግዚኣብሔር ኣብ ብርሃን እቲ ብወዱ ዝፈጸሞም ነገራት ክንምልከት ኣሎና ብክርስቶስ ነፍስ ወከፍ ሰብ ናብ ሓድሽን ዘለዓለማውን ዝኮነ ኪዳን እተጸውዐ’ዩ። ኩልና ብክርስቶስ ኣብ ዘልዓለማዊ ሕይወት ዝተጸዋዕና ኢና። ክርስቶስ ብምስጢር ፋሲካኡ ካብ ኩሉ ሓጢኣት ነጻ ገይሩና ኢዩ – በዚ ከኣ ሓደሽቲ ፍጡራት ገሩና ኢልና ንኣምን። ብመጀመሪኣ ቃል ነበረ፥ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ:: ኩሉ ነገር ብኣኡ ተፈጥረ፤ ካብቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ድማ ብዘይካ ብኣኡ ሓንቲ እኮ ዝተፈጥረ የልቦን። ዮው. 1.1-3

እዚ ናይ የውሃንስ ቃል …  ቃል ብቃሉ ካብቲ ናይ ፍጥረት መልእኽቲ ዝተወስደ ይኸውን. ኣምላኽ ብመጀመሪያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ” ስለዚ ካብ መጀመሪያ ቃል ነበረ ብምባል ህላዌ ናይ ወልድ ካብ ዘለዓለም ምካኑ ወልድ ኣብ ምፍጣር ዓለም ከምዝተዋስአ ይምህር። እቲ ቃል ድማ ኣምላኽ ነበረ፡ ኣብዚ ትምህርቲ ናይ የውሃንስ ንጹር እዩ። ንሱ እቲ ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ማዕረ ኣቦ. ፈጣሪ…. ባዕሉውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “ኣነ ኣቦን ሓደ ኢና” ይብል። ስለዚ ኣብዚ ብሓጺሩ ፍጥረት ስራሕ ቅድስቲ ስላሥሴ ምካኑ ይምህረና። ከመይ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ኹሉ፤ ዚረኣን ዘይረኣን፥ መናብርት ይኹኑ ጎይትነት፥ ሊቃናት ይኹኑ ሥልጣናት ኩሎም ብኣኡ ዝተፈጥሩ እዮም። ኩሉ ብእኡን ንእኡን እዩ ዝተፈጥረ። ቆላ 1:16-17 ፍጥረት ነቲ ፍቕርን ክብረትን ልዕልናን ኣምላኽ ዝገልጽ ኢዩ። ንሕና ነቲ ክብሪ ኣምላኽ እንገልጽ ፍጡራት ኢና። ምክንያቱ እቲ ፍቕሩ ንሓልዮቱን ጽባቔኡን ኣብቶም ፍጡራቱ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ስለ ዘንጸባርቕ። በዚ ምኽንያት ስለዚ ኩሉ ፍጡር ንኽብሪ ኣምላኽ ዝገልጽ ኮይኑ ይርከብ። ኣብዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ፍጥረት. ቅዱስ ቬናቨንቱራ ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል፥

“እግዚኣብሄር ንኹሉ ነገራት ዝፈጠረ ኣብ ክብሩ ክብሪ ንምውሳኽ ዘይኮነስ ንአኡ ኪገልጽን ንካልኦት ከሳትፎን ኢሉ ኢዩ ይብል። “እግዚብሔር ብለዋህነቱን ብጥበቡን ንርእሱ ገሊጹ ምስጢር ፍቓዱውን ንኽገልጽ ፈቐደ። ፍቃዱ ከአ ብኽርስቶስ በቲ ሥጋ ዝኾነ ቃልን፡ ብመንፈስ ቅዱስን፡ ደቂ አዳም ምስ አብ ርክብ ምእንቲ ክህልዎም፡ ካብቲ አምላኻዊ ባህሪ እውን ተኻፈልቲ ምእንቲ ክኾኑ ኢዩ”። ፪ ጉባኤ ቫቲካን አብ ቃል እግዚአብሔር ምዕራፍ ሓደ ቁጽሪ 2

