አስተንትኖ ቃል አምላኽ ነሓሰ -3.2018

ማቴ. 13. 54-58

ኢየሱስ ነዘን ምስላታት እዚ ኣተን ምስ ፈጸመ ኻብኡ ኣልገሰ። ናብ ዓዱ መጺኡ ኸኣ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ፥ ከምዚ ኢሎም ክሳዕ ዚድነቑ መሃሮም፦ “ እዝስ እዚ ጥበብ እዝን እዚ ተአምራት እዝን ካበይ ረኸቦ።  ወዲ እቲ ፀራቢዶ አይኮነን፧ አዲኡስ ማርያም እትብሃልዶ አይኮነትን፧ አኃዋቱስ ያዕቆብ፥ ዮሳ፥ ስምዖን፥ ይሁዳዶ አይኮነኑን፧ አኃቱስ ኩለን ምሳናዶ አየለዋን፧ እዚኹሉ ደአ ኻበይ አምጽኦ፧” ብእኡ ኸአ ተዓንቀፉ። ኢየሱስ ግና “ ነቢይ ብዘይካ አብ ዓዱን አብ ቤቱን፥ አብ ዘይከብረሉ የልቦን” በሎም።  ብሰሪ ዘይምእማኖም ድማ አብኡ ብዙኅ ተአምራት አይገበረን።

 

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ነሓሰ -1.2018

ማቴ. 13. 44-46

“ መንግሥተ ሰማያት ኣብ ግራት ዝተኃብአ ሃብቲ እሞ ሓደ ሰብ ምስ ረኸቦ ዝኃብኦ፥ ካብ ታሕጋሱ ዝተላዕለ ኸአ ከይዱ ዘለዎ ኹሉ ሸይጡ ነታ ግራት ዚዕድግ ትመስል።

“ ከምኡ ድማ መንግሥተ ሰማያት ክቡር ዕንቁ ዚናዲ ነጋዳይ ሰብ እሞ፥ ሓንቲ ኽብርቲ ዕንቁ  ምስ ረኸበ ከይዱ ዘለዎ ኹሉ ሸይጡ ዜእድግ ትመስል።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 31.2018

ማቴ. 13. 36-43

ድኅሪዚ ነቶም ሕዝቢ አፋንዩ ናብ ቤት አተወ፥ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ቐሪቦም “ ምሰላ ናይቲ አብ ግራት ዝበቖለ ኽርዳድ ተርጉመልና” በልዎ። ንሱ ድማ ኸምዚ ኢሉ መለሰሎም፦ “እቲ ጽሩይ ዝርኢ ዚዘርእ ወዲ ሰብ እዩ፥ እታ ግራት ዓለም እያ፥ ጽሩይ ዘርኢ ድማ ደቂ መንግሥቲ እዮም፥ እቲ ኽርዳድ ግና ደቂ እቲ እኩይ እዮም። እቲ ዝዘርኦም ጸላኢ ኸአ ዲያብሎስ እዩ፥ ቀውዒ ድማ መወዳእታ ዓለም እዩ፥ እቶም ዓጻዶውን መላእኽቲ እዮም። እምበአር ነቲ ኽርዳድ አኪቦም ብሓዊ ኸም ዜንድድዎ አብ መወዳእታ ዓለም ከአ ኸምኡ ኺኸውን እዩ፥ ንሳቶም ከአ ንኹሎም ምኽንያት ኃጢአት ዝኾኑን ገበርቲ ኽፋእን ካብ መንግሥቱ ኺእክብዎም እዮም፥ አብኡ ድማ ብምኽኒያት ምሕርቃም አስናንን ኪኸውን እዩ። ሽዑ ጻድቃን አብ መንግሥቲ አቦኦም ከም ፀሓይ ኪበርሁ እዮም፥ እትሰምዕ አዝኒ ዘላቶ ይስማዕ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 30.2018

ማቴ. 13. 31-35

ክልእ ምሰላ ኸምዚ ኢሉ ነገሮም፦ “መንግሥተ ሰማያት ሰብ ወሲዱ አብ ግራቱ ዝዘርእ ፍረ አድሪ እያ እትመስል። ንሳ ድማ ኻብ ኩሉ አዝርእቲ ትንእስ፥ ምስ በቑለት ግና አዕዋፍ ሰማይ መጺአን አብ ጨናፍራ ኻሳብ ዜዕርፉ፥ ካብ ኩሉ ተኽሊ አሕምልቲ ዝዓበየት ኦም ትኸውን።” ካልእ ምስላውን ነገሮም፥ “መንግሥተ ሰማያት ሰበይቲ ወሲዳ፥ ኩሉ ክሳዕ ዚበኩዕ፥ አብ ሠለስተ መስፈር ሓሪጭ ዝለወሰቶ ማይ ብሑቕ ትመስል። ኢየሱስ እቲ ብነብይ “አፈይ ብምሰላ እኽፍት፥ እቲ ዓለም ካብ ዚፍጠር ተሠዊሩ ዝነበረ እዚ ኹሉ ብምሰላ ተዛረቦም እምበር፥ ብዘይ ምስላስ ሓንቲ እካ አይተዛረቦምን።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 27.2018

