Daily reflection Word of God

“ኦ አቦይ ጎይታ ሰማይን ምድርን፥ እዚ ኻብ ብልህታትት አስተውዓልትን ስለ ዝሓባእካዮ፥ ንሕጻናት ግና ስለ ዝገለጽካዮ፥ አመስግነካ አሎኹ።  እወ፥ ኦ አቦይ! አብ ቅድሜካ ዘሓጉሰካ ንሱ እዩ። ካብ አቦይ ኩሉ ተዋሂቡኒ አሎ። ብዘይካ አቦ ንወልድ ዚፈልጦ ሓደ እካ የልቦን። ነቦ ድማ ብዘይካ ወልድን እቲ ንሱ ኪገልጸሉ ዚፈቱን እንተ ዘይኮይኑ ሓደ እካ ዚፈልጦ የልቦን። ማቴ.11:25-27

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 18. 2018

ማቴ. 1፡18-24

ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ኸምዚ እዩ፦ አዲኡ ማሪያም ንዮሴፍ ተሓጽያ ኸላ፥ ከይተቓረቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት። ዮሴፍ ሕጹይ ጻድቕ ስለ ዝነበረ፥ ብኅቡእ ኪኃድጋ  ደአ ሓሰበ እምበአር ኬጋልጻ አይደለየን። ንሱ እዚ ኪሓስብ ከሎ፥ እንሆ መልአኽ እግዚአብሔር ብሕልሚ ተራእዮ፥ ከምዚ ድማ በሎ፦ “ዮሴፍ ወዲ ዳዊት፥ እቲ ኻብአ ዚውለድ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕጽትኻ ማሪያም ምውሳድ አይትፍራህ። ወዲ ኽትወልድ እያ ንሱ ኸአ ንሕዝቡ ኻብ ኃጢአቶም ኼድኅኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ።

እዚ ኹሉ ድማ እቲ እግዚአብሔር ብነቢይ “ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲውን ክትወልድ እያ፥ ስሙ ኸአ አማኑኤል ኪብልዎ እዮም፥ ትርጉሙ ኸአ ‘አምላኽ ምሳና’ ማለት እዩ” እናበለ ዝተዛረቦ ምእንቲ ኪፍጸም ኮነ።

ዮሴፍ ካብ ድቃስ ተንሢኡ መልአኽ እግዚአብሔር ከም ዝአዘዞ ገበረ፥ ንማሪያም ሕጽይቱ ወሰዳ፥ [በኹሪ}  ወዳ ክሳዕ እትወልድ አይፈልጣን፥ ስሙ ድማ ኢየሱስ ኢሉ ሰመዩ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 12.2018

ማቴ.11:25-30

‘’ኣቱም ኩሉኹም እትጽዕሩ ፆር ዝኸበደኩምን፥ ናባይ ንዑ፥ አነ ኸአ ከዕርፈኩም እየ። አነ ለዋህ እየ፥ ልበይውን ትሑት እዩ እሞ፥ አርዑተይ ፁሩ፥ ካባይውን ተምሃሩ፥ ንነፍስኹም ከአ ዕረፍቲ ኽትረኽቡ ኢኹም። ከመይ  አርዑተይ ልዙብ ፆረይ ከአ ፈኩሽ እዩ።”

 

 

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 11.2018

ማቴ.18:12-14

እንታይ ይመስለኩም፧ ሚእቲ አባጊዕ ዘለዋኦ ሰብአይ ካብአን ሓንቲ እንተ ጠፍአቶ ነተን ተስዓን ትሽዓተን አብ ጎበታት ኃዲጉ ነታ ዝጠፍአት ኪደሊዶ አይከይድን፧ እንተ ረኸባ ድማ ኻብተን ተስዓን ትሽዓተን ዘይጠፍአ ብአአ አዝዩ ከም ዚሕጎስ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ከምኡ ድማ ኻብዞም ናእሽቱ ሓደ እካ ኺጠፍእ ፍቓድ እቲ አብ ሰማያት ዘሎ አቦኹም አይኮነን።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ታኅሣሥ – 10.2018

ሉቃ.5:17-26

ሓደ መዓልቲ  ኢየሱስ  ኪምህር ከሎ፥ ካብ ኩሉ ዓድታት ገሊላን ይሁዳን ከምኡውን ካብ ከተማ ኢየሩሳሌምን ዝመጹ ፈሪሳውያንን መምህራን ሕግን አብኡ ተቐሚጦም ነበሩ፤ እቲ ሕሙማት ዜሕውየሉ ኃይሊ እግዚአብሔር ከአ ነበሮ።  እንሆ ኸአ ገለ ሰባት ሓደ መፃጉዕ ሰብአይ ብዓራት ፀይሮም አምጽኡ፥ አብ ቤት አእትዮም ከአ አብ ቅድሚኡ ኼንብርዎ ይደሊዩ ነበሩ። ካብ ብዝሒ ሰብ ዝአክል ከመይ  ገይሮም ከምዚ እትውዎ ምስ ጨነቖም ከአ ናብ ናሕሲ ደየቡ እሞ፥ ጡብ አፍሪሶም ምስ ዓራቱ ናብ ማእከል አብ ቅድሚ ኢየሱስ አውረድዎ። ኢየሱስ ከአ እምነቶም ርእዩ ”አታ ሰብአይ ኃጢአትካ ተኃዲጉልካ እዩ” በሎ። መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ድማ “እዚ ንእግዚአብሔር ዚጸርፍ ዘሎ መን እዩ፧ ብዘይካ አምላኽ በይኑኸ ኃጢአት ኪኃድግ ዚኽ እል መን ኢዩ፧ “ እናበሉ ኪሓስቡ ጀመሩ። ኢየሱስ ከአ ሓሳባቶም ፈሊጡ ኸምዚ  ዚስዕብ በሎም፥  “ ስለምንታይ ብልብኹም ከምዚ ኢልኩም ትሓስቡ፧ አየናይ ይቐልል፧ ‘ኃጢአትካ ተኃዲጉልካ እዩ’ ምባልዶ ወይ ‘ ተንሥእ እሞ ኺድ ምባል፧ እምበአር፥ ወዲ ሰብ አብ ምድሪ ኃጢአት ኪኃድግ ሥልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ኽትፈልጡ’’ ኢሉ፥ ነቲ ልሙስ፥ “ንዓኻ ግና እብለካ አሎኹ፥ ተንሥእ እሞ ዓራትካ አልዒልካ ናብ ቤትካ ኺድ’’ በሎ። ንሱ ድማ ብኡብኡ  አብ ቅድሚኦም ብድድ ኢሉ፥ ነታ ደቂሱላ ዝነበረ ዓራት አልዒሉ ንአምላኽ እናመስገኖ  ናብ ቤቱ ኸደ። ኩሎም ተገረሙ፥ ፍርሃትውን ኃደሮም፥ “ ሎሚስ ግሩም ነገር ርኢና” እናበሉ ኸአ ንአምላኽ አመስገንዎ።

“መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያ እሞ ተነሥሑ”

1ይ ሰንበት ናይ ምጽኣት

ማቴ.3:1-3

በቲ ወርሓት እቲ ዮሓንስ መጥምቕ፥ “መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያ እሞ ተነሥሑ” እናበለ አብ በረኻ ይሁዳ እናሰበኸ መጸ። እቲ ብነቢይ ኢሰያስ ፥ “ጎደና እግዚአብሔር ጽረጉ፥ መገዲውን አቕንዑ’ ኢሉ አብ በረኻ ዚእውጅ ድምጺ አዋጅ ነጋሪ” ተባሂሉ ዝተነግረሉ ንሱ ዮሓንስ እዩ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ኅዳር – 14.2018

ሉቃ.17:11-19

ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ኪኸይድ ከሎ ድማ ብመንጎ ሰማሪያ ገሊላን ኃለፈ። ንሱ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኺአቱ ኸሎ ኸአ ብርሑቕ ደው ዝበሉ፥ ዓሰርተ ለምጻማት ተጋነፍዎ። ድምፆም ዓው አቢሎም ከአ “ ኢ ኢየሱስ! ኦ መምህር! ምሓረና” በልዎ። ንሱ ኸአ ምስ ረአዮም፥ “ ኪዱ ርእስኹም ንኻህናት አርእዩ” በሎም። ኪኸዱ ኸለዉ ኸአ ነጽሑ። ካብአቶም  ሓደ ኸአ ከም ዝሃወየ ምስ ረአየ፥ ድምጹ ዓው አቢሉ ንአምላኽ እናመስገነ  ተመልሰ። እናአመስገኖ  ኸአ አብ እግሪ ኢየሱስ ብገጹ ተደፍአ። ንሱ ሳምራዊ ነበረ። ኢየሱስ ከአ ኸምዚ እናበለ ሓተተ፦ “ ዝነጽሑስ ዓሠርተ ደይኮኑን፧ እቶም ትሽዓተ ደአ አበይ አለዉ፧ ብጀካ እዚ ኻልእ ዝዓሌቱስ ንአምላኽ ክብሪ ኺህብ ዝተመልሰዶ የልቦን፧” ብድኅርዚ “ ተንሥእ እሞ ኪድ፤ እምነትካ አሕወየትካ” በሎ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ኅዳር – 09.2018

ዮሓ.2.13-22

ፋሲካ አይሁድ ቀሪቡ ነበረ፥ ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። አብ ቤት መቅደስ ከአ አብዑርን አባጊዕን ረገቢትን ዚሸጡ፥ መሽረፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ። ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተቲዑ ኸአ ምስተን አባጊዕን አብዑርን ንኹሎም ካብ ቤት መቕደስ አውፅኦም፥ ንገንዘብ እቶም መሽረፍቲውን ፋሕ አበሎ፥ ንሰደቃኦም ከአ ገልበጦ። ነቶም ሸየጥቲ ረገቢት ድማ “ እዚ ኻብዚ አልዕልዎ፥ ንቤት አቦይ ቤት ሸቐጥ አይትግበርዎ’’ በሎም። ደቀ መዛሙርቱ ኸአ  “ቅንአት ቤትካ በልዓኒ’’ ዚብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘክሩ። ሽዑ አይሁድ፥ ‘’ ነዚ ኽትገብር ሥልጣን ከም ዘሎካ እንታይ ትእምርቲ ተር እየና፧” ኢሎም ሓተትዎ። ኢየሱስ  ድማ፥ ‘ነዚ ቤት መቕደስ እዚ አፍርስዎ፥ አነ ኸአ ብሠለስተ መዓልቲ ኸልዕሎ  እየ’’ ኢሉ መለሰሎም። እቶም አይሁድ ከአ “ እዚ ቤት መቕደስ እዚ በርብዓን ሽዱሽተን ዓመት እዩ ዝተሓንጸ፥ ንስኻዶ ብሠለስተ  መዓልቲ ከተልዕሎ ኢኻ፧” በልዎ። ንሱ ግና ብዛዕባ  ቤት መቕደስ ሰብነቱ እዩ ዝተዛረበ። ስለዚ ኸአ ካብ ምውታት ምስ ተንሥአ ደቂ መዛሙርቱ  ነቲ ዝበሎም ዘከሩ፥ በቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቓልን ድማ አመኑ።

1 2 3 15