ስለዚ ብፍላይ ንሕና ነፍሲ ወከፍና እቲ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረትን ሕያውነትን አብ ሕይወትና ከንጸባርቕ  ሓላፍነትን ጸዋዕታን ኣለና። ዓለም ንኽብሪ ኣምላኽ ተፈጥረ ዝብል መልእኽትን ትምህርትን እምበኣር ሓደ ሓቂ ናይ እምነትና እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ እቲ መለኮታዊ ጽባቐ ናይ ኣምላኽ የንጸባርቕ። እዚ ኣብ መዝ.19:1 ክነንብብ ንኽእል፣“ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንትው፥ ጠፈር ከኣ ግብሪ ኣእዳው ይነግር”። እዚ ኣበሃህላ እዚ ዓለምን ኩሉ ኣብኣ ዝነብር ፍጡርን ንኽብሪ ኣምላኽ ከምዝተፈጥረ ኢዩ። ኦ እግዚኣብሔር ሰማያት አቲ ዝገበርካዮ ተኣምራታት ኬመስግንዎ ኢዮም። መዝ 88:5 ፀሓይን ወርኅን ኣመስግናኦ: ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንኦ: ሰማየ ሰማያን ኣብኣ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ.

ኣዚ ሓደ 148.3 ዓለም ንኽብሪ ኣምላኽ ተፈጥረ ክንብል ከለና ፍጡራት ብህላዊኦምን ተግባሮምን ክብሪ ኣምላኽ ይገልጹ። ንሕና ኸኣ ብወገና ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዘድንቕ ፍጥረት ብምርኣይን ምስትንታንን ነቲ ፈጣሪኦምን ሰራሒኦምን ንኣምላኽ ነምስግን። እግዚአብሔር ነዚ ንኽገብር ካሊእ ዕላማ አይነበሮን፤ እንታይ ደአ ገደዶ ፍቕሪን ሕይውነትን።  እግዚኣብሔር ንዓለም ብመደቡን ጥበቡን ከምዝፈጠሮ ንኣምን። ብነጻ ድላይ ከምጽተፈጠረ ንኣምን። ነዚ ከኣ እግዚኣብሔር ንፍጥራቱ ኣብ ህላዊኡን ጥበቡን ኣብ ሕያውነቱን ከሳትፎም ስለ ዝደለየ እዩ። መዝ.104:24, 145:9

ኦ እግዚኣብሔር፥ ግብርታትካ ኣዝዩ ብዙሕ ኢዩ።

ንኹሉ ብጥበብ ገበርካዮ፥

ንምድሪ ኸኣ ብፍጡራትካ መላእካያ

ስለዚ እግዚአብሔር ክብሩ ንኺገልጽን፥ ንደቂ ሰባት አብቲ ኽብሪ ኢቲ ንኸሳትፍን ኢሉ ንዓለም ፈጠራ። ንፍጡራቱ ኸአ አብቲ ሓቂ፡ አብቲ ሰናይ አብቲ ጽባቄ ኡን ንኸሳትፎም ፈጠሮም። ካብዚ ተበጊሱ ከኣ እግዚኣብሔር ንዓለም ብመደብ ጥበቡ ከምዝፈጠሮ ንርኢ። ጥበ 9:9 ፍጥረት እምበኣር ብናይ እግዚኣብሔር ነጻ ድላይ ከምዝተፈጥረ ነኣምን። እግዚኣብሔር ንፍጥራቱ ኣብ ህላዌኡ፤ ጥበቡ: ኣብ ሕያውነቱ ከሳትፎም ደለየ፤ ከመይሲ ንብዘሎ ንስኻ ፈጠርካዮ፤ ፍቓድካ ስለዝኾነ ድማ ህላዌ ረኺቡን ተፈጢሩን ኣሎ። ራእ.4:11 እቲ መዘሙር ቀጺሉ “ኦ ጎይታ: ግብርታትካ ኣዝዩ ብዙሕ ኢዩ፤ ንኹሉ ብጥበብ ገበርካዮ” እግዚኣብሔር ንኹሉ ሠናይ እዩ፤ ንኹሉ ፍጥረቱ ከኣ ይርኅራኅሉ። መዝ 104:24 እናበለ ይድነቕ ብተግባር እግዚኣብሔር ክድነቕ ንዕዘብ።