ማቴ.13.18-23

“እምበአር ንስኻትኩም ናይቲ ዘራኢ ምስላ ሰምዑ። ቃል መንግሥቲ ሰሚዑስ ዘየስተውዕሎ ኹሉ እቲ እኩይ መጺኡ ነቲ አብ ልቡ ዝተዘርአ ቓል ይምንጥሎ፥ ስልዚ እቲ አብ መሰን መገዲ ዝተዘርአ ድማ ነቲ ቃል ሰሚዑ ብኡብኡ ብሓጎስ ዚቅበሎ ሰብ ኢዩ። እንተ ኾነ ሱር ስለ ዘይብሉ ንጊዜኡ እዩ እምበር ስለቲ ቓል ስደት ወይ መከራ ምስ ኮነ ብኡብኡ ይኽሕድ። እቲ አብ እሾኹ ዝተዘርአ ኸአ ነዚ ቓል ዚሰምዕ እዩ፥ ሓልዮት እዛ ዓለም እዚአን ምዕሻው ሃብትን ድማ ነቲ ቓል ይሓንቆ፥ ከይፈረየውን ይተርፍ። እቲ አብ ጽቡቕ መሬት ዝተዘርአ ግና እቲ ነዚ ቓል ሰሚዑ ዜስተውዕል ኢዩ፥ ንሱ እቲ ብሓቂ ፍረ ዚፈሪን፥ ገሊኡ ሚእቲ፥ ገሊኡ ስሳ፥ ገሊኡ ኸአ ሠላሳ ዚህብን እዩ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 25.2018

ማቴ. 20. 20-28

ድኅሪዚ አደ ደቂ ዘብዴዎስ ምስ ደቃ ናብኡ ቐሪባ እናሰገደት ሓደ ነገር ለመንቶ። ኢየሱስ ከአ “እንታይ ትደልዩ፧” በላ። ንሳ ድማ “እዞም ክልተ ደቀይ አብ መንግሥትኻ ሓደ ብጸጋም ኪቕመጡ ሕራይ በለኒ” በለኒ። ኢየሱስ ግና መሊሱ “እትልምንዎ አይትፈልጡን ኢኹም። እቲ አነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትስትዩኸ ትኽእሉዶ፧” በሎም። ንሳቶም ድማ “እወ፥ ንኽእል” በልዎ።

ኢየሱስ ከአ “ጽዋዐይሲ ኽትሰትዩ ኢኹም፥ አብ የማነይን ጸጋመይን ምቕማጥ ግና ነቶም አቦይ ዘዳለዎሎም እዩ እምበር አነ አይኮነኩን ዝህቦ” በሎም። እቶም ዓሠርተ ደቅ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም በቶም ክልተ አኅዋት አመና ሓረቑ። ስለዚ ኢየሱስ ጸዊዑ “ንአሕዛብ እቶም ሹማምንቶም ከም ዚገዝእዎም፥ ዓበይቶም ድማ አብ ልዕሊኦም ከም ዚሥልጥኑ ትፈልጡ ኢኹም። “አባኻትኩም ግና ኸምዚ አይኮነን፥ እቲ ኻባኻትኩም ኪዓቢ ዚደሊ አገልጋሊኹም ይኹን። እቲ ኻባኻትኩም ሓለቓ ኪኸውን ዚደሊ ልኡኽኩም ይኹን። ከመይ ወዲ ሰብ እውን እንተኾነ ኬገልግልን ሕይወቱ ምእንቲ ብዙኃት በጃ ኪህብ ደአ እምበአር ኬገልግልዎ ኢሉ አይመጸን” በሎም።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 24.2018

ማቴ.12.46-ፍ

ነቶም ሕዝቢ ኪነግሮም ከሎ እንሆ ኣዲኡን ኣኅዋቱን ኪዛረብዎ ደሊዮም ኣብ ወጻኢ ቆይሞም ነበሩ። ሓደ ኸኣ “እንሆ ኣዴካን ኣኅዋትካን ኪዛረብኻ ደሊዮም ኣብ ወጻኢ ቆይሞም ኣለዉ” በሎ። ኢየሱስ ግና ነቲ ዝነገሮ  “ኣደይ መን እያ፧ ኣኅዋተይሲ እንመን እዮም፧” ኢሉ መለሰሉ። “ፍቓድ እቲ አብ ሰማይ ዘሎ አቦይ ዚገብር ዘበለ ኹሉ ንሱ ኃወይን ኃብተይን እኖይን እዩ” ኢሉ ኢዱ ናብ ደቂ መዛሙርቱ ዘርጊሑ “እኖይ አኅዋተይንሲ እነዉ” በለ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 7.2018