እግዚኣብሔር ንኽፈጥር ዝኾነ ሓገዝ ከምዘይድልዮ: ከኣሌ ኩሉ ከምዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ርኢና ነርና። በዚ ከኣ ንኣምን። ክእለት እግዚኣብሔር ንኹሉ ዘጠቓልል ምኻኑ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተደጋጊሙ ይግለጽ። ናይ ያዕቆብ ኃያል፤ “ጎይታ ሠራዊት” “ኃያልን በዓል ክእለትን” ብዚብል ይጽዋዕ። ኢዮብ ነዚ ከኣሌ-ኩሉነት ናይ እግዚኣብሔር ኣብ እንክገልጽ፥ ኩሉ ከም እትኽእልን፤ ነቲ ዝመደብካዮ ኻብ ምግባር ዚኽልክለካ ኸም ዘአልቦን ሕጂ ፈለጥኩ ይብል። ኢዮ.42:2 ንኹሉ ነገር እምበኣር እግዚኣብሔር ካብ ዘየሎ ከምዝፈጥር: ትንፋስ ከምዝህብ ባዕሉ መጽሓፍ ቅዱስና ይምህረና።

ኣብ ካሊእ መጽሓፍ መቃብያን ምዕ.7.22 -23 ከምዚ ነንብብ፦ ኣነ ኣብ ማሕጸን ከመይ ኢልኩም ሕይወት ከም ዝዘራእኩም ኣይፈልጥን ኢየ። ኣነ ሕይወትን ትንፋስን ኣይሰኻዕኩልኩምን፥ ነዚ ኣባኻትኩም ዘሎ ኣካላት ሰብነትውን ኣይሰራ ዕኩልኩምን። ስለዚ እቲ ንዓለም ዝፈጠረ፥ እቲ ንሰብ መጀመርታ ቕርጺ ሂቡ ዝፈጥረን፥ ንኹሉ ፍጥረት ዝመሃዘን፥ ሕጂ ንስካትኩም ምእንቲ ሕጉ ሕይወትኩም እንተመነንኩም፥ ንሱ፥ ብምሕረቱ መሊሱ ሕይወትን ትንፋስን ክህበኩም እዩ ይብል። 2መቃ 7:22-23 እዚ ከኣሌ ኩሉ ምካኑ እናኣምኖ ኣምላኽ እምበኣር ኣብ ደቂ ሰባት ብመንፈሱ ንጹሕ ልቢ ኪፈጥር ዝኽእል፥ ንኅጥኣተይናታት ሕይወት ክህብን ክዘርእን ዝኽእል ኣምላኽ ኢዩ። ኣምላኽ ንዝሞቱ ህይወት ዝህብ ንዘየለዉውን ናብ ህላዌ ዚጽውዕ ኣዩ። ስለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ብፍላይ ንሕና ደቂ ሰባት ነዚ ካኣሌ ኩሉ ፈጣሪ ኣምላኽ ክብሪ ክንህብ ይግበኣና።ብተግባርና ነቲ ናቱ ጽባቄ ክንገልጽ ይገባኣና። “ከምኡ ኸአ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ር እዮም፥ አብ ሰማያት ንዘሎ አቦኹም ምእንቲ  ኼመስግንዎ፥ ብርሃንኩም አብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ”። ማቴ.5:16  ኣምላኽና ቅዱስ ኢዩ እሞ ንሕናውን ቅድስና ኣምላኽ ክነንጸባርቕ ኣለና።

ዳዊት ክዝምር ከሎ:

እቲ ንስኻ እትዝክሮ ሰብ፥

እቲ እትሓልየሉ ወዲ ሰብሲ እንታይ እዩ:

ካብ መላእኽቲ ቑሩብ ኣንኣስካዮ።

ኣብ ልዕሊ ኹሉ ፍጡርካ ሰምካዮ፥

ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ሥልጣኑ ገበርካዮ። 7:5-6

ካብቲ ኩቡር ኣምላኽ እዚ ኩሉ ክብሪ ዝተዋህበና ፍጡራት ኢና። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ፈጣሪና ኣይንእዘዝን ምስበልና እንተኾነውን ሓደ ወዱ ብምልኣኽ እንደገና ብመንፈስ ከም እንፍጥጠር ገበረና።

“ኣብ መጨርሽታ ብግዜና ብወዱ ገይሩ ተዛረበና” ዕብ. 1:1-2 ነቲ ንደቂ ሰብ ዘብርህ ቃል ዘለዓለም ዝኾነ ወዱ፡ ኣብ ማእከል ደቂ ኣዳም እናነበረ ም ሥጢራት እግዚኣብሔር ምእንቲ ክግልጽ ለኣኾ”። ዮሓ.1:1-18፡ በዚ ተግባራትን ሓልዮትና አምላኽ እምበአር እግዚአብሔር አምላኽና ናብቲ ኽብርና መንነትናን መለሰና። በቲ ወዱ ኣብ መስቀሉ ዘፍሰሶ ደም ገይሩ ሰላም ገብረልና። ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማያት ዘሎን ዘበለ ኹሉ ከኣ ምስ ገዛእ ርእሱ ዓረቖ።

ኣሕዋት እምበኣር ነዚ ናይ ሎሚ  ትምህርተ እምነትና ክነስተንትን ከለና: ንሕና እግዚብሔር ክሳብ ክንደይ ከምዘፍቅረና: ክንዝክርን ክነስተንትንን – ትርጉም ሕይውትናን ጸዋዕታናን  ክንፈልጥን ይግበአና። ዓለም ንክብሪ አምላኽ ተፈጢራ ኢልና ካብ አመናን ተቐበልናን፡ ንሕና ብሕይወትናን ተግባራትናን ነዚ ኽብሪ እዚ ክንምስክር ይግበአና። ስለዚ ብዛዕባ እቲ ዘለዓለማዊ ዕላማ ሕይወትና ከይንርስዕ። እግዚአብሔር ብአምሳሉን ብአርአያኡን ገይሩ ምስ ፈጠረና፡ ብወዱ ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ ዘለዓለማዊ ሕይወት ወረስቲ ኽንከዊን “ብልዕን ምምራትን አብ ዘየባላሽውዎ፥ ሰረቕቲ ኹዒቶም አብ ዘይሰርቅዎ አብ ሰማይ ሃብቲ አክቡ” እናበለ ጸዊዑና ኢዩ። በዚ ኸአ ንሃብቲ እዛ ዓለም ዘይኮነ ንሃብቲ ሰማይ ሃረር ክንብልን ክንሰርሕን ይጽወዓና። ዕላማ መፍጠሪና ከአ እዚ ኢዩ፡ ነቲ ናይ አምላኽ ነገር ሃረር ክልንብል። በቲ ናይ እግዚአብሔር ሕግን ስርዓትን ትምህርትን ሕይወትና ክንመሕ።

አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ነቶም አብ መጀመርታ ዘልዓልናዮም ሕቶታት፡ ማለት ካበይ ከምዝመጻና ፡ ናበይ ገጽና ንጎዓዝ ከምዘለና – መወዳእታና ኸአ እንታይ ኢዩ ክንፈልጥ ይግበአና። አብዚ ዓለም እዚ ንሕና መንገደኛታት ወይ ስደተኛታት ምኽና አሚና ወትሩ አብ ቅድሚ ፈጣሪና እሙንታ ኮይና ክንመላለስ ይግበአና። ዘለዓለማዊት ሓገር እግዚአብሔር አምላኽ ዘዳለወልና አላትና፡በዚ ምድራዊ ሓጎስ ጣዕሚ ከይተታለልና ነቲ ሰማያዊ ሓጎስ ክነስተንትን መዓልታዊ ክንሰርሕ ይግበአና። ።

 

1 2 3 16