ማቴ.9:14-17

ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ዮውሓንስ ናብ ኢየሱስ መጺኦም “ ንሕና ፈሪሳውያን ብዙኅ ንጸውም፥ ደቀ መዛሙርትካ ደአ ስለምንታይ እዮም ዘይጾሙ፧” በልዎ” ኢየሱስ ከምዚ በሎም፦ “ መርዓዊ ምስ አቶም ከሎዶ አዕሩኽ መርዓዊ ኪኃዝኑ ይኽእሉ እዮም፧ ግናኸ መርዓዊ ካብ አቶም ዚውሰደላ መ ዓልቲ ኽትመጽእ እያ‹ ሽዑ ኸአ ኪጾሙ እዮም።  ሓድሽ ቁራጽ ዓለባ አብ ብላይ ክዳን ዝልግብ ሓድ እካ የልቦን፥ ምኽኒያቱ ነቲ ጥ ዑይ ይልክሞ፥ እቲ ምቕዳዱ ኸአ ዝገደደ ይኸውን። ንሓድሽ ወይኒ አብ ዝአረገ አሕርቲ አየ ዕርቕዎን እዮም፥ ምኽኒያቱ  እቲ አሕብርቲ ይቕደድ እቲ ወይኒውን ይፈሥ፥ እቲ አሕብርቲ ኸአ ይባላሾ። ንሓድሽ ወይኒ ግና አብ ሓደስቲ አሕብርቲ የ ዕርቕዎ፥ ክልቲ ኦም ድማ ይሕለዉ።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 6.2018

ማቴ. 9:9-13

ኢየሱስ ካብኡ ምስ ኃለፈ፥ ማቴዎስ ዝስሙ ሰብአይ አብቲ መደበር ቀረጽ ተቐሚጡ ረአየ እሞ፥ “ሰዓበኒ” በሎ፥ ንሱ ድማ ተንሢኡ ሰዓቦ። ብድኅሪዚ አብ እንዳ ማቴዎስ አብ መ አዲ ምስ ተቐመጠ፥ እንሆ ብዙኃት ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን ምስ ኢየሱስ ደቂ መዝሙርቱን ተቐመጡ። ፍሪሳውያን ከአ እዚ ርእዮም ንደቂ መዛሙርቱ  “መምህርኩም ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥአንን ስለምንታይ ይበልዕ፧” በልዎም። ኢየሱስ ግና ሰሚዑ፥ “ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበአር፥ ጥዑያት አይደለይዎን እዮም። ‘ምሕረት ደአ እምበአር መሥዋዕቲ  አይኮንኩን ዝደሊ’ ዚብል እንታይ ምኻኑ ኪዱ ተምሃሩ። ከመይ አነ ንኃጥአን እምበር ንጻድቃን ናብ ንስሓ ኽጽውዕ አይመጻእኩን” በሎም።

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሓምለ – 5.2018

ማቴ.9:1-8

ኢየሱስ ናብ ጃልባ ደይቡ ተሳገረ፥ ናብ ዓድውን መጸ። እንሆ ኸአ አብ ዓራት ዝደቀሰ ሓደ ልሙስ አምጽእሉ፥ ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርእዩ፥ ነቲ ልሙስ “አጆኻ እዚ ወደይ፥ ኃጥአትካ ተኃዲጉልካ እዩ” በሎ። እንሆ ኸአ ገሊኦም ካብ መምህራን ሕጊ ንሓድሓዶም ብልቦም “እዝስ ይጸርፍ አሎ” በሉ። ኢየሱስ ድማ ሓሳባቶም ፈሊጡ ኸምዚ በሎም፦ “ ስለምንታይ ብልብኹም ክፉእ እትሓስቡ፧ አየናይ ይቐልል፧‘ኃጢአትካ ተኃዲጉልካ’ ምባልዶ ወይ ‘ተንሥእ እሞ ኪድ ምባል፧ እምበአርከስ፥ ወዲ ሰብ አብ ምድሪ ኃጢ አት ኪኃድግ ሥልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ኽትፈልጡ’’ ኢሉ ሽዑ ነቲ ልሙስ ‘ተንሥእ ዓራትካ አል ዒልካውን ናብ ቤትካ ኪድ’ በሎ። ተንሢኡ ድማ ናብ ቤቱ ኸደ። እቶም ሕዝቢ ኸአ እዚ ርእዮም ፈርሁ፥ ንሰብ ከምዚ ዝበለ ሥልጣን ንዝሃበ አምላኽ ድማ አመስገንዎ።

1 2 3